Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r."— Zapis prezentacji:

1

2 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r.

3

4

5 Rada Nadzorcza powołana Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 7/2012 z dnia r. Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 1.Lech Wojcieszyński - przewodniczący 2. Aldona Kujawska Rakowicz - członek 3. Tadeusz Bielejewski - członek Kadencja Rady trwa 3 lata Zarząd Spółki Zarząd Spółki jest jednoosobowy Funkcję Prezesa Zarządu od 15 maja 2002 r. pełni Ireneusz Stadnik.

6 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r.

7 1) Zatrudnienie: Struktura zatrudnienia pracowników w spółce Geotermia -Czarnków w etatach i podziale na wykształcenie na dzień roku. Wykształcenie Ilość pracownikówWskaźnik struktury % Wyższe 3 13,0% Średnie 6 26,1% Zawodowe 12 52,2% Podstawowe 2 8,7% Razem ,0% Średnio roczne zatrudnienie w 2014 roku wyniosło 21 osób Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty na dzień roku. Wyszczególnienie Zatrudnienie mężczyźni kobiety Ogółem 19 4 Pracownicy na stanowiskach 1 2 nieprodukcyjnych Pracownicy na stanowiskach 18 2 produkcyjnych * *w tym pracownicy sezonowi 7 osób

8 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r.

9 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2009r.

10 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r.

11

12 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2009r. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów związanych z budową środków trwałych 1 Budowa sieci cieplnej wzdłuż ulicy Wronieckiej zł 2 Węzły cieplne 5 szt zł 3 Inne (liczniki ciepła ) zł RAZEM zł

13 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lp.Wyszczególnienie Okres sprawzdawczyZmiany rubr. Wskaźniki dynamiki % (w zł) rubr. 5/ Przychody ze sprzedaży produktów , , ,34-10,20 2Przychody ze sprzedaży towarów i mater , , ,88264,36 3Pozostałe przychody operacyjne13 048, , ,32132,50 4Przychody finansowe1 478, ,30-357,89-24,21 5Razem przychody , , ,03-7,29 6Wart. sprzed. towarów i mater. w cenie zakupu84 093, , ,4930,16 7Koszt wytworz. sprzed. produktów , , ,38-7,70 8Koszty ogólnego zarządu , , ,873,40 9Pozostałe koszty operacyjne25718, , ,53173,98 10Koszty finansowe7 707, ,896695,3186,87 11Razem koszty , , ,18-3,46 12Wynik na sprzedaży poz , , ,44-29,26 13Wynik brutto poz , , ,85-40,32 14Obowiązkowe obciążenia wyniku -pod.dochod , , ,95 15Pozostałe obow.zmniejsz.zysku0, Wynik netto , , ,85-41,35

25 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r. Przychody netto za ostatni rok obrotowy spadły o ,03 - 7,29% i obejmują: przychody za sprzedane ciepło – ,84 przychody ze sprzedaży towarów (sprzedaż węgla) ,48 pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż śr.trwałych premia termomodernizacyjna) ,57 przychody finansowe (odsetki od lokat i należności ) 1 120,30 Razem ,19 Koszty funkcjonowania spółki spadły o ,18 co kształtuje wskaźnik dynamiki (-)3,46: Wartość sprzedanych towarów ,39 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów – ,67 Koszty operacyjne – 1150,65 Odsetki budżetowe - 0,00 Odsetki od pożyczek i kredytów – ,89 Razem ,19 Podatek dochodowy należny od osób prawnych w 2014 roku wynosi ,00. W trakcie roku została zapłacona zaliczka w kwocie ,00 (ostatnia rata 3825,00 zapłacona w styczniu 2015). Do rozliczenia pozostaje kwota 1 668,00 (nadpłata), która zostanie rozliczona z najbliższej zaliczki.

26 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r. Ad. 8 SYTUACJA EKONOMICZNA SPÓŁKI NA TLE INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW CIEPŁOWNICZYCH Sytuacja ekonomiczna Spółki na tle innych przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej można przedstawić na podstawie danych zawartych w załączonej „Informacji Ekonomicznej Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej OR Północno – Zachodniego za rok 2014” zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Do analizy porównawczej przyjęto dane 20 przedsiębiorstw ciepłowniczych z tego dla porównania ujęto przedsiębiorstwa o mocy do 20 MW. Przedstawione dane ujęto na inny moment bilansowy (przed zamknięciem ksiąg) więc mogą nieznacznie się różnić.  Wskaźnik rentowności na produkcji podstawowej: 7,44% średnia porównawcza 0,36%  Koszt średniego wynagrodzenia – 3053,03zł średnia porównawcza 3984,93zł  Ś rednia cena za GJ netto - 64,46zł średnia porównawcza 75,75zł  Płynność finansowa - 1,12 średnia porównawcza 2,74

27 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r.

28


Pobierz ppt "GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google