Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Turek, 19.06.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Turek, 19.06.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Turek, r.

2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata został opracowany na podstawie przepisów UE, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów wykonawczych KE. jest podstawowym elementem II filara Wspólnej Polityki Rolnej i jest też jedną z części Umowy Partnerstwa. Komisja Europejska przyjęła: 23 maja 2014 r. - Umowę Partnerstwa 12 grudnia 2014 r. - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata PROW

3 3 Podstawy prawne PROW Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW Ustawa o wspieraniu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z udziałem środków EFRROW, EFRR, EFS oraz EFMiR Rozporządzenia wykonawcze Przepisy krajowePrzepisy UE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 Akty wykonawcze KE 808/2014 i 807/2014

4 GŁÓWNE CELE wspieranie konkurencyjności rolnictwa, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu, osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego wiejskich gospodarek i społeczności, w tym tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy. 4 PROW

5 5

6 BUDŻET PROW 2014 – 2020 Łączne środki publiczne wyniosą 13,5 mld euro, w tym: 8,6 mld euro z budżetu UE (EFRROW) i 4,9 mld euro wkładu krajowego. 6 PROW

7 7 Działanie / poddziałanie/ typ operacji Budżet ogółem (euro) Transfer wiedzy i działalność informacyjna Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Modernizacja gospodarstw rolnych Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Scalenia gruntów Przywracanie potencjału produkcji rolnej i działania zapobiegawcze Premia dla młodych rolników Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Restrukturyzacja małych gospodarstw Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Targowiska - podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Odnowa wsi - podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Tworzenie grup i organizacji producentów Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne Rolnictwo ekologiczne Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Współpraca LEADER Pomoc techniczna Renty strukturalne - zobowiązania RAZEM PROW Plan finansowy dla PROW (wg działań, poddziałań)

8 8 Przewidywany plan finansowy PROW województwo wielkopolskie Działanie Alokacja na kraj Środki EFRROW (EUR) Przewidywana alokacja na województwo wielkopolskie Środki EFRROW (EUR) Alokacja na kraj Środki EFRROW (PLN) Przewidywana alokacja na województwo wielkopolskie Środki EFRROW (PLN) Scalanie gruntów Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich LEADER RAZEM: % alokacji z lat : 33,32%

9 PROW Działania PROW wdrażane przez Samorząd Województwa

10 Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. 1)Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. 2)Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej. 3)Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury. PROW Budżet – 1 mld euro Na wszystkie poddziałania Max. kwota pomocy do: 63,63 % k.k.

11 Mała infrastruktura 1.Poddziałanie: Mała infrastruktura – tworzenie, ulepszanie lub rozbudowa małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Zakres: Gospodarka wodno – ściekowa: Beneficjenci: gmina, spółka, w której udziały mają wyłącznie JST, związek międzygminny. Zakres: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych: Beneficjenci: gmina, powiat lub ich związki. PROW Wysokość wsparcia: do 2 mln zł / beneficjent /program Wysokość wsparcia: do 3 mln zł / beneficjent /program

12 Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wsi 2. Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wsi – poprawa stanu dziedzictwa kulturowego. Zakres: Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego: Beneficjenci: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST. Zakres: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej: Beneficjenci: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni. PROW Wysokość wsparcia: do 500 tys. zł / miejscowość / program - limit łączny dla obu zakresów Rekreacja i kultura oraz powiązana infrastruktura 3. Poddziałanie: Rekreacja i kultura oraz powiązana infrastruktura.

13 Zakres: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług: Wsparcie będzie obejmować budowę lub modernizację targowisk i obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji produktów lokalnych. Beneficjenci: gmina, powiat lub ich związki PROW Wysokość wsparcia: do 1 mln zł / beneficjent /program Wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu operacji w ramach działania „Podstawowe usługi…” nie może przekroczyć EUR

14 Działanie „Inwestycje w środki trwałe”. PROW Scalanie gruntów: Budżet – 139 mln euro Poziom pomocy: do 100% kosztów kwalifikowanych Beneficjent: Starosta Zakres wsparcia: opracowanie projektu scalenia, zagospodarowanie poscaleniowe. Wysokość wsparcia: Opracowanie projektu scaleniowego: - do 650 euro/ha – woj. wielkopolskie Zagospodarowanie poscaleniowe: - do 1,9 tys. euro/ha – woj. wielkopolskie

15 Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. PROW )Wsparcie przygotowawcze. 2)Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. 3)Wdrażanie projektów współpracy. 4) Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji. Budżet – 735 mln euro Na wszystkie poddziałania

16 16 Obszar LSR w Wielkopolsce Planowany

17 Wsparcie przygotowawcze Wsparcie lokalnych grup działania i lokalnych społeczności w celu przygotowania lokalnej strategii rozwoju. Podn oszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączenia lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR. 1. Kwota i wielkość wsparcia: zostanie określona na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów. Płatność ryczałtowa. 2. Beneficjenci: Stowarzyszenie, Fundacja lub związki stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Obszar LSR w ramach Programu LEADER: obszar wiejski, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie większej niż 20 tys. mieszkańców, składa się z min. 2 gmin i zamieszkiwany jest przez tys. mieszkańców. PROW

18 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1. Zakres wsparcia:  wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;  zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości;  dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom;  podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności przez rolników i osoby długotrwale bezrobotne;  podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji;  rozwój produktów lokalnych;  rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;  zachowanie dziedzictwa lokalnego;  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej; rozwój infrastruktury drogowej. PROW

19 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 2. Beneficjenci (w zależności od zakresu operacji): osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. 3. Beneficjentem może być LGD - w przypadku: operacji własnych LGD, projektów grantowych (beneficjentem ubiegającym się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym jest LGD; operacja taka składa się z szeregu grantów, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR). W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). PROW

20 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 4. Max. kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD. 5. Limit pomocy na beneficjentów / grantobiorców: Beneficjenci inni niż JST oraz LGD – max. 300 tys. zł w okresie realizacji Programu, z wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje z zakresu inkubatorów, Grantobiorcy – max. 100 tys. zł. W przypadku podmiotu, który będzie ubiegać się o wsparcie na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości prawnej, limit pomocy liczony jest odrębnie na każdą sformalizowaną grupę, - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych samodzielnie grantów nie może przekroczyć 20% danego projektu grantowego, PROW

21 Schemat składania wniosków w ramach wdrażania LSR 21 LGD Konkursy poza projektami grantowymi Konkursy w ramach projektu grantowego całkowita wartość projektu < 50 tys. zł WNIOSKODAWCA całkowita wartość projektu ≥ 50 tys. zł ocena projektów SW Umowa, rozliczenie Umowa, rozliczenie PROW

22 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 6. Limit pomocy na operacje: do 300 tys. zł kwoty pomocy – z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD, do 500 tys. zł kwoty pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, do 100 tys. zł kwoty pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, do 50 tys. zł kwoty pomocy na operację własną. 7. Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych, w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów LSR. PROW

23 Wdrażanie projektów współpracy. 1. Beneficjenci: LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu. 2. Wartość pomocy: limit pomocy na LGD – do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałań Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji, 50 tys. zł - minimalna wartość projektu międzyterytorialnego. 3. Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. 1. Beneficjent: LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu. PROW

24 24 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Al. Niepodległości 34, Poznań tel ; fax ; Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Turek, 19.06.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google