Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93"— Zapis prezentacji:

1 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93 www.zwshifm.zgora.plwww.zwshifm.zgora.pl, dziekanat@zwshifm.zgora.pl Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2 Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze jest Uczelnią Niepubliczną, działającą na podstawie zezwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2002 roku, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod nr 108 w dniu 4 września 2002 roku. Zezwolenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93 www.zwshifm.zgora.plwww.zwshifm.zgora.pl, dziekanat@zwshifm.zgora.pl

3 Założycielem zielonogórskiej Uczelni jest Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka w Warszawie 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93 www.zwshifm.zgora.plwww.zwshifm.zgora.pl, dziekanat@zwshifm.zgora.pl

4 Dnia 7 września 2006r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Handlu Międzynarodowego na poziomie studiów pierwszego stopnia co oznacza, że: co oznacza, że: ZWSHiFM spełnia wszelkie wymagania programowe, kadrowe i organizacyjne do prowadzenie studiów. Państwowa Komisja Akredytacyjna 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93 www.zwshifm.zgora.plwww.zwshifm.zgora.pl, dziekanat@zwshifm.zgora.pl

5 W dniu 23 maja 2006r. Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II została wyróżniona: Certyfikatem Najwyższa Jakość w Edukacji Certyfikat Najwyższa Jakość w Edukacji 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93 www.zwshifm.zgora.plwww.zwshifm.zgora.pl, dziekanat@zwshifm.zgora.pl

6 ZWSHiFM im. Jana Pawła II w Zielonej Górze kształci na poziomie licencjackim w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku EKONOMIA w 5 specjalnościach: handel międzynarodowy,handel międzynarodowy, gospodarowanie nieruchomościami,gospodarowanie nieruchomościami, rachunkowość i finanse,rachunkowość i finanse, zarządzanie funduszami Unii Europejskiej,zarządzanie funduszami Unii Europejskiej, ekonomika i zarządzanie usługami turystycznymi.ekonomika i zarządzanie usługami turystycznymi. Kierunek i specjalności 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93 www.zwshifm.zgora.plwww.zwshifm.zgora.pl, dziekanat@zwshifm.zgora.pl

7 Specjalność: Handel Międzynarodowy Absolwent specjalności Handel Międzynarodowy jest przygotowany do: wprowadzenia w życie zasad zarządzania strategicznego w otwartej gospodarce rynkowej, wprowadzenia w życie zasad zarządzania strategicznego w otwartej gospodarce rynkowej, budowania strategii marketingowej i prowadzenia kampanii wejścia na rynki międzynarodowe, budowania strategii marketingowej i prowadzenia kampanii wejścia na rynki międzynarodowe, prowadzenia działalności handlowej na rynkach międzynarodowych, prowadzenia działalności handlowej na rynkach międzynarodowych, gospodarowania aktywami i pasywami firmy w warunkach konkurencji międzynarodowej i swobodnego przepływu kapitału. gospodarowania aktywami i pasywami firmy w warunkach konkurencji międzynarodowej i swobodnego przepływu kapitału. 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93 www.zwshifm.zgora.plwww.zwshifm.zgora.pl, dziekanat@zwshifm.zgora.pl

8 Specjalność: Gospodarowanie Nieruchomościami Absolwent specjalności Gospodarowanie Nieruchomościami jest przygotowany do: analizy koniunktury gospodarczej, a w szczególności w zakresie analizy i oceny rynku nieruchomości, analizy koniunktury gospodarczej, a w szczególności w zakresie analizy i oceny rynku nieruchomości, stosowania rachunku ekonomicznego w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości, stosowania rachunku ekonomicznego w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości, stosowania różnych metod wyceny nieruchomości, stosowania różnych metod wyceny nieruchomości, sporządzania planu zarządzania nieruchomością, sporządzania planu zarządzania nieruchomością, organizowania biura obrotu nieruchomościami i dokonywania transakcji na nieruchomościach. organizowania biura obrotu nieruchomościami i dokonywania transakcji na nieruchomościach. 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93 www.zwshifm.zgora.plwww.zwshifm.zgora.pl, dziekanat@zwshifm.zgora.pl

9 Specjalność: Rachunkowość i Finanse Absolwent specjalności Rachunkowość i Finanse: posiada umiejętność prowadzenia analiz finansowych w skali mikro, posiada umiejętność prowadzenia analiz finansowych w skali mikro, jest przygotowany do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz jednostek samorządów terytorialnych, jest przygotowany do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz jednostek samorządów terytorialnych, potrafi prowadzić analizy finansowe w skali makro, potrafi prowadzić analizy finansowe w skali makro, posiada umiejętność przygotowania strategii gospodarowania finansami. posiada umiejętność przygotowania strategii gospodarowania finansami. 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93 www.zwshifm.zgora.plwww.zwshifm.zgora.pl, dziekanat@zwshifm.zgora.pl

10 Specjalność: Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej Absolwent specjalności Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej posiada umiejętność: przygotowania projektów o dofinansowanie ze środków unijnych, przygotowania projektów o dofinansowanie ze środków unijnych, zarządzania projektami angażującymi środki UE, zarządzania projektami angażującymi środki UE, monitorowania projektów i rozliczania się z wykorzystanych środków przeznaczonych na finansowanie projektów, monitorowania projektów i rozliczania się z wykorzystanych środków przeznaczonych na finansowanie projektów, organizowania i rozwijania działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków zagranicznych, organizowania i rozwijania działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków zagranicznych, pozyskiwania środków finansowych dla małych i średnich firm w bankach i europejskich instytucjach finansowych. pozyskiwania środków finansowych dla małych i średnich firm w bankach i europejskich instytucjach finansowych. 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93 www.zwshifm.zgora.plwww.zwshifm.zgora.pl, dziekanat@zwshifm.zgora.pl

11 Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Usługami Turystycznymi Absolwent specjalności Ekonomika i Zarządzanie Usługami Turystycznymi posiada: wiedzę humanistyczną pozwalającą poznać potrzeby ludzkie oraz zrozumieć związki i procesy społeczne odzwierciedlające się w turystyce i rekreacji, wiedzę ekonomiczną, organizacyjną i prawną umożliwiającą wykorzystanie mechanizmów gospodarki rynkowej, umiejętność kierowania oraz planowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji, umiejętność przygotowania i realizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych. 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93 www.zwshifm.zgora.plwww.zwshifm.zgora.pl, dziekanat@zwshifm.zgora.pl

12 Studia podyplomowe 1. Zarządzanie nieruchomościami 2. Wycena nieruchomości 3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 4. Zamówienia publiczne 5. Analiza finansowa przedsiębiorstw 6. Edukacja dla bezpieczeństwa 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 8. Rozwiązywanie konfliktów poprzez mediację i komunikację interpersonalną 9. Ubezpieczenia 10. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym 11. Zarządzanie kryzysami w sektorze publicznym 12. Zarządzanie ochroną informacji niejawnych 13. Zarządzanie produkcją i usługami 14. Zarządzanie przestrzenią 15. Zarządzanie ryzykiem 16. Zarządzanie w jednostkach ochrony służby zdrowia 17. Zintegrowane systemy zarządzania 18. Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi 19. Rachunkowość i finanse

13 Studia magisterskie Kierunek i specjalności WSHiFM im. Fryderyka Skarbka w Warszawie z filią w Zielonej Górze kształci na poziomie magisterskim w systemie studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku EKONOMIA w 10 specjalnościach: -Finanse i bankowość -Finanse międzynarodowe -Gospodarka turystyczna -Logistyka -Marketing międzynarodowy -Podatki i rachunkowość -Polityka celna -Ubezpieczenia -Wycena i gospodarowanie nieruchomościami -Zarządzanie zasobami ludzkimi (Uwaga: warunkiem uruchomienia danej specjalności jest zgłoszenie się przynajmniej 15 kandydatów na daną specjalność.)

14 Nauka języków obcych Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczą się języków obcych, do wyboru: - języka angielskiego, - niemieckiego, - włoskiego, - francuskiego. 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93 www.zwshifm.zgora.plwww.zwshifm.zgora.pl, dziekanat@zwshifm.zgora.pl

15 Czas trwania nauki Nauka w ZWSHiFM im. Jana Pawła II w Zielonej Górze trwa na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 3 lata, czyli 6 semestrów ! 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93 www.zwshifm.zgora.plwww.zwshifm.zgora.pl, dziekanat@zwshifm.zgora.pl

16 Pomoc materialna Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą korzystać z pomocy materialnej w postaci: stypendiów socjalnych, stypendiów socjalnych, stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie, stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych, zapomóg. zapomóg. 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93 www.zwshifm.zgora.plwww.zwshifm.zgora.pl, dziekanat@zwshifm.zgora.pl

17 Co należy zrobić aby być studentem ZWSHiFM ? Należy dostarczyć kwestionariusz osobowy, kwestionariusz osobowy, świadectwo dojrzałości, świadectwo dojrzałości, kserokopię dowodu osobistego, kserokopię dowodu osobistego, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania, 4 zdjęcia formatu 3,5cm x 4,5cm. 4 zdjęcia formatu 3,5cm x 4,5cm. Termin składania dokumentów będzie podany na stronie internetowej 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93 www.zwshifm.zgora.plwww.zwshifm.zgora.pl, dziekanat@zwshifm.zgora.pl

18 JUŻ DZIŚ POMYŚL O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI ! 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93 www.zwshifm.zgora.plwww.zwshifm.zgora.pl, dziekanat@zwshifm.zgora.pl Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Pobierz ppt "65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 9 tel. 068 329 09 94 (95), fax. 068 329 09 93"

Podobne prezentacje


Reklamy Google