Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Działanie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Działanie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Działanie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r.

2 Kontrola realizacji wskaźników produktu Wskaźniki produktu muszą zostać przez Beneficjenta osiągnięte w wyniku realizacji projektu. Dopuszczalne jest 10% odchylenie od wartości założonej we wniosku o dofinansowanie. Brak realizacji wskaźników produktu stanowi nieprawidłowość, której konsekwencje są analizowane indywidualnie. Kryterium weryfikacji i podstawę do decyzji PARP w takich przypadkach stanowi wpływ dokonanych modyfikacji na realizację zasadniczych celów przedsięwzięcia.

3 Kontrola wskaźników rezultatu – etap rozliczenia projektu Brak realizacji wskaźników rezultatu stanowi nieprawidłowość – Beneficjent jest zobligowany do osiągnięcia celów projektu w tym skwantyfikowanych wskaźników. Brak realizacji wskaźników rezultatu jest analizowany w kontekście wpływu na osiągnięcie zasadniczych celów przedsięwzięcia oraz wpływu odstępstw od założonego poziomu wskaźników na poprawność dokonanej oceny dokumentacji aplikacyjnej Beneficjenta.

4 Kontrola wskaźników rezultatu – etap rozliczenia projektu Brak realizacji wskaźników rezultatu, których założenie w projekcie nie miało bezpośredniego wpływu na jego ocenę nie stanowi nieprawidłowości wstrzymującej wypłatę dofinansowania – PARP przyjmuje od Beneficjenta wyjaśnienia dotyczące przyczyn braku realizacji wskaźnika, terminu w którym możliwe będzie osiągnięcie zaplanowanej wartości. Brak realizacji wskaźników rezultatu, których założenie w projekcie miało bezpośredni wpływ na ocenę wstrzymuje wypłatę.

5 Kontrola wskaźników rezultatu – etap rozliczenia projektu W szczególnych przypadkach możliwa była akceptacja sprawozdania z realizacji projektu wykazującego niepełne osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia (innych wskaźników, których założenie w projekcie miało bezpośredni wpływ na jego punktację) pod warunkiem przedstawienia przez Beneficjenta wiarygodnych i obiektywnych przyczyn opóźnienia w realizacji wskaźnika oraz wskazania terminu, w którym Beneficjent obliguje się do pełnej realizacji wskaźnika. Poziom realizacji wskaźnika jest przedmiotem działań pokontrolnych.

6 Kontrola wskaźnika rezultatu dot. nowych miejsc pracy W przypadku założenia w projekcie wskaźnika rezultatu „Nowe miejsca pracy” możliwa jest akceptacja sytuacji, w której Beneficjent wykazuje utworzenie deklarowanej liczby nowych stanowisk pracy związanych z projektem oraz informuje o spadku ogólnego poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Każdy przypadek jest analizowany indywidualnie, rozstrzygające jest wskazanie, że spadek zatrudnienia wystąpił bez związku z realizowanym projektem - dotyczy innych segmentów działalności.

7 Kontrola wskaźników – po wypłacie dofinansowania W przypadku braku realizacji wskaźnika, w sytuacji w której, nie ujęcie wskaźnika w projekcie, lub jego założenie w mniejszej wartości (którą Beneficjent jest w stanie wykazać jako osiągniętą) nie spowodowałby braku pozytywnej oceny projektu (po potwierdzeniu zasadności wyjaśnień Beneficjenta dotyczących obiektywnych przyczyn braku pełnej realizacji wskaźników) nie prowadzi się dalszych działań pokontrolnych oraz nie wyciąga się wobec Beneficjentów sankcji.

8 Kontrola wskaźników – po wypłacie dofinansowania W przypadkach spadku ogólnego poziomu zatrudnienia PARP główny ciężar kontroli przenosi na utrzymywanie miejsc pracy związanych bezpośrednio z projektem. Analizowane są przyczyny ogólnego spadku zatrudnienia. W przypadkach, w których występują one w segmentach działalności przedsiębiorstwa niezwiązanej z projektem PARP nie wyciąga sankcji wobec Beneficjentów. Beneficjenci są wzywani do przedstawiania dokumentów potwierdzających utrzymanie stworzonych miejsc pracy.

9 Kontrola wskaźników – po wypłacie dofinansowania W pozostałych przypadkach PARP obliguje Beneficjentów do przeprowadzenia działań naprawczych pozwalających osiągnąć stan będący do zaakceptowania przez PARP (wskazane poprzednio dwa warianty). Czas na wdrożenie działań naprawczych nie może przekraczać 4 lat od zakończenia realizacji projektu. Brak ich realizacji skutkuje wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie (zwrotem dofinansowania). PARP będzie monitorowała postępy w realizacji działań naprawczych.

10 Zwiększenie kwoty dofinansowania POIG Działanie 4.4 Zwiększenie kwoty dofinansowania (zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej) jest możliwe w przypadku Beneficjentów, którzy aplikowali o wsparcie w 2008 r. i w chwili składania dokumentów nie mogli przewidzieć światowego kryzysu gospodarczego i związanego z nim znaczącego wahania się kursu Euro. Na wskazany cel przeznaczono dodatkową pulę środków w wysokości 142 093 053,23 PLN.

11 Zwiększenie kwoty dofinansowania POIG Działanie 4.4 Zwiększenie kwoty dofinansowania dla jednej umowy jest możliwe maksymalnie do kwoty 15% wsparcia przyznanego w danej umowie. Beneficjent może uzyskać zwiększenie wsparcia jednorazowo, lub kilkakrotnie występować ze stosownymi wnioskami, w trakcie realizacji projektu, do kwoty 15% pierwotnego wsparcia, pod warunkiem dostępności środków przeznaczonych na zwiększenie wsparcia w budżecie działania.

12 Zwiększenie kwoty dofinansowania POIG Działanie 4.4 W celu udokumentowania wzrostu kosztów realizacji konkretnego działania projektu Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia oferty na zakup urządzenia w walucie obcej. Dla ustalenia wzrostu kosztów kwalifikowanych związanych z zakupem środka trwałego porównywana będzie wartość urządzenia liczona po kursie waluty (średni NBP) z dnia złożenia wniosku o aneks do RIF z wartością urządzenia przeliczoną wg kursu waluty (średni NBP) z dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

13 Zwiększenie kwoty dofinansowania POIG Działanie 4.4 Możliwość zwiększenia dofinansowania dotyczy również działań zakończonych i rozliczonych. W przypadku wniosków o płatność, na podstawie których wypłacone zostało dofinansowanie wskazane rozwiązanie wiąże się z koniecznością ponownej weryfikacji wniosku o płatność po zawarciu aneksu oraz dokonywaniem dopłat.

14 Dziękuję za uwagę Jakub Moskal Główny Specjalista Sekcja Kontraktowania Zespół Instrumentów Inwestycyjnych Tel. 022 432 85 96 E – mail: jakub_moskal@parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Działanie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google