Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r."— Zapis prezentacji:

1

2 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r.

3

4

5 Rada Nadzorcza powołana Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 7/2012 z dnia 26.04.2012r. Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 1.Lech Wojcieszyński - przewodniczący 2. Aldona Kujawska Rakowicz - członek 3. Tadeusz Bielejewski - członek Kadencja Rady trwa 3 lata Zarząd Spółki Zarząd Spółki jest jednoosobowy Funkcję Prezesa Zarządu od 15 maja 2002 r. pełni Ireneusz Stadnik.

6 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r.

7 1) Zatrudnienie: Struktura zatrudnienia pracowników w spółce Geotermia -Czarnków w etatach i podziale na wykształcenie na dzień 31.12.2014 roku. Wykształcenie Ilość pracownikówWskaźnik struktury % 1 2 3 Wyższe 3 13,0% Średnie 6 26,1% Zawodowe 12 52,2% Podstawowe 2 8,7% Razem 23 100,0% Średnio roczne zatrudnienie w 2014 roku wyniosło 21 osób Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2014 roku. Wyszczególnienie Zatrudnienie mężczyźni kobiety 1 2 3 Ogółem 19 4 Pracownicy na stanowiskach 1 2 nieprodukcyjnych Pracownicy na stanowiskach 18 2 produkcyjnych * *w tym pracownicy sezonowi 7 osób

8 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r.

9 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2009r.

10 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r.

11

12 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2009r. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów związanych z budową środków trwałych 1 Budowa sieci cieplnej wzdłuż ulicy Wronieckiej 1 754 582 zł 2 Węzły cieplne 5 szt 366 990 zł 3 Inne (liczniki ciepła ) 6 088 zł RAZEM 2127660 zł

13 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lp.Wyszczególnienie Okres sprawzdawczyZmiany rubr. Wskaźniki dynamiki % 01.01.2013 -01.01.2014- 4-3 (w zł) 31.12.201331.12.2014rubr. 5/3 123456 1Przychody ze sprzedaży produktów3 440 953,183 090 137,84-350815,34-10,20 2Przychody ze sprzedaży towarów i mater.30 160,60109 892,4879731,88264,36 3Pozostałe przychody operacyjne13 048,2530 336,5717288,32132,50 4Przychody finansowe1 478,191 120,30-357,89-24,21 5Razem przychody3 485 640,223 231 487,19-254153,03-7,29 6Wart. sprzed. towarów i mater. w cenie zakupu84 093,90109 455,3925361,4930,16 7Koszt wytworz. sprzed. produktów2 586 237,052 386 972,67-199264,38-7,70 8Koszty ogólnego zarządu419 842,70434 133,5714290,873,40 9Pozostałe koszty operacyjne25718,1470463,6744745,53173,98 10Koszty finansowe7 707,5814 402,896695,3186,87 11Razem koszty3 123 599,373 015 428,19-108171,18-3,46 12Wynik na sprzedaży poz. 1+2-6-7-8380 940,13269 468,69-111471,44-29,26 13Wynik brutto poz. 5-11362 040,85216 059,00-145981,85-40,32 14Obowiązkowe obciążenia wyniku -pod.dochod.69 057,0044 232,00-24825-35,95 15Pozostałe obow.zmniejsz.zysku0,00 0 15Wynik netto292 983,85171 827,00-121156,85-41,35

25 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r. Przychody netto za ostatni rok obrotowy spadły o 254 153,03 - 7,29% i obejmują: przychody za sprzedane ciepło – 3 090 137,84 przychody ze sprzedaży towarów (sprzedaż węgla) - 109 892,48 pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż śr.trwałych premia termomodernizacyjna) - 30 336,57 przychody finansowe (odsetki od lokat i należności ) 1 120,30 Razem 3 231 487,19 Koszty funkcjonowania spółki spadły o 180 171,18 co kształtuje wskaźnik dynamiki (-)3,46: Wartość sprzedanych towarów - 109 455,39 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów – 2 386 972,67 Koszty operacyjne – 1150,65 Odsetki budżetowe - 0,00 Odsetki od pożyczek i kredytów – 14 402,89 Razem 3 015 428,19 Podatek dochodowy należny od osób prawnych w 2014 roku wynosi 44 232,00. W trakcie roku została zapłacona zaliczka w kwocie 42 075,00 (ostatnia rata 3825,00 zapłacona w styczniu 2015). Do rozliczenia pozostaje kwota 1 668,00 (nadpłata), która zostanie rozliczona z najbliższej zaliczki.

26 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r. Ad. 8 SYTUACJA EKONOMICZNA SPÓŁKI NA TLE INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW CIEPŁOWNICZYCH Sytuacja ekonomiczna Spółki na tle innych przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej można przedstawić na podstawie danych zawartych w załączonej „Informacji Ekonomicznej Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej OR Północno – Zachodniego za rok 2014” zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Do analizy porównawczej przyjęto dane 20 przedsiębiorstw ciepłowniczych z tego dla porównania ujęto przedsiębiorstwa o mocy do 20 MW. Przedstawione dane ujęto na inny moment bilansowy (przed zamknięciem ksiąg) więc mogą nieznacznie się różnić.  Wskaźnik rentowności na produkcji podstawowej: 7,44% średnia porównawcza 0,36%  Koszt średniego wynagrodzenia – 3053,03zł średnia porównawcza 3984,93zł  Ś rednia cena za GJ netto - 64,46zł średnia porównawcza 75,75zł  Płynność finansowa - 1,12 średnia porównawcza 2,74

27 GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r.

28


Pobierz ppt "GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google