Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury udzielania dotacji przez organizacje grantodawcze dla lokalnych inicjatyw Irena Krukowska - Szopa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury udzielania dotacji przez organizacje grantodawcze dla lokalnych inicjatyw Irena Krukowska - Szopa."— Zapis prezentacji:

1 Procedury udzielania dotacji przez organizacje grantodawcze dla lokalnych inicjatyw Irena Krukowska - Szopa

2 Różne formy działalności grantowej organizacji (1):  Ze względu na sposób przyznawania dotacji: reaktywne – organizacja ogłasza konkurs projektów i oczekuje na najcenniejsze inicjatywy, proaktywne – organizacja wysyła zapytanie ofertowe na prowadzenie wybranego projektu i spośród nadesłanych propozycji wyznacza realizatorów gwarantujących najlepsze przeprowadzenie projektu.

3 Różne formy działalności grantowej organizacji(2):  Ze względu na rodzaj wsparcia:  przekazanie pieniędzy w formie dotacji, grantów,  przekazanie pieniędzy pod warunkami zgromadzenia przez organizację określonej sumy przeznaczonej na projekt, tzw. granty warunkowe,  przyznanie nagród,  udzielanie stypendiów,  udzielanie pożyczek,  przekazanie darów rzeczowych lub użyczenie pomieszczenia, np. udostępnienie zaplecza, pokoju konferencyjnego, sprzętu biurowego,  doradztwo tzn. oddelegowanie wysoko wykwalifikowanych wolontariuszy oferujących pomoc doradczą np. w zakresie księgowości czy prawa.

4 Różne formy działalności grantowej organizacji (3):  Ze względu na ogólny cel wsparcia wyróżnia się dotacje:  zorientowane programowo,  zorientowane dziedzinowo, np. kulturalne,  zorientowane instytucjonalnie,  uzupełnione pomocą szkoleniową dla odbiorcy dotacji.

5 Zasady tworzenia programu grantowego (1)  Określenie celów programu.  Określenie zasad ubiegania się o dotację.  kto może się ubiegać o dotację,  przykłady oczekiwanych inicjatyw,  jakie inicjatywy i koszty nie będą dofinansowane,  kryteria oceny,  przeciętna wysokość dotacji,  czas realizacji,  wymagane dokumenty  terminy.

6 Zasady tworzenia programu grantowego (2) A. Część informacyjna  dane metryczkowe: nazwa, adres, telefon, kontakt do koordynatora, numer konta bankowego  opis organizacji składającej projekt: cele, liczba zatrudnionych osób, liczba wolontariuszy, ważniejsze sukcesy  tytuł projektu, dziedzina projektu, np./ oświatowy, wysokość wnioskowanej dotacji, data rozpoczęcia i zakończenia projektu

7 Zasady tworzenia programu grantowego (3) B. Część merytoryczna  uzasadnienie problemu  proponowany program (cel, metoda i rezultat odnoszący się do społeczności lokalnej)  kwalifikacje zespołu

8 Zasady tworzenia programu grantowego (4) C. Część Finansowa  Szczegółowy budżet  Inni sponsorzy D. Załączniki: sprawozdanie finansowe, budżet organizacji, bilans, wyciąg z rejestru stowarzyszeń/fundacji (kserokopie), lista członków zarządu oraz list świadczący o tym, że członkowie zarządu wiedzą o składanym wniosku.

9 Zasady tworzenia programu grantowego (5)  Przygotowanie listy organizacji i instytucji, które powinny otrzymywać informację o konkursie.  Organizacja szkoleń dla ubiegających się o dotację.  Organizacja komisji grantowej.

10 Realizacja programu grantowego  Ogłoszenie o programie i terminie składania wniosków.  Informowanie, konsultacje, szkolenie beneficjentów.  Przyjęcie wniosków.  Ocena i wybór wniosków przez komisję grantową.  Powiadomienie o wynikach.  Podpisanie umów.  Monitoring.  Sprawozdawczość i ostateczne rozliczenie.

11 Kryteria oceny projektów Funduszu Partnerstwa Doliny Środkowej Odry (1) 1. Projekt powinien obejmować praktyczne działania, które mogą przynieść mierzalne, pozytywne zmiany społeczne i środowiskowe, realizowane na terenie gmin znajdujących się na Szlaku Odry. 2. Zgłaszane projekty powinny być umiejscowione na terenie gminy. Za nawiązywanie współpracy z innymi gminami lub organizacjami leżącymi na Szlaku Odry przyznawane będą dodatkowe punkty. 3. W realizacji projektu powinni aktywnie współpracować: - Społeczność lokalna, - Miejscowe instytucje (np. szkoła, rada sołecka, przedstawiciele władz samorządowych, firm, organizacji społecznych).

12 Kryteria oceny projektów Funduszu Partnerstwa Doliny Środkowej Odry (2) 4. Dobrze widziane będą projekty, które kształtują praktyczne umiejętności organizowania działań w skali lokalnej i/ lub osób zaangażowanych w realizację projektu i podmiotów współpracujących. 5. W realizację zadań angażowane powinny być środki własne organizacji, instytucji i grup nieformalnych starających się o dotację oraz środki gminne, firm i innych sponsorów. 6. Dobrze widziana jest =kontynuacja działań po zakończeniu finansowania projektu.


Pobierz ppt "Procedury udzielania dotacji przez organizacje grantodawcze dla lokalnych inicjatyw Irena Krukowska - Szopa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google