Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 1 dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego „Środa z Funduszami dla… przedsiębiorców” - Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu -

2 2 - to przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza go na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz. U. nr 85, poz. 719.

3 3 to instytucja non – profit lub przeznaczająca zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub równoważnym dokumencie, działająca na terenie Polski. Podmiot ten powinien posiadać bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencyjne, niezbędne do świadczenia usług na rzecz małych i średnich przedsiębiorców Pojęcie instytucji otoczenia biznesu jest niezwykle pojemne. Obejmuje niemal wszystkie rodzaje podmiotów publicznych i prywatnych, które bezpośrednio lub pośrednio mają związek z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Ich działalność koncentruje się na świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich.

4 4 Polski system instytucji otoczenia biznesu jest bogaty zarówno od strony liczby instytucji jak i ze względu na ich różnorodność. Wyróżnia się trzy główne grupy tych instytucji: Ośrodki przedsiębiorczości – szeroka promocja i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach dyskryminowanych), dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym; Ośrodki innowacji – szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem; Instytucje finansowe – ułatwienie dostępu do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

5 5  40 parków technologicznych i 14 inicjatyw parkowych,  29 inkubatorów technologicznych,  73 akademickie inkubatory przedsiębiorczości,  58 inkubatorów przedsiębiorczości,  69 centrów transferu technologii,  10 sieci aniołów biznesu,  86 lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych,  55 funduszy poręczeń kredytowych,  319 ośrodków szkoleniowo-doradczych. W 2000 r. sektor IOB tworzyło 266 podmiotów, a w roku 2012 – już 821.

6 6 Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu w latach 2014 - 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego I OP „Komercjalizacja Wiedzy” II OP „Przedsiębiorstwa” Uzupełniająco także beneficjenci OP 3, 4, 5, 6 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój III OP „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

7 7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

8 8 RPO WP 2014-2020II OP „Przedsiębiorstwa” Zakres wsparcia przedsięwzięcie strategiczne: stworzenie skoordynowanego systemu wspierania eksportu w regionie nawiązywanie kontaktów gospodarczych z partnerami z zagranicy oraz tworzenie wspólnej oferty rynkowej rozwój potencjału eksportowego pomorskich firm działania związane z promocją gospodarczą Preferowane projekty kompleksowe, partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy sieciowej oraz wpisujące się w realizację celów Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu Katalog beneficjentów IOB, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, jst i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, klastry, organizacje pozarządowe, związki i stowarzyszenia jst oraz spółki z udziałem jst, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną Finansowanie nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych

9 9 RPO WP 2014-2020II OP „Przedsiębiorstwa” Zakres wsparcia specjalistyczne usługi doradcze IOB, w tym: pośrednictwo prawne i finansowe w procesach transferu technologii, know-how, umiędzynarodowienia produktów i usług, wdrażanie usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców przez IOB Preferowane projekty zapewniające kompleksową/zintegrowaną ofertę usług, partnerskie, w tym wzmacniające współpracę sieciową, wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, związane z upowszechnianiem technologii i usług cyfrowych, uzgodnione w ramach ZPT Katalog beneficjentów przedsiębiorcy, IOB, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Finansowanie nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych

10 10 RPO WP 2014-2020II OP „Przedsiębiorstwa” Zakres wsparcia promocja inwestycyjna regionu, kompleksowa obsługa projektów inwestycyjnych przygotowanie terenów inwestycyjnych Preferowane projekty wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, ukierunkowane na przyciąganie inwestycji skutkujących wzrostem zatrudnienia, uwzględniające wymogi kształtowania ładu przestrzennego i niewpływające negatywnie na jakość przestrzeni oraz środowiska (w zakresie infrastruktury), zlokalizowane na terenach obecnie lub dawniej wykorzystywanych pod działalność gospodarczą, w tym zdegradowanych przestrzennie i ekologicznie Katalog beneficjentów IOB, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy Finansowanie nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych

11 11 OP 3 „Edukacja” dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki m.in. systemy motywacyjne dla uczniów, włączenie pracodawców w proces kształcenia OP 4 „Kształcenie zawodowe” dopasowanie programów kształcenia praktycznego na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki, preferowane projekty wykorzystujące potencjał IOB na potrzeby kształcenia praktycznego IOB jako beneficjent w pozostałych osiach RPO WP

12 12 OP 5 „Zatrudnienie” aktywizacja zawodowa, mobilność przestrzenna, poradnictwo zawodowe preferowane projekty partnerskie instytucji rynku pracy z m.in. IOB projekty wsparcia typu „outplacement” oraz w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej OP 6 „Integracja” Wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju podmiotów sektora ekonomii społecznej preferowane projekty partnerskie podmiotów ekonomii społecznej z m.in. IOB IOB jako beneficjent w pozostałych osiach RPO WP

13 13 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

14 14 PO IRII OP „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Zakres wsparcia Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw usługi proinnowacyjne instytucji otoczenia biznesu na rzecz MSP, zastosowane mechanizmy wsparcia wynikają z charakteru popytowego i stanowią odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw realizujących działalność B+R+I, usługi te będą świadczone według schematu: współpraca MSP z akredytowaną instytucją otoczenia biznesu lub współpracy MSP z instytucją nie posiadającą akredytacji.

15 15 PO IRIII OP „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Zakres wsparcia Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw obszaru Krajowej Inteligentnej Specjalizacji specjalistyczne usługi internacjonalizacji na rzecz innowacyjnych MSP (m.in. coaching, mentoring, poszukiwanie zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów, wspieranie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą) Katalog beneficjentów przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, beneficjenci projektów pozakonkursowych – podmioty publiczne lub państwowe osoby prawne, wykazujące się odpowiednim potencjałem technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem, odpowiadające za realizację działań o charakterze pilotażowym i systemowym, których zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki instrumentu wsparcia, koncepcji jego realizacji oraz wybór ostatecznych odbiorców wsparcia w procedurze konkurencyjnej, opartej na przejrzystych i obiektywnych kryteriach Obszar realizacji / Finansowanie cała Polska / Nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych.

16 16 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu pomorskiewunii@pomorskie.eu rpo2007-2013@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl


Pobierz ppt "1 dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google