Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rozwój obszarów wiejskich przez pryzmat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Małgorzata Bobryk DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rozwój obszarów wiejskich przez pryzmat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Małgorzata Bobryk DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU."— Zapis prezentacji:

1 1 Rozwój obszarów wiejskich przez pryzmat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Małgorzata Bobryk DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

2 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki administracja publiczna rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich adaptacyjność przedsiębiorstw zatrudnienieintegracja społeczna postawy zdrowotne pracowników edukacja Elementy Programu DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

3 3 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet X Pomoc Techniczna komponent krajowy (centralny) komponent regionalny Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach SW IP Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet VII Promocja integracji społecznej Właściwy minister Struktura PO KL DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

4 4 województwo Kwota środków na komponent regionalny dla województwa - § 6 ust. 1 (EUR) Kwota środków na komponent regionalny dla województwa - § 6 ust. 1 (PLN) Kwota środków na jednego mieszkańca województwa (EUR) Kwota środków na jednego mieszkańca województwa (PLN) Dolnośląskie € PLN 169 € 645 PLN Kujawsko- Pomorskie € PLN194 €742 PLN Lubelskie € PLN236 €903 PLN Lubuskie € PLN177 €679 PLN Łódzkie € PLN197 €753 PLN Małopolskie € PLN180 €691 PLN Mazowieckie € PLN175 €671 PLN Opolskie € PLN168 €641 PLN Podkarpackie € PLN206 €789 PLN Podlaskie € PLN218 €834 PLN Pomorskie € PLN170 €652 PLN Śląskie € PLN158 €606 PLN Świętokrzyskie € PLN248 €951 PLN Warmińsko- Mazurskie € PLN219 €839 PLN Wielkopolskie € PLN179 €686 PLN Zachodniopomors kie € PLN177 €678 PLN P O L S K A € PLN192 €735 PLN Podział środków na regiony w ramach Priorytetów PO KL Województwo PODLASKIE

5 5 Województwo PODLASKIE alokacja (w euro) Priorytet VI ,20 Priorytet VII ,48 Priorytet VIII ,48 Priorytet IX ,84 Razem: ,00 EUR DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

6 6 Podział kompetencji w województwie podlaskim Instytucja Zarządzająca PO KL: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

7 7 Działania wdrażane w województwie przez Urząd Marszałkowski Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

8 8 Działania wdrażane w województwie przez Wojewódzki Urząd Pracy Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

9 9 Oś priorytetowa VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

10 10 Oś priorytetowa VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranieaktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowewyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych– projekty systemowe Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości isamozatrudnienia – projekty konkursowe Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomuaktywności zawodowej na obszarach wiejskich – projekty konkursowe

11 11 Celem działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenia warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekty systemowe Działanie 6.1Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

12 12 Celem działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Rodzaje projektów: 1. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez : - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej 2. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne 3. upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

13 13 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Celem działania jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich Rodzaje projektów:  Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich, poprawa zdolności do zatrudnienia, rozwoju usług aktywizacyjnych  Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym  rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym; DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

14 14 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Beneficjenci: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy): mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich; podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów

15 15 Oś priorytetowa VII Promocja integracji społecznej DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

16 16 Oś priorytetowa VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodkipomocy społecznej – projekty systemowe Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowecentra pomocy rodzinie – projekty systemowe Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej–projekty systemowe Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektoraekonomii społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – projektykonkursowe Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniemspołecznym – projekty konkursowe Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej - projekty konkursowe DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

17 17 Oś priorytetowa VII: Promocja integracji społecznej Beneficjenci:  Ośrodki pomocy społecznej  Powiatowe centra pomocy rodzinie  Regionalne ośrodki polityki społecznej  Wszystkie podmioty zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

18 18 Oś priorytetowa VII: Promocja integracji społecznej Grupy docelowe:  Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy)  Kobiety (zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci)  Osoby do 25 roku życia;  Osoby 50+  Osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi  Osoby z grup wykluczenia społecznego  Osoby niepozostające w zatrudnieniu zamieszkujące na obszarach wiejskich, osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich, odchodzące z rolnictwa  Mieszkańcy terenów wiejskich w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców  Społeczności lokalne oraz podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich  Podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy)  Pracownicy i wolontariusze ROPS, PCPR DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

19 19 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Celem działania jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawna skuteczność funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie Rodzaje projektów:  Rozwój form aktywnej integracji  Upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie  Wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej  Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfikacją realizowanych zadań DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

20 20 Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Celem działania jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej Rodzaje projektów:  Wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno– zawodowej  kursy i szkolenia w celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej  Wsparcie funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej  Doradztwo (indywidualne i grupowe), szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej  Usługi prawne, finansowe, marketingowe DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

21 21 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Celem działania jest wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich Rodzaje projektów: projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów), mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

22 22 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy): mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów

23 23 Oś priorytetowa VIII Regionalne Kadry Gospodarki DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

24 24 Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dlaprzedsiębiorstw – projekty konkursowe Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie –projekty konkursowe Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności –projekty konkursowe Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe Poddziałanie Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw - projektykonkursowe Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji - projekty systemowe DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

25 25 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki Beneficjenci: Wszystkie podmioty zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze) Grupy docelowe:  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą  Regionalne sieci kooperacyjne przedsiębiorstw (i ich pracownicy)  Pracujące osoby dorosłe (w tym wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych)  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  Pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw, w tym przechodzące procesy adaptacyjne i modernizacyjne, przedstawicielstwa pracownicze  Partnerzy społeczni  Osoby odchodzące z rolnictwa lub rybactwa  Samorządy gospodarcze i zawodowe  Jednostki samorządu terytorialnego  Instytucje rynku pracy  Społeczność lokalna  Organizacje pozarządowe  Uczelnie, jednostki naukowe i badawcze, doktoranci, absolwenci, studenci, pracownicy naukowi  Podmioty odpowiedzialne za opracowanie i wdrażanie RSI DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

26 26 Celem działania jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki Podziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty konkursowe Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych Poddziałanie Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

27 27 Działanie 8.2 Transfer wiedzy Celem działania jest wzmocnienie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionu Rodzaje projektów:  Szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin on  Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach  Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle  Tworzenie, rozwój i aktualizacja RSI  Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI)  Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

28 28 Oś priorytetowa IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

29 29 Oś priorytetowa IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnieniewysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych wsystemie oświaty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacjiprzedszkolnej – projekty konkursowe Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe Poddziałanie Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych –projekty systemowe Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – projekty konkursowe Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty –projekty konkursowe Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – projekty konkursowe DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

30 30 Oś priorytetowa IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Beneficjenci:  Wszystkie podmioty zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Podmiot wskazany przez samorząd województwa – Poddziałanie DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

31 31 Oś priorytetowa IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Grupy docelowe:  Dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat)  Istniejące ośrodki wychowania przedszkolnego  Szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne  Poradnie psychologiczno–pedagogiczne  Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzące kształcenie ogólne  Szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno–przyrodniczych i technicznych uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny  Uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe oraz szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) – z wyłączeniem szkół dla dorosłych  Partnerzy społeczno–gospodarczy  Pracodawcy  Osoby w wieku lat zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia kwalifikacji w formach szkolnych lub ich formalnego potwierdzenia  Palcówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące kształcenie ustawiczne w formach szkolnych  Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

32 32 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Celem działania jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Rodzaje projektów:  Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego  Wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego  Opracowanie i realizacja kampanii promujących edukację przedszkolną  Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych  Realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

33 33 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Celem działania jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia Rodzaje projektów: diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniania ich zdolności do zatrudnienia wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

34 34 Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Celem działania jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy Rodzaje projektów: kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji) usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

35 35 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Celem działania jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy Rodzaje projektów:  Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityka edukacyjną (w tym przygotowanie nauczania do drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć)  Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższenia kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej  Studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia  Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną w kierunku kształcenia ustawicznego DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

36 36 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Celem działania jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich Rodzaje projektów: tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

37 37 Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy): mieszkańcy terenów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

38 38 Działanie/ Poddziałanie Alokacja na lata w PLN (PLN=3,2185) Alokacja na 2008 r. w ramach PO KL Alokacja na 2009 r. w ramach PO KL (szacunkowe dane) W PLN % do całej alokacji na dane działanie W PLN % do całej alokacji na dane działanie Priorytet , ,0017,90% ,5326,81% Działanie , ,0019,38% ,9928,31% Działanie , ,0011,62% ,0420,47% Działanie , ,0011,62%714834,5020,19% Priorytet , ,0011,62% ,0220,76% Działanie , ,0011,62% ,2020,76% Działanie , ,0011,62% ,6520,76% Działanie , ,0011,62% ,1720,76% Priorytet , ,00 11,62% ,1418,96% Działanie , ,00 11,62% ,4818,51% Działanie , ,00 11,62% ,6620,76% Priorytet , ,0011,62% ,9320,32% Działanie , ,0011,62% ,0020,76% Działanie , ,0011,62% ,4619,66% Działanie , ,0011,62% ,0820,45% Działanie , ,0011,62% ,1120,17% Działanie , ,0011,62% ,2820,38% Ogółem , ,0013,61% ,6222,18%

39 39 Alokacja na lata 2008 i porównanie

40 40 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego adres siedziby: Białystok, ul. Gen. Kleeberga 20. Tel Infolinia Dziękuję za uwagę DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


Pobierz ppt "1 Rozwój obszarów wiejskich przez pryzmat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Małgorzata Bobryk DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google