Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE."— Zapis prezentacji:

1 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 Polacy na temat niepłodności Raport TNS Polska

2 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 Spis treści 2 1 Podsumowanie3 2 Informacje o badaniu6 3 Starania o dziecko9 4 Co to jest niepłodność?14 5 Przyczyny niepłodności i jej zwalczanie17

3 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 1 Podsumowanie

4 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 Najważniejsze wnioski (1) Polacy wybierają różne sposoby na to, jak należy przygotować się do ciąży. Najważniejszy okazuje się zdrowy tryb życia (51%), konsultacje z lekarzem (44%) oraz podstawowe badania (36%). W mniejszym stopniu widzimy potrzebę odstresowania, odpoczynku (23%), wzmocnienia organizmu za pomocą suplementów diety (20%). Należy jednak wspomnieć, że 16% uważa, że nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Przygotowania do ciąży nabierają różnych barw, gdy patrzy na nie mężczyzna i gdy patrzy na nie kobieta. Uzyskane wyniki pokazują, że w oczach kobiet staranie się o dziecko jest bardziej złożone – wymaga więcej działań. Zdaniem połowy Polaków najlepiej jest zacząć starania o dziecko, gdy się ma 20-25 lat. Prawie dwie piąte Polaków uważa natomiast, że lepiej jest, gdy przyszli rodzice są nieco starsi – mają 26-30 lat. Częściej przekonane są o tym osoby w wieku 18-45 lat niż starsze, lepiej wykształcone (z wykształceniem średnim i wyższym) i z dużych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców). Zdecydowana większość Polaków (83%) nie zetknęła się z problemem niepłodności w swojej najbliższej rodzinie. Co więcej, Polki i Polacy rzadko rozmawiają ze swoimi partnerami/ partnerkami o problemach dotyczących niepłodności. Tylko co dziesiąty z nas podejmuje ten temat. Według prawie dwóch piątych Polaków o niepłodności można mówić wtedy, gdy starania o dziecko są bezskuteczne przez rok lub dwa lata. Prawie jedna trzecia jest jednak zdania, że dopiero po kilku latach niepowodzeń można powiedzieć, że mamy do czynienia z niepłodnością. Warto zauważyć, że jedna piąta Polaków nie wie, jakiej odpowiedzi udzielić w tej sprawie. Częściej są to mężczyźni niż kobiety, osoby z wykształceniem podstawowym, a także bezdzietne. Z badania wynika, że mężczyźni nieco mniej wiedzą na tematy związane z przygotowaniem do ciąży oraz z niepłodnością. Częściej udzielają odpowiedzi „nie wiem/ trudno powiedzieć”. 4

5 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 Najważniejsze wnioski (2) Większość Polaków uważa, że problem niepłodności leży po stronie zarówno kobiety, jak i mężczyzny. W przypadku kobiet badani jako główną przyczynę niepłodności wskazują problemy medyczne, antykoncepcję hormonalną oraz stres. W przypadku niepłodności mężczyzn natomiast dominuje przekonanie, że powodują ją wady wrodzone, jakość nasienia oraz problemy medyczne. Siedmiu na dziesięciu respondentów uważa, że zna sposoby walki z niepłodnością, przy czym niemal dwóch na czterech Polaków wskazuje, że należy w tym celu skorzystać z pomocy lekarza. Zagadnienia związane z niepłodnością są jednak wciąż obce Polakom. Jedynie co dziewiąty z nas wie, czym jest agresywny śluz, a co czwarty potrafi wskazać czynniki negatywnie wpływające na jakość nasienia. 5

6 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 2 Informacje o badaniu

7 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 Termin badania: 26 czerwca – 1 lipca 2015 roku. Próba: ogólnopolska, reprezentatywna próba 1016 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat (w tym 496 osób w wieku od 18 do 45 lat). Technika: wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI). Wszystkie prezentowane na wykresach wyniki są przedstawione w wartościach procentowych. Udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych. Informacje o badaniu % 7

8 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 Kto odpowiedział na nasze pytania? Charakterystyka respondentów Wykształcenie Płeć Wiek N=1016 Miejsce zamieszkania 8 49% osób w wieku od 18 do 45 lat

9 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 3 Starania o dziecko

10 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 Jak, Pana(i) zdaniem, należy przygotować się do ciąży? Zdaniem połowy Polaków (51%) przy przygotowywaniu się do ciąży najważniejsze jest, by prowadzić zdrowy tryb życia. Również niespełna połowa (44%) sądzi, że pomocna w tej kwestii jest konsultacja z lekarzem. Niewiele ponad jedna trzecia z nas mówi, że ważne jest, by się przebadać – zrobić podstawowe badania (np. krew, mocz). Zdaniem jednej piątej Polaków, by przygotować się do ciąży, należy odstresować się – więcej odpoczywać, mniej pracować (23%), a także wzmocnić organizm za pomocą suplementów diety (20%). Osoby z wykształceniem wyższym częściej niż inni badani wskazują na konieczność podjęcia konkretnych działań, by przygotować się do ciąży. Zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowy styl życia (69% wobec 51% dla ogółu) oraz odstresowanie się (35% wobec 23% dla ogółu). Polacy, którzy są rodzicami częściej niż bezdzietni opowiadają się za zdrowym trybem życia i badaniami. 16% Polaków jest zdania, że specjalne przygotowania do ciąży są zbyteczne. 8% zapytanych mówi, że nie ma zdania na ten temat. Ogół: N=1016 18-45 lat: N=496 10

11 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 Jak, Pana(i) zdaniem, należy przygotować się do ciąży? To, jak postrzegają przygotowania do ciąży kobiety i mężczyźni bardzo się różni. Uzyskane wyniki pokazują, że w oczach kobiet staranie się o dziecko jest bardziej złożone. Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni widzą potrzebę konkretnych działań przed zajściem w ciążę. Przykładowo, wśród kobiet 62% jest zdania, że ważne jest, by prowadzić zdrowy tryb życia. Wśród mężczyzn odsetek ten jest zdecydowanie mniejszy i wynosi 39% (23 punkty procentowe różnicy). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku podstawowych badań – 43% kobiet uważa, że są one potrzebne przed zajściem w ciążę, natomiast wśród mężczyzn przekonanie to podziela 28% (15 punktów procentowych różnicy). Również jeśli chodzi o zażywanie suplementów, to kobiety zdecydowanie częściej uważają, że jest to wskazane, by wzmocnić organizm przed ciążą (26% wobec 14%; 12 punktów procentowych różnicy). Ogół: N=1016 11

12 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 Jak Pan(i) myśli, w jakim wieku – ogólnie rzecz biorąc – powinno się rozpocząć starania o dziecko? Zdaniem połowy Polaków (49%) najlepiej jest zacząć starać się o dziecko w wieku 20-25 lat. Prawie dwie piąte (38%) z nas uważa natomiast, że lepiej rozpocząć te starania, gdy jest się nieco starszym – 26-30 lat. Częściej zdanie to podzielają osoby w wieku 18-45 lat niż starsze (42% wobec 35%) oraz lepiej wykształcone (z wykształceniem średnim i wyższym) i z dużych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców). Osoby w wieku 46+ częściej wyrażają pogląd, że właściwy czas na ciążę jest wtedy, gdy jest się młodszym i ma się 20-25 lat. Tylko nieliczni zapytani byli innego zdania: 3% uważa, że warto zacząć starania o potomstwo przed 20 rokiem życia, 2% – między 31-35 rokiem życia. Co dwunasty respondent (8%) nie ma jednoznacznej opinii na ten temat. Nieco częściej nie mają zdania w tej sprawie mężczyźni niż kobiety (12% wobec 5%). Ogół: N=1016 18-45 lat: N=496 12

13 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 Jeśli posiada Pan(i) dziecko, to jak długo starał(a) się Pan(i) o nie? Z reguły Polacy, którzy są rodzicami, mówią, że starali się o dziecko mniej niż pół roku – ponad połowa odpowiedzi (52%). Blisko jedna piąta (18%) starała się o dziecko dłużej – od pół roku do roku. Jedna piąta zapytanych rodziców (19%) nie pamięta, ile miesięcy trwały ich starania o potomstwo. Należy zaznaczyć, że zdecydowanie częściej niż kobiety udzielają tej odpowiedzi (24% wobec 14%). N=583 N=217 Wyniki wśród osób, które mają dziecko 13

14 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 4 Co to jest niepłodność?

15 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 Doświadczenie i rozmowy związane z niepłodnością Co jedenasty Polak (9%) wie o przypadkach niepłodności w swojej najbliższej rodzinie. Również co jedenasty (8%) nie wie, czy ktoś z rodziny doświadczył problemu niepłodności. Zdecydowana większość Polaków (83%) nie zetknęła się z problemem niepłodności w swojej najbliższej rodzinie. Polki i Polacy rzadko rozmawiają ze swoimi partnerami/ partnerkami o problemach dotyczących niepłodności. Robi to co dziesiąty z nas (10%). Czy ktoś z najbliższej Pana(i) rodziny doświadczył problemu niepłodności? Czy rozmawia/rozmawiał(a) Pan(i) ze swoim partnerem/ ze swoją partnerką o problemach dotyczących niepłodności? Ogół: N=1016 18-45 lat: N=496 15

16 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 Od kiedy, Pani/Pana zdaniem, mamy do czynienia z niepłodnością? Wiemy już, że Polacy raczej rzadko stykają się z problemem niepłodności oraz rzadko na ten temat rozmawiają ze swoimi partnerami/ partnerkami. Od kiedy zdaniem Polaków można mówić o niepłodności? Najczęściej odpowiadają, że po roku lub dwóch latach nieskutecznych starań o dziecko. Mówi tak prawie dwie piąte zapytanych (37%). Prawie jedna trzecia (29%) jest natomiast zdania, że dopiero po kilku latach niepowodzeń można mówić o niepłodności. Ważne jest również to, że jedna piąta Polaków (21%) nie umie odpowiedzieć na to pytanie i odpowiada „nie wiem/ trudno powiedzieć”. Częściej do niewiedzy przyznają się mężczyźni niż kobiety (29% wobec 14%), osoby z wykształceniem podstawowym (28% wobec 21% dla ogółu) oraz osoby bezdzietne (25% wobec 21% dla ogółu). Panie częściej niż panowie są zdania, że problem niepłodności zaczyna się po roku lub dwóch latach nieskutecznych starań o dziecko (43% wobec 31%). Ogół: N=1016 18-45 lat: N=496 16

17 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 5 Przyczyny niepłodności i jej zwalczanie

18 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS Jak Pan(i) myśli, czy niepłodność to problem, który częściej leży po stronie kobiety czy mężczyzny? Czy niepłodność jest identyfikowana przez Polaków w większym stopniu z którąś z płci? Zdecydowana większość Polaków (61%) jest zdania, że niepłodność jest problemem, który leży w równym stopniu po stronie kobiety i mężczyzny. Pozostali badani częściej wskazywali, że to kobiety częściej zmagają się z tym problemem niż mężczyźni. Niepłodność leży częściej po stronie mężczyzn według 8% badanych. Osoby, które uważają, że niepłodność to problem, który częściej leży po stronie kobiety to przede wszystkim seniorzy (23% wobec 15% czterdziestolatków) oraz mieszkańcy wsi (22% wobec 14%). Częściej uważają tak również osoby, które mają przynajmniej jedno dziecko (21% wobec osób bezdzietnych). Z kolei Polacy, którzy deklarują znajomość zagadnień związanych z tematyką niepłodności twierdzą, że przypadłość ta dotyczy częściej mężczyzn. Osoby w średnim wieku (30-59 lat) oraz mieszkańcy miast 100-500 tysięcy mieszkańców (73% wobec 53% mieszkańców miast 20-100 tysięcy) częściej twierdzą, że problem niepłodności leży w równym stopniu po stronie kobiet i mężczyzn. Ogół: N=1016 18-45 lat: N=496 18

19 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS Co, według Pana(i), jest główną przyczyną niepłodności u kobiet? Ogół: N=1016 18-45 lat: N=496 19

20 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS Co, według Pana(i), jest główną przyczyną niepłodności u kobiet? Polacy najczęściej wskazują, że główną przyczyną niepłodności u kobiet są problemy medyczne. Ten powód wymienia dwóch na pięciu respondentów (39%). Zgodnie z opinią badanych ważnymi przyczynami niepłodności również mogą być antykoncepcja hormonalna (30%) oraz stres (25%). Z kolei co piąty Polak uważa, że początki niepłodności mogą tkwić również w wieku kobiety (21%), a także w stosowaniu przez nią używek (21%). Rzadziej wskazywanymi przyczynami niepłodności kobiety są zła dieta (6%) oraz stacjonarny tryb życia (4%). Problemy medyczne są częściej wskazywane w tym kontekście przez dwudziestolatków (45% wobec 22% nastolatków), osoby z wykształceniem średnim (43% wobec 33% osób z wykształceniem podstawowym) oraz mieszkańców największych miast (47% wobec 33% mieszkańców miast 20- 100 tysięcy mieszkańców). Z większą częstotliwością wskazują na nie również osoby, które uważają, że problem niepłodności leży po stronie zarówno kobiet, jak mężczyzn. Antykoncepcja hormonalna jest przyczyną niepłodności częściej wskazywaną przez kobiety (34% wobec 25% mężczyzn), osoby z wykształceniem średnim (33% wobec 23% wykształconych na poziomie podstawowym) oraz mieszkańców miast 100-500 tysięcy (34% wobec 23% mieszkańców miast 20-100 tysięcy mieszkańców). Stres jest przyczyną niepłodności kobiet przede wszystkim zdaniem kobiet (28% wobec 21% mężczyzn) oraz trzydziestolatków (30% wobec 13% nastolatków). Używki stają się przyczyną niepłodności według najmłodszych badanych (27% wobec 12% czterdziestolatków). 20

21 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS Co, według Pana(i) jest przyczyną niepłodności u mężczyzn? Ogół: N=1016 18-45 lat: N=496 21

22 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS Co, według Pana(i) jest przyczyną niepłodności u mężczyzn? Niepłodność mężczyzn jest spowodowana, zdaniem Polaków, przede wszystkim przez wady wrodzone (31%), jakość nasienia (30%) oraz problemy medyczne (30%). Co czwarty respondent (24%) uważa, że przyczyną niepłodności jest stosowanie przez mężczyzn używek typu papierosy, czy alkohol. Nieco mniej badanych (19%) wskazuje, że to przyczyną niepłodności jest stres. Również w przypadku mężczyzn zła dieta (6%) oraz stacjonarny tryb życia (5%), zdaniem respondentów, nie są głównymi przyczynami powstania niepłodności. Wady wrodzone jako przyczyny niepłodności u mężczyzn częściej wskazywały osoby dwudziestoletnie (38% wobec 25% trzydziestolatków). Jakość nasienia to czynnik podkreślany z większą częstotliwością przez osoby trzydziesto- i czterdziestoletnie (po 35% wobec 8% nastolatków), wykształcone na poziomie wyższym (38% wobec 25% wykształconych na poziomie podstawowym) oraz mieszkający w miastach 100-500 tysięcy mieszkańców (38% wobec 24% mieszkańców miast 20-100 tysięcy). Jest to aspekt częściej podkreślany przez badanych, którzy nie mają bliskich, którzy doświadczyli omawianego problemu. Problemy medyczne w tym przypadku wskazywane były przez trzydziestolatków (34% wobec 8% nastolatków). Używki w przypadku mężczyzn prowadzą do bezpłodności zdaniem mieszkańców wsi (27% wobec 18% mieszkańców największych miast), a stres – czterdziestolatków (22% wobec 10% osób w wieku 15-19 lat), osób z wykształceniem wyższym (29% wobec osób o najniższym wykształceniu) i mieszkańców największych miast (25% wobec 15% mieszkańców miast 100-500 tysięcy mieszkańców). 22

23 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS Czy wie Pan/i, jak zwalczyć niepłodność? 64% 11% ogół18-45 lat uważa, że należy skorzystać z pomocy lekarza i poddać się leczeniu uważa, że należy prowadzić odpowiedni styl życia 64% 13% Ogół: N=1016 18-45 lat: N=496 23

24 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS Czy wie Pan/i, jak zwalczyć niepłodność? Jak zatem kształtuje się wiedza Polaków związana z leczeniem niepłodności? Więcej niż dwóch na trzech (68%) Polaków posiada wiedzę na temat sposobów walki z niepłodnością, przy czym 64% respondentów uważa, że w tym celu odpowiednim działaniem jest skorzystanie z pomocy lekarskiej i poddanie się leczeniu. Co dziewiąty Polak (11%) wskazuje natomiast, że by zwalczyć niepłodność należy prowadzić odpowiedni styl życia. Podobny odsetek Polaków sądzi, że nie można zwalczyć niepłodności. Jednakże co piąty badany (21%) nie potrafił się wypowiedzieć na ten temat. Kobiety zdecydowanie częściej od mężczyzn zdają sobie sprawę z tego, że jest możliwe, by zwalczyć niepłodność (74% wobec 62% mężczyzn). Niepłodność jako problem uleczalny częściej identyfikują czterdziestolatkowie (74% wobec 60% nastolatków). Świadomość uleczalności niepłodności maja również z większą częstotliwością osoby, którym zdarza się poruszać ten temat w rozmowach z partnerem oraz te, które deklarują posiadanie wiedzy na temat przyczyn niepłodności (agresywnego śluzu oraz negatywnego wpływu na jakość nasienia). Czterdziestolatkowie (71% wobec 54% osób w wieku 15-19 lat) oraz osoby z wyższym wykształceniem (70% wobec 61% wykształconych zawodowo) uważają, że należy w tym celu skorzystać z pomocy lekarza i poddać się leczeniu. Styl życia wpływa na niepłodność według większego odsetka osób z wyksztalceniem średnim (15% wobec 7% osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym) oraz mieszkających w miastach 100- 500 tysięcy mieszkańców (14% wobec 8% mieszkańców miast 20-100 tysięcy mieszkańców). Brak wiedzy w temacie zwalczania niepłodności deklarują częściej osoby młode (15-29 lat), seniorzy (22% wobec 14% czterdziestolatków) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (29% wobec 19% osób średnio wykształconych). 24

25 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS Czy wie Pan/i: Znajomość zagadnień związanych z niepłodnością jest miernikiem wiedzy ogólnej dotyczącej tego problemu. Stosunkowo niewielu badanych posiada wiedzę na temat przyczyn niepłodności. Niemal dziewięciu na dziesięciu Polaków (89%) nie wie czym jest agresywny śluz. Trzech na czterech respondentów natomiast (74%) przyznaje, że nie orientuje się co negatywnie wpływa na jakość nasienia. Częściej do wiedzy na temat agresywnego śluzu przyznają się kobiety (16% wobec 6% mężczyzn), osoby trzydziestoletnie (17% wobec 2% nastolatków), a także wykształcone na poziomie wyższym (21% wobec 2% wykształconych na poziomie podstawowym) oraz posiadające bliskich, którzy doświadczyli problemu niepłodności. Czynniki, które negatywnie wpływają na jakość nasienia znane są przede wszystkim trzydziestolatkom (34% wobec 16% nastolatków), osobom z wyższym wykształceniem (42% wobec 10% osób z wykształceniem podstawowym) oraz mieszkańców największych miast (41% wobec 21% mieszkańców miast 20-100 tysięcy mieszkańców). Lepiej orientują się w tej kwestii również osoby, których rodzina doświadczyła problemu niepłodności. co to jest agresywny śluz? co negatywnie wpływa na jakość nasienia? Ogół: N=1016 18-45 lat: N=496 25

26 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE Polacy na temat niepłodności © TNS Lipiec 2015 Informacje kontaktowe TNS Polska S.A. ul. Wspólna 56 00-687 Warszawa www.tnsglobal.pl www.facebook.com/tnspolska Anna Trząsalska Junior Research Executive Associate anna.trzasalska@tnsglobal.com 22 598 97 05 Joanna Skrzyńska Account Manager joanna.skrzynska@tnsglobal.com 22 598 96 73 Dorota Kachaniak Research Executive Associate dorota.kachaniak@tnsglobal.com 22 598 97 99


Pobierz ppt "3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google