Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA."— Zapis prezentacji:

1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA

2 Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się do:
systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego informowania IZ RPO WD o zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji projektu lub o zamiarze zaprzestania jego realizacji; pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji projektu, zgodnie ze wskaźnikami zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie oraz w załączniku do umowy; 3. przygotowywania i przekazywania do IZ RPO WD prawidłowo wypełnionych części sprawozdawczych z realizacji projektu w ramach wniosku o płatność, zgodnie z obowiązującymi wzorami, terminami, przepisami oraz wytycznymi krajowymi i IZ RPO WD w tym zakresie.

3 OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY
W okresie programowania wyeliminowano obowiązek składania przez beneficjentów odrębnych sprawozdań z realizacji projektów. Funkcję sprawozdawczą pełni część wniosku o płatność.

4 Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania projektu obliguje beneficjenta do składania wniosków o płatność co najmniej raz na 3 miesiące od daty podpisania umowy.

5 Brak poniesionych wydatków po stronie beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu (wypełnioną częścią sprawozdawczą).

6 POSTĘP RZECZOWO-FINANSOWY
14. POSTĘP RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU

7 Wydatki od początku realizacji projektu
Zadania/cele założone w umowie/ Uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego/decyzji o dofinansowanie projektu Stan realizacji Wydatki przypisane zadaniom/celom*** określonym w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu Wydatki od początku realizacji projektu % realizacji ogółem kwalifikowalne 1 2 3 4 5 6 7= (6/4) * 100 Zadanie/etap 1 (numer /nazwa…..) Zadanie/etap 2 (numer/nazwa….) Promocja OGÓŁEM (w PLN) W tym wydatki poniesione na zakup gruntów Wydatki poniesione na mieszkalnictwo Wydatki związane z kosztami pośrednimi/ ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo W tym cross-financing

8 Kolumna 1 - należy podać numer i nazwę kategorii wydatku wykazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, stanowiącym załącznik do umowy/Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego/decyzji o dofinansowanie projektu. Kolumna 2 - należy przedstawić stan realizacji poszczególnych kategorii wydatków projektu, według poniższego modelu: faza wstępna 0,00% - 25,00% realizacji realizacja 25,01 % - 75,00 % realizacji faza zaawansowana 75,01% - 99,99% realizacji zadanie zakończone 100,00% realizacji przy czym stan realizacji będzie wynikać z wartości otrzymanej w kolumnie 7.

9 Kolumna 3 i 4 - należy przedstawić odpowiednio dane o wydatkach ogółem i wydatkach kwalifikowalnych, jakie zgodnie z aktualną umową/Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego/decyzją o dofinansowanie projektu powinny być poniesione w ramach poszczególnych kategorii wydatków. Kolumna 5 i 6 - należy przedstawić odpowiednio wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne poniesione od początku realizacji projektu (powinny być wypełnione także wówczas, gdy pozycje 8-13 wniosku są niewypełnione). Kolumna 7 - należy przedstawić procentową relację wartości z kolumny 6 do wartości z kolumny 4. W odpowiednich wierszach należy wskazać wydatki poniesione na zakup gruntów oraz mieszkalnictwo, o których mowa w załączniku III do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

10 15. PLANOWANY PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU DO CZASU ZŁOŻENIA KOLEJNEGO WNIOSKU Należy opisać w kilku zdaniach zadania/etapy/działania, jakie beneficjent planuje podjąć w ramach realizowanego projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność.

11 WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU
16. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU

12 Nazwa wskaźnika Jednostka miary wskaźnika Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu Wartość docelowa wskaźnika Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzedniego wniosku o płatność przez beneficjenta Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu Stopień realizacji wskaźnika (%) 1 2 3 4 5 6 7=(6/4)*100 Wskaźniki produktu 0,00

13 Tabela dotycząca wskaźników produktu powinna być wypełniania dla każdego wniosku o płatność.
Kolumna 1 - należy wykazać wszystkie wskaźniki produktu przypisane do projektu (ujęte w umowie/Uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego/decyzji o dofinansowanie projektu), w ramach którego składany jest wniosek o płatność. Kolumna 2 - należy wpisać jednostkę miary, w której mierzy się dany wskaźnik. Kolumna 3 - wartość przed rozpoczęciem realizacji projektu. Wartość ta jest równa zeru „0,00”.

14 Kolumna 4 - wartość, jaką beneficjent zamierza osiągnąć w wyniku realizacji projektu. Wartość ta musi być zgodna z wartością docelową określoną w załączniku do umowy/Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego/decyzji o dofinansowanie projektu. Kolumna 5 i 6 - określa rzeczywiście osiągnięte materialne efekty w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji projektu. Kolumna 7 – wartość obliczana jest na podstawie formuły zawartej w tej kolumnie.

15 Wskaźniki rezultatu Nazwa wskaźnika Jednostka miary wskaźnika Wartość
bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu Wartość docelowa wskaźnika Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu Stopień realizacji wskaźnika (%) 1 2 3 4 5 6=((5-3)/(4-3))*100 Wskaźniki rezultatu

16 wniosku o płatność końcową,
Tabela dotycząca wskaźników rezultatu powinna być wypełniania wyłącznie dla: wniosku o płatność końcową, wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki (w przypadku, gdy całość dofinansowania w ramach projektu przekazywana jest w formie zaliczki) lub ostatniego wniosku o płatność (tj. wniosku o płatność końcową) składanego w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową.

17 Kolumna 3 - wartość przed rozpoczęciem realizacji projektu.
Kolumna 1 - należy wykazać wszystkie wskaźniki rezultatu przypisane do projektu (ujęte w umowie/Uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego/decyzji o dofinansowanie projektu), w ramach którego składany jest wniosek o płatność. Uwaga! Beneficjent jest zobligowany wykazać wskaźnik rezultatu dotyczący utworzonych miejsc pracy, nawet jeżeli jego zakładana wartość docelowa wynosi „0,00” (obowiązkowy monitoring). Kolumna 2 - należy wpisać jednostkę miary, w której mierzy się dany wskaźnik. Kolumna 3 - wartość przed rozpoczęciem realizacji projektu. Kolumna 4 - wartość, jaką beneficjent zamierza osiągnąć w wyniku realizacji projektu. Wartość ta musi być zgodna z wartością docelową określoną w załączniku do umowy/Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego/decyzji o dofinansowanie projektu.

18 Kolumna 5 - określa rzeczywiście osiągnięte efekty w wyniku zrealizowanego projektu. Beneficjent wpisuje wartość, jaka została osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu bądź będzie osiągnięta w okresie bezpośrednio następującym po tym terminie (w zależności od specyfiki wskaźnika – jednak okres ten nie może być dłuższy niż 1 rok lub inny przedział czasowy określony przez IZ RPO WD dla danego rodzaju wskaźnika). Kolumna 6 - stopień realizacji wskaźnika obliczany jest na podstawie formuły zawartej w tej kolumnie; w przypadku określenia jednostki miary wskaźnika rezultatu jako %, należy podać jednocześnie wartość zmiany wyrażoną w liczbach bezwzględnych, w celu umożliwienia oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (w przypadku wartości bezwzględnych wypełnia się wówczas kolumnę 6).

19 17. INFORMACJA NA TEMAT PROBLEMÓW NAPOTKANYCH W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU, ZADAŃ PLANOWANYCH, A NIEZREALIZOWANYCH W OKRESIE OBJĘTYM WNIOSKIEM, ORAZ PRZYCZYN EWENTUALNEGO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANEGO W PROJEKCIE POZIOMU WSKAŹNIKÓW

20 Należy przedstawić w kilku zdaniach informację o ewentualnych problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych do realizacji a niezrealizowanych w tymże okresie, wraz z podaniem powodów odstąpienia przez beneficjenta od realizacji określonych zadań bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych, uniemożliwiających realizację konkretnych zadań. W przypadku wniosku o płatność końcową, wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki (gdy całość dofinansowania w ramach projektu przekazywana jest w formie zaliczki) lub ostatniego wniosku o płatność (tj. wniosku o płatność końcową) składanego w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową, należy umieścić dodatkowo komentarz odnośnie zrealizowania wskaźników, wraz z podaniem przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia założonego w projekcie poziomu wskaźników.

21 W przypadku braku problemów w trakcie realizacji projektu należy w tej pozycji zawrzeć taką informację (np. poprzez adnotację „brak problemów”, „nie stwierdzono problemów” itp.). Dodatkowo w poz. 17 należy podać (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), czy w okresie objętym bieżącym wnioskiem o płatność, beneficjent zidentyfikował potencjalne problemy i utrudnienia, które mogą się pojawić w bliższej i dalszej perspektywie czasowej, w związku z realizacją projektu i które to mogą znacząco wpłynąć na jego realizację. W przypadku zidentyfikowania potencjalnych problemów/utrudnień, tj. zaznaczenia pola „Tak”, należy je wymienić oraz krótko opisać środki zaradcze jakie beneficjent zamierza powziąć, w celu ich eliminacji.

22 HARMONOGRAM WYDATKÓW NA KOLEJNE KWARTAŁY
18. HARMONOGRAM WYDATKÓW NA KOLEJNE KWARTAŁY

23 Okres(rok, kwartał) Planowane wydatki kwalifikowalne rok kwartał 20… … kwartał Należy przedstawić informację o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych projektu, jakie beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych czterech kwartałach. Dane powinny być spójne z aktualnym kwartalnym harmonogramem płatności, który został złożony w IZ RPO WD.

24 UWAGA – dane przedstawione w poz
UWAGA – dane przedstawione w poz. 18 powinny umożliwić sporządzenie prognoz dla całego Programu dla czterech kolejnych kwartałów, stąd konieczne jest, aby informacje przedstawione przez beneficjenta obejmowały kwartały kalendarzowe. W sytuacji, gdy beneficjent składa wniosek obejmujący wydatki poniesione wyłącznie w styczniu danego roku, pierwszy wypełniany przez beneficjenta wiersz powinien zawierać dane dla drugiego kwartału danego roku (kwiecień-czerwiec), a nie dla trzech kolejnych miesięcy (luty – kwiecień). W przypadku wniosku o płatność końcową, wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki (w przypadku, gdy całość dofinansowania w ramach projektu przekazywana jest w formie zaliczki) lub ostatniego wniosku o płatność (tj. wniosku o płatność końcową) składanego w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową - pozycji nie wypełnia się.

25 19. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

26 Czy w okresie objętym wnioskiem o płatność, projekt był realizowany zgodnie z zasadami polityk horyzontalnych Wspólnoty: Równych szans Tak Nie Projekt ma neutralny wpływ Społeczeństwa informacyjnego Ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju Ochrony konkurencji i zamówień publicznych

27 Poprzez zaznaczenie pola „Tak” lub „Nie” należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk horyzontalnych Wspólnoty, do przestrzegania których beneficjent zobowiązał się w umowie/Uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego/decyzji o dofinansowanie projektu. Pole „neutralny wpływ” należy zaznaczyć wyłącznie w przypadku, gdy projekt nie wpływa pozytywnie lub negatywnie na daną politykę horyzontalną Wspólnoty. W przypadku nie wystąpienia uchybień/nieprawidłowości w omawianym zakresie, wskazane odpowiedzi powinny być identyczne z informacjami, które beneficjent podał we wniosku o dofinansowanie projektu.

28 UWAGA: Jeżeli, w okresie objętym wnioskiem o płatność, nie była przestrzegana którakolwiek z horyzontalnych polityk Wspólnoty (tj. wskazano co najmniej raz odpowiedź „Nie”), oznacza to, że cały projekt nie jest realizowany zgodnie z zasadami polityk horyzontalnych Wspólnoty. W takim przypadku należy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. Jeżeli działania naprawcze nie były możliwe do podjęcia, należy wyjaśnić przyczynę ich zaniechania. Opis powinien uwzględnić wyniki kontroli/audytów wskazujących na naruszenie zasad polityk wspólnotowych, jeżeli projekt podlegał kontroli/audytowi.

29 W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych
w przekazanej do IZ RPO WD części sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach wniosku o płatność, Beneficjent zobowiązuje się do ponownego złożenia wniosku o płatność wraz z prawidłowo wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu oraz załącznikami (np. kopiami faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej), w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WD.

30 Dziękuję za uwagę Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Dział Monitorowania Priorytetów RPO Jarosław Odachowski Telefon: (071) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 Wrocław


Pobierz ppt "WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google