Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 2 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się do: 1. systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego informowania IZ RPO WD o zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji projektu lub o zamiarze zaprzestania jego realizacji; 2.pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji projektu, zgodnie ze wskaźnikami zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie oraz w załączniku do umowy; 3. przygotowywania i przekazywania do IZ RPO WD prawidłowo wypełnionych części sprawozdawczych z realizacji projektu w ramach wniosku o płatność, zgodnie z obowiązującymi wzorami, terminami, przepisami oraz wytycznymi krajowymi i IZ RPO WD w tym zakresie.

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 3 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY W okresie programowania 2007-2013 wyeliminowano obowiązek składania przez beneficjentów odrębnych sprawozdań z realizacji projektów. Funkcję sprawozdawczą pełni część wniosku o płatność.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 4 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania projektu obliguje beneficjenta do składania wniosków o płatność co najmniej raz na 3 miesiące od daty podpisania umowy.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 5 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Brak poniesionych wydatków po stronie beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu (wypełnioną częścią sprawozdawczą).

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 6 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. 14. POSTĘP RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 7 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Zadania/cele założone w umowie/ Uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego/decyzji o dofinansowanie projektu Stan realizacji Wydatki przypisane zadaniom/celom*** określonym w aktualnym harmonogramie rzeczowo- finansowym projektu Wydatki od początku realizacji projektu % realizacji ogółemkwalifikowalneogółemkwalifikowalne 1234567= (6/4) * 100 Zadanie/etap 1 (numer /nazwa…..) Zadanie/etap 2 (numer/nazwa….) Promocja OGÓŁEM (w PLN) W tym wydatki poniesione na zakup gruntów Wydatki poniesione na mieszkalnictwo Wydatki związane z kosztami pośrednimi/ ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo W tym cross-financing

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 8 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Kolumna 1 - należy podać numer i nazwę kategorii wydatku wykazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, stanowiącym załącznik do umowy/Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego/decyzji o dofinansowanie projektu. Kolumna 2 - należy przedstawić stan realizacji poszczególnych kategorii wydatków projektu, według poniższego modelu: faza wstępna 0,00% - 25,00% realizacji realizacja 25,01 % - 75,00 % realizacji faza zaawansowana 75,01% - 99,99% realizacji zadanie zakończone 100,00% realizacji przy czym stan realizacji będzie wynikać z wartości otrzymanej w kolumnie 7.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 9 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Kolumna 3 i 4 - należy przedstawić odpowiednio dane o wydatkach ogółem i wydatkach kwalifikowalnych, jakie zgodnie z aktualną umową/Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego/decyzją o dofinansowanie projektu powinny być poniesione w ramach poszczególnych kategorii wydatków. Kolumna 5 i 6 - należy przedstawić odpowiednio wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne poniesione od początku realizacji projektu (powinny być wypełnione także wówczas, gdy pozycje 8-13 wniosku są niewypełnione). Kolumna 7 - należy przedstawić procentową relację wartości z kolumny 6 do wartości z kolumny 4. W odpowiednich wierszach należy wskazać wydatki poniesione na zakup gruntów oraz mieszkalnictwo, o których mowa w załączniku III do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 10 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. 15. PLANOWANY PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU DO CZASU ZŁOŻENIA KOLEJNEGO WNIOSKU Należy opisać w kilku zdaniach zadania/etapy/działania, jakie beneficjent planuje podjąć w ramach realizowanego projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 11 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. 16. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 12 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Nazwa wskaźnika Jednostka miary wskaźnika Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu Wartość docelowa wskaźnika Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzedniego wniosku o płatność przez beneficjenta Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu Stopień realizacji wskaźnika (%) 1234567=(6/4)*100 Wskaźniki produktu 0,00

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 13 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Tabela dotycząca wskaźników produktu powinna być wypełniania dla każdego wniosku o płatność. Kolumna 1 - należy wykazać wszystkie wskaźniki produktu przypisane do projektu (ujęte w umowie/Uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego/decyzji o dofinansowanie projektu), w ramach którego składany jest wniosek o płatność. Kolumna 2 - należy wpisać jednostkę miary, w której mierzy się dany wskaźnik. Kolumna 3 - wartość przed rozpoczęciem realizacji projektu. Wartość ta jest równa zeru 0,00.

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 14 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Kolumna 4 - wartość, jaką beneficjent zamierza osiągnąć w wyniku realizacji projektu. Wartość ta musi być zgodna z wartością docelową określoną w załączniku do umowy/Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego/decyzji o dofinansowanie projektu. Kolumna 5 i 6 - określa rzeczywiście osiągnięte materialne efekty w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji projektu. Kolumna 7 – wartość obliczana jest na podstawie formuły zawartej w tej kolumnie.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 15 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Nazwa wskaźnika Jednostka miary wskaźnika Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu Wartość docelowa wskaźnika Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu Stopień realizacji wskaźnika (%) 123456=((5-3)/(4-3))*100 Wskaźniki rezultatu

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 16 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Tabela dotycząca wskaźników rezultatu powinna być wypełniania wyłącznie dla: wniosku o płatność końcową, wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki (w przypadku, gdy całość dofinansowania w ramach projektu przekazywana jest w formie zaliczki) lub ostatniego wniosku o płatność (tj. wniosku o płatność końcową) składanego w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową.

17 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 17 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Kolumna 1 - należy wykazać wszystkie wskaźniki rezultatu przypisane do projektu (ujęte w umowie/Uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego/decyzji o dofinansowanie projektu), w ramach którego składany jest wniosek o płatność. Uwaga! Beneficjent jest zobligowany wykazać wskaźnik rezultatu dotyczący utworzonych miejsc pracy, nawet jeżeli jego zakładana wartość docelowa wynosi 0,00 (obowiązkowy monitoring). Kolumna 2 - należy wpisać jednostkę miary, w której mierzy się dany wskaźnik. Kolumna 3 - wartość przed rozpoczęciem realizacji projektu. Kolumna 4 - wartość, jaką beneficjent zamierza osiągnąć w wyniku realizacji projektu. Wartość ta musi być zgodna z wartością docelową określoną w załączniku do umowy/Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego/decyzji o dofinansowanie projektu.

18 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 18 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Kolumna 5 - określa rzeczywiście osiągnięte efekty w wyniku zrealizowanego projektu. Beneficjent wpisuje wartość, jaka została osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu bądź będzie osiągnięta w okresie bezpośrednio następującym po tym terminie (w zależności od specyfiki wskaźnika – jednak okres ten nie może być dłuższy niż 1 rok lub inny przedział czasowy określony przez IZ RPO WD dla danego rodzaju wskaźnika). Kolumna 6 - stopień realizacji wskaźnika obliczany jest na podstawie formuły zawartej w tej kolumnie; w przypadku określenia jednostki miary wskaźnika rezultatu jako %, należy podać jednocześnie wartość zmiany wyrażoną w liczbach bezwzględnych, w celu umożliwienia oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (w przypadku wartości bezwzględnych wypełnia się wówczas kolumnę 6).

19 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 19 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. 17. INFORMACJA NA TEMAT PROBLEMÓW NAPOTKANYCH W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU, ZADAŃ PLANOWANYCH, A NIEZREALIZOWANYCH W OKRESIE OBJĘTYM WNIOSKIEM, ORAZ PRZYCZYN EWENTUALNEGO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANEGO W PROJEKCIE POZIOMU WSKAŹNIKÓW

20 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 20 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Należy przedstawić w kilku zdaniach informację o ewentualnych problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych do realizacji a niezrealizowanych w tymże okresie, wraz z podaniem powodów odstąpienia przez beneficjenta od realizacji określonych zadań bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych, uniemożliwiających realizację konkretnych zadań. W przypadku wniosku o płatność końcową, wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki (gdy całość dofinansowania w ramach projektu przekazywana jest w formie zaliczki) lub ostatniego wniosku o płatność (tj. wniosku o płatność końcową) składanego w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową, należy umieścić dodatkowo komentarz odnośnie zrealizowania wskaźników, wraz z podaniem przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia założonego w projekcie poziomu wskaźników.

21 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 21 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. W przypadku braku problemów w trakcie realizacji projektu należy w tej pozycji zawrzeć taką informację (np. poprzez adnotację brak problemów, nie stwierdzono problemów itp.). Dodatkowo w poz. 17 należy podać (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), czy w okresie objętym bieżącym wnioskiem o płatność, beneficjent zidentyfikował potencjalne problemy i utrudnienia, które mogą się pojawić w bliższej i dalszej perspektywie czasowej, w związku z realizacją projektu i które to mogą znacząco wpłynąć na jego realizację. W przypadku zidentyfikowania potencjalnych problemów/utrudnień, tj. zaznaczenia pola Tak, należy je wymienić oraz krótko opisać środki zaradcze jakie beneficjent zamierza powziąć, w celu ich eliminacji.

22 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 22 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. 18. HARMONOGRAM WYDATKÓW NA KOLEJNE KWARTAŁY

23 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 23 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Okres(rok, kwartał) Planowane wydatki kwalifikowalne rokkwartał 20…… kwartał 20…… kwartał 20…… kwartał 20…… kwartał Należy przedstawić informację o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych projektu, jakie beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych czterech kwartałach. Dane powinny być spójne z aktualnym kwartalnym harmonogramem płatności, który został złożony w IZ RPO WD.

24 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 24 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. UWAGA – dane przedstawione w poz. 18 powinny umożliwić sporządzenie prognoz dla całego Programu dla czterech kolejnych kwartałów, stąd konieczne jest, aby informacje przedstawione przez beneficjenta obejmowały kwartały kalendarzowe. W sytuacji, gdy beneficjent składa wniosek obejmujący wydatki poniesione wyłącznie w styczniu danego roku, pierwszy wypełniany przez beneficjenta wiersz powinien zawierać dane dla drugiego kwartału danego roku (kwiecień-czerwiec), a nie dla trzech kolejnych miesięcy (luty – kwiecień). W przypadku wniosku o płatność końcową, wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki (w przypadku, gdy całość dofinansowania w ramach projektu przekazywana jest w formie zaliczki) lub ostatniego wniosku o płatność (tj. wniosku o płatność końcową) składanego w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową - pozycji nie wypełnia się.

25 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 25 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. 19. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

26 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 26 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Czy w okresie objętym wnioskiem o płatność, projekt był realizowany zgodnie z zasadami polityk horyzontalnych Wspólnoty: Równych szans TakNie Projekt ma neutralny wpływ Społeczeństwa informacyjnego TakNie Projekt ma neutralny wpływ Ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju TakNie Projekt ma neutralny wpływ Ochrony konkurencji i zamówień publicznych TakNie Projekt ma neutralny wpływ

27 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 27 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Poprzez zaznaczenie pola Tak lub Nie należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk horyzontalnych Wspólnoty, do przestrzegania których beneficjent zobowiązał się w umowie/Uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego/decyzji o dofinansowanie projektu. Pole neutralny wpływ należy zaznaczyć wyłącznie w przypadku, gdy projekt nie wpływa pozytywnie lub negatywnie na daną politykę horyzontalną Wspólnoty. W przypadku nie wystąpienia uchybień/nieprawidłowości w omawianym zakresie, wskazane odpowiedzi powinny być identyczne z informacjami, które beneficjent podał we wniosku o dofinansowanie projektu.

28 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 28 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. UWAGA: Jeżeli, w okresie objętym wnioskiem o płatność, nie była przestrzegana którakolwiek z horyzontalnych polityk Wspólnoty (tj. wskazano co najmniej raz odpowiedź Nie), oznacza to, że cały projekt nie jest realizowany zgodnie z zasadami polityk horyzontalnych Wspólnoty. W takim przypadku należy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. Jeżeli działania naprawcze nie były możliwe do podjęcia, należy wyjaśnić przyczynę ich zaniechania. Opis powinien uwzględnić wyniki kontroli/audytów wskazujących na naruszenie zasad polityk wspólnotowych, jeżeli projekt podlegał kontroli/audytowi.

29 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 29 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanej do IZ RPO WD części sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach wniosku o płatność, Beneficjent zobowiązuje się do ponownego złożenia wniosku o płatność wraz z prawidłowo wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu oraz załącznikami (np. kopiami faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej), w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WD.

30 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 30 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r. Dziękuję za uwagę Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Dział Monitorowania Priorytetów RPO Jarosław Odachowski Telefon: (071)776 93 94 e-mail : jaroslaw.odachowski@umwd.pljaroslaw.odachowski@umwd.pl Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław www.rpo.dolnyslask.pl


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Wrocław, 23 kwiecień 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google