Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technik rachunkowości Czas trwania nauki: 2 lata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technik rachunkowości Czas trwania nauki: 2 lata."— Zapis prezentacji:

1 Technik rachunkowości Czas trwania nauki: 2 lata

2 Kwalifikacje K1, K2: W zawodzie technik rachunkowości wyodrębniono 2 kwalifikacje: A.36. Prowadzenie rachunkowości - egzamin zdawany na koniec II semestru A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych- egzamin zdawany na koniec IV semestru

3 Charakterystyka zawodu: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI to zawód dla osób zamiłowanych do porządku, dokładnych i cierpliwych. Gospodarka rynkowa otwarta jest na osoby umiejące sprawnie wykonywać zadania w obszarze księgowania i potrafiące współdziałać w grupie. W dwuletnim cyklu kształcenia słuchacze odbywają praktykę zawodową, gdzie stosują zdobytą wiedzę w rzeczywistych warunkach zakładu pracy.

4 Absolwent powinien umieć: wykorzystywać wybrane programy komputerowe: finansowo – księgowe, kadrowo płacowe, statystyczne, finansowo – ekonomiczne; sporządzać podstawowe sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym), zestawienia obrotów i sald oraz dokonywać ich analizy; posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej; wykorzystywać nowoczesne metody techniki rachunkowości, w tym rachunkowość informatyczną;

5 Absolwent powinien umieć c.d. prowadzić sprawy dotyczące współpracy przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; prowadzić podatkowa księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencje przychodów; sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa (biznesplan), w tym plan finansowy; przeprowadzać analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa, w tym analizę finansowa z wykorzystaniem podstawowych wskaźników; organizować i prowadzić rachunkowość w jednostkach gospodarczych, instytucjach finansowych, zakładach ubezpieczeń społecznych jednostkach samorządu terytorialnego;

6 Warto wiedzieć ! Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości oraz A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

7 Możliwości zatrudnienia: Technik rachunkowości może pracować w działach księgowości (działach finansowych ) we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i urzędach administracji samorządowej i centralnej. Technik rachunkowości może podwyższać swoje kwalifikacji poprzez kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na takich kierunkach, jak: finanse i bankowość, ekonomia, zarządzanie i marketing.


Pobierz ppt "Technik rachunkowości Czas trwania nauki: 2 lata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google