Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku Podpisanie umowy ramowej: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego SZCZECIN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku Podpisanie umowy ramowej: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego SZCZECIN."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku Podpisanie umowy ramowej: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego SZCZECIN 09 Listopada 2010r.

2

3 LOGO:

4 Powstanie LGR „Partnerstwo Drawy”: Formalnie w dniu 4 września 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku, w którym uczestniczyło 18 osób. Inicjatorami zebrania założycielskiego byli przedstawiciele sektora rybackiego i społecznego. Obecni byli przedstawiciele: samorządów lokalnych, podmiotów gospodarczych oraz osoby prywatne. Osiągnięto w ten sposób zakładany rozporządzeniem wymóg, tzw.: trójsektorowości w zakresie porozumienia i współpracy pomiędzy poszczególnymi sektorami.

5 Powstanie – c.d. Podczas zebrania założycielskiego obecni członkowie Stowarzyszenia przyjęli Statut Stowarzyszenia oraz wybrali Komitet Założycielski Stowarzyszenia, który został upoważniony przez członków – założycieli do reprezentowania Stowarzyszenia do czasu zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W skład Komitetu Założycielskiego weszło 5 osób, członków - założycieli.

6 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy”. Gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Drawy” : 1.Gmina Drawsko Pomorskie 2.Gmina Złocieniec 3.Gmina Czaplinek 4.Gmina Wierzchowo 5.Gmina Ostrowice 6.Gmina Kalisz Pomorski 7.Gmina Barwice 8.Gmina Grzmiąca 9.Gmina Borne Sulinowo

7 „Partnerstwo Drawy” – c.d. Członkowie Stowarzyszenia to również m.in.. : 1. Starostwo Powiatowe - Szczecinek 2. Starostwo Powiatowe - Drawsko Pomorskie Powiat szczecinecki w liczbach : Powierzchnia - 176 539 ha Ludność - 77 004 mieszkańców Powiat drawski w liczbach : Powierzchnia - 176 442 ha Ludność - 57 523 mieszkańców

8 Gminy stowarzyszone w LGR „Partnerstwo Drawy” :

9 Opis obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Drawy”: Powierzchnia – 2.712,00 km² Liczba mieszkańców – 82.062 Wschodnio – południowa część Województwa Zachodniopomorskiego Obręb Powiatu Drawskiego oraz część Powiatu Szczecineckiego

10 Charakterystyka obszarowa i powierzchniowa LGR : Powierzchnia całkowita obszaru LGR „Partnerstwo Drawy” wynosi 2712,00 km2. Największą powierzchniowo gminą jest gmina Borne Sulinowo zajmująca 484 km2 (17,85% powierzchni obszaru LGR „Partnerstwo Drawy”). Najmniejszą gminą w LGR „Partnerstwo Drawy” jest gmina Ostrowice – 150,42 km2 (5,3% powierzchni obszaru LGR „Partnerstwo Drawy”). Największymi gminami LGR „Partnerstwo Drawy” pod względem liczby mieszkańców są: Drawsko Pomorskie, (20,17% LGR) i Złocieniec (19% LGR).

11 Członkowie LGR „Partnerstwo Drawy” : Na dzień złożenia wniosku do MRiRW w Warszawie, tj. na 31 marca 2010 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku liczy 68 członków, wśród których znajdują się reprezentanci wszystkich trzech sektorów, w tym 9 gmin i 2 starostwa powiatowe oraz 5 podmiotów gospodarczych.

12 Charakterystyka członków : Łącznie na 68 wszystkich członków, to: - 16 członków reprezentuje sektor publiczny, - 30 członków reprezentuje sektor społeczny, a - 22 członków reprezentuje sektor gospodarczy. Innymi słowy przedstawiciele sektora społecznego stanowią 44,12 % ogólnej liczby członków, przedstawiciele sektora publicznego stanowią 23,53 % natomiast sektor gospodarczy stanowi 32,35 % wszystkich członków Stowarzyszenia.

13 Siedziba LGR „Partnerstwo Drawy” : Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Szczecinku pod adresem: ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek (budynek Starostwa Powiatowego)

14 Informacje o LGR „Partnerstwo Drawy”: KRS numer: 0000340574; Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – 29 października 2009 r. REGON : 320741645; NIP: 673-187-64-54; ARiMR - numer identyfikacyjny: 063964952;

15 Informacje o LGR „Partnerstwo Drawy”: Rachunek Bankowy: Bałtycki Bank Spółdzielczy oddział w Szczecinku ; konto nr: 36 8566 1042 0500 5781 5004 0001,

16 Zarząd Stowarzyszenia LGR: Prezes – Krzysztof Lis Wiceprezes – Grzegorz Witkowski Sekretarz – Ryszard Jasionas Skarbnik – Grażyna Kraczek Członek Zarządu – Tomasz Łajczak Członek Zarządu – Jerzy Gospodarek Członek Zarządu – Andrzej Urban Członek Zarządu – Mariusz Getka

17 O terenach LGR: Na obszarze LGR istnieją bardzo dobre warunki środowiskowe dla produkcji rybackiej, bogactwo gatunków ryb, w tym unikalnych tj. sielawa, sieja. Mocną stroną jest duża liczba akwenów oraz ich powierzchnia. Liczba 281 jezior sprawia, że Pojezierze Drawskie to raj dla wędkarzy

18 Problemy: Niestety sektor rybacki cechuje również wiele słabości. Sektor jest niedoinwestowany, mało innowacyjny i mało efektywny. Skutkuje to niską dochodowością. Barierami dla rybactwa jest kłusownictwo i zwiększająca się ilość kormoranów. Niewystarczająca naturalna reprodukcja ryb powoduje potrzebę wspomagania rozrodu ryb. Niezadowalający jest popyt na ryby oraz brak koordynacji czy podejścia strategicznego.

19 Rozwiązania: Zbawienne dla sektora rybackiego oraz rozwoju obszaru LGR mogą być: Rozwój infrastruktury około rybackiej. Działalność gospodarstw rybackich na rzecz usług (turystyka, gastronomia, handel). Poprawa dystrybucji ryb. Zminimalizowanie kłusownictwa. Warunkiem dla prawidłowego rozwoju obszaru jest natomiast skuteczna dbałość o środowisko naturalne.

20 Proponowane założenia strategiczne dla sektora rybackiego: Wspomaganie rozrodu cenniejszych gatunków ryb. Zwiększenie możliwości połowów wędkarskich. Rozwój działalności poza rybackiej przez rybaków. Pomoc w tworzeniu mikroprzedsiębiorstw dywersyfikujących źródła dochodów ludności, zwłaszcza rybaków.

21 c.d.: Inwentaryzacja regionalnych produktów na obszarze LGR. Ściślejsze powiązanie turystyki z rybactwem. Podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych ludności. Dbałość o bioróżnorodność w środowisku naturalnym. Działanie na rzecz dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem tradycji rybackich.

22 „Współczynnik rybackości dla LGR”: Przy obszarze działania LGR obejmującym ilość 82,062 mieszkańców niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia w zakresie udokumentowania, że na tym terenie znajduje się 41,03 osób spełniających wymagania co do wyliczenia „współczynnika rybackości”

23 c.d. „współczynnik rybackości”: Na podstawie analizy zgromadzonych materiałów, na terenie obszaru objętego działaniem LGR potwierdzono ilość 60,90 osób spełniających uwarunkowania i wytyczne związane z wyliczeniem współczynnik „Współczynnik rybackości” wynosi – 0,74212.

24 Budżet LGR „Partnerstwo Drawy” : Zakładając tak wyliczony współczynnik i biorąc pod uwagę kwotę dofinansowania w wysokości 239,-PLN na mieszkańca obszaru LGR stanowi to wielkość szacunkową budżetu przypadającą na okres funkcjonowania programu operacyjnego Osi Priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 2013 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku w wysokości rzędu 19.612.818,00,-PLN, którą ujęto we wniosku o wybór LGR złożonym w ramach konkursu do MRiRW w Warszawie.

25 Budżet LGR „Partnerstwo Drawy” : Budżet przypadający na okres funkcjonowania programu operacyjnego Osi Priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 2013 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku wynosi 18.287.627,59,-PLN, co po ocenie i weryfikacji Grupy LGR przez MRiRW stanowi 93,24% kwoty wniosku.

26 Budżet – działania: ** Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 4.571.906,90,-PLN ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 85% - Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – 3.657.525,52,-PLN ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%

27 Budżet – ciąg dalszy : - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – 3.657.525,52,-PLN ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60% - Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej – 3.657.525,52,-PLN ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%

28 Budżet – ciąg dalszy : - Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej „LGR”, oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności – 1.828.762,75,-PLN ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100% ** Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w wysokości równej – 914.381,38,-PLN ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100% ** Razem Oś Priorytetowa 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” na lata finansowania projektu 2010- 2015 wynosi – 18.287.627,59,-PLN.

29 Analiza SWOT dla LGR : Analizę SWOT dla LGR oraz jej elementy zapisów opracowano podczas spotkań warsztatowych dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „Partnerstwo Drawy”. Analizę SWOT przeprowadzono w 3 dziedzinach i 7 obszarach priorytetowych: - Dziedzina 1: Gospodarka – Obszary priorytetowe to: 1.Rybactwo; 2.Mikroprzedsiębiorczość; 3.Produkty lokalne; 4.Turystyka. - Dziedzina 2 : Społeczeństwo - Obszar priorytetowy to: 5.Kompetencje mieszkańców i aktywizacja mieszkańców. - Dziedzina 3 : Krajobraz - Obszary priorytetowe to: 6.Środowisko naturalne; 7.Dziedzictwo kulturowe.

30 Cele określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich ( LSROR ): Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) będzie podstawowym narzędziem LGR „Partnerstwo Drawy” służącym efektywnemu zarządzaniu procesem rozwoju na terenie gmin wchodzących w skład obszaru LGR.

31 Założenia LSROR : Opracowując LSROR dla LGR uznano, że zbawienne dla sektora rybackiego oraz rozwoju obszaru LGR mogą być: rozwój infrastruktury około rybackiej, działalność gospodarstw rybackich na rzecz usług (turystyka, gastronomia, handel), poprawa dystrybucji ryb, zminimalizowanie kłusownictwa. Warunkiem dla prawidłowego rozwoju obszaru jest natomiast skuteczna dbałość o środowisko naturalne. Przyjęto następujące założenia strategiczne dla sektora rybackiego: - Wspomaganie rozrodu cenniejszych gatunków ryb; - Zwiększenie możliwości połowów wędkarskich; - Rozwój działalności poza rybackiej przez rybaków;

32 założenia LSROR - ciąg dalszy : - Pomoc w tworzeniu mikroprzedsiębiorstw dywersyfikujących źródła dochodów ludności, zwłaszcza rybaków; - Inwentaryzacja regionalnych produktów na obszarze LGR; - Ściślejsze powiązanie turystyki z rybactwem; - Podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych ludności; - Dbałość o bioróżnorodność w środowisku naturalnym; - Działanie na rzecz dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem tradycji rybackich.

33 Wizja LGR „Partnerstwa Drawy” : WIZJA LGR : Pojezierze Drawskie - znana kraina aktywizacji i zrównoważonego rozwoju funkcji turystycznych, gospodarki rybackiej i wędkarstwa w oparciu o zasoby przyrodnicze w szczególności jeziora i rzeki.

34 Misja LGR „Partnerstwa Drawy”: LGR „Partnerstwo Drawy”: jest rozwijającą się organizacją, której sprawne, przejrzyste i skuteczne działania wpływają na poprawę jakości życia na obszarach, na których i ryby mówią.

35 Cele główne i cele szczegółowe LSROR LGR „Partnerstwo Drawy”: CEL GŁÓWNY 1: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Drawy” Cele szczegółowe: Poprawienie jakości krajobrazu i estetyki obszaru LGR; Pomoc w tworzeniu mikroprzedsiębiorstw, dywersyfikujących źródła dochodów ludności, zwłaszcza rybaków; Podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych ludności; Inwentaryzacja i wsparcie regionalnych produktów na obszarze LGR.

36 Cele główne i cele szczegółowe LSROR LGR „Partnerstwo Drawy”: CEL GŁÓWNY 2: Zwiększenie rentowności sektora rybackiego w powiązaniu z innymi sektorami gospodarki i aktywnością społeczną Cele szczegółowe: Usprawnienie systemów dystrybucji ryb i produktów rybnych; Wspomaganie rozrodu cenniejszych gatunków ryb i ich reintrodukcja; Zwiększenie możliwości połowów wędkarskich; Rozwój działalności poza rybackiej przez rybaków; Zmniejszenie zjawiska kłusownictwa; Reintrodukcja ichtiofauny.

37 Cele główne i cele szczegółowe LSROR LGR „Partnerstwo Drawy”: CEL GŁÓWNY 3: Rozwój turystyki na obszarze LGR w oparciu o zasoby krajobrazowe i przyrodnicze Cele szczegółowe: Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej szczególnie w oparciu o sektor rybacki; Identyfikacja i wprowadzenie do świadomości społecznej oraz obiegu rynkowego produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych; Wydłużenie sezonu turystycznego; Zwiększenie i modernizacja infrastruktury oraz bazy turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem wędkarstwa i rybactwa.

38 Cele główne i cele szczegółowe LSROR LGR „Partnerstwo Drawy”: CEL GŁÓWNY 4: Poprawa warunków dla zachowania i ochrony środowiska Cele szczegółowe: Zachowanie i ulepszenie środowiska naturalnego, w szczególności jezior i rzek oraz udostępnienie go mieszkańcom obszaru i turystom; Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na rzecz rozwoju lokalnego; Dbałość o bioróżnorodność w środowisku naturalnym.

39 Przedsięwzięcia LSROR : Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich przewiduje realizację sześciu przedsięwzięć: 1. Infrastruktura przy wodzie; 2. Lokalny rynek rybny; 3. Turystyka – woda – ryby; 4. Ochrona środowiska; 5. Imprezy – promocja – edukacja; 6. Przedsiębiorczość – innowacyjność – modernizacja.

40 Przedsięwzięcia LSROR : Każde z przedsięwzięć będzie miało swoje odzwierciedlenie w Zespołach Tematycznych, powołanych spośród członków Stowarzyszenia LGR „Partnerstwa Drawy” oraz innych zainteresowanych osób (ekspertów, branżowców, pasjonatów, liderów lokalnych) oraz działaniach koordynacyjnych prowadzonych przez Zarząd i Biuro LGR „Partnerstwo Drawy”. Zespół tematyczny danego przedsięwzięcia będzie prowadził działania kreatywne, planistyczne, promocyjne oraz monitorujące przedsięwzięcia. Zespoły Tematyczne będą zgłaszały wnioski w sprawie aktualizacji LSROR do Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Drawy”.

41 Rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie m.in. to : I Typ operacji: „Infrastruktura przy wodzie” Zagospodarowanie przystani żeglarskiej. Budowa pomostów pływających do wykorzystania przemiennego przez żeglarzy i wędkarzy. Modernizacja stanicy harcerskiej. Wykup, budowa, remont lub modernizacja infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych.

42 Rodzaje operacji - ciąg dalszy: II Typ operacji: „ Lokalny rynek rybny” Utworzenie systemu lokalnego dystrybucji ryb, np.: targ rybny w głównych miastach Pojezierza Drawskiego. Sielawa – markowym produktem pojezierza drawskiego. Utworzenie smażalni, promocja spożywania ryb w istniejących barach, restauracjach. Lokalny system piętnowania kłusownictwa.

43 Rodzaje operacji - ciąg dalszy: Inwestycje polepszające warunki przechowywania produktów rybactwa. Zakup specjalistycznych samochodów m.in.. do transportu ryb, łodzi rybackich, sprzętu rybackiego. Tworzenie i rozwój alternatywnych systemów sprzedaż produktów rybactwa. Budowa, wykup, remont, modernizacja infrastruktury drobnego rybactwa.

44 Rodzaje operacji - ciąg dalszy: III Typ operacji: „Turystyka – woda – ryby” Budowa centrum obsługi turystów ze smażalnią ryb. Tworzenie specjalnych łowisk wędkarskich. Oznakowanie i zagospodarowanie szlaków kajakowych. System połączeń kołowych i przewozu jachtów pomiędzy jeziorami. Rozwinięcie działalności agroturystycznej w tym budowa, zakup domków letniskowych, pól namiotowych, przystani wodnych.

45 Rodzaje operacji - ciąg dalszy: IV Typ operacji: „Ochrona środowiska” Rybacka straż szybkiego reagowania. Poprawa drożności szlaków rzecznych na pojezierzu. Odtworzenie zasobności wód oraz przywrócenie zdegradowanym zbiornikom wodnym funkcji pierwotnych.

46 Rodzaje operacji - ciąg dalszy: V Typ operacji: „Imprezy – promocja - edukacja” Oznakowanie i zagospodarowanie szlaków kajakowych i innych turystycznych. Szkółka wędkarska dla dzieci. Jeziorowa tratwa wędkarska z możliwością noclegów.

47 Rodzaje operacji - ciąg dalszy: VI Typ operacji: „Przedsiębiorczość – innowacyjność – modernizacja” Kłusownika na przewodnika – jak na patologii budować atrakcje turystyczne. Poszerzenie zakresu prowadzonej działalności bazy wędkarskiej o smażalnie, wędzarnie. Elektrownie wiatrowe i systemy solarne jako źródła energii elektrycznej nad jeziorami.

48 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku: Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku Podpisanie umowy ramowej: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego SZCZECIN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google