Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA NA TEMAT PRAC PROWADZONYCH W MIiR, W ZAKRESIE POLITYKI PRZESTRZENNEJ Kinga Stańczuk-Olejnik, Naczelnik, Departament Polityki Przestrzennej Posiedzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA NA TEMAT PRAC PROWADZONYCH W MIiR, W ZAKRESIE POLITYKI PRZESTRZENNEJ Kinga Stańczuk-Olejnik, Naczelnik, Departament Polityki Przestrzennej Posiedzenie."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA NA TEMAT PRAC PROWADZONYCH W MIiR, W ZAKRESIE POLITYKI PRZESTRZENNEJ Kinga Stańczuk-Olejnik, Naczelnik, Departament Polityki Przestrzennej Posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Polityki Przestrzennej przy Konwencie Marszałków RP KIELCE, 19 maja 2014 r.

2  Prace bieżące 1.Rozporządzenie o PZPW 2.Mała nowelizacja 3.Zmiany w ustawach istotne dla samorządów wojewódzkich 4.Obszary Funkcjonalne 1.Miejskie Ośrodków Wojewódzkich 2.Strategiczne złoża kopalin 3.Obszary morskie 4.Przygraniczne  Potrzeba wzmocnienia służb planowania – głos w dyskusji Agenda

3 1. Rozporządzenie w sprawie zakresu projektu PZPW Stanowisko Departamentu Prawnego MIiR: należy wypełnić delegację ustawową w obecnie obowiązującym kształcie; Opracowaliśmy nową wersję rozporządzenia; Załącznik do rozporządzenia będzie zawierał katalog oznaczeń, stosowanych w PZPW; Nie uwzględniamy na tym etapie Rozporządzenia HILUCS w sposób bezpośredni Uwzględniamy HILUCS w pracach nad Małą Nowelizacją znajdą się w nim ujednolicone nazwy, oznaczenia graficzne pozostaną w gestii służb planistycznych.

4  Podejście: zminimalizowanie zakresu zmian, w tym potencjalnie kontrowersyjnych, rezygnacja z propozycji zmian ustaw spoza MIiR, ograniczenie propozycji regulacji mogących powodować koszty lub zwiększających obciążenie budżetów gmin;  Cele:  ograniczenie chaotycznej suburbanizacji – cel główny,  zwiększenie udziału społeczeństwa w procedurach planistycznych,  wykonanie pierwszego kroku do realizacji dyrektywy INSPIRE.  STWORZENIE KATALOGU ZASAD PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO:  zasadę niskoemisyjności – minimalizowanie transportochłonności struktur przestrzennych, lokalizowanie nowej zabudowy w sposób umożliwiający wykorzystanie transportu zbiorowego, rozwój infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,  zasadę dotyczącą lokalizacji nowej zabudowy – priorytetem lokalizacja na obszarach zurbanizowanych, tylko w przypadku ich niedoboru możliwość lokalizacji na innych terenach przy zachowaniu dążenia do uzupełnienia istniejącej zabudowy,  zasady dotyczące jawności, przejrzystości oraz udziału społeczeństwa w pracach planistycznych gmin. 2. Mała nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

5  O zasadach prowadzenia polityki rozwoju (terminy od publikacji – 25 marca 2014 r.)  Zarząd województwa opracowuje program służący realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności  Zarząd województwa przekazuje sejmikowi województwa, do dnia 30 czerwca każdego roku, informacje o realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim  O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  Samorząd województwa, w terminie 24 miesięcy od wejścia ustawy dostosuje PZPW do zakresu, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy  KPZK zostanie dostosowana do wymogów ustawy w okresie 4 lat  O samorządzie województwa  W strategii rozwoju województwa uwzględnia się OSI państwa  OSI zostaną określone w załączniku do ŚSRK w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy pomostowej  Prawo wodne granice obszarów uwzględnia się we wszystkich dokumentach planistycznych w terminie 18 miesięcy od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego JST 3. Zadania samorządu województwa w ustawach – zmiany

6 4. ETAP PRAC NAD ROZPORZADZENIEM W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW OKRESLANIA OBSZARÓW FUNKCJONLANYCH I ICH GRANIC [TESOWANIE WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ] MODYFIKACJA ZAŁOŻEŃ WG MIiR [2014]PIERWOTNE ZAŁOŻENIA [2012] 7 WSKAŹNIKÓW 6 lub 7 WSKAŹNIKÓW REZYGNACJA ZE WSKAŹNIKA S1 – [BRAK DOSTEPU DO AKTUALNYCH DANYCH] TESOWANIE WSKAŹNIKA ZAMIENNEGO S1 [NA PODSATWIE DOSTEPNYCH I AKTULANYCH DANYCH] PODSTAOWY CEL: ZASTOSOWANIE MOŻLIWIE AKTUALNYCH I DOSTEPNYCH DANYCH F2 – PRZYJĘTY DLA 1 ROKU [OBRAZUJE STAN] F2 – PRZYJĘTY DLA WIELU LAT [OBRAZUJE PROCES] MOF M1 – PRZYJĘTY BEZ WÓD I LASÓW M1 – PRZYJĘTY BEZ LASÓW

7  Podstawa – zapis w Tabeli 5 KPZK 2030;  Prace dotyczyć będą grup kopalin wskazanych w rozdziale 4.4.7 KPZK 2030: energetycznych, metalicznych, chemicznych i skalnych;  Cel prac: –ustalenie definicji złóż strategicznych i kryteriów delimitacji, –określenie list złóż, –wybór zasad ochrony, –oszacowanie kosztów przyjętych rozwiązań.  14 maja br. odbyło się spotkanie MIiR z przedstawicielami MŚ oraz MG;  Ustalenia: konieczność sformalizowania prac Zespołu pod przewodnictwem MIiR, jako koordynatora wdrażania KPZK 2030; – Być może jako Grupa Zadaniowa Zespołu Ładu Przestrzennego Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju  Najbliższe spotkanie 27 maja br. 5. OBSZARY FUNKCJONALNE Ochrony strategicznych złóż kopalin

8  Projekt planu sporządza dyrektor właściwego dla obszaru objętego planem urzędu morskiego  Przyjmuje minister właściwy ds. gospodarki morskiej oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrami właściwymi ds.: środowiska, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa, rybołówstwa, transportu, spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej – w drodze rozporządzenia. MIiR opracował Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w latach 2015-2022” 6. OBSZARY FUNKCJONALNE strefa przybrzeżna i polska wyłączna strefa ekonomiczna na morzu  Łączne wydatki – 14 400 000 zł.

9 7. OBSZARY FUNKCJONALNE Przygraniczne i współpraca transgraniczna KPZK 2030  Przygotowanie 6-8 strategii rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego (na poziomie NUTS 2) obejmujących teren po obu stronach granicy;  Przygotowanie transgranicznych planów zagospodarowania dla subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich podzielonych granicą oraz ich regionów przygranicznych. KPZK vs. KSRR vs. EWT vs. Współpraca przygraniczna KSRR  W ramach Celu 2 - przeciwdziałanie marginalizacji oraz przezwyciężenie silnie skoncentrowanych terytorialnie trudności rozwojowych;  Wybór konkretnych działań w ramach polityki regionalnej na obszarach przygranicznych, jednoczesne oddziaływanie na obszary leżące po obu stronach granicy;  Należy wypracować nowy system wyboru i realizacji projektów wynikających ze wspólnych, transgranicznych opracowań zagospodarowania przestrzennego oraz wspólnych strategii rozwoju obszarów przygranicznych, obejmujących tereny po obu stronach granicy.

10 7. OBSZARY FUNKCJONALNE Przygraniczne i współpraca transgraniczna Czego potrzeba województwom?  Czy takie opracowania są potrzebna?  Opracowania o jakim charakterze byłyby najbardziej przydatne?  Czy warto robić opracowanie planistyczno-strategiczne dla każdej granicy w ramach programów EWT?  Czy można ciaśniej powiązać programy EWT z realizacją KPZK i współpracą transgraniczą?  Czy planiści chcą brać udział w przygotowaniu takich dokumentów? Minister ds. budownictwa, gosp. przestrzennej i mieszkaniowej PROWADZIŁ współpracę transgraniczną i przygraniczną Dziś minister ds. rozwoju regionalnego ją KOORDYNUJE Współpraca transgraniczna – 7 Grup Roboczych/Komitetów  Studium Integracji Przestrzennej Polskiej Części Pogranicza …  Koncepcja Rozwoju Przestrzennego Pogranicza…  Mapa Zamierzeń Inwestycyjnych Polskiej Części Pogranicza…  Wizja Rozwoju Przestrzennego Pogranicza…  Konkursy na modelowe projekty współpracy na Pograniczu…

11 8. Wzmocnienie instytucjonalne i jakościowe planowania przestrzennego Cel 6 KPZK 2030: Zmiana warunków zarządzania przestrzenią w jednostkach administracji publicznej nowe narzędzia zarządzania przestrzenią pogłębienie interakcji między planowaniem regionalnym i przestrzennym certyfikacja umiejętności urzędnika - planisty/urbanisty uspołecznienie procesu planowania: aktywność społeczna promocja kultury przestrzeni w systemie kształcenia ogólnego Zaplanowano szkolenia z POWER w ramach EFS 2014-2020 OŚ II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Cel 4: Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich poziomach zarządzania państwem

12 Planowane ścieżki rozwoju zawodowego Rządowy program szkoleniowy z zakresu zintegrowanego planowania przestrzennego zdefiniowanie standardów kształcenia dla kierunku gospodarka przestrzenna zwiększenie interdysyplinarności tego kierunku nowy system studiów podyplomowych na kierunku planista/urbanista certyfikacja umiejętności nabytych w systemie kształcenia ustawicznego Zmienione wymogi dla urzędników jednostek administracji dysponujących przestrzenią

13 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa www.mir.gov.pl


Pobierz ppt "INFORMACJA NA TEMAT PRAC PROWADZONYCH W MIiR, W ZAKRESIE POLITYKI PRZESTRZENNEJ Kinga Stańczuk-Olejnik, Naczelnik, Departament Polityki Przestrzennej Posiedzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google