Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania RPO UM WK-P Metodologia obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania RPO UM WK-P Metodologia obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania RPO UM WK-P Metodologia obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013

2 Departament Wdrażania RPO UM WK-P Powody powstania Metodologii: Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 pkt 14, ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach swoich zadań prowadzi kontrole realizacji programu operacyjnego, w tym kontrole realizacji poszczególnych dofinansowanych projektów. W związku z tym, iż istotnym elementem kontroli jest zbadanie stopnia osiągnięcia założonych przez beneficjenta wskaźników, koniecznym było opracowanie niniejszego narzędzia w postaci metodologii obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników, stosowanej podczas przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli trwałości. Celem Metodologii jest ujednolicenie zasad obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania wskaźników rezultatu.

3 Departament Wdrażania RPO UM WK-P Dokument przyjęty Uchwałą Nr 62/1042/10 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r.zmieniony Uchwałą Nr 21/638/12 z dnia 30.05.2012 r. Stosowanie Metodologii zostało usankcjonowane w zapisach Umowy o dofinansowanie: Instytucja Zarządzająca RPO WK–P w sytuacji nieosiągnięcia wskaźników produktu bądź rezultatu może nałożyć na Beneficjenta proporcjonalną korektę finansową zgodnie z Metodologią obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013.

4 Wnioskodawca/ beneficjent na etapie tworzenia projektu i wypełniania wniosku o dofinansowanie deklaruje w sekcji H wniosku oraz w biznes planie główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu, w tym: - wskaźniki planowanych produktów, - wskaźniki planowanych rezultatów, - wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy, - wskaźnik środowiskowy. Ponadto wnioskodawca/ beneficjent podaje sposób monitorowania i pomiaru wskaźników realizacji celów projektu, a następnie w składanych wnioskach o płatność zamieszcza informację odnośnie postępu w realizacji wskaźników, problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu, zadań planowanych a niezrealizowanych w okresie objętym wnioskiem oraz przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników. Departament Wdrażania RPO UM WK-P

5 Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu beneficjent ma możliwość wprowadzenia następujących zmian w projekcie, dotyczących kwestii wskaźników: 1. dopuszczalne są, po pisemnym poinformowaniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, zmiany projektu dotyczące zmian produktu i rezultatu nie przekraczające 5% wartości wskaźników produktu lub rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, 2. dopuszczalne są, po pisemnym poinformowaniu i uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, zmiany projektu dotyczące zmian produktu i rezultatu wynoszące powyżej 5% i nie przekraczające 15% wartości wskaźników produktu lub rezultatu określonej we wniosku o dofinansowanie projektu, 3. zmiany zakładanych wskaźników produktu i rezultatu, przekraczające 15% ich wartości, wymagają dokonania zmiany w Umowie w formie aneksu lub zmiany Uchwały. Podstawą zmian jest zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu. Departament Wdrażania RPO UM WK-P

6 Założenia ogólne Bezpośrednia korekta finansowa Proporcjonalna korekta finansowa Obliczanie poziomu obniżenia kwoty dofinansowania beneficjentom, którzy nie osiągnęli zakładanych wskaźników

7 Stosowana w przypadku, gdy możliwe jest powiązanie wskaźnika produktu z ponoszonymi w ramach projektu kosztami, a cele projektu (m.in. wskaźniki rezultatu), mimo zmniejszenia wartości wskaźnika/ wskaźników produktu, zostały osiągnięte, wówczas ma to odzwierciedlenie w odpowiednim zmniejszeniu kwoty dofinansowania /zrealizowanych płatności. Departament Wdrażania RPO UM WK-P Bezpośrednia korekta finansowa:

8 Departament Wdrażania RPO UM WK-P Proporcjonalna korekta finansowa: gdy niezrealizowanie wskaźnika lub wskaźników produktu wpływa na mniejsze niż zakładane osiągnięcie celu projektu (m.in. wskaźników rezultatu) wówczas oprócz bezpośredniej korekty finansowej należy zastosować korektę wg matrycy i rangi wskaźnika w przypadku niezrealizowania wskaźnika lub wskaźników rezultatu należy zastosować korektę wg podanej matrycy, uwzględniając przyjętą rangę dla wskaźnika

9 Departament Wdrażania RPO UM WK-P Z uwagi na to, że na etapie oceny merytorycznej wartość zakładanego wskaźnika mogła mieć wpływ na pozycję projektu na liście rankingowej i uzyskanie dofinansowania, IZ RPO (Departament Wdrażania RPO) podejmuje decyzję o bardziej restrykcyjnym potraktowaniu beneficjenta, tj. obniża kwotę dofinansowania podwójnie, jeśli wartość nieosiągniętego wskaźnika miała wpływ na pozycję projektu na liście rankingowej oraz na uzyskanie dofinansowania.

10 Departament Wdrażania RPO UM WK-P Obniżenie kwoty dofinansowania w podwójnej wysokości nie będzie miało zastosowania dla projektów, w przypadku których nie osiągniecie wskaźnika w zakładanej pierwotnie wartości nie będzie miało wpływu na otrzymane dofinansowanie tj. dla projektów, które spełniłyby kryteria punktowe w ocenie merytorycznej z uwzględnieniem zachowania wymaganych minimalnych wartości punktowych w poszczególnych kryteriach i otrzymałyby dofinansowanie bez względu na pozycję na liście rankingowej. W takich przypadkach stosuje się korektę wg matrycy i rangi wskaźnika.

11 Departament Wdrażania RPO UM WK-P Obniżenie kwoty dofinansowania w podwójnej wysokości nie będzie miało zastosowania dla wskaźników pn. „przyrost wartości przedsiębiorstw wspieranych” oraz „przyrost wartości sprzedaży na rynku międzynarodowym”.

12 Departament Wdrażania RPO UM WK-P W związku z tym, że przyczyny braku osiągnięcia wskaźników rezultatu nie zawsze leżą po stronie beneficjentów, kwestie korekt finansowych powinny być rozpatrywane indywidualnie uwzględniając okoliczności, na które wnioskodawcy nie mają wpływu. Ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie wydaje IZ RPO (w tym przypadku Departament Wdrażania RPO).

13 Departament Wdrażania RPO UM WK-P

14 Ranga wskaźników przyjętych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 na przykładzie wybranych wskaźników dla Działania 5.2 Kod wskaźnikaNazwa wskaźnika Jednostka miary Odniesienie do kryteriów oceny projektów Ranga nadana wskaźnikom R.100 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) Sztuki Poddz. 5.2.1 i 5.2.2 Wpływ projektu na rynek pracy 1 5.2.6 Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie Osoby 3 5.2.8Przyrost wartości sprzedaży przedsiębiorstw wspieranych Mln złPoddz. 5.2.1 i 5.2.2 projekt wpłynie na zwiększenie sprzedaży produktów/usług w okresie trwałości 4

15 Departament Wdrażania RPO UM WK-P Przykład: Faktyczny przyrost: 2,1 mln zł, wykonanie: 70% H.1 Wskaźniki realizacji celów projektu Lp. Wskaźnik planowanych rezultatów Jednostka miary Źródło informacji Rok 0Rok docelowy RokWartość 1. Przyrost wartości sprzedaży przedsiębiorstw wspieranych Mln zł……………201020113,0 Lp. Wskaźnik nowoutworzonych miejsc pracy Jednostka miary Źródło informacji Rok 0Rok docelowy RokWartość 1.Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) sztuki……………2010201110

16 Departament Wdrażania RPO UM WK-P

17 Korekta dofinansowania: Wypłacone dofinansowanie: 1 000 000,00 zł Korekta: 4% z 1 000 000,00 zł = 40 000,00 zł Do zwrotu: 40 000,00 zł

18 Jeżeli u jednego beneficjenta wystąpił przypadek niezrealizowania kilku założonych wskaźników produktu i/bądź rezultatu, to wysokość dofinansowania pomniejszona zostaje o przyjęty odsetek dla wskaźnika o najwyższej randze, bądź odsetek odpowiadający najwyższemu stopniowi nieosiągniętych założonych wartości wskaźników, w zależności, który odsetek skutkujący obniżeniem dofinansowania jest wyższy. Departament Wdrażania RPO UM WK-P

19 Przykład: Faktyczny przyrost: 2,1 mln zł, wykonanie: 70% Faktyczna liczba utworzonych nowych etatów: 6, wykonanie: 60% Lp. Wskaźnik planowanych rezultatów Jednostk a miary Źródło informacji Rok 0Rok docelowy RokWartość 1. Przyrost wartości sprzedaży przedsiębiorstw wspieranych Mln zł…………………201020113,0 Lp. Wskaźnik nowoutworzonych miejsc pracy Jednostk a miary Źródło informacji Rok 0Rok docelowy RokWartość 1.Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) sztuki………………….. 2010201110 H.1 Wskaźniki realizacji celów projektu

20 Departament Wdrażania RPO UM WK-P

21 Korekta dofinansowania: Wypłacone dofinansowanie: 1 000 000,00 zł Korekta: 20% z 1 000 000,00 zł = 200 000,00 zł Do zwrotu: 200 000,00 zł Departament Wdrażania RPO UM WK-P

22 Dotychczasowe zastosowanie proporcjonalnej korekty dofinansowania dla wskaźników rezultatu (Działanie 5.2 RPO WK-P): Departament Wdrażania RPO UM WK-P Lp. Kwota przyznanego dofinansowania Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Wartość wskaźnika faktycznie osiągnięta Stopień osiągnięcia wskaźnika Korekta dofinansowania 1110 241,41 zł Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC) 0,5 szt.0 szt.0%33 072,42 zł (30%) 2346 500,00 zł Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) 3 szt.2,5 szt.83,33%17 325,00 zł (5%) 3370 211,48 zł Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie 19 osób13 osób68,42 %22 212,69 zł (6%) 4 419 058,33 zł Przyrost wartości sprzedaży przedsiębiorstw wspieranych 12,16 mln zł0 mln zł0% 100 574,00 zł (24%) 49 207,00 zł (12%) 5107 975,00 złPrzyrost wartości sprzedaży przedsiębiorstw wspieranych 0,22 mln zł0 mln zł0%25 914,00 zł (24%) 12 957,00 zł (12%)

23 Metodologia dostępna na stronie: www.mojregion.eu/www.mojregion.eu/ Regionalny Program Operacyjny/ Ważne dokumenty/Inne/ Metodologia obliczania….; Departament Wdrażania RPO UM WK-P

24 Dziękuję za uwagę Departament Wdrażania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Wdrażania RPO UM WK-P


Pobierz ppt "Departament Wdrażania RPO UM WK-P Metodologia obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google