Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Lokalna Strategia Rozwoju Najważniejsze rozwiązania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Lokalna Strategia Rozwoju Najważniejsze rozwiązania."— Zapis prezentacji:

1 1 Lokalna Strategia Rozwoju Najważniejsze rozwiązania

2 2

3 3 WIZJA PARTNERSTWA DRAWY CEL OGÓLNY 1CEL OGÓLNY 2 Cel szczegółowy 1.1 Cel szczegółowy 1.2 Cel szczegółowy 2.1 Cel szczegółowy 2.2 Preferowane rodzaje operacji Preferowane rodzaje operacji Preferowane rodzaje operacji Preferowane rodzaje operacji Preferowane rodzaje operacji Przedsięwzięcie 1 Przedsięwzięcie 2 Przedsięwzięcie 3 Przedsięwzięcie 4 Przedsięwzięcie 5 Od wizji do działań operacyjnych

4 4 Wizja LGR „Partnerstwo Drawy” Pojezierze Drawskie Znana kraina aktywizacji i zrównoważonego rozwoju funkcji turystycznych, gospodarki rybackiej i wędkarstwa w oparciu o zasoby przyrodnicze w szczególności jeziora i rzeki

5 5 Misja LGR „Partnerstwo Drawy” LGR Partnerstwo Drawy jest rozwijającą się organizacją, której sprawne, przejrzyste i skuteczne działania wpływają na poprawę jakości życia na obszarach na których i ryby mówią

6 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGR Partnerstwo Drawy Zwiększenie rentowności sektora rybackiego Rozwój turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze Ochrona środowiska

7 przedsięwzięcia Infrastruktura przy wodzie 20 + 20 7mln Lokalny rynek rybny 10 2 mln Turystyka – woda – ryby (TWR) 1o 2 mln Ochrona środowiska 10 2 mln Imprezy – promocja – edukacja (IPE) 5 1 mln Przedsiębiorczość – innowacyjność – modernizacja (PIM) 15 3mln

8 8 Cel główny Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGR Partnerstwo Drawy Cele szczegółowe: 1.1. Poprawienie jakości krajobrazu i estetyki obszaru LGR 1.2. Zachowanie i ulepszenie środowiska naturalnego i kulturowego oraz udostępnienie go mieszkańcom obszaru i turystom 1.3Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze LGR 1.4Poprawa bezpieczeństwa na obszarze LGR 1.5Wyrównywanie szans w dostępie do osiągnięć cywilizacji 1.6Upowszechnienie dostępności internetu i usług telekomunikacyjnych i komunikacyjnych 1

9 9 Cel główny Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru Partnerstwa Drawy Cele szczegółowe: 2.1Aktywizacja, wsparcie i podniesienie kompetencji liderów 2.2.Upowszechnienie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego 2.3Rozwój przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych na obszarze LGD 2.4Wzrost mechanizmów współdziałania na obszarze LGD 2

10 10 Cel główny Rozwój turystyki na obszarze LGD Cele szczegółowe: 3.1Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej 3.2Wydłużenie sezonu turystycznego 3.3Zwiększenie i modernizacja infrastruktury oraz bazy turystycznej 3.4Stworzenie warunków do uprawiania i rozwój turystyki kwalifikowanej 3

11 11 Cel główny Zwiększenie rozpoznawalności regionu poprzez stworzenie podstaw marki: Pojezierze Drawskie Cele szczegółowe: 4.1Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na rzecz rozwoju lokalnego 4.2Identyfikacja i wprowadzenie do świadomości społecznej oraz obiegu rynkowego produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych 4.3Opracowanie i wdrożenie spójnej strategii marketingowej dla Pojezierza Drawskiego 4

12 12 Odnowa wsi 2 800 000 Małe projekty 5 151 640 Różnicowanie 1 150 000 Mikroprzedsiębiorstwa 2 300 000 Podział środków wg działań 11 401 640 zł

13 13 Nabywanie umiejętności i aktywizacja 677 160 zł Projekty współpracy 294 870 zł Funkcjonowanie LGD 1 878 380 zł Podział środków wg działań LGD 2 850 410 zł

14 14 Planowana liczba operacji2121525265350 Średnia pomoc50 000 43 00014 700 Odnowa wsi Małe projekty Mikro przedsię biorstwa Różnico wanie Sołectwa183 Stowarzyszenia177 Grupy nieformalne 52 Ludność98290 Liczba operacji 2010-2014

15 15 Przedsięwzięcia 1. Atrakcyjna miejscowość 2. Aktywizacja społeczna 3. Ginące zawody 4. Komunikacja, internet, transport, media 5. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej 6. Cztery pory roku – przedłużanie sezonu 7. Epoka polodowcowa 8. Rozwój turystyki kwalifikowanej 9. Marka: Pojezierze Drawskie 10. Kierunek: innowacje

16 16 Atrakcyjna miejscowość Odnowa i rozwój wsi [budżet: 900 000 zł] Liczba operacji – 30 Budowa, remont, wyposażenie małej infrastruktury miejsc publicznych: place zabaw, boiska tereny rekreacyjne, plaże i kąpieliska, parki, skwery trawniki, infrastruktura turystyczna i mała architektura. Remonty obiektów zabytkowych, w tym kościołów. 1

17 17 Atrakcyjna miejscowość Małe projekty [budżet: 600 000 zł] Ilość operacji – 40 Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie przydrożnych kapliczek, porządkowanie zaniedbanych cmentarzy, budowa lapidariów, oznakowanie i opisanie pomników przyrody i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla realizacji LSR wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc Popularyzacja historii, tradycji, obyczajów regionu, twórczości artystycznej, kolekcji tematycznych, hobbystycznych itp. poprzez przygotowanie, stworzenie warunków i organizację różnego rodzaju ekspozycji i wystaw udostępnionych publicznie. Zakup i nasadzenie tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego, lub kulturowego. Odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu będących pod ochroną konserwatorską. Projekty edukacyjne, w tym w szczególności ścieżki edukacyjne związane z zasobami kulturowymi i przyrodniczymi; 1

18 18 Aktywizacja społeczna Odnowa i rozwój wsi [budżet: 900 000 zł] Liczba operacji – 30 Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe. Zakup wyposażenia służącego wspieraniu twórczości lokalnej, rękodzieła 2

19 19 Aktywizacja społeczna Małe projekty [budżet: 800 000 zł] Ilość operacji – 70 Przedsięwzięcia podnoszące umiejętności i kompetencje lokalnych liderów w zakresie animacji społecznej. Przedsięwzięcia wspierające przejawy społeczeństwa obywatelskiego powstawanie komitetów lokalnych, partnerstw lokalnych, grup aktywności, grup producenckich, przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń działających na rzecz dobra wspólnego. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenia działającego na rzecz społeczności lokalnej na obszarze LGD. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, obchodów świąt tradycyjnych, jarmarków, kiermaszy - podnoszących atrakcyjność miejscowości, w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne, zasoby przyrodnicze, tradycje, twórczość artystyczną mieszkańców, produkty lokalne lub unikalne walory miejsc. 2

20 20 Aktywizacja społeczna Doposażenie świetlic wiejskich; Projekty na rzecz rozwoju lokalnej działalności artystycznej zespołów: muzycznych, wokalnych, chórów, grup teatralnych, tanecznych, folklorystycznych itp. Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR; Promocja i rozwój lokalnej aktywności, w tym promocja lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów poszukujących i kultywujących tradycje i zwyczaje mieszkańców miejscowości 2

21 21 Aktywizacja społeczna Aktywizacja i nabywanie umiejętności [budżet: 123 804 zł] Ilość operacji – 10 – działania LGD obejmujące: Badania, analizy, studia i plany wykonalności; Informacje, szkolenia i doradztwo w zakresie przygotowania wniosków zgodnych z charakterem przedsięwzięcia; tworzenia projektów aktywizujących społeczność lokalną, wspieranie umiejętności liderskich; Organizacja wydarzeń promujących obszar wdrażania LSR. 2

22 22 Ginące zawody Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej [budżet: 100 000 zł] ilość operacji – 2 Tworzenie przedsiębiorstw usługowych opartych o ginące zawody. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw [budżet 200 000 zł] Ilość operacji – 4 Tworzenie lub przekształcenie mikroprzedsiębiorstwa usługowego opartego na ginących zawodach. 3

23 23 Ginące zawody Małe projekty [budżet: 200 000 zł] Ilość operacji: 15 Projekty edukacyjne, szkoleniowe, warsztatowe dla mieszkańców obszaru LGD w celu nabywania umiejętności ginących zawodów: cieśla, bednarz, garncarz, ceramik, kowal, zdun, tkacz, wikliniarz, plecionkarz, szewc, rymarz, kamieniarz, kominiarz, szachulcarz, strzecharz, budownictwo gliniane, piekarz, masarz, nalewkarz, zielarz, bajarz itp. Zakup narzędzi i wyposażenia pracowni ginących zawodów. 3

24 24 Ginące zawody Aktywizacja i nabywanie umiejętności [budżet: 123 804 zł] Ilość operacji - 10 – działania LGD obejmujące: Badania, opracowania, analizy, studia i plany wykonalności; Informacje, szkolenia i doradztwo w zakresie przygotowania wniosków zgodnych z charakterem przedsięwzięcia; Organizacja konferencji i spotkań poświęconych promocji usług w zakresie ginących zawodów i pobudzających popyt na takie usługi Organizacja wydarzeń promujących obszar wdrażania LSR. Wdrażanie projektów współpracy [budżet: 20 200 zł] Ilość operacji – 2 - działania LGD 3

25 25 Komunikacja, internet, transport, media Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej [100 000 zł] Ilość operacji – 2 Tworzenie firm usługowych w branżach: komunikacja, transport publiczny, media Działalność usługowa związana z tworzeniem dostępu do Internetu. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw [budżet: 400 000 zł] Ilość operacji – 8 Tworzenie firm usługowych w branżach: transport publiczny, media Działalność usługowa związana z tworzeniem dostępu do Internetu. Tworzenie ułatwień telekomunikacyjnych na terenach wiejskich 4

26 26 Komunikacja, internet, transport, media Małe projekty [budżet: 425 716 zł] Ilość operacji – 25 Organizowanie szkoleń i warsztatów dla społeczności lokalnej, w tym prowadzenie kursów z zakresu tworzenia stron www, administrowania sieciami komputerowymi, i innych nowoczesnych technologii informacyjnych itp. Udostępnianie przestrzeni dyskowej mieszkańcom w celu darmowego prezentowania stworzonych przez nich stron o tematyce zgodnej z celami działania LGD; Zakładanie i udostępnianie publicznych miejsc dostępu do Internetu; Zakup oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej. Tworzenie lokalnych platform informacyjnych na bazie internetu 4

27 27 Komunikacja, internet, transport, media Aktywizacja i nabywanie umiejętności [budżet: 123 804 zł] Ilość operacji - 10 – działania LGD obejmujące: Badania, analizy, studia i plany wykonalności; Informacje, szkolenia i doradztwo w zakresie przygotowania wniosków zgodnych z charakterem przedsięwzięcia; Tworzenia projektów aktywizujących społeczność lokalną do podejmowania przedsięwzięć związanych z Internetem Organizacja szkoleń dla społeczności lokalnej z zakresu innowacyjności, przedsiębiorczości Wdrażanie projektów współpracy [budżet: 20 200 zł] Ilość operacji – 2 - działania LGD 4

28 28 Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej [budżet: 400 000 zł] Ilość operacji – 8 Tworzenie nowych gospodarstw agroturystycznych lub obiektów turystyki wiejskiej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw [budżet: 400 000 zł] Ilość operacji – 16 budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych z przeznaczeniem na funkcje turystyki wiejskiej wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na funkcje turystyki wiejskiej wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na funkcje turystyki wiejskiej zakupu wyposażenia i sprzętu do prowadzenia działaności turystyki wiejskiej zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie turystyki wiejskiej 5

29 29 Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej Małe projekty [budżet: 500 000 zł] Ilość operacji – 25 remont, modernizacja, wyposażenie istniejącego gospodarstwa usług agroturystycznych i turystyki wiejskiej utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej, promocji, rezerwacji miejsc, oraz stron www na temat usług agroturystycznych i turystyki wiejskiej przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych o usługach agroturystycznych i turystyki wiejskiej oznaczenie obiektów i kierunkowskazy do obiektów usług agroturystycznych i turystyki wiejskiej 5

30 30 Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej Aktywizacja i nabywanie umiejętności [budżet: 123 804 zł] Ilość operacji – 10 – działania LGD obejmujące: Badania, analizy, studia i plany wykonalności; Informacje i doradztwo w zakresie przygotowania wniosków zgodnych z charakterem przedsięwzięcia; Organizacja szkoleń dla społeczności lokalnej z zakresu usług agroturystycznych i turystyki wiejskiej Organizacja działań integrujących świadczeniodawców agroturystyki i turystyki wiejskiej Organizacja wydarzeń promujących obszar wdrażania LSR. Wdrażanie projektów współpracy [budżet: 20 200 zł] Ilość operacji – 2 - działania LGD 5

31 31 Cztery pory roku – przedłużanie sezonu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej [budżet: 100 000 zł] Ilość operacji – 2 Inwestycje w działalność gospodarczą na bazie dotychczasowego gospodarstwa rolnego Małe projekty [budżet: 500 000 zł] Ilość operacji – 25 Organizacja imprez atrakcyjnych dla przyjezdnych poza dotychczasowym sezonem Zakup wyposażenia obiektów turystycznych umożliwiającego wydłużenie sezonu Zakup sprzętu i urządzeń dla realizacji produktów turystycznych poza sezonem 6

32 32 Cztery pory roku – przedłużanie sezonu Aktywizacja i nabywanie umiejętności [budżet: 123 804 zł] Ilość operacji – 10 – działania LGD obejmujące: Badania, analizy, studia i plany wykonalności; Informacje i doradztwo w zakresie przygotowania wniosków zgodnych z charakterem przedsięwzięcia; Organizacja szkoleń dla przedstawicieli branży turystycznej z zakresu przedłużania sezonu turystycznego; Organizacja wydarzeń promujących obszar wdrażania LSR Wdrażanie projektów współpracy [budżet: 20 200 zł] Ilość operacji – 2 – działania LGD 6

33 33 Epoka polodowcowa Małe projekty [budżet: 500 000 zł] Liczba operacji – 30 Przygotowanie, oznakowanie i promocja lokalnych ścieżek spacerowych i edukacyjnych opartych o walory dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji związanych z „epoką polodowcową” Przygotowanie i ekspozycja kolekcji eksponatów przyrodniczych związanych z „epoką polodowcową” oraz udostępnienie publiczności. Organizacja imprez turystycznych, krajoznawczych w oparciu o zasoby dziedzictwa przyrodniczego regionu Organizacja konferencji i spotkań promujących walory przyrodnicze „epoki polodowcowej” Projekty edukacyjne i szkoleniowe dla lokalnej społeczności na temat wykorzystania walorów przyrodniczych „epoki polodowcowej” 7

34 34 Rozwój turystyki kwalifikowanej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej [budżet: 100 000 zł] Ilość operacji – 2 Przygotowanie, wyposażenie i udostępnianie łowisk dla wędkarzy Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw [budżet: 400 000 zł] Ilość operacji – 16 Zakładanie mikroprzedsiębiorstw usługowych w branży turystyki kwalifikowanej Przygotowanie, wyposażenie i udostępnianie łowisk dla wędkarzy Małe projekty [budżet: 400 000 zł] Ilość operacji – 20 Przygotowanie małej infrastruktury turystycznej Organizacja imprez turystycznych Działania promocyjne na rzecz turystyki kwalifikowanej 8

35 35 Rozwój turystyki kwalifikowanej Aktywizacja i nabywanie umiejętności [budżet: 123 804 zł] Ilość operacji - 10 – działania LGD obejmujące: Badania, analizy, studia i plany wykonalności; Informacje i doradztwo w zakresie przygotowania wniosków zgodnych z charakterem przedsięwzięcia; Organizacja działań integrujących świadczeniodawców turystyki kwalifikowanej Organizacja wydarzeń promujących obszar wdrażania LSR. Wdrażanie projektów współpracy [budżet: 20 200 zł] Ilość operacji – 2 - działania LGD 8

36 36 Marka: Pojezierze Drawskie Odnowa i rozwój wsi [budżet: 900 000 zł] Ilość operacji – 30 Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów: służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury. Odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci. Oznaczenie obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego LSR 9

37 37 Marka: Pojezierze Drawskie Małe projekty [budżet: 500 000 zł] Ilość operacji - 50 Organizacja konferencji i spotkań poświęconych unikalnym wartościom Pojezierza Drawskiego ze szczególnym uwzględnieniem badań nad historią regionu, miejscowości i obiektów, oraz wszelkich przejawów dziedzictwa kulturowego i jego potencjału do wykorzystania na rzecz rozwoju lokalnego. Opracowanie, wydanie i dystrybucja publikacji promujących miejscowości, obiekty ważne lub charakterystyczne dla Pojezierza Drawskiego przygotowane zgodnie z opracowaną przez LGD strategią marketingową Projekty mające na celu inicjowanie powstawania, rozwój, wsparcie przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych. Wdrażanie projektów współpracy [budżet: 113 203 zł] Ilość operacji - 6 Projekty na rzecz opracowania strategii marketingowej oraz marki Pojezierza Drawskiego 9

38 38 Kierunek: innowacje Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej [budżet: 200 000 zł] Ilość operacji – 4 Przygotowanie i rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na nowych technologiach i/lub innowacyjnym podejściu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw [budżet: 600 000 zł] Ilość operacji -12 Tworzenie mikroprzedsiębiorstw opartych na nowych technologiach i/lub innowacyjnym podejściu 10

39 39 Kierunek: innowacje Małe projekty [budżet: 500 000 zł] Ilość operacji – 25 Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności przedsięwzięć Organizacja imprez i promocja innowacyjności Zakup sprzętu urządzeń nowych technologii dla podniesienia innowacyjności przedsięwzięć Wdrożenia eksperymentalnych rozwiązań 10

40 40 Lokalne kryteria oceny Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy: mniej niż 50 tys. zł - 2 pkt od 50 tys. zł do 70 tys. zł – 1 pkt powyżej 70 tys. zł – 0 pkt Realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów obszaru objętego strategią (maksymalnie 4 pkt.) walorów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt. dziedzictwa historycznego – 1 pkt. dziedzictwa kulturowego, w tym tradycyjnych zawodów i technologii – 1 pkt. lokalnych surowców, w tym produktów rolnych i leśnych - 1 pkt.

41 41 Lokalne kryteria oceny Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Realizacja operacji będzie miała neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko naturalne obszaru objętego strategią (maksymalnie 2pkt.) wpływ neutralny – 1 pkt. wpływ pozytywny – 2 pkt. Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji operacji utworzone jedno miejsce pracy - 1 pkt utworzone dwa lub więcej miejsc pracy– 2 pkt

42 42 Lokalne kryteria oceny Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wnioskowana kwota pomocy wynosi: mniej niż 50 tys. zł - 2 pkt od 50 tys. zł do 70 tys. zł – 1 pkt powyżej 70 tys. zł – 0 pkt Wielkość mikroprzedsiębiorstwa mierzona liczbą zatrudnionych osób: od 1 do 2 osób – 1 pkt. 3 lub więcej osób – 0 pkt. Realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów obszaru objętego strategią (maksymalnie 4 pkt.) walorów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt. dziedzictwa historycznego – 1 pkt. dziedzictwa kulturowego, w tym tradycyjnych zawodów i technologii – 1 pkt. lokalnych surowców, w tym produktów rolnych i leśnych - 1 pkt.

43 43 Lokalne kryteria oceny Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Realizacja operacji będzie miała neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko naturalne obszaru objętego strategią (maksymalnie 2pkt.) wpływ neutralny – 1 pkt. wpływ pozytywny – 2 pkt. Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji operacji utworzone jedno miejsce pracy - 1 pkt utworzone dwa lub więcej miejsc pracy– 2 pkt

44 44 Lokalne kryteria oceny Odnowa i rozwój wsi Wnioskowana kwota pomocy wynosi: do 30 tys. zł - 3 pkt. pomiędzy 30 tys. zł a 50 tys. zł - 2 pkt. powyżej 50 tys. zł – 0 pkt. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych operacji – 1 pkt.

45 45 Lokalne kryteria oceny Odnowa i rozwój wsi Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru (maksymalnie 4 pkt.) walorów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt. dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt. integracji społeczności lokalnej, silnych więzi sąsiedzkich – 1 pkt aktywności liderów lokalnych - 1 pkt. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców – 1 pkt.

46 46 Lokalne kryteria oceny Odnowa i rozwój wsi Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu współdziałania ponad granicami sołectw, gmin, powiatów – 1 pkt. Realizacja operacji będzie miała neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko naturalne obszaru objętego strategią (maksymalnie 2pkt.) wpływ neutralny – 1 pkt. wpływ pozytywny – 2 pkt.

47 47 Lokalne kryteria oceny Małe projekty Wnioskowana kwota pomocy wynosi: do 12 tys. zł - 2 pkt. od 12 tys. zł do 20 tys. – 1 pkt. powyżej 20 tys. zł – 0 pkt. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych operacji – 1 pkt.

48 48 Lokalne kryteria oceny Małe projekty Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru (maksymalnie 4 pkt.) walorów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt. dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt. integracji społeczności lokalnej, silnych więzi sąsiedzkich – 1 pkt aktywności liderów lokalnych - 1 pkt.

49 49 Lokalne kryteria oceny Małe projekty Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców – 1 pkt. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu współdziałania ponad granicami: sołectw, gmin, powiatów – 1 pkt. Realizacja operacji będzie miała neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko naturalne obszaru objętego strategią (maksymalnie 2pkt.) wpływ neutralny – 1 pkt. wpływ pozytywny – 2 pkt.

50 Pozyskiwanie środków przez mieszkańców w ramach LSR PROJEKT pomysł złożenie wniosku w LGD ocena i wybór projektu przez LGD (Radę) przesłanie wybranych projektów do Urzędu Marszałkowskiego lub ARiMR sprawdzenie wniosku pod względem formalnym podpisanie umowy o dofinansowanie realizacja projektu rozliczenie projektu

51 Planowane terminy ogłaszania naboru wniosków


Pobierz ppt "1 Lokalna Strategia Rozwoju Najważniejsze rozwiązania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google