Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 1 dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego „Środa z Funduszami dla… przedsiębiorców” - Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu -

2 2 - to przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza go na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz. U. nr 85, poz. 719.

3 3 to instytucja non – profit lub przeznaczająca zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub równoważnym dokumencie, działająca na terenie Polski. Podmiot ten powinien posiadać bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencyjne, niezbędne do świadczenia usług na rzecz małych i średnich przedsiębiorców Pojęcie instytucji otoczenia biznesu jest niezwykle pojemne. Obejmuje niemal wszystkie rodzaje podmiotów publicznych i prywatnych, które bezpośrednio lub pośrednio mają związek z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Ich działalność koncentruje się na świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich.

4 4 Polski system instytucji otoczenia biznesu jest bogaty zarówno od strony liczby instytucji jak i ze względu na ich różnorodność. Wyróżnia się trzy główne grupy tych instytucji: Ośrodki przedsiębiorczości – szeroka promocja i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach dyskryminowanych), dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym; Ośrodki innowacji – szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem; Instytucje finansowe – ułatwienie dostępu do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

5 5  40 parków technologicznych i 14 inicjatyw parkowych,  29 inkubatorów technologicznych,  73 akademickie inkubatory przedsiębiorczości,  58 inkubatorów przedsiębiorczości,  69 centrów transferu technologii,  10 sieci aniołów biznesu,  86 lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych,  55 funduszy poręczeń kredytowych,  319 ośrodków szkoleniowo-doradczych. W 2000 r. sektor IOB tworzyło 266 podmiotów, a w roku 2012 – już 821.

6 6 Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu w latach Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego I OP „Komercjalizacja Wiedzy” II OP „Przedsiębiorstwa” Uzupełniająco także beneficjenci OP 3, 4, 5, 6 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój III OP „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

7 7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

8 8 RPO WP II OP „Przedsiębiorstwa” Zakres wsparcia przedsięwzięcie strategiczne: stworzenie skoordynowanego systemu wspierania eksportu w regionie nawiązywanie kontaktów gospodarczych z partnerami z zagranicy oraz tworzenie wspólnej oferty rynkowej rozwój potencjału eksportowego pomorskich firm działania związane z promocją gospodarczą Preferowane projekty kompleksowe, partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy sieciowej oraz wpisujące się w realizację celów Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu Katalog beneficjentów IOB, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, jst i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, klastry, organizacje pozarządowe, związki i stowarzyszenia jst oraz spółki z udziałem jst, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną Finansowanie nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych

9 9 RPO WP II OP „Przedsiębiorstwa” Zakres wsparcia specjalistyczne usługi doradcze IOB, w tym: pośrednictwo prawne i finansowe w procesach transferu technologii, know-how, umiędzynarodowienia produktów i usług, wdrażanie usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców przez IOB Preferowane projekty zapewniające kompleksową/zintegrowaną ofertę usług, partnerskie, w tym wzmacniające współpracę sieciową, wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, związane z upowszechnianiem technologii i usług cyfrowych, uzgodnione w ramach ZPT Katalog beneficjentów przedsiębiorcy, IOB, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Finansowanie nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych

10 10 RPO WP II OP „Przedsiębiorstwa” Zakres wsparcia promocja inwestycyjna regionu, kompleksowa obsługa projektów inwestycyjnych przygotowanie terenów inwestycyjnych Preferowane projekty wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, ukierunkowane na przyciąganie inwestycji skutkujących wzrostem zatrudnienia, uwzględniające wymogi kształtowania ładu przestrzennego i niewpływające negatywnie na jakość przestrzeni oraz środowiska (w zakresie infrastruktury), zlokalizowane na terenach obecnie lub dawniej wykorzystywanych pod działalność gospodarczą, w tym zdegradowanych przestrzennie i ekologicznie Katalog beneficjentów IOB, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy Finansowanie nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych

11 11 OP 3 „Edukacja” dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki m.in. systemy motywacyjne dla uczniów, włączenie pracodawców w proces kształcenia OP 4 „Kształcenie zawodowe” dopasowanie programów kształcenia praktycznego na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki, preferowane projekty wykorzystujące potencjał IOB na potrzeby kształcenia praktycznego IOB jako beneficjent w pozostałych osiach RPO WP

12 12 OP 5 „Zatrudnienie” aktywizacja zawodowa, mobilność przestrzenna, poradnictwo zawodowe preferowane projekty partnerskie instytucji rynku pracy z m.in. IOB projekty wsparcia typu „outplacement” oraz w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej OP 6 „Integracja” Wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju podmiotów sektora ekonomii społecznej preferowane projekty partnerskie podmiotów ekonomii społecznej z m.in. IOB IOB jako beneficjent w pozostałych osiach RPO WP

13 13 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

14 14 PO IRII OP „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Zakres wsparcia Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw usługi proinnowacyjne instytucji otoczenia biznesu na rzecz MSP, zastosowane mechanizmy wsparcia wynikają z charakteru popytowego i stanowią odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw realizujących działalność B+R+I, usługi te będą świadczone według schematu: współpraca MSP z akredytowaną instytucją otoczenia biznesu lub współpracy MSP z instytucją nie posiadającą akredytacji.

15 15 PO IRIII OP „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Zakres wsparcia Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw obszaru Krajowej Inteligentnej Specjalizacji specjalistyczne usługi internacjonalizacji na rzecz innowacyjnych MSP (m.in. coaching, mentoring, poszukiwanie zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów, wspieranie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą) Katalog beneficjentów przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, beneficjenci projektów pozakonkursowych – podmioty publiczne lub państwowe osoby prawne, wykazujące się odpowiednim potencjałem technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem, odpowiadające za realizację działań o charakterze pilotażowym i systemowym, których zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki instrumentu wsparcia, koncepcji jego realizacji oraz wybór ostatecznych odbiorców wsparcia w procedurze konkurencyjnej, opartej na przejrzystych i obiektywnych kryteriach Obszar realizacji / Finansowanie cała Polska / Nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych.

16 16 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , ,


Pobierz ppt "1 dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google