Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników badania Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Identyfikacja możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 w województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników badania Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Identyfikacja możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 w województwie."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników badania Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Identyfikacja możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim w celu rozwoju współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Cele badania Cel główny: Wypracowanie propozycji ścieżek współpracy pomiędzy sektorem B+R a sferą biznesu w celu najefektywniejszego wykorzystania funduszy strukturalnych UE dostępnych dla województwa warmińsko-mazurskiego w okresie 2014-2020. Cele szczegółowe:  Ocena dotychczasowej współpracy pomiędzy sektorem B+R a sferą biznesu.  Identyfikacja potencjału sektora B+R i przedsiębiorstw do nawiązywania współpracy.  Identyfikacja potrzeb sektora B+R i przedsiębiorstw dotyczących współpracy.  Identyfikacja działań, których realizacja w ramach środków UE dostępnych dla województwa warmińsko-mazurskiego w perspektywie finansowej 2014-2020 posłuży rozwojowi współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami. 2

3 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Słowo o metodologii badawczej 3 Wielość metod badawczych Liczne perspektywy – w tym przedsiębiorcy Praktyczne wnioski, konsultacje i reprezentatywność

4 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wyniki badań - analiza danych Charakterystyka warmińsko-mazurskich przedsiębiorstw Ok. 120 tys. firm, z czego 95% stanowią podmioty mikro. Struktura branżowa – dominacja sekcji: handel i naprawa pojazdów, budownictwo, obsługa rynku nieruchomości, przetwórstwo przemysłowe. Jedne z niższych w skali kraju nakładów na działalność innowacyjną i działalność B+R. Działalność innowacyjna ma przede wszystkim imitacyjny charakter (zakup środków trwałych). Charakterystyka warmińsko-mazurskiego sektora B+R Niski potencjał regionalnego sektora B+R mierzony liczbą funkcjonujących jednostek. Sfera B+R zdominowana przez jeden podmiot. Stosunkowo dobre dopasowanie profilu jednostek B+R do specyfiki branżowej województwa, ale z wyjątkami (np. meblarstwo). Największe nakłady przeznaczane na prace badawcze – w dziedzinie nauk rolniczych. Niski poziom zużycia aparatury naukowo-badawczej. 4

5 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Koncentracja tematyczna projektów realizowanych w ramach poddziałań 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.8 RPO WiM Koncentracja tematyczna projektów realizowanych w regionie w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL Projekty „twarde” 5 Projekty „miękkie” Wspieranie, 2007-2013

6 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Badania jakościowe – wybrane wątki Brak w regionie instytucji B+R mogących świadczyć usługi dla branży meblarskiej i drzewnej. Zasadność promowania i wspierania współpracy wszelkich firm z warmińsko- mazurskim sektorem B+R oraz wszelkich jednostek B+R (niezależnie od siedziby) z firmami w regionie. Konieczność stworzenia/wzmocnienia jednostek w ramach instytucji B+R, zajmujących się współpracą z firmami. Nadal dość rzadko spotykana aktywna promocja oferty B+R. Możliwa rola instytucji otoczenia biznesu – pomoc w nawiązaniu kontaktu ze sferą B+R oraz pomoc w pozyskiwaniu finansowania. Konieczność doskonalenia kompetencji pracowników IZ/IP II w sferze związanej z realizacją projektów dotyczących współpracy ze sferą B+R, zasad komercjalizacji, ochrony własności intelektualnej, a także odpowiednie dostosowanie przepisów umów o wsparcie. 6

7 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Badania jakościowe – bariery we współpracy obu sektorów Brak premiowania pracowników naukowych za współpracę z gospodarką w ramach kariery naukowej i ocen okresowych. Ograniczenia związane z infrastrukturą wybudowaną/wyremontowaną w ramach programów wsparcia finansowanych ze środków europejskich w schematach bez pomocy publicznej. Wysoki stopień formalizacji działalności wielu jednostek B+R, także w przypadku zleceń niewielkiej wartości. Niska aktywność jednostek B+R w nawiązywaniu kontaktów z firmami, brak przemyślanych, skutecznych działań promocyjnych. Obawy ze strony przedsiębiorców o przejęcie ich pomysłu biznesowego, a także niechęć do angażowania środków własnych w działania badawcze. Odmienna kultura organizacyjna obu grup podmiotów. 7

8 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Czynniki wspomagające współpracę – wyniki badań jakościowych Jednostka/osoba zajmująca się współpracą z firmami w ramach instytucji B+R, idealnie łatwo dostępna, kompetentna i dobrze znająca swoją instytucję. Potencjalnie korzystny wpływ schematów popytowych na zakup usług od jednostek B+R (typu „Voucher badawczy”, „Bon na innowacje”). Doskonalenie wiedzy o trendach w odpowiednich branżach gospodarczych – wykłady praktyków; analogicznie zapoznawanie się z najlepszymi przykładami współpracy (krajowymi i zagranicznymi). Potencjalnie znacząca (obecnie słabo wykorzystywana) rola instytucji otoczenia biznesu. 8

9 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wyniki badań – perspektywa sektora B+R 50% warmińsko-mazurskich pracowników naukowych nie ma doświadczeń związanych ze współpracą z sektorem gospodarki (w ciągu ostatnich trzech lat). Główne powody braku współpracy: −reprezentowanie dziedziny naukowej, w ramach której nie prowadzi się prac badawczych istotnych z punktu widzenia sektora gospodarki (47,5%), −koncentracja aktywności badawczej na badaniach podstawowych (42,5%), −koncentracja działalności na dydaktyce (21,7%), −przedsiębiorcy nie są zainteresowani nawiązywaniem współpracy (21,2%). 9

10 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wyniki badań – perspektywa sektora B+R Bariery nawiązywania współpracy: Główna bariera zewnętrzna: system oceny pracowników naukowych (60% wskazań) Bariery wewnętrzne:      10

11 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Bariery utrudniające prowadzenie prac badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy lub na potrzeby przedsiębiorstw     11 Sektor B+R: oczekiwane wsparcie doradczo-szkoleniowe

12 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dostępność na stronach instytucji B+R danych kontaktowych do osób zajmujących się współpracą z przedsiębiorcami Jakość informacji o zakresie prac badawczo-rozwojowych Promocja za pośrednictwem platformy internetowej 12

13 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wyniki badań – perspektywa przedsiębiorców (1/4) 95% firm z regionu w ciągu ostatnich dwóch lat nie współpracowała z sektorem B+R. Powody braku współpracy :  13

14 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wyniki badań – perspektywa przedsiębiorców Wśród firm współpracujących: Dominuje współpraca z konkretnym pracownikiem naukowym. Najczęstsze formy współpracy: pomiary/analizy, opinie o innowacyjności, doradztwo przy wdrażaniu nowych produktów/usług, szkolenie pracowników, Szacunkowa kwota przeznaczona na współpracę - w przypadku 62% badanych nie przekraczała 25 tys. zł, Dobra ocena jakości współpracy (najgorzej wypadła ocena w kryteriach: łatwość nawiązania współpracy z jednostką jako taką oraz łatwość uzyskania informacji o ofercie jednostek naukowych). 92% warmińsko-mazurskich firm nigdy nie otrzymało oferty współpracy ze strony jednostki naukowej. 14

15 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wyniki badań – perspektywa przedsiębiorców W ciągu najbliższych dwóch lat współpracę z sektorem nauki planuje 7,7% badanych firm, ale… …wśród firm, które wskazały, iż nie planują tej współpracy: – co piąta nawiązałaby współpracę, gdyby była ona dofinansowana ze środków publicznych, – co czwarta warunkuje nawiązanie współpracy od 100% pokrycia jej kosztów środkami publicznymi, – wsparcia w przedziale 25-50% i 51-75% (w tych przedziałach zawiera się standardowy poziom wkładu własnego czyli 40-60%) oczekuje niemal 40% badanych. Łącznie zainteresowanie współpracą z jednostkami naukowymi wyraziło 24% badanych, z czego 73% uzależnia tę współpracę od wsparcia publicznego. 15

16 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wyniki badań – perspektywa przedsiębiorców Rodzaje wsparcia jakimi firmy są zainteresowane: doradztwo przy wdrażaniu nowych produktów/usług/zakupie technologii, wspólne prowadzenie prac B+R, zakup gotowego urządzenia, opinie o innowacyjności, 16% badanych zainteresowanych jest usługami certyfikacyjnymi/homologacyjnymi. Firmy są w stanie przeznaczyć na współpracę z sektorem nauki bardzo skromne środki: W przypadku projektów B+R oraz 10 innych spośród 13 potencjalnych form współpracy, najczęściej deklarowaną przez badanych kwotą było maksymalnie 5 tys. zł. Jedynie w przypadku zakupu licencji i zlecenia jednostce opracowania dedykowanego urządzenia najczęściej deklarowanym przedziałem kwotowym było 5 tys. - 25 tys. zł. Tylko 4% z grona firm, które zamierzają nawiązać współpracę z jednostkami naukowymi zdecydowałoby się przeznaczyć na nią więcej niż 100 tys. zł. 16

17 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Podsumowanie badania - propozycje  Zebrany materiał badawczy pozwolił na sformułowanie rekomendacji do projektowania wsparcia w ramach RPO WiM. Rekomendacje te mają charakter przekrojowy – należy je brać pod uwagę projektując architekturę przyszłej pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim. Odwołując się do sformułowanych rekomendacji, jak i wniosków cząstkowych i ustaleń badawczych (całego zgromadzonego materiału) sformułowano propozycje działań / schematów wspierających, które można zaoferować w tworzonym Regionalnym Programie Operacyjnym – propozycje te przedstawiono w formie konkretnych instrumentów interwencji. 17

18 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rekomendacje Rekomendacja  Wzmacnianie infrastruktury jednostek B+R skoncentrowane w ramach schematów umożliwiających ich komercyjne wykorzystanie. Rekomendacja  Doskonalenie wiedzy pracowników nadzorujących wdrażanie projektów i dostosowanie dokumentów formalnych do specyfiki współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i sferą B+R. Rekomendacja  Poszerzanie działań wspierających jakąkolwiek współpracę sfery B+R i gospodarki włączającą podmioty z regionu (regionalne B+R – dowolne firmy; regionalne firmy – dowolne instytucje B+R). Rekomendacja  Uruchomienie regionalnego schematu finansowania niewielkich prac badawczo- rozwojowych, w formie mechanizmu popytowego (warmińsko-mazurski „bon badawczo-rozwojowy”). Rekomendacja  Upowszechnianie wiedzy na temat procedur komercjalizacji i sposobów finansowania całego procesu, w szczególności dostępnego finansowania.    18  

19 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rekomendacje Rekomendacja  Inwestycje w aparaturę w jednostkach naukowych powinny być uzależnione od dopasowania do potrzeb przedsiębiorców i regionalnej gospodarki, szczególnie wspieranie zakupów aparatury korespondującej z zakresem inteligentnych specjalizacji. Rekomendacja  Należy promować „technologiczny” profil IOB i usługi ukierunkowane na rozwój i transfer technologii. Rekomendacja  Jednostki naukowe powinny zintensyfikować działania informacyjno-promocyjne. Docieranie do zainteresowanych z komunikatem o możliwości nawiązania współpracy i promowanie oferty badawczej. Rekomendacja Jednostki naukowe powinny dokonać przeglądu procedur nawiązywania / realizacji współpracy w celu eliminacji/poprawy rozwiązań, które tę współpracę utrudniają (w przypadku braku procedur należy je opracować). Należy poszukiwać możliwości zmniejszania kosztów pośrednich. 19    

20 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WiM) Proponowane działania / schematy wsparcia – logika i zakres 20 Grant na nawiązanie współpracy Wielkość projektu (Wp) = 10 tys. – 50 tys. zł Małe projekty badawcze Wp = 50 tys. – 200 tys. zł Kontrakt B+R (duże projekty badawcze i wdrożenia) I etap (B+R) Wp = 200 tys.– 5 mln zł II etap (wdrożeniowy) Wp= 200 tys. – 25 mln zł Finansowanie rozwoju / modernizacji bazy laboratoryjnej Wp = 100 tys. – 5 mln zł Inicjowanie współpracyAkceleracja Wzrost i dojrzałość Profilowany wzrost zdolności B+R (w tym IS) Rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej Wp = 20 tys. – 200 tys. zł Promocja innowacyjności – wspieranie działań promujących przedsiębiorczość, innowacyjność i rozwój technologiczny Wp = 20 tys. – 1 mln zł      Rozwój przedsiębiorczości Promocja Propozycje

21 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wsparcie procesów inicjowania współpracy 21 Schemat   [Nazwa / przedmiot interwencji] Grant na nawiązanie współpracy (B+R)  [Opis / istota] Inicjowanie współpracy w obszarze B+R pomiędzy MŚP z terenu województwa a jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, w tym jednostkami spoza regionu oraz z innych krajów UE. Współpraca może dotyczyć takich działań jak: doradztwo, wykonanie badań, wsparcie rozwoju technologii lub produktu na wstępnym etapie opracowywania, przygotowanie do komercjalizacji wyników prac B+R.  [Cel] Nawiązanie / podtrzymanie współpracy - finansowanie małych projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych w jednostkach B+R i szkołach wyższych prowadzących udokumentowane badania w danym obszarze.  [Beneficjenci] MŚP z terenu województwa, które decydują się na zakup usług badawczych, technologii i wiedzy w jednostkach z regionu, spoza regionu oraz z innych krajów UE.  [Orientacyjny budżet – wsparcie i środki własne, wartość i intensywność wsparcia] 16 mln zł, wsparcie na projekt (min / max) = 10 tys. / 50 tys. zł, intensywność = 80% dofinansowania.

22 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Akceleracja współpracy 22 Schemat   [Nazwa / przedmiot interwencji] Rozwój współpracy poprzez wsparcie projektów B+R  [Opis / istota] Schemat wspierania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami B+R. Pomoc mobilizująca do realizacji małych i średniej wielkości projektów innowacyjnych, bazujących na wynikach prac B+R oraz wiedzy naukowej. Projekty służą rozwojowi produktów oraz technologii wytwarzania lub oferowania usług.  [Cel] Rozwój współpracy B+R - naturalny etap wsparcia dla przedsiębiorstw, które nawiązały kontakt w ramach programu „Grant na nawiązanie współpracy” (ww.), jednakże do skorzystania z niego nie jest niezbędna realizacja „Grantu …”. Działanie oferuje możliwość realizacji ambitniejszych projektów, w ten sposób prowadząc do utrwalania relacji współpracy pomiędzy sferą przedsiębiorstw i jednostek B+R.  [Beneficjenci] MŚP z terenu województwa, które decydują się na zakup usług badawczych, technologii i wiedzy w jednostkach z regionu, spoza regionu oraz z innych krajów UE (także opracowywanie rozwiązań przez firmę we współpracy z jednostką B+R).  [Orientacyjny budżet – wsparcie i środki własne, wartość i intensywność wsparcia] 27 mln zł, wsparcie na projekt (min / max) = 50 tys. / 200 tys. zł, intensywność = 50-70% dofinansowania.

23 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wzrost i dojrzałość współpracy 23 Schemat   [Nazwa / przedmiot interwencji] Kontrakt B+R - wsparcie dużych projektów i rozwoju potencjału B+R  [Opis / istota] Wspieranie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych połączonych z wdrożeniem opracowanych nowych technologii i/lub produktów. Zadaniem programu jest wsparcie procesu modernizacji przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie i nowe produkty rozwijane w ramach prac badawczo-rozwojowych. Projekty składają się z dwóch etapów:  etapu I – badawczo-rozwojowego i  etapu II – wdrożeniowego (inwestycyjnego); niekoniecznie „powiązanych”. Oczekiwana unikatowość i innowacyjność rozwiązań. Elastyczny dobór partnerów ze strony B+R. W części wdrożeniowej finansowane mogą być zakupy środków trwałych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania oraz zakupy wyposażenia laboratoryjnego.  [Cel] Modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej na bazie innowacyjności.

24 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wzrost i dojrzałość współpracy (c.d.) 24 Schemat   [Beneficjenci] MŚP i duże przedsiębiorstwa z terenu województwa (lub dokonujące inwestycji w województwie), realizujące zakup:  usług badawczych,  technologii i wiedzy w jednostkach B+R lub od zespołów badawczo-rozwojowych lub poprzez wyspecjalizowane firmy współpracujące z jednostką badawczą.  [Orientacyjny budżet – wsparcie i środki własne, wartość i intensywność wsparcia]  510 mln zł,  wsparcie na projekt (min / max)  etap I (badawczo-rozwojowy) = 200 tys. / 5 000 tys. zł, intensywność = 70% dofinansowania,  etap II (wdrożeniowy) = 200 tys. / 25 000 tys. zł, intensywność = 50% dofinansowania (regionalna pomoc inwestycyjna).

25 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Związki pomiędzy schematami wsparcia 1 – 3 (triada wsparcia) 25 Rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej Wielkość projektu (Wp) = 10 tys. – 50 tys. zł Małe projekty badawcze Wp = 50 tys. – 200 tys. zł Kontrakt B+R (duże projekty badawcze i wdrożenia) I etap (B+R) Wp = 200 tys.– 5 mln zł II etap (wdrożeniowy) Wp= 200 tys. – 25 mln zł Rozwój przedsiębiorczości Akceleracja Wzrost i dojrzałość Etap 1 Działania realizowane samodzielnie lub jako powiązane   

26 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Profilowany wzrost zdolności B+R 26 Schemat   [Nazwa / przedmiot interwencji] Usługi B+R dla biznesu  [Opis / istota] Rozwój regionalnej infrastruktury B+R w celu uformowania zaplecza innowacyjnej gospodarki, w tym w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu. Realizowane poprzez:  rozbudowę oferty usług badawczo-rozwojowych w regionie świadczonych na rzecz przedsiębiorstw (w ramach inteligentnych specjalizacji), jak i  rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. (przykładowe usługi laboratoriów: badania materiałów, rozwój technologii i produktów, projektowanie i testowanie, badanie na zgodność z normami, badanie oddziaływania na środowisko, itp.).  [Cel] Rozwój regionalnej bazy laboratoryjnej z ukierunkowaniem na potrzeby inteligentnych specjalizacji regionalnych oraz rozwój potencjału B+R w przedsiębiorstwach w celu podniesienia ich innowacyjności.  [Beneficjenci] Regionalne jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe, firmy z regionu prowadzące lub zamierzające prowadzić prace B+R.  [Orientacyjny budżet – wsparcie i środki własne, wartość i intensywność wsparcia] 60 mln zł, wsparcie na projekt (min / max) = 100 tys. / 5 000 tys. zł, intensywność = 70% dofinansowania.

27 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej 27 Schemat   [Nazwa / przedmiot interwencji] Rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej  [Opis / istota] Wspieranie firm utworzonych w województwie przez absolwentów szkół wyższych i doktorantów działających na bazie wyników prac B+R i/lub wypracowanej wiedzy naukowej (istniejących nie dłużej niż 3 lata od momentu utworzenia). Wsparcie obejmujące dofinansowanie kosztów prowadzenia badań, zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych, uzyskiwanie praw ochrony własności intelektualnej w kraju i za granicą, wdrożenie wyników takich prac, doradztwo i szkolenia, opłacenie miejsca w inkubatorze przedsiębiorczości, pozyskanie usług związanych z komercjalizacją prac badawczo-rozwojowych / działalności naukowej.  [Cel] Rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej oraz tworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu absolwentów szkół wyższych w proces modernizacji regionalnej gospodarki.  [Beneficjenci] Firmy utworzone przez absolwentów szkół wyższych, doktorantów (lub z ich udziałem, działające nie dłużej niż 3 lata) zarówno z regionu jak i spoza regionu (utworzone w województwie).  [Orientacyjny budżet – wsparcie i środki własne, wartość i intensywność wsparcia] 45 mln zł, wsparcie na projekt (min / max) = 20 tys. / 200 tys. zł, intensywność = 100% dofinansowania.

28 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Związki pomiędzy schematami wsparcia 5 i 2 28 Rozwój przedsiębiorczości Akceleracja Działania realizowane samodzielnie lub jako powiązane  Rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej Wp = 20 tys. – 200 tys.zł  Małe projekty badawcze Wp = 50 tys. – 200 tys. zł Inne schematy … Wzrost i dojrzałość …

29 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Promocja (innowacyjności …) 29 Schemat   [Nazwa / przedmiot interwencji] Promocja rozwoju innowacyjnego i technologicznego  [Opis / istota] Wspieranie kompleksowych projektów bezpośrednio przyczyniających się do wzrostu liczby projektów innowacyjnych oraz w sferze B+R, podnoszenie ich jakości, poprawa współpracy sfery B+R z przedsiębiorstwami, a także realizacja projektów mających na celu identyfikację barier rozwoju innowacyjności oraz działania służące eliminacji występujących w tym względzie ograniczeń.  [Cel] Rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej, modernizacja przedsiębiorstw poprzez promocję innowacyjności, identyfikacja barier rozwojowych (w zakresie innowacyjności i współpracy B+R), eliminacja barier.  [Beneficjenci] Instytucje otoczenia biznesu realizujące działania promujące innowacyjność i rozwój technologiczny na terenie województwa.  [Orientacyjny budżet – wsparcie i środki własne, wartość i intensywność wsparcia] 24 mln zł, wsparcie na projekt (min / max) = 20 tys. / 1 000 tys. zł, intensywność = 100% dofinansowania. Wspomaganie zainteresowania i gotowości uczestnictwa we wszystkich pozostałych działaniach / schematach wsparcia

30 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności 30  Wsparcie nowych firm Planowane są dwa rodzaje działań związanych ze „start-up’ami” wspieranie działalności służącej inkubowaniu przedsiębiorstw – wsparcie kierowane będzie do podmiotów prowadzących inkubatory przedsiębiorczości, na ich działalność na rzecz przedsiębiorstw (w tym zapewnienie zaplecza doradczego, szkoleniowego, opieki mentorskiej, etc.) Wsparcie zwrotne dla nowopowstałych przedsiębiorstw wraz ze wsparciem doradczym, mentorskim i szkoleniowym – wsparcie na obrót oraz na inwestycje. Wsparcie nie będzie ograniczone się do przedsięwzięć z obszarów specjalizacji ani do wysokoinnowacyjnych pomysłów na biznes.  Wsparcie klastrów/grup przedsiębiorstw wsparcie wspólnych przedsięwzięć grup przedsiębiorstw związanych z prowadzeniem prac B+R (instrumenty inżynierii finansowej) wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, w tym pakietów turystycznych – wspólne przedsięwzięcia będą traktowane w tym przypadku preferencyjnie  Internacjonalizacja wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu nowych rynków zbytu i ekspansji na rynki zagraniczne (bon na usługi doradcze, badania i analizy rynkowe, udział w tragach etc.) promocja regionu pod kątem przyciągania inwestorów zewnętrznych, promocja turystyczna oraz promocja oferty biznesowej regionu w innych krajach.

31 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dziękujemy za uwagę ! 31


Pobierz ppt "Prezentacja wyników badania Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Identyfikacja możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 w województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google