Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze UE na badania i rozwój w latach 2007-2013 Bartosz Kozicki Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP Konferencja końcowa projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze UE na badania i rozwój w latach 2007-2013 Bartosz Kozicki Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP Konferencja końcowa projektu."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze UE na badania i rozwój w latach 2007-2013 Bartosz Kozicki Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP Konferencja końcowa projektu MID-WIG Gdańsk, 24 września 2008 r.

2 Sektor B+R - programy i środki ProgramIlość środków (w mln euro) RPO WP 2007-2013123 PO Innowacyjna Gospodarka2 209 (oraz 377,6 dla IOB) PO Kapitał Ludzki900 816 (Priorytet IV) oraz 84 (Priorytet VIII) PO Infrastruktura i Środowisko590 Ogółem3 811

3 RPO WP 2007-2013 (1) Działanie 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych (55,8 mln euro) Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych budowa/rozbudowa obiektów – parków technologicznych, centrów technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości inwestycje w instalacje technologiczne (np. laboratoria) Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych tworzenie i rozwijanie regionalnych sieci transferu wiedzy udział w istniejących lub tworzenie nowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieci współpracy pomiędzy firmami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi tworzenie klastrów wsparcie przedsiębiorczości akademickiej

4 Priorytet II Społeczeństwo wiedzy (61,9 mln euro) D 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna budowa/rozbudowa obiektów działalności dydaktycznej i obiektów naukowo-badawczych wraz z wyposażeniem D 2.2 Infrastruktura i usługi społeczeństwa informacyjnego budowa/rozbudowa sieci szkieletowych, szerokopasmowych sieci dostępowych tworzenie publicznych punktów dostępu do usług elektronicznych oraz Internetu rozwój telefonii internetowej RPO WP 2007-2013 (2)

5 D 5.3 Zarządzanie informacją o środowisku (3,1 mln euro) tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu środowiska wdrażanie nowych narzędzi i metod obserwacji stanu środowiska tworzenie i rozbudowa istniejących baz danych do gromadzenia i przetwarzania informacji o środowisku tworzenie i rozwój regionalnych systemów informacji o środowisku z wykorzystaniem aplikacji GIS D 6.4 Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych (2,2 mln euro) kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i udostępniania obszarów chronionych finansowanie ochrony i restytucji różnorodności gatunkowej i siedliskowej rewaloryzacja parków publicznych RPO WP 2007-2013 (3)

6 PO Innowacyjna Gospodarka (1) Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii (1 104,4 mln euro) D 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych D 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów, mające zastosowanie w gospodarce projekty realizowane w zespołach badawczych, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich projekty badawcze realizowane w trakcie studiów doktoranckich w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych projekty realizowane przez uczonych z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych D 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe projekty rozwojowe wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych

7 PO Innowacyjna Gospodarka (2) Priorytet II Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym (1 104,4 mln euro) D 2.1 Rozwój infrastruktury ośrodków o wysokim potencjale badawczym D 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych nowa wspólna infrastruktura naukowo-badawcza przeniesienie infrastruktury naukowo-badawczej D 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki rozwój zaawansowanej infrastruktury sieciowej, zakup zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu tworzenie i prowadzenie baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych, tworzenie i udostępnianie baz danych publikacji naukowych rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

8 PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego (500 mln euro) budowa/rozbudowa obiektów infrastruktury uczelni wraz z wyposażeniem w aparaturę dydaktyczno-badawczą, w tym budowa/rozwój szerokopasmowych sieci komputerowych Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (90 mln euro) wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych opracowanie planów ochrony kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

9 PO Kapitał Ludzki (1) Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka (816 mln euro) D 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy przygotowywanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów dostosowywanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o programy, kursy, zajęcia fakultatywne staże i praktyki studenckie organizowanie staży i szkoleń w zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich organizowanie i wdrożenie przez uczelnie pomocy stypendialnej dla studentów „zamawianie kształcenia” opracowanie programów kształcenia D 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym podnoszenie umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych

10 PO Kapital Ludzki (2) Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki (84 mln euro) D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przewidywanie zmiany gospodarczej D 8.2 Transfer wiedzy wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Regionalna Strategie Innowacji

11 Ponadto… PO RYBY 2007-2013 (Priorytet III Środki służące wspólnemu interesowi, D 3.1 Działania wspólne) inwestycje dotyczące wyposażenia i budowy infrastruktury, w tym badawczo-szkoleniowej jednostek i instytucji naukowych, na potrzeby sektora rybackiego promowanie i realizacja współpracy pomiędzy podmiotami naukowymi, gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi z sektora rybackiego 7. Program Ramowy UE – 50,5 mln euro Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) – 3 631,3 mln euro.

12 Ważne adresy www http://www.pomorskiewunii.pl/ http://www.mrr.gov.pl/ http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ http://www.nauka.gov.pl/ http://www.mg.gov.pl/ http://www.parp.gov.pl/ http://www.cip.gov.pl/ http://www.kpk.gov.pl/ http://www.minrol.gov.pl/

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Fundusze UE na badania i rozwój w latach 2007-2013 Bartosz Kozicki Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP Konferencja końcowa projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google