Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2009 r. z realizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2009 r. z realizacji"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2009 r. z realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) 1 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r.) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006 r. ) Wytyczne MRR z dnia 29 maja 2008 r. w zakresie sprawozdawczości (MRR/H/4(2)05/2008) 2 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

3 SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO
ELEMENTY SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO 3 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

4 Sprawozdanie okresowe z wdrażania programu
1. Informacje wstępne Program operacyjny Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Województwo Warmińsko-Mazurskie Obszar programowania: Numer programu (CCI): CCI2007PL161PO020 Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Sprawozdanie okresowe z wdrażania programu Numer sprawozdania: I/2009/RPO/28 Okres sprawozdawczy: r. – r. 4 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

5 Oś priorytetowa I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
II Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem Realizacja i analiza postępów Oś priorytetowa I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wskaźniki produktu (w szt.) Wartość osiągnięta w Wartość docelowa II półroczu 2008 I półroczu 2009 2010 2013 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcie inwestycyjnego dla przedsiębiorstw. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa: 15 254 765 - mikro 8 163 489 - małe 4 70 211 - średnie 3 17 53 - w tym w przedsiębiorstwach innowacyjnych 5 34 112 2. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności 1 35 107 5 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

6 Oś priorytetowa VIII POMOC TECHNICZNA
Realizacja i analiza postępów (2) Oś priorytetowa VIII POMOC TECHNICZNA Wskaźniki produktu (w szt.) Wartość osiągnięta w Wartość docelowa II półroczu 2008 I półroczu 2009 2010 2013 1. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) 61 66 170 190 2. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych 2 10 25 3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) 60 120 200 300 4. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych 5 68 65 150 5. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów 9 20 6 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

7 I Przedsiębiorczość – 9 280 093,56 zł
1.2 oraz 1.3 Informacje finansowe Wydatki poniesione przez Beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków wyniosły łącznie ,66 zł w tym w ramach poszczególnych Osi priorytetowych: I Przedsiębiorczość – ,56 zł III Infrastruktura społeczna – ,00 zł VIII Pomoc Techniczna – ,10 zł 7 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

8 1.4 Informacje nt. planowanego postępu finansowego
8 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

9 1.6 Informacja nt. zaliczek przekazywanych na rzecz beneficjenta
1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu od początku realizacji wyniosła ,54 zł, w tym za I półrocze 2009 roku ,14 zł 1.6 Informacja nt. zaliczek przekazywanych na rzecz beneficjenta Nie dotyczy danego okresu sprawozdawczego 1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii Wartość projektów objętych umowami od początku realizacji Programu wyniosła ,32 zł, w tym wartość dofinansowania środkami UE ,64 zł Szczegółowe dane dotyczące kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego według kategorii interwencji zostały przedstawione w Tabeli 7 załącznika II b 9 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

10 1.8 Analiza jakościowa (1) 10 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

11 1.8 Analiza jakościowa (2) 11 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

12 1.8 Analiza jakościowa (3) 12 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

13 1.8 Analiza jakościowa (4) 13 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

14 1.8 Analiza jakościowa (5) 14 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

15 1.8 Analiza jakościowa (6) 15 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

16 1.8 Analiza jakościowa (7) 16 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

17 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi
PROBLEMY brak części rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej brak podręcznika z definicjami wskaźników jednolitymi dla wszystkich programów regionalnych zbyt długi czas oceny wniosków o dofinansowanie projektu zbyt długi czas między wyborem projektu a podpisaniem umowy zbyt długi czas przekazywania płatności Beneficjentom niski poziom kontraktacji małe zainteresowanie Beneficjentów częścią konkursów 17 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

18 ŚRODKI ZARADCZE zastosowane przez IZ RPO WiM
zwiększenie liczby konkursów w 2009 r. rozpoczęcie realizacji indykatywnego projektu pt. „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych”, dzięki czemu zostanie uruchomiona płatność na kwotę ok. 100 mln zł samodzielne definiowanie wskaźników zmiany proceduralne polegające na skróceniu terminów przewidzianych na ocenę formalną, merytoryczną i strategiczną, zredukowanie liczby poprawek i czasu na nie przewidzianego skrócenie terminu przekazywania płatności Beneficjentom do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność przeprowadzanie oceny formalnej oraz organizowanie posiedzeń KOP w godzinach nadliczbowych 18 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. 18

19 3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym
3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu IZ RPO WiM przeprowadziła kontrole systemowe w IP i IP II Kontrola przeprowadzona w IP II Termin kontroli: r., przekazanie zaleceń pokontrolnych nastąpiło natomiast w lutym 2009 r. Zakres kontroli: struktura organizacyjna podmiotu, procedury, realizacja zadań związanych z RPO WiM Nie wykryto żadnych nieprawidłowości Kontrola przeprowadzona w IP Termin kontroli: r., kontrola trwa do chwili obecnej 19 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

20 Kontrole na miejscu realizacji projektu
3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych) Kontrole na miejscu realizacji projektu Nie dotyczy okresu sprawozdawczego Kontrola Osi priorytetowej Pomoc techniczna w IP Zakres kontroli: zgodność realizacji umowy o dofinansowanie operacji realizowanych z pomocy technicznej, zakres finansowy i rzeczowy, promocja i informacja, sprawozdawczość i monitoring, zamówienia publiczne Stwierdzono nieprawidłowości generujące skutek finansowy 20 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

21 Systemowe wizyty sprawdzające w IZ RPO WiM przeprowadzone przez IPOC
3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz przeprowadzonych audytach Systemowe wizyty sprawdzające w IZ RPO WiM przeprowadzone przez IPOC Terminy wizyt: – oraz – r. Zakres wizyt sprawdzających: poprawność zadeklarowanych wydatków, jednolitość danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13) z dostępną dokumentacją źródłową, kwalifikowalność zadeklarowanych wydatków Najważniejsze zalecenia: proponuje się rozważenie przez IZ wprowadzenia dodatkowego mechanizmu kontrolnego zapewniającego zgodność danych w KSI (SIMIK 07-13) z dokumentacją źródłową 21 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

22 Systemowa wizyta sprawdzająca w IP przeprowadzona przez IPOC
Termin wizyty: r. zalecenia pokontrolne I półrocze 2009 r. Zakres kontroli: proces wdrażania RPO WiM, w tym w szczególności: sprawozdawczość i monitoring, zarządzanie finansowe, procedury kontroli, kwalifikowalność projektu, proces informowania o nieprawidłowościach, promocja i informacja Najważniejsze zalecenia: przeprowadzanie oceny formalnej zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, wprowadzenie procedury sporządzania sprawozdań z zakresu pomocy publicznej, weryfikacja danych pomiędzy KSI (SIMIK 07-13) a systemem księgowym i dokumentacją źródłową Systemowa wizyta sprawdzająca w IP II przeprowadzona przez IPOC Termin wizyty sprawdzającej: r.– r. Zakres kontroli: system zarządzania i kontroli, przepływy finansowe, sprawozdawczość i monitoring, proces naboru projektów i kontraktacji Najważniejsze zalecenia: przestrzeganie terminów weryfikacji wniosków o płatność, przestrzeganie terminów wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13) 22 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

23 Kontrola przeprowadzona w IZ RPO WiM przez Najwyższą Izbę Kontroli
Termin kontroli: r. – r. Zakres kontroli: prawidłowość przydzielania funduszy unijnych w latach w ramach RPO WiM Najważniejsze uwagi: publikowanie ogłoszeń o konkursach stosownie do art. 29 ust. 3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wpisywanie uzasadnień dokonanej oceny kryteriów przez ekspertów w kartach oceny projektów Wszystkie uwagi zostały wdrożone 3.4 Raporty o nieprawidłowościach ■ Kwota wykrytych nieprawidłowości w ramach kontroli Pomocy Technicznej w IP wyniosła 42 051,76 zł (nie podlega raportowaniu) 3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania ■ Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 23 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

24 4.Oświadczenie IZ o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu
Zgodnie z instrukcją wypełniania Oświadczenie zawarto w sprawozdaniu 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych Nie wystąpiły żadne problemy o charakterze systemowym związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych 4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej Zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla RPO WiM programami pomocowymi 24 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

25 5. Informacja o realizacji dużych projektów
W ramach RPO WiM przewidziano do realizacji jeden duży projekt - Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, o łącznej wartości 74 mln euro, współfinansowany w 50% z EFRR Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął następujące działania: rozszerzenie wykazu nieruchomości wskazanych w projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego o tereny lotniska w Szymanach planowanie zmiany Beneficjenta przedmiotowego Projektu z Samorządu Województwa na Spółkę Porty Lotnicze „Mazury – Szczytno” zlecenie przez Polskie Linie Kolejowe oddział regionalny w Gdańsku firmie DB International GmbH – Berlin/Niemcy opracowania Studium Wykonalności i dokumentacji przygotowawczej dla zadania „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowej Olsztyn – Szczytno – Szymany jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem” 25 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

26 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej
Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej RPO WiM, które obejmują projekty z zakresu: szkoleń zatrudnienia zakupu sprzętu komputerowego wyposażenia powierzchni biurowej promocji i informacji organizacji procesu wyboru projektów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego 26 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

27 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji
INFORMACJA umiejscowienie Głównego Punktu Informacyjnego w ZPRR – Biuro Promocji i Informacji funkcjonowanie punktów konsultacyjnych w IP oraz IP II planowanie utworzenia punktów konsultacyjnych także w Elblągu i Ełku publikacja informacji o naborze wniosków w ramach osi priorytetowych RPO WiM PROMOCJA kampania informacyjno – promocyjna w regionalnej telewizji wydanie biuletynu informacyjno – promocyjnego RPO WiM kampania promocyjna za pomocą ekranu diodowego umiejscowionego w centrum Olsztyna kampania promocyjna w prasie regionalnej 27 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

28 www.rpo.warmia.mazury.pl www.wfosigw.olsztyn.pl www.wmarr.olsztyn.pl
EDUKACJA Szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM Szkolenia beneficjentów RPO WiM INTERNET – działają strony internetowe: 28 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

29 Dziękuję za uwagę Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 29 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.


Pobierz ppt "Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2009 r. z realizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google