Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne 07.09.2015 PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA 11.4 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne 07.09.2015 PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA 11.4 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne 07.09.2015 PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA 11.4 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej – nabór od 7 do 25 września 2015 roku Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie - 48 144 000 PLN Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów, za wyjątkiem typu projektu nr 5), wymienione w pkt 5 opisu Działania 11.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Konkurs ogłoszony (Uchwała ZWP z dnia 21.05.2015 r.)

3 OŚ PRIORYTETOWA 11 ŚRODOWISKO Działanie 11.4. Ochrona bioróżnorodności biologicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 W ramach Działania 11.4. współfinansowane będą projekty: 1.finansowanie ochrony i restytucji różnorodności gatunkowej i siedliskowej, w tym m.in. czynnej ochrony gatunkowej, monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, opracowania i wdrażania programów odtwarzania i renaturalizacji ekosystemów, rewitalizacji siedlisk, przywracanie ciągłości korytarzy ekologicznych itp. między innymi ekosystemów strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego, 2.kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i zabezpieczania obszarów chronionych, obejmujące, np. budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca (szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki piesze, szlaki wodne, ścieżki dydaktyczne; pomosty komunikacyjne; platformy widokowe; wieże obserwacyjne; parkingi itp.), 3.kompleksowe przedsięwzięcia służące ochronie wód w zlewni, w szczególności jezior i ekosystemów od wód zależnych obejmujące np.: rekultywację jezior, urządzanie i zagospodarowanie terenów wokół rzek i zbiorników wodnych w celu ograniczenia spływu powierzchniowego i antropopresji oraz renaturalizację obszarów wodno-błotnych (z wyłączeniem przedsięwzięć z zakresu zbierania, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych), 4.tworzenie lub modernizacja obszarów biologicznie czynnych, w tym terenów zielonych, parków publicznych i elementów zielonej infrastruktury (takich jak np. zielone dachy, żyjące ściany) w miastach ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania bioróżnorodności poprzez ochronę gatunków rodzimych oraz eliminację gatunków inwazyjnych, 5.typ projektu wyłączony z konkursu, 6.budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów służących, jako centra edukacji ekologicznej, 7.przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalnej.

4 OŚ PRIORYTETOWA 11 ŚRODOWISKO Działanie 11.4. Ochrona bioróżnorodności biologicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Typ beneficjenta: 1.jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 2.związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 3.podmioty wykonujące zadania jednostki samorządu terytorialnego /związku komunalnego, 4.inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 5.podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, 6.jednostki administracji rządowej, 7.organizacje pozarządowe, 8.kościoły i związki wyznaniowe, 9.PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 10.instytucje edukacyjne, 11.szkoły wyższe, 12.jednostki naukowe.

5 OŚ PRIORYTETOWA 11 ŚRODOWISKO Działanie 11.4. Ochrona bioróżnorodności biologicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W DZIAŁANIU 11.4: 1.W ramach Działania 11.4. wsparcie będzie skierowane na czynną ochronę przyrody przede wszystkim na obszarach chronionych, a w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, co prowadzić ma do ograniczenia degradacji środowiska oraz utraty zasobów różnorodności biologicznej. 2.W ramach Działania 11.4. dofinansowane będą tylko te ośrodki edukacji ekologicznej, które zaoferują kompleksową ofertę edukacyjną i będą utworzone w partnerstwie z co najmniej jednym z następujących podmiotów: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, WFOŚiGW w Gdańsku, szkoły wyższe. 3.W ramach Działania 11.4. minimalna wartość projektu uzależniona jest od typów projektów i wynosi od 50 tys. do 100 tys. PLN. 4.Tryb wyboru projektów: Dz. 11.4. – tryb konkursowy. 5.Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. 6.W ramach Działania 11.4. przewiduje się zastosowanie cross-financingu (instrumentu elastyczności) pod warunkiem, że jest on niezbędny do realizacji projektu i bezpośrednio z nim powiązany. Dotyczy on m.in. działań informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość mieszkańców, szczególnie w zakresie efektów podejmowanej interwencji. Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu (instrumentu elastyczności) wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych projektu.

6 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne 07.09.2015 PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA 11.4 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google