Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Lublin, 1 czerwca 2015 r.

2 RPO WL 2014-2020 EFS Rynek pracy (9) Aktywizacja zawodowa – projekty PUP (9.2) Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian (10) Włączenie społeczne (11) Ekonomia społeczna (11.3) Edukacja, kwalifikacje i kompetencje (12) Pomoc Techniczna (14)

3 Typ działań: Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych. (tryb pozakonkursowy) Alokacja: 38 364 700 PLN Grupy docelowe: 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup: - osoby od 50 roku życia, - osoby długotrwale bezrobotne, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby o niskich kwalifikacjach. 2. Rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy należące co najmniej do jednej z następujących grup: - osoby od 50 roku życia, - osoby długotrwale bezrobotne, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby o niskich kwalifikacjach - prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. Beneficjent: Powiatowe Urzędy Pracy/ Miejski Urząd Pracy z terenu województwa lubelskiego

4 Typ działań: Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie* (Typ projektu nr 5 w SZOOP) (tryb pozakonkursowy) *Zakres działań koordynacyjnych zgodny z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Alokacja: 1 440 000 PLN Grupy docelowe /interesariusze: 1. Podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej), w tym w szczególności przedsiębiorstwa społeczne i podmioty o charakterze reintegracyjnym (Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej). 2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, deklarujące chęć przekształcenia się w przedsiębiorstwo społeczne. 3. Osoby fizyczne/prawne zamierzające założyć przedsiębiorstwo społeczne. 4. Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 5. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. 6. Przedstawiciele administracji publicznej. z terenu woj. lubelskiego. Beneficjent: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

5 Kryteria oceny projektów Kryteria formalne kryteria formalne dostępu 12 kryteria formalne specyficzne * Kryteria merytoryczne kryteria ogólne zerojedynkowe 9 kryteria warunkowe 6 kryteria ogólne punktowe 9 kryteria warunkowe 4 kryteria premiujące * Wymogi formalne * Kryteria określone w Załączniku nr 4 do SZOOP w odniesieniu do konkursów ogłaszanych w danym roku

6 Wymogi formalne * Kryteria określone w Załączniku nr 4 do SZOOP w odniesieniu do konkursów ogłaszanych w danym roku Kryteria formalne dostępu Kryteria formalne specyficzne Kryteria ogólne zerojedynkowe Kryteria ogólne punktowe Kryteria premiujące obligatoryjne, indywidualne, zerojedynkowe obligatoryjne, indywidualne maksymalnie 60 punktów Aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie musi zdobyć za ogólne kryteria punktowe: - minimum 36 punktów ogółem oraz minimum 60% punktów za każdą z części IB.I, B.II, B.III karty oceny merytorycznej fakultatywne, indywidualne maksymalnie 40 punktów

7 Kryteria oceny projektów Kryteria formalne kryteria formalne dostępu 12 kryteria formalne specyficzne * Kryteria merytoryczne kryteria ogólne zerojedynkowe 18 Wymogi formalne * Kryteria określone w Załączniku nr 4 do SZOOP w odniesieniu do naborów projektów pozakonkursowych ogłaszanych w danym roku

8 Kryterium 1: Struktura grupy docelowej: Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby bezrobotne, w tym co najmniej: - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby o niskich kwalifikacjach, - osoby w wieku 50 lat i więcej w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja odpowiednio: osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób w wieku 50 lat i więcej, będących osobami zarejestrowanymi w urzędzie pracy w stosunku do ogólnej liczby osób zarejestrowanych w danym urzędzie pracy (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.), - osoby z niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących osobami zarejestrowanymi w urzędzie pracy w stosunku do ogólnej liczby osób zarejestrowanych w danym urzędzie pracy (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.), - osoby odchodzące z rolnictwa (rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych) w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja wskazanych osób (rolnicy) zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.) i jednocześnie należące do jednej z poniżej wymienionych grup: - osób długotrwale bezrobotnych, - osób o niskich kwalifikacjach, - osób w wieku 50 lat i więcej, - osób z niepełnosprawnościami, - kobiet.

9 Kryterium 2: Skuteczność realizacji projektu: W ramach projektu po opuszczeniu programu: a) pracę podejmie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) co najmniej: - 45% osób bezrobotnych, - 28% osób długotrwale bezrobotnych, - 19% osób z niepełnosprawnościami; b) kwalifikacje zawodowe uzyska co najmniej: - 32% osób bezrobotnych, - 32% osób długotrwale bezrobotnych, - 27% osób z niepełnosprawnościami; c) co najmniej 22% uczestników spośród osób odchodzących z rolnictwa podejmie zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (odejście z KRUS do ZUS). Kryterium 3: Obowiązek stosowania Indywidualnych Planów Działania (IPD): Projekt zakłada objęcie wszystkich uczestników Indywidualnymi Planami Działania (IPD). Kryterium 4: Kompleksowość wsparcia: W ramach projektu co najmniej 50% uczestników zostanie objętych co najmniej 2 formami wsparcia.

10 Kryterium 5: Sposób realizacji szkoleń: Wszystkie szkolenia w ramach projektu: - są szkoleniami zawodowymi, - kończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje uczestników, - kończą się egzaminem zewnętrznym mającym na celu weryfikację kwalifikacji zawodowych. Kryterium 6: Sposób realizacji staży/ praktyk zawodowych: Założone w ramach projektu staże / praktyki zawodowe muszą być powiązane ze szkoleniami zawodowymi w ramach projektu. Kryterium 7: Ograniczenia czasowe staży/ praktyk zawodowych/ subsydiowanego zatrudnienia: Założone w ramach projektu staże / praktyki zawodowe lub subsydiowane zatrudnienie będą trwały przez okres nie krótszy niż 3 m-ce oraz nie dłuższy niż 6 m-cy.

11 Kryterium 1: Minimalny zakres wsparcia: a) realizacja działań w projekcie wynika z zapisów ustawowych oraz dokumentów strategicznych o zasięgu krajowym i regionalnym; b) projekt zakłada aktualizację i monitoring Wieloletniego regionalnego planu na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej na lata 2014-2020 (Programu) oraz koordynację jego wdrażania w regionie; c) projekt zapewnia koordynację działań dotyczących rozwoju ekonomii społecznej w regionie we współpracy z akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej działającymi na obszarze województwa lubelskiego (OWES), w szczególności w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw; d) projekt zakłada utworzenie oraz efektywne funkcjonowanie regionalnego komitetu rozwoju ekonomii społecznej, w szczególności poprzez zapewnienie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Kryterium 2: Spójność systemu wsparcia ekonomii społecznej: Projekt uwzględnia założenia podziału zadań i kompetencji między beneficjentem projektu, a akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej działającymi na obszarze województwa lubelskiego, w tym w zakresie działań animacyjnych adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego.

12 Kryterium 3: Komplementarność wsparcia: Projekt zakłada komplementarność działań z kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych o zasięgu krajowym i regionalnym, w tym, Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Wieloletnim regionalnym planem na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej na lata 2013-2020, Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Kryterium 4: Okres realizacji projektu: Realizacja projektu zakończy się najpóźniej 31 grudnia 2016 r. Kryterium 5: Wartość projektu: Maksymalna wartość projektu nie przekracza kwoty 1 440 000 zł. Kryterium 6: Wkład własny: Wnioskodawca wnosi wkład własny w wysokości 15 % wartości projektu.

13 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google