Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania szkół wyższych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania szkół wyższych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania szkół wyższych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

2 Priorytet I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

3 Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Cel działania: Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

4 Działanie realizowane będzie m.in. poprzez następujące typy projektów - wsparcie i tworzenie nowych lub rozwoju istniejących parków naukowo -technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, centrów transferu wiedzy itp. -wsparcie inwestycyjne na rozbudowę lub tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie przedsięwzięć zgodnych z RSI, - dotacje na prowadzenie prac rozwojowych przez jednostki naukowe, - budowa sieci komunikacji miedzy gospodarką i nauką. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

5 Alokacja finansowa na działanie ogółem: 116 481 232 euro UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

6 Minimalna/maksymalna wartość projektu -Projekty w zakresie zakupu środków trwałych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych poniżej 400 tys. pln -Projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych poniżej 4 mln pln UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

7 Minimalna/maksymalna wartość projektu - Projekty w zakresie wsparcia parków technologicznych Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych poniżej 40 mln pln Maksymalna kwota wsparcia 30 000 000 pln (nie dotyczy projektów wymienionych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych) UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

8 Wydatki kwalifikowane w ramach działania 1.3 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

9 wydatki na prace przygotowawcze, w tym: przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i innych prac związanych z przygotowaniem nowej inwestycji – zgodnie z pkt. 3.9 niniejszego podręcznika, wydatki na nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej zgodnie z pkt. 3.12 i 3.13 niniejszego podręcznika, (w zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona pomocy publicznej, kwalifikowalność wydatków wynikać będzie z przepisów właściwych rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego) UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

10 c.d.: opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu – zgodnie z pkt. 3.8 niniejszego podręcznika, wydatki na nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z budową, rozbudową, adaptacją pomieszczeń, obiektów budowlanych, budowli i lokali, pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu, wydatki na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru i/lub nadzoru autorskiego, konserwatorskiego, archeologicznego i geotechnicznego jeżeli ich konieczność zostanie wykazana na etapie składania wniosków, UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

11 c.d.: wydatki na nabycie, instalację nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu, w tym: maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie laboratorium, infrastruktura techniczna, wydatki na spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu, UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

12 c.d.: wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej (pod warunkiem, że: będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę, podlegają amortyzacji, będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych, będą stanowiły majątek Beneficjenta, zostanie zachowany okres trwałości), koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług, wydatki na zakup nowego sprzętu ICT, UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

13 c.d.: wydatki na stworzenie i rozwój portali i stron www (jako element uzupełniający projektu), wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu, wydatki na wydawnictwa, opracowanie analiz i raportów związanych bezpośrednio z realizacją projektu, wydatki na krajowe podróże służbowe związane z realizacją projektu, UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

14 c.d.: wydatki na pokrycie kosztów ogólnego zarządu zgodnie z pkt. 3.16 podręcznika kwalifikowania wydatków, wydatki związane z nabyciem publikacji, dostępem do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji niezbędnych do realizacji projektu, wydatki związane z współpracą z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i naukowcami, w tym koszty tłumaczeń (jako element uzupełniający projektu), wydatki na certyfikację rezultatów projektu, wydatki na promocję projektu, tj. niezbędne wydatki na działania promocyjne i informacyjne zgodne z charakterem projektu ( pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywane są informacje o wsparciu finansowym, pochodzącym z Unii Europejskiej). UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

15 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki niekwalifikowane w ramach działania 1.3

16 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO wydatek poniesiony na wykonanie robót dodatkowych, wydatek poniesiony na pokrycie kosztów robót zamiennych, w przypadku gdy zmiany polegają na rezygnacji z wykonania części robót objętych przedmiotem zamówienia, a w ich miejsce zleca się wykonanie innych robót budowlanych o wartości nie powodującej przekroczenia ceny oferty, opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych, wydatki na zakup środków transportu, wydatki na zakup używanych środków trwałych.

17 Priorytet V Infrastruktura publiczna UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

18 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Cel nadrzędny osi: Poprawa dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji

19 Działanie 5.1. Infrastruktura edukacyjna, Schemat A-szkoły wyższe UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

20 - roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów szkolnictwa wyższego : dydaktycznych i naukowo-badawczych (w tym laboratoriów, pracowni, bibliotek, obiektów sportowych o ile służą zajęciom dydaktycznym, w tym w zakresie wychowania fizycznego), UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Typy projektów:

21 Typy projektów c.d.: - roboty budowlane i/lub wyposażenie ( w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów szkolnictwa wyższego w zakresie infrastruktury towarzyszącej, np. akademiki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

22 Alokacja finansowa na działanie: Schemat-A 30 453 050 euro Kwota przeznaczona na konkursy: ok. 13 000 000 euro UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

23 Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 500 tys. pln Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku szkolnictwa artystycznego: mniejsza niż 4 mln pln, W pozostałych przypadkach nie określono limitu. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

24 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki kwalifikowane w ramach działania 5.1 Schemat - A

25 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO wydatki na prace przygotowawcze, w tym: przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi ekspertyzami, raportem oddziaływania na środowisko, itp., przygotowanie studium wykonalności, zakup nieruchomości, przygotowanie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego,

26 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO wydatki na prace związane z robotami budowlanymi, w tym: przygotowanie terenu, prac geodezyjnych, prace ziemne, prace budowlane, prace montażowe, nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji, roboty budowlane i/lub zakup sprzętu, wyposażenia i instalacji (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów szkolnictwa wyższego: dydaktycznych, naukowo – badawczych (w tym laboratoriów, pracowni, bibliotek, obiektów sportowych, o ile służą zajęciom dydaktycznym, w tym w zakresie wychowania fizycznego i innych),

27 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO roboty budowlane i/lub zakup sprzętu, wyposażenia i instalacji (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów szkolnictwa wyższego w zakresie infrastruktury towarzyszącej, np. akademiki – wyłącznie jako element projektu wymienionego w ww. tiret, roboty budowlane i/lub zakup sprzętu, wyposażenia i instalacji w zakresie poprawy wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności mogą być realizowane wyłącznie jako element projektu wymienionego w schemacie A, wydatki na promocję projektu.

28 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki niekwalifikowane w ramach działania 5.1 Schemat - A

29 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO wydatki na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do celów innych niż dydaktyczne, wydatki związane z informatyzacją systemu zarządzania placówką, zakup środków transportu, wydatki związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem obiektów oraz wyposażenia, wydatki na projekty zgodne z RSI związane z rozbudową lub tworzeniem zaplecza badawczo-rozwojowego (projekty te będą się kwalifikować do Osi priorytetowej 1, działania 1.3 Regionalny system innowacji),

30 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO wydatki na projekty znajdujące się na liście indykatywnej Programu Infrastruktura i Środowisko oraz w planie inwestycyjnym Programu Rozwój Polski Wschodniej, wydatki na obiekty sportowe nie służące szkołom wyższym do działalności edukacyjnej (wsparcie tego rodzaju obiektów przewidziane jest w działaniu 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna),

31 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO wydatek poniesiony na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu, podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego przez beneficjenta, odsetki od zadłużenia, koszty kredytu.

32 Jak uzyskać dotację unijną? UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

33 1.Zapoznaj się z priorytetami RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

34 2.Sprawdź, jakie są podstawowe zasady i warunki otrzymania unijnej dotacji Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

35 3. Przygotuj projekt, opracuj studium wykonalności i wypełnij wniosek z załącznikami Regulamin konkursów Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

36 4. Złóż wniosek z załącznikami we wskazanym w regulaminie konkursu terminie Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013 Ogłoszenie o naborze wniosków UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

37 Szczegółowe informacje na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl e-mail: info.rpo@podkarpackie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

38 Dziękuję za uwagę UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO


Pobierz ppt "Możliwości finansowania szkół wyższych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google