Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. RPOWP 2014-2020 Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych RPOWP 2014-2020 Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. RPOWP 2014-2020 Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych RPOWP 2014-2020 Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych."— Zapis prezentacji:

1 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

2 RPOWP 2014-2020 Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych RPOWP 2014-2020 Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF Cel szczegółowy: Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Strategia ZIT BOF Działanie 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych Cel szczegółowy: Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych.

3 Planowana data ogłoszenia konkursu: lipiec 2016 r. Planowana data naboru wniosków: sierpień 2016 r. Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 4 mln zł

4 Typy projektów mogących otrzymać dofinasowanie (1): Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych:  wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci, w tym poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;  działania na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  działania na rzecz usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym osób opuszczających ośrodki socjoterapii, ośrodki wychowawcze;

5 Typy projektów mogących otrzymać dofinasowanie (2):  wsparcie w postaci rodzin wspierających oraz rozwój usług asystentury rodzinnej w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży m.in. ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi;  wsparcie rodzin w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;  aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie udzielanego wsparcia.

6 Typy beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe. Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

7 Ostateczni odbiorcy wsparcia – Poddziałanie 7.2.2: 1.Osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osoby starsze, z niepełnosprawnością; 2.Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla skutecznego wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu); 3.Rodziny, w tym rodziny z dziećmi oraz dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym; 4.Pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej; 5.Pracownicy i wolontariusze jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą.

8 Kryteria formalne W przypadku projektów konkursowych spełnienie kryteriów formalnych jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające któregokolwiek z tych kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej.

9 1.Wniosek złożono we właściwej instytucji. 2.Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 3.Wniosek wypełniono w języku polskim. 4.Wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu.

10 5. Wniosek został sporządzony zgodnie z regulaminem konkursu: - czy wniosek został opatrzony podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania beneficjenta, - czy okres realizacji projektu jest zgodny z regulaminem konkursu, - czy został zapewniony wymagany regulaminem konkursu wkład własny (o ile dotyczy). 6. Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu.

11 7.Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 8.Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania RPOWP.

12 9.W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące: wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy) oraz braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo.

13 Kryteria merytoryczne Ocena spełniania kryteriów merytorycznych dokonywana jest w przypadku projektów pozytywnie ocenionych formalnie w ramach skali punktowej od 0 do 100 punktów niezależnie przez dwóch członków Komisji Oceny Projektów wybranych w drodze losowania. Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.

14 1.Analiza problemowa i zgodność projektu z właściwymi celami szczegółowymi RPOWP, w tym: - analiza zidentyfikowanych kwestii problemowych - trafność doboru celu głównego projektu i sposobu w jaki projekt przyczyni się do osiągnięcia właściwych celów szczegółowych RPOWP. Maksymalna liczba punktów: 10 Minimalna liczba punktów zapewniająca ocenę pozytywną: 6 W przypadku projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł maksymalna liczba punktów wynosi 5, a minimalna liczba punktów zapewniająca ocenę pozytywną wynosi 3.

15 2.Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego RPOWP, w tym opis: - istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem, potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu, a także barier, na które napotykają uczestnicy projektu; - sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Maksymalna liczba punktów: 10 Minimalna liczba punktów zapewniająca ocenę pozytywną: 6

16 3. Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym opisu: - sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, a także sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka); - działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. Maksymalna liczba punktów: 0 Minimalna liczba punktów zapewniająca ocenę pozytywną: 0 W przypadku projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł maksymalna liczba punktów wynosi 5, a minimalna liczba punktów zapewniająca ocenę pozytywną wynosi 3.

17 4.Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, w tym opisu: - zasadność potrzeby realizacji zadań; - wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w ramach zadań oraz adekwatność ich doboru i opisu w kontekście realizacji właściwego celu szczegółowego RPOWP; - sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość projektu (o ile dotyczy); - uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy). Maksymalna liczba punktów: 20 Minimalna liczba punktów zapewniająca ocenę pozytywną: 12

18 5. Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy), w tym w szczególności: - zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu projektodawca i partnerzy (o ile dotyczy); - potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu, a także zdolności do płynnej obsługi finansowej projektu; - potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie). Maksymalna liczba punktów: 15 Minimalna liczba punktów zapewniająca ocenę pozytywną: 9

19 6.Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej: - w obszarze wsparcia projektu, - na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz - na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu. Maksymalna liczba punktów: 25 Minimalna liczba punktów zapewniająca ocenę pozytywną: 15

20 7.Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie. Maksymalna liczba punktów: 5 Minimalna liczba punktów zapewniająca ocenę pozytywną: 3

21 8.Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w tym: - kwalifikowalność wydatków, - niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, - racjonalność i efektywność wydatków projektu (relacja nakład-rezultat), - poprawność stosowania kwot ryczałtowych (o ile dotyczy), - poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu projektu. Wydatki w projekcie są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020. Maksymalna liczba punktów: 15 Minimalna liczba punktów zapewniająca ocenę pozytywną: 9

22 Kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne Spełnienie kryteriów dopuszczających ogólnych jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające któregokolwiek z tych kryteriów są odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

23 1.Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi zasadami unijnymi, w tym: - zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, - zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - zasadą zrównoważonego rozwoju.

24 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu 3.3.Zgodność projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

25 4.Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym co oznacza: - uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów obligatoryjnych, które w trakcie oceny merytorycznej warunkowo uznane zostały za spełnione i/lub, - przyznanie wyższej liczby punktów za spełnienie punktowych kryteriów merytorycznych, która była warunkowo przyznana przez oceniających. (Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych zmian wskazanych przez oceniających w Kartach Oceny Merytorycznej lub akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy).

26 Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne Spełnienie kryteriów dopuszczających szczególnych jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające któregokolwiek z tych kryteriów są odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

27 1.1.Zapotrzebowanie na usługi społeczne* Czy działania w projekcie obejmują swoim zasięgiem obszar, w ramach którego zostały zdefiniowane deficyty w zakresie dostępności do poszczególnych rodzajów usług z uwzględnieniem zidentyfikowanych problemów i potrzeb? Badane jest powiązanie analizy przeprowadzonej przez beneficjenta z dokumentami szczebla regionalnego określonymi w dokumentacji konkursowej. 2. Zakres wsparcia Czy planowane przez Wnioskodawcę wsparcie dla rozwoju usług jest zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020?  kryterium/pytanie cząstkowe do oceny przez ekspertów zewnętrznych

28 3. Personel zaangażowany w realizację zadań merytorycznych w projekcie posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w obszarze, którego dotyczy projekt, tj. pomoc społeczna, piecza zastępcza* Czy w realizację zadań merytorycznych w projekcie zaangażowany będzie personel posiadający kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, w obszarze, którego dotyczy projekt? Wykwalifikowana i doświadczona kadra realizująca zadania merytoryczne w projekcie pozwoli zagwarantować profesjonalne wsparcie ostatecznym odbiorcom projektu.  kryterium/pytanie cząstkowe do oceny przez ekspertów zewnętrznych

29 4. Kompleksowy charakter projektu* Czy projekt zakłada długoterminowe oddziaływanie o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym lub edukacyjnym, interwencyjnym jednocześnie oraz zabezpieczenie miejsc świadczenia pomocy o charakterze dziennym i/lub całodobowym (poradnie, ośrodki, placówki, mieszkania wspomagane, itp.)? Czy projekt zakłada kompleksowe wsparcie rozumiane jako całościowe działania we wszystkich sferach życia grup, czy społeczności a nie jedynie przeciwdziałanie dysfunkcjonalności tej grupy?  kryterium/pytanie cząstkowe do oceny przez ekspertów zewnętrznych

30 5. Zgodność projektu z założeniami europejskich zasad przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności* Czy projekt spełnia zasady deinstytucjonalizacji usług społecznych? Deinstytucjonalizacja usług rozumiana jest jako proces przejścia od usług świadczonych w formach instytucjonalnych do usług świadczonych na poziomie lokalnym, wymagający z jednej strony rozwoju usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności, z drugiej – stopniowej eliminacji usług świadczonych w formach instytucjonalnych. Integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług jest profilaktyka, która obejmuje różnorodne rodzaje wsparcia, mające zapobiegać umieszczaniu osób w formach instytucjonalnych, a w przypadku dzieci zapobiegać rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu pod opieką zastępczą. W przypadku systemu pieczy zastępczej deinstytucjonalizacja wiąże się ponadto ze stopniowym przekształceniem placówek opiekuńczo-wychowawczych w instytucje małe o charakterze domowym, a także ograniczeniem pieczy instytucjonalnej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej (rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka).  kryterium/pytanie cząstkowe do oceny przez ekspertów zewnętrznych

31 6. Trwałość projektu * Czy Wnioskodawca dokonał analizy zagrożeń dotyczących utrzymania trwałości projektu i czy zaplanował odpowiednie działanie w przypadku ich wystąpienia? Czy z przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu zostaną utrzymane po zakończeniu jego realizacji oraz że projekt nie będzie poddany znaczącym modyfikacjom? Czy Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania trwałości planowanych przedsięwzięć dotyczących zapewniania dostępu do usług zgodnie z zakresem trwałości wynikającym z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020?  kryterium/pytanie cząstkowe do oceny przez ekspertów zewnętrznych

32 7.Grupa docelowa projektu Czy Wnioskodawca zapewnia preferencje wyboru osób lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących? 8.Zgodność z celami rozwojowymi określonymi w Strategii ZIT BOF ** Czy projekt realizuje cele Strategii ZIT BOF w zakresie PI 9iv Ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym? Czy projekt wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest odpowiedzią na główne i istotne problemy określone w Strategii ZIT BOF? ** kryterium/pytanie cząstkowe do oceny przez pracowników IP ZIT BOF

33 9. Poprawność doboru wskaźników uwzględnionych w Strategii ZIT BOF ** Czy Wnioskodawca dokonał prawidłowego doboru wskaźników, tj. czy wskazane przez Wnioskodawcę wskaźniki są zgodne ze wskaźnikami dedykowanymi dla danego Działania/Poddziałania w Strategii ZIT BOF oraz czy są adekwatne dla danego typu projektu? Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników monitoringu określonych w Strategii ZIT BOF? ** kryterium/pytanie cząstkowe do oceny przez pracowników IP ZIT BOF

34 Kryteria premiujące

35 1.Zasięg oddziaływania projektu Ocenie podlegać będzie zasięg oddziaływania projektu. Preferowane są projekty o zasięgu oddziaływania w większej liczbie gmin na terenie BOF. Pod pojęciem zasiągu oddziaływania należy rozumieć wpływ operacji na dany obszar: - projekt swoim zasięgiem obejmuje tylko jedną gminę BOF – 3 pkt., - projekt swoim zasięgiem obejmuje co najmniej 5 gmin BOF – 6 pkt., - projekt swoim zasięgiem obejmuje cały teren BOF – 10 pkt. Punkty nie polegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów: 10.

36 2.Szczególny charakter wsparcia Ocenie podlegać, czy Wnioskodawca w ramach projektu planuje: - działania skierowane do młodzieży uczącej się w wieku 15-19 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym – 5 pkt., - działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie – 5 pkt. Punkty podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów: 10.

37 3.Partnerski charakter projektu Ocenie podlegać będzie, czy projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego lub jej jednostką organizacyjną z podmiotami sektora pozarządowego, w tym podmiotami ekonomii społecznej? Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Liczba punktów: 10.

38 4.Innowacyjność projektu Ocenie podlegać będzie, czy projekt zakłada wykorzystanie co najmniej jednego z pozytywnie zwalidowanych produktów finalnych (w całości) wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych realizowanych w obszarze integracji społecznej w ramach POKL perspektywie finansowej 2007-2013: tak – 10 pkt., nie – 0 pkt. Liczba punktów: 10.

39 Gdzie szukać informacji? Link do kryteriów wyboru projektów w ramach RPOWP 2014-2020: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument Link do ogłoszeniach o konkursach: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/ Generatory: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/

40 Dziękuję za uwagę! Beata Wiśniewska Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego www.bof.org.pl


Pobierz ppt "Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. RPOWP 2014-2020 Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych RPOWP 2014-2020 Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google