Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A NALIZA EKONOMICZNA INSTYTUCJI KREDYTOWEJ – BANKU – ĆWICZENIA Zagadnienia podstawowe – przypomnienie zagadnień z bankowości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A NALIZA EKONOMICZNA INSTYTUCJI KREDYTOWEJ – BANKU – ĆWICZENIA Zagadnienia podstawowe – przypomnienie zagadnień z bankowości."— Zapis prezentacji:

1 A NALIZA EKONOMICZNA INSTYTUCJI KREDYTOWEJ – BANKU – ĆWICZENIA Zagadnienia podstawowe – przypomnienie zagadnień z bankowości

2 E LEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Rachunek zysków i strat (+sprawozdanie z całkowitych dochodów) Bilans Zestawienie zmian w kapitale własnym sprawozdanie z przepływów pieniężnych 2 2012; dr M.Olszak

3 R EGULACJE PRAWNE DETERMINUJĄCE SPOSÓB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEZ BANKI W POLSCE 2012; dr M.Olszak 3 Głównie duże banki komercyjne działające w grupach kapitałowych. Wszystkie spółki giełdowe Głównie banki spółdzielcze MSSF (IFRS)PSR (Local GAAP)

4 13.1. B ILANS – UJĘCIE MONETARNE 4 2012; dr M.Olszak Źródło: Górski, 2009:187

5 1. B ILANS – UJECIE KSIĘGOWE. A KTYWA BANKU 5 2012; dr M.Olszak Źródło: Górski, 2009:192

6 2. B ILANS – UJECIE KSIĘGOWE. P ASYWA BANKU 6 2012; dr M.Olszak Źródło: Górski, 2009:189

7 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU 7 2012; dr M.Olszak Źródło: Górski, 2009:196

8 4. A NALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ BANKU 1. Cele i metody badania kondycji finansowej cele – mają związek z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania: 1. czy osiągane wyniki finansowe i wskaźniki efektywności są zadowalające, 2. czy realizowane są zadania wynikające z obranej polityki i opracowanych planów finansowych, 3. czy gospodarka środkami finansowymi jest prawidłowa i nie stwarza nadmiernych zagrożeń. 8 2012; dr M.Olszak

9 4.1. Ź RÓDŁA INFORMACJI O SYTUACJI FINANSOWEJ BANKU Podstawowe źródła informacji o sytuacji banku – sprawozdania finansowe. W Polsce banki są zobligowane do sporządzania na zamknięcie roku obrotowego i upublicznienia po przyjęciu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy czterech sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat rachunku przepływów pieniężnych zestawienia zmian w kapitale własnym oraz towarzyszącej im informacji dodatkowej 9 2012; dr M.Olszak

10 4.2. R ODZAJE ANALIZY KONDYCJI FINANSOWEJ BANKU 2012; dr M.Olszak 10 ANALIZA STRUKTURALNA (PIONOWA) - analiza danych zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat w ujęciu strukturalnym. Istota tej metody – określenie udziału wybranej pozycji w wartości odniesienia ANALIZA DYNAMICZNA (POZIOMA) - analiza danych zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat w ujęciu czasowym. Istota tej metody - określenie dynamiki nominalnej i realnej ANALIZA WSKAŹNIKOWA Obliczane wskaźniki zawierają w swojej konstrukcji zarówno kategorie bilansowe, jak i z rachunku zysków i strat. UWAGA!!! Sam wskaźnik nawet najbardziej rozbudowany nie niesie informacji, czy dana wielkość jest prawidłowa, czy nie. Konieczne jest określenie BAZY odniesienia, którą może być: 1. czas, 2. grupa banków – analiza różnic pomiędzy badanym bankiem a średnimi wielkościami dla całego sektora oraz dla innych porównywalnych banków – ANALIZA PORÓWNAWCZA Porównanie ma sens jeżeli jest przeprowadzane w czasie, w przestrzeni, z planem banku,z normami ostrożnościowymi. Analiza wstępnaAnaliza pogłębiona

11 4.2.1. G RUPY WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH I. efektywności – czy działalność banku jest efektywna ekonomicznie. II. wypłacalności i płynności – czy bank jest wypłacalny i zdolny do terminowego regulowania zobowiązań III. jakości aktywów – mierzą w jakim stopniu posiadane przez bank aktywa są bezpieczne IV. giełdowe – odp. na pyt. Jak rynek wycenia dany bank 11 2012; dr M.Olszak

12 4.2.2. W SKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI Grupy wskaźników efektywności rentownościmarży obciążenia wyniku efektywności zatrudnienia 12 2012; dr M.Olszak

13 4.2.2. W SKAŹNIKI – C.D. 2012; dr M.Olszak 13 ROA =wynik finansowy/aktywa, ROE =wynik finansowy/kapitał własny, ROS = wynik finansowy/przychody; Określa jaka część przychodów wygospodarowanych przez bank została przeznaczona na pokrycie kosztów, a jaka była źródłem wyniku finansowego, PM - marży zysku = wynik finansowy/przychody operacyjne, Wskaźnik marży odsetkowej =wynik odsetkowy/aktywa odsetkowe Wskaźnik rozpiętości odsetkowej (spread) = przychody odsetkowe/aktywa odsetkowe – koszty odsetkowe/pasywa odsetkowe – wyraża nadwyżkę oprocentowania aktywów nad oprocentowaniem pasywów Wskaźniki rentownościWskaźniki marży

14 4.2.2. W SKAŹNIKI – C.D. 2012; dr M.Olszak 14 obciążenie rezerwami (=(odpisy na rezerwy – rozwiązania rezerw)/wynik działalności bankowej) – UWAGA! obciążenie występuje, gdy saldo rezerw jest dodatnie, tzn. utworzona rezerwa jest wyższa niż rozwiązana. obciążenie kosztami działalności (= koszty działania/wynik działalności bankowej) aktywa/liczba etatów; wynik/liczba etatów Wskaźniki obciążenia wyniku Wskaźniki efektywności zatrudnienia

15 4.2.3. WSK WYPŁACALNOŚCI I PŁYNNOŚCI 1. Współczynnik wypłacalności banku 2. Wskaźniki płynności finansowej banku (absolutne i względne; kontraktowe i urealnione; luka finansowania) 15 2012; dr M.Olszak

16 4.2.4. WSKAŹNIKI JAKOŚCI AKTYWÓW jakość należności = należności zagrożone/należności brutto wskaźnik aktywów pracujących = aktywa pracujące/aktywa ogółem UWAGA!!! Aktywa pracujące są to aktywa, które generują dla banku przychody, a więc aktywa netto z wyłączeniem gotówki i jej substytutów, należności zagrożonych, a także rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozycji „inne aktywa” 16 2012; dr M.Olszak

17 4.2.5. W SKAŹNIKI GIEŁDOWE Do oszacowania ich wartości konieczne jest posiadanie danych dotyczących kursu akcji na giełdzie. - cena do zysku P/E = cena giełdowa/zysk na jedną akcję - cena do wartości księgowej P/BV = cena giełdowa/ wartość księgowa na jedną akcję - stopa dywidendy DY = dywidenda na akcję/cena giełdowa P/E wskazuje ile razy cena giełdowa akcji przekracza zysk przypadający na jedną akcję, czy akcje są drogi czy tanie – porównać należy z innymi bankami giełdowymi P/BV wskazuje ile razy cena giełdowa przekracza wartość księgową przypadającą na jedną akcję, czyli wartość kapitałów własnych DY określa efektywność zakupu akcji pod kątem dywidendy. 17 2012; dr M.Olszak

18 4.3. DEKOMPOZYCJA WSKAŹNIKÓW Pozwala określić przyczyny zmian wartości wskaźnika głównego Przykład – piramida Du Ponta. Rozkład wskaźnika ROE na inne wskaźniki ROE = ROA * EM ROA = PM * AU ROE = PM * AU * EM 18 2012; dr M.Olszak

19 4.3.1. DEKOMPOZYCJA DU PONTA: PM – ZYSK / PRZYCHODY OPERACYJNE; AU- PRZYCHODY OPERACYJNE/AKTYWA EM-AKTYWA/KAPITAŁY ROE- ZYSK/KAPITAŁY ROE ROAPMAUEM 19 2012; dr M.Olszak X X

20 W SKAŹNIKI RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Nazwa wskaźnikaStruktura wskaźnika Udział dochodów nieodsetkowych dochody nieodsetkowe Udział kosztów koszty funkcjonowania banku (bez odsetkowych i prowizyjnych) Udział kosztów pracowniczych koszty wynagrodzeń wraz z narzutami Efektywna stopa podatkowa Rentowność zysk netto wynik na działalności bankowej dochody ogółem podatek dochodowy zapłacony zysk brutto dochody ogółem

21 W SKAŹNIKI BILANSOWE Nazwa wskaźnikaStruktura wskaźnika Jakość aktywów aktywa pracujące wartość aktywów brutto ogółem Jakość portfela kredytowego kredyty trudne (PS, W, S) kredyty brutto ogółem Marża na aktywach ogółem wynik na działalności bankowej wartość aktywów ogółem Marża na kredytach średnia ważona cena kredytów - cena pieniądza na rynku międzybankowym

22 W SKAŹNIKI BILANSOWE Nazwa wskaźnikaStruktura wskaźnika Marża na depozytach cena pieniądza na rynku międzybankowym – ważony koszt depozytu Dźwignia finansowa aktywa netto kapitały właścicielskie ROA zysk netto wartość aktywów netto ROE zysk netto kapitał właścicielski Zysk na akcję (EPS) liczba akcji zysk netto

23 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Dr Małgorzata Olszak


Pobierz ppt "A NALIZA EKONOMICZNA INSTYTUCJI KREDYTOWEJ – BANKU – ĆWICZENIA Zagadnienia podstawowe – przypomnienie zagadnień z bankowości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google