Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 INFLACJA- DEFINICJA, RODZAJE, PRZYCZYNY I SKUTKI Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przez inflację rozumie się wzrost przeciętnego poziomu cen w określonym czasie, zwykle w ciągu roku. Wzrost ten wyrażany jest w postaci procentowego wskaźnika i nosi nazwę stopy inflacji.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inflacja – określenie procesów ekonomicznych polegających na nadmiernym zwiększaniu ilości pieniądza w obiegu, w stosunku do rynkowej wartości liczonej w cenach dotychczasowych.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inflacja – współczesne pojęcie – określa proces trwałego wzrostu ogólnego poziomu cen, przy uwzględnieniu zmian jakości towarów w pewnym czasie. Dotyczy ono nie tyle przyczyny tego zjawiska, ile jego objawów. W takim rozumieniu ma ono charakter negatywnej cechy rozwoju.

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W zależności wielkości wyróżniamy: Inflację pełzającą (do kilku % w skali rocznej), nie powodującą zakłóceń w przebiegu procesów gospodarczych, poddająca się kontroli.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inflację kroczącą (z reguły do kilkunastu % rocznie), gdy oczekiwania inflacyjne wywołują określone zachowania podmiotów gospodarczych wzmagające ten proces, przy czym zaczyna się ona wymykać spod kontroli.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inflację galopującą (powyżej 20%), powodująca narastające zakłócenia w przebiegu procesów gospodarczych, osłabienie systemów motywacyjnych, a w rezultacie zahamowanie życia społecznego. Zwana także superinflacją, stanowi poważne zagrożenie dla procesów wzrostu gospodarczego. Z reguły wymyka się ona spod kontroli państwa.

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Hiperinflację, Pojawia się gdy natężenie procesów inflacyjnych uniemożliwia racjonalne gospodarowanie z powodu niemożności prowadzenia rachunku ekonomicznego, planowania działań gospodarczych, co prowadzi do anarchizacji życia społecznego.

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Megainflację (powyżej 100%), to taki poziom inflacji, w którym rząd i Bank Centralny nie ma żadnej kontroli nad podażą pieniądza, a uruchamia się czarna strefa gospodarcza.

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inflacja z punktu widzenia przyczyn: popytowa - jest ona wynikiem nadmiernej ilości pieniądza w obiegu. Nazywa się ją także inflacją pieniężną. Występuje wówczas, gdy globalny popyt wzrasta szybciej niż wielkość produkcji.

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego podażowa, jej przyczyny tkwią w samym procesie produkcji – przede wszystkim w jej rosnących kosztach spowodowanych wzrostem cen

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kosztowa - związana jest ze wzrostem kosztów produkcji. Pojawia się wtedy gdy są ograniczenia w podaży jednego lub kilku zasobów oraz występuje wzrost cen na te zasoby np. odcięcie dostaw ropy naftowej z importu

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego strukturalna - pojawiająca się wówczas, gdy producenci nie mogą sprawnie zmienić struktury produkcji w związku ze zmianami struktury gospodarki w kraju, np. zakup nowych technologii.

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYCZYNY INFLACJI Do najważniejszych możemy zaliczyć: niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższają wpływy)przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo)

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ingerencję państwa w politykę emisyjną banku centralnego, co prowadzi w rezultacie do nadmiernej ilości pieniądza. wadliwą strukturę gospodarki wzrost cen podstawowych surowców energetycznych (powoduje to wzrost kosztów produkcji i wzrostu cen)

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego import inflacji (wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie wzrost cen) długookresowe dodatnie saldo bilansu handlowego (nadwyżka eksportu nad importem)

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego recesją gospodarczą (obniżenie wydajności pracy, a tym samym wzrost kosztów produkcji) monopolizację gospodarki (monopoliści wzrost kosztów produkcji mogą przenosić na cenę)

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skutki inflacji ponosi zarówno społeczeństwo, jak i gospodarka narodowa. Skutki inflacji dla społeczeństwa; ludzie oszczędzający - kiedy trzymają pieniądze w kieszeni lub na rachunku oszczędnościowym płatnym na żądanie,

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ludzie pracujący, którzy w związku z inflacją otrzymują podwyżkę płac płacą podatek wg wyższych stawek podatkowych, emeryci, gdyż indeksacja emerytur, tak jak wzrost płac pracowników nie nadąża za wzrostem cen.

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skutki inflacji dla gospodarki narodowej: niechęć przedsiębiorców do podejmowania inwestycji, gdyż nie można przewidzieć realnych zysków, spadek innowacji i produkcyjności w przedsiębiorstwach przez wysokie odsetki kredytowe

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dewaluacja waluty krajowej - więcej złotówek należy zapłacić za jednego dolara, zakłócenia w systemie finansowym na skutek dużych zmian cen papierów wartościowych, osłabienie wiarygodności państwa u wierzycieli.

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Korzyści z inflacji mają ludzie, którzy: przewidując wzrost cen kupują wcześniej po relatywnie niskich cenach i sprzedają później po cenach wyższych, zaciągają kredyty hipoteczne w okresie inflacji ( premią inflacyjną).

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Korzyści z inflacji ma również rząd, który dodrukowuje pieniądze i powiększa budżet przez zwiększenie podatków. Jednak wskutek tego zostaje naruszona równowaga między popytem, a podażą, wzmaga zubożenie społeczeństwa.

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MIERNIKI INFLACJI deflator produktu narodowego brutto, indeks cen dóbr konsumpcyjnych ( CPI), stopa inflacji cen dóbr konsumpcyjnych indeks cen dóbr konsumpcyjnych (PPI)

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ograniczenie inflacji lub przeciwdziałanie jej wystąpieniu wymaga odpowiedniej polityki państwa w zakresie kształtowania dochodów społeczeństwa, ograniczania deficytu budżetowego (polityka fiskalna), kontroli emisji pieniądza przez bank centralny i kreacji pieniądza kredytowego przez banki komercyjne (polityka monetarna).


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google