Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podejście mikro- i makroostrożnościowe do regulacji nadzorczych w sektorze ubezpieczeń Teresa Czerwińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podejście mikro- i makroostrożnościowe do regulacji nadzorczych w sektorze ubezpieczeń Teresa Czerwińska."— Zapis prezentacji:

1 Podejście mikro- i makroostrożnościowe do regulacji nadzorczych w sektorze ubezpieczeń Teresa Czerwińska

2 2 kryteriumMakro-ostrożnościoweMikro-ostrożnościowe 1. Cel: (1) taktyczny (2) strategiczny (1) stabilność systemu finansowego - ograniczenie zakłóceń funkcjonowania systemu w ujęciu agregatowym (2) stabilny wzrost gospodarczy - unikanie kosztów i innych konsekwencji dla gospodarki, będących efektem zakłóceń stabilności finansowej (1) zapobieganie upadłości instytucji ubezpieczeniowych - ograniczenie zakłóceń i dysfunkcji w funkcjonowaniu poszczególnych instytucji (2) ochrona interesów beneficjentów usług ubezpieczeniowych – realizacja zasady realności ochrony ub. i redukcja asymetrii informacyjnej 2. Kalibracja narzędzi pomiaru i zarządzania ryzykiem na: - współzależność i zbiorowe zachowania instytucji wobec bodźców zewnętrznych - rozmiary (tzw. too big to fall) i powiązania instytucji (banki); potencjalny transfer ryzyka z innych sektorów; - procykliczność gospodarki, narzędzia makroekonomiczne – bufory antycykliczne - narażenie na ryzyka pozaubezpieczeniowe - rozdzielenie klasycznej działalności i nieubezpieczeniowej - ryzyka katastroficzne - scenariusze w wymiarze makrogospodarczym, ponadsektorowym - właściwe zarządzanie ryzykiem i gospodarką finansową indywidualnych ubezpieczycieli - wymogi wypłacalności, - właściwa wycena aktywów i pasywów - częstotliwość i zakres raportowania - zarzadzanie ryzykiem operacyjnym - zakres programu reasekuracji - stopień i zakres wykorzystania dźwigni finansowej w działalności inwestycyjnej - zapobieganiu realizacji moral hazard - koncentracja w sektorze - ograniczenie działalności pozaubezpieczeniowej 3.Kategoryzacj a ryzyka endogeniczne –– wynikające z: współzależności instytucji finansowych i ich zbiorowego zachowania wobec bodźców zewnętrznych; stąd analiza: danych zagregowanych i powiązań między instytucjami endogeniczne – niezależne od zachowań indywidualnej instytucji, stąd przede wszystkim analiza danych indywidualnych oraz danych zagregowanych i powiązań w sektorze – opcjonalnie (w zależności od potrzeb)

3 3 kryteriumMakro-ostrożnościoweMikro-ostrożnościowe 4. Kalibracja instrumentów nadzoru podejście kompleksowe, systemowe, tzw. top-down - punktem wyjścia jest ryzyko systemowe podejście w kategoriach indywidualnej instytucji ub. (tzw. bottom-up) 5. Instrumenty zarządzania ryzykiem skierowane na redukcje ryzyka w wymiarze: - czasowym, tj. np. bufory antycykliczne - strukturalnym, tj.: skierowane na redukcję ryzyka głównie w wymiarze czasowym, częściowo w wymiarze strukturalnym, np. ograniczenie powiązań między instytucjami 6. Podstawowe korzyści - zapewnienie stabilności finansowej - wspieranie stabilnego wzrostu gospodarczego - osiąganie celów społecznych i politycznych (np. gromadzenie oszczędności na cele emerytalne) - ochrona beneficjentów instytucji ub. - redukcja prawdopodobieństwa upadłości - redukcja abuzywnych praktyk rynkowych - redukcja asymetrii informacji i wzrost transparentności sektora zarówno dla nadzoru, beneficjentów, jak i dla i opinii publicznej 7.Zasadnicze koszty (1) koszty publiczne: - koszty nadzoru - koszty procedur legislacyjnych (2) koszty ponoszone przez instytucje ubezpieczeniowe: - koszty administracyjne, rozbudowy infrastruktury, np. IT - koszty usług zewnętrznych, outsourcingu, np.: koszty konsultingu, audytu - koszty utraconych możliwości, np. koszty zakazu prowadzenia (lub znacznego ograniczenia) działalności pozaubezpieczeniowej lub nietradycyjnie ubezpieczeniowej - koszty zmian strukturalnych w sektorze wskutek wdrażania regulacji nadzorczych, - koszty związane ze zmianami na rynku wskutek wprowadzenia regulacji, np. spadek popytu na niektóre produkty - koszty związane z podwyższaniem wymogów kapitałowych, wymogów raportowania etc.

4 Instrumenty polityki mikroostrożnościowej regulacje prawne – największy stopień skuteczności, tzw. pakiety regulacyjne, tj. np. Solvency II wraz z aktami wykonawczymi, kt. są implementowane przez poszczególne kraje UE w formie regulacji krajowych; zalecenia, rekomendacje, kodeksy dobrych praktyk, opinie (miękkie formy oddziaływania) - prezentują stanowisko nadzoru w określonej kwestii, tj. np.: Rekomendacji KNF dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w sprawie polityki wypłaty dywidend [KNF 2014; KNF 2013]; Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych [KNF 2014]; Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń [KNF 2014] i mają charakter pewnych pouczeń, wytycznych, czasem doraźnych, co do zastosowania określonych rozwiązań w danych warunkach rynkowych, skierowanych do konkretnego zakładu lub do ogółu podmiotów w sektorze (na zasadzie comply or explain. 4

5 Obszary instrumentarium standardy wykonywania działalności - standardy ładu korporacyjnego, wymogi w zakresie wprowadzenia skutecznego systemu zarządzania. (odpowiednia, przejrzysta struktura organizacyjna, zakresy odpowiedzialności, skuteczny system raportowania). funkcje: aktuarialną, compliance, system zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, wymogi kompetencji i reputacji osób, które pełnią tzw. kluczowe funkcje oraz transparentności i raportowania o kondycji finansowej i wypłacalności na potrzeby nadzoru; 5

6 płynność i wypłacalność – (redukcja moral hazard) standardy adekwatności kapitałowej w relacji do skali ryzyka podejmowanego; stymulowanie do zarządzania ryzykiem poprzez uwzględnienie możliwości obniżenia wymogu kapitałowego przy stosowaniu odpowiednich technik ograniczania ryzyka; instrumenty polityki mikroostrożnościowej są skierowane przede wszystkim – w ujęciu statycznym - na oddziaływanie na strukturę majątkowo- kapitałową ZU (tzw. instrumenty bilansowe) w ujęciu dynamicznym – na kształtowanie przepływów środków pieniężnych, m.in.: kategoryzacja jakości środków własnych na pokrycie podjętych zobowiązań, wymogi asset liability management (ALM), zasady szacowania SCR i MCR; zasady alokacji portfela lokat; metody aktuarialne i statystyczne służące do obliczenia najlepszego oszacowania; metody i założenia stosowane do obliczania marginesu ryzyka; 6

7 warunki konkurencji w sektorze - ograniczenia konkurencji poprzez tworzenie barier wejścia – wyjścia z sektora, licencjonowanie podmiotów; limity ekonomii skali, tj. ograniczenia w zakresie fuzji, przejęć horyzontalnych; limity zakresu i dywersyfikacji działalności, tj.: zasada branżowości, ograniczenie możliwości prowadzenia działalności pozaubezpieczeniowej, warunki outsourcingu czynności; ingerencja w konstrukcję produktów (OC), praktyki rynkowe – ochrona interesów beneficjentów i wzmocnienie ich pozycji na rynku; wprowadzane są: zasady dystrybucji usług ubezpieczeniowych, zwłaszcza w kanałach pośrednictwa, tj. bancassurance, standardy dobrych praktyk, monitorowanie klauzul abuzywnych, wymogi w zakresie polityki informacyjnej w relacji z beneficjentami, UFK). monitorowanie i raportowanie – zapewnienie transparentności sektora, efektywny nadzór, BION 7


Pobierz ppt "Podejście mikro- i makroostrożnościowe do regulacji nadzorczych w sektorze ubezpieczeń Teresa Czerwińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google