Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Konsultingowe „ADVISER” zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Konsultingowe „ADVISER” zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Konsultingowe „ADVISER” zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Priorytet 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Olsztyn 2015

2 Cel Konkursu: Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 oraz celów Działania 2.1 PO IR realizowanego w ramach 2 osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Cel Działania: Celem działania jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do tworzenia i rozwijania centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

3 Beneficjenci: Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Ważne daty:  data ogłoszenia konkursu: 27 lipca 2015 r.  data rozpoczęcia naboru wniosków: 1 września 2015 r.  zakończenie naboru wniosków: 30 października 2015 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 460 000 000,00 PLN. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

4 Dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR stanowi: - w zakresie infrastruktury - maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji. - w zakresie prac rozwojowych - maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. - pomoc de minimis - maksymalna wartość dofinansowania w ramach danej pomocy w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych wraz z pomocą o którą Wnioskodawca się ubiega nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro. Ponadto, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

5 Przykładowe koszty kwalifikowalne w ramach Działania 2.1 POIR: nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, nabycia albo wytworzenia środków trwałych wraz z kosztem instalacji i uruchomienia, nabycia robót i materiałów budowlanych, nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, spłaty rat wartości początkowej środków trwałych poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe zalicza się koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

6 Biuro Konsultingowe „Adviser” proponuje pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, nadzorowanie procesu aplikacyjnego oraz rozliczenie dotacji. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Biuro Konsultingowe „ADVISER” ul. Żółta 10 A lok. 18 10-140 Olsztyn tel./fax 89 677 74 58, kom. 607 214 144 sekretariat@adviser.olsztyn.pl

7 Bibliografia: www.mg.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pobierz ppt "Biuro Konsultingowe „ADVISER” zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google