Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line” Projekt innowacyjny: „Poszukiwanie nowych skutecznych metod.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line” Projekt innowacyjny: „Poszukiwanie nowych skutecznych metod."— Zapis prezentacji:

1 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl „@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line” Projekt innowacyjny: „Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia”, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.4 Projekty innowacyjne Anna Paszkowska-Rogacz Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tendencje i wyzwania doradztwa zawodowego Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 19 – 20 kwietnia 2012 roku ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl Wzrost efektywności wsparcia oferowanego kobietom i mężczyznom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo oraz ich rodzinom, dotkniętym bezrobociem rodzinnym lub pokoleniowym, w procesie wchodzenia lub powrotu na RP, poprzez wykorzystanie innowacyjnego narzędzia pracy dla specjalistów rynku pracy CEL OGÓLNY PROJEKTU

3 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl Opracowanie skutecznego narzędzia diagnostycznego dla specjalistów rynku pracy Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie reintegracji zawodowej osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Poprawa skutecznej analizy potrzeb osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

4 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl PROCES DORADCZY Osoba K/M bezrobotna lub nieaktywna zawodowo Specjalista rynku pracy – proces doradczy Narzędzia Powrót na rynek pracy

5 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE - PRZYKŁADY Testy zdolności Kwestionariusze i inwentarze zainteresowań Ankiety Rozmowa

6 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl Dostępne dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, narzędzia wsparcia są niewystarczające do zmiany ich sytuacji na regionalnym rynku pracy DIAGNOZA PROBLEMU Badania wykonane na etapie przygotowania jak i pogłębienie tych badań w pierwszej fazie realizacji projektu

7 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl testy w wersji „papierowej” bardzo czasochłonne - wymagają wykonywania obliczeń narzędzia są przestarzałe, niedostosowane do wymagań nowoczesnego rynku pracy długi (nawet 2,5 h) czas badania testami stosowanymi dotychczas WYBRANE WNIOSKI Z BADAŃ POTRZEB DORADCÓW

8 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl w przypadku stosowania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, jako minus wymieniano skomplikowaną instrukcję, często niezrozumiałe dla klienta pytania zawarte w teście i zawieszanie się wersji elektronicznej, udostępnionej na stronie MPiPS (www.psz.praca.gov.pl) zawody oraz treść pytań nieadekwatne do współczesnego rynku pracy zbyt trudny, niezrozumiały język testów WYBRANE WNIOSKI Z BADAŃ POTRZEB DORADCÓW

9 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl brak możliwości powiązania wyników standardowo stosowanych testów z zawodami możliwymi do uprawiania trudności z praktyczną interpretacją wyników część narzędzi wymaga wykupienia licencji i/lub zakupu arkuszy niektóre narzędzia mogą być stosowane tylko przez psychologów WYBRANE WNIOSKI Z BADAŃ POTRZEB DORADCÓW

10 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl INNOWACYJNE NARZĘDZIE ROZWIĄZANIE ZDIAGNOZOWANYCH PROBLEMÓW

11 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl INNOWACYJNE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE Test psychologiczny do stosowania przez specjalistów rynku pracy m.in. w poradnictwie zawodowym udzielanym bezrobotnym i nieaktywnymi zawodowo elektroniczna aplikacja on-line na zewnętrznym serwerze dostępny po zalogowaniu się do systemu

12 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl PODSTAWY TEORETYCZNE WOPZ KONCEPCJE WARTOŚCI PRACY Są związane z motywacją do pracy i stanowią względnie trwałe preferencje człowieka(Ross, Schwartz i Surkis, 1999, Super, 1984) Określają oczekiwane cele związane z pracą (Katz, i van Maanen, 1977, Hackman i Oldham, 1980)

13 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl PODSTAWY TEORETYCZNE WOPZ KONCEPCJE WARTOŚCI – PREFEROWANE WŁAŚCIWOŚCI PRACY 1 Poczucie bycia szanowanym 12345 2 Dobre relacje ze współpracownikami 12345 3 Dobre stosunki z przełożonymi 12345 4 Szanse rozwoju zawodowego 12345 5 Komfortowe warunki pracy 12345 6 Duża aktywność w pracy 12345 7 Samodzielność w ustalaniu sposobu realizacji zadań 12345 8 Indywidualne ustalanie godzin roboczych 12345 9 Poczucie, że własna praca ma sens 12345 10 Wykorzystywanie w pracy wielu własnych umiejętności 12345 11 Widoczne efekty własnego działania 12345 12 Możliwość korzystania z pomocy współpracowników 12345 13 Jasno określone zadania/jasno sformułowane cele 12345

14 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl PODSTAWY TEORETYCZNE WOPZ KONCEPCJA ZAINTERESOWAŃ Są główną determinantą wyboru kariery (Fouad, 1999) i kluczowym aspektem adaptacji jednostki do pracy (Dawis i Lofquist, 1984) oraz jej poczucia ogólnego dobrostanu (Meir, 1989) Grają ważną rolę w większości współczesnych teorii rozwoju kariery (Super, 1980, Holland, 1997; Lent, Brown i Hacket, 1994, Guichard, 2005)

15 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl ZAINTERESOWANIA Podejście dyspozycyjne Tendencja człowieka do preferowania aktywności związanej z określonego rodzaju obiektami czy klasami obiektów (Strong, 1943; Campell, 1971; Gurycka 1978, Matczak 1991; Schiefele, Krapp i Winteler, 1992) Są względnie stabilne w czasie, ale podlegają wpływowi środowiska Mają wpływ na zachowanie poprzez wzbudzanie motywacji Odzwierciedlają tożsamość jednostki Podejście sytuacyjne Podejmowanie określonego rodzaju aktywności, związane z doznawaniem pozytywnych emocji w kontakcie z danego typu obiektami czy działaniami (Schraw i Lehman, 2001)

16 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl PODSTAWA TEORETYCZNA KWESTIONARIUSZA KONCEPCJA OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ JOHNA L. HOLLANDA

17 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl STANDARYZACJA NARZĘDZIA WOPZ pierwszy etap: (styczeń 2012) ANALIZA CZYNNIKOWA, RZETELNOŚĆ, STABILNOŚĆ liczba osób objętych badaniem - 603 (w tym 120 osób badanych ponownie); drugi etap: (II kwartał 2012) ANALIZA KONFIRMACYJNA, TRAFNOŚĆ ZEWNĘTRZNA liczba osób objętych badaniem - 300 trzeci etap: (III kwartał 2012) NORMALIZACJA stworzenie norm, które pozwolą na ustalenie zależności między wynikami uzyskanymi za pomocą testu a wynikami średnimi w danej populacji liczba osób objętych badaniem - 1000

18 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl I ETAP - EKSPLORACYJNA ANALIZA CZYNNIKOWA METODĄ PROMAX 122 pozycje, 5-punktowa skala Likerta 603 osoby dorosłe – 409 kobiet i 194 mężczyzn w wieku od 18 do 75 lat (M = 33,18, SD = 11,35) wyodrębniono 60 pozycji i sześć skal:  Preferencje realistyczne  Preferencje badawcze  Preferencje artystyczne  Preferencje społeczne  Preferencje przedsiębiorcze  Preferencje konwencjonalne

19 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl Skale (po 10 pozycji w każdej skali) Zgodność wewnętrzna alfa Cronbacha Stabilność R-Pearsona (1 miesiąc) Preferencje realistyczne np. „Moi znajomi proszą mnie o pomoc, kiedy zepsuje im się jakieś urządzenie”. 0,9190,927** Preferencje badawcze, np. „Lubię analizować otaczającą mnie rzeczywistość” 0,8250,795** Preferencje artystyczne, np.. „Znajomi twierdzą, że posiadam ‘artystyczną duszę’”. 0,8530,922** Preferencje społeczne, np.. „Staram się pocieszać osoby, które wyglądają na smutne””. 0,8880,901** Preferencje przedsiębiorcze, np. „Potrafię kierować pracą innych ludzi”. 0,8880,892** Preferencje konwencjonalne, np. „Ważne jest dla mnie, żeby w pracy przestrzegać obowiązujących zasad”. 0,8260,824** I ETAP– RZETELNOŚĆ SKAL

20 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl logowanie doradcy do aplikacji

21 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl wpisanie danych klienta

22 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl przeprowa- dzenie testu

23 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl czytelny raport

24 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl RAPORT I. dla badanego II. dla doradcy (poszerzony) generowany w PDF, wysyłany na adres mailowy wskazany przez badanego, zapisywany w bazie badań przeprowadzonych przez doradcę język, wykaz zawodów odpowiednie dla różnych grup klientów czytelne wykresy

25 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl PRODUKTY POMOCNICZE Podręcznik dla użytkownika aplikacji WOPZ Instrukcja informatyczna dla doradcy Instrukcja informatyczna dla badanego Program szkolenia dla użytkowników aplikacji WOPZ Publikacja nt. stosowania WOPZ w praktyce podręcznik drukowany opisujący powstanie i wykorzystanie WOPZ

26 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl łatwo dostępny poprzez zwykłą przeglądarkę internetową bezpłatny niewymagający dodatkowego oprogramowania łatwy w obsłudze, wsparty produktami pomocniczymi – podręcznikami, instrukcjami, programem szkoleniowym MOCNE STRONY WOPZ

27 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl profesjonalny, nowoczesny i aktualny - przygotowany z uwzględnieniem opinii praktyków, testowany przez przyszłych użytkowników wykorzystujący nowe, atrakcyjne formy przekazu - możliwość wizualizacji uzyskanych wyników w postaci czytelnych wykresów zarówno dla doradcy jak i osoby bezrobotnej/ nieaktywnej zawodowo (raport będzie generowany w z wykresami Flash) znacznie skracający czas badania w stosunku do dotychczas stosowanych metod (max. czas badania 30 minut) MOCNE STRONY WOPZ

28 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl wszechstronny WOPZ daje możliwość gromadzenie danych, które mogą być podstawą do: analizy pracy indywidualnych doradców (np. liczba badanych, wiek badanych itp.) oraz całych instytucji tworzenia przez poszczególne instytucje programów przeznaczonych dla osób bezrobotnych, osób zagrożonych bezrobociem oraz osób, które w najbliższym czasie wejdą na rynek pracy tworzenia/modyfikowania programów nauczania w szkołach MOCNE STRONY WOPZ

29 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl 1.Uruchomienie wersji testowej aplikacji WOPZ: styczeń 2012 r. 2.Testowanie aplikacji WOPZ: kwiecień– wrzesień 2012 r. 3.Rozpoczęcie działań upowszechniających produkt finalny – II kwartał 2012 r. 4.Ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego: III kwartał 2012 (raport ewaluacyjny: wrzesień 2012 r.) 5.Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji merytorycznych i technicznych do produktu finalnego i produktów pomocniczych: IV kwartał 2012 r. 6.Opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego i produktów pomocniczych: I kwartał 2013 r. 7.Ewaluacja końcowa projektu: III-IV kwartał 2013 r. KALENDARZ DZIAŁAŃ II ETAPU PROJEKTU

30 www.apus.edu.pl www.wopz.apus.edu.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line” Projekt innowacyjny: „Poszukiwanie nowych skutecznych metod."

Podobne prezentacje


Reklamy Google