Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NABÓR WNIOSKÓW NA WYBÓR STOWARZYSZENIA DO REALIZACJI LSROR W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4 Termin: od 30 października 2009 r. do 30 marca 2010 r. Wysokość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NABÓR WNIOSKÓW NA WYBÓR STOWARZYSZENIA DO REALIZACJI LSROR W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4 Termin: od 30 października 2009 r. do 30 marca 2010 r. Wysokość."— Zapis prezentacji:

1

2 NABÓR WNIOSKÓW NA WYBÓR STOWARZYSZENIA DO REALIZACJI LSROR W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4 Termin: od 30 października 2009 r. do 30 marca 2010 r. Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich: 798 692 720 zł

3 WERYFIKACJA WNIOSKÓW W terminie do 30 marca 2010 r. złożono do IZ 61 wniosków o wybór LGR do realizacji LSROR na kwotę ok. 1 mld 580 mln zł 10 wniosków zostało złożonych przez stowarzyszenia, których obszar działania obejmuje tereny nadmorskie 51 wniosków zostało złożonych przez stowarzyszenia, których obszar działania obejmuje tereny, na których występuje jedynie rybactwo śródlądowe

4 Praca zespołu 30 września 2010 r. zakończenie Weryfikacja wniosków 8 października 2010 r. Zespół do spraw opiniowania wniosków zaakceptował listę wniosków przekazaną Ministrowi Rolnictwa i rozwoju Wsi

5 Akceptacja Ministra 14 października Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptował listę zawierającą ocenę punktową lokalnych grup rybackich (LGR)

6 Rozstrzygnięcie 44 wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną 13 wniosków odpadło w trakcie oceny formalnej 4 wnioski odpadły w trakcie oceny merytorycznej

7 Zwycięscy 26 stowarzyszeń Zostało wybranych do dofinansowania w ramach limit środków przeznaczonych na I konkurs

8 Podstawa prawna Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dn. 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych… ( Dz. U. Nr 162, poz. 1292 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 200) wyboru LGR dokonuje się do wyczerpania środków finansowych wskazanych w zaproszeniu do składania wniosków na wybór LGR do realizacji LSROR.

9 Alokacja środków Oś 4: 1 246 774 997 zł I konkurs: 798 692 720 zł (tj. ok. 64 %) II konkurs: 448 082 277 zł (tj. ok. 36 %)

10 Zwycięscy według województw

11 Województwo Zachodniopomorskie Uczestniczyło 10 grup – 3 wybrano  Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński  Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka,  Stowarzyszenie Rybackie Pojezierza Myśliborkiego  Stowarzyszenie Sieja  Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Uniesty  LGR "Sztorm„  LGR "Morze i Zalew„  LGR "Partnerstwo Drawy„  LGR "Partnerstwo Jezior„  LGR Kołobrzeska

12

13

14

15 3 Stowarzyszenia wybrane = 91 393 873 zł II kwota dla woj. w ramach I konkursu

16 Najlepiej ocenione grupy: Z pośród tych stowarzyszeń najwyżej ocenioną okazała się LGR „Partnerstwo Drawy”, która zajęła bardzo wysokie 9 miejsce na liście ocenianych grup (z łączną sumą punktów 96), co pozwoliło grupie na uzyskanie dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków. Wysoką liczbę 92 punktów zdobyła LGR Zalew Szczeciński, która zajęła 15 miejsce.

17 Ocena Wysoką sumę 85 punktów zdobyły w woj. zachodniopomorskim dwie grupy: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści oraz Stowarzyszenie Sieja, które zajęły odpowiednio 26 i 27 miejsce. Wyższy Współczynnik Rybackości osiągnięty przez Darłowską LGR pozwolił jej na uzyskanie dofinansowania 6 Stowarzyszeń pozytywnie przeszło proces oceny merytorycznej i formalnej

18 OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO działania edukacyjne na temat ochrony środowiska oraz problemów z tym związanych w regionie racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych (w przypadku klęsk żywiołowych)

19 OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO CD…… zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk Pomoc na operacje przyznaje się do 2.000.000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1.000.000 zł ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%

20 WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OZ inwestycje o charakterze turystyczno – rekreacyjnym: budowa, modernizacja np. kej rybackich, przystani, punktów widokowych, łowisk itp. dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno – sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych tworzenie muzeów, skansenów podejmowanie inicjatywy mających na celu edukację, kultywowanie lokalnych tradycji związanych z rybactwem dotyczących sztuki, obyczajów, rzemiosła

21 WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OZ CD….. rewitalizacja miejscowości w tym remont chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych ipt. promocja obszaru objętego LSROR Pomoc na operacje przyznaje się do 2.000.000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1.000.000 zł ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 85%

22 PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA ROZWUJ USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJACEJ OZ podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60% Pomoc na operacje przyznaje się do 400.000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 200.000 zł

23 RESTRUKTURYZACJA DZIAŁALANOSCI GOSPODARCZEJ, DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza remont i adaptacja statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza Pomoc na operacje przyznaje się do 600.000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300.000 zł ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%

24 FUNKCJONOWANIE LGR, AKTYWIZACJA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI działania informacyjne dotyczące przygotowania lub realizacji LSROR realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR działania aktywizujące lokalne społeczności badania dotyczące obszaru objętego LSROR ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100% Zwrot kosztów kwalifikowalnych przygotowania LSROR do 50.000 zł

25 WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA LUB MIĘDZYNARODOWA organizacja spotkań, szkoleń, konferencji działania mające na celu promocje i rozwój OZ wymiana informacji, doświadczeń, wspólne przedsięwzięcia ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%

26 www.minrol.gov.pl Dziękuję za uwagę Jolanta Perkowska Wydział Obszarów Zależnych od Rybactwa


Pobierz ppt "NABÓR WNIOSKÓW NA WYBÓR STOWARZYSZENIA DO REALIZACJI LSROR W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4 Termin: od 30 października 2009 r. do 30 marca 2010 r. Wysokość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google