Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2009 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r.) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006 r. ) Wytyczne MRR z dnia 29 maja 2008 r. w zakresie sprawozdawczości (MRR/H/4(2)05/2008)

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r.ELEMENTY SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. 1. Informacje wstępne Program operacyjny Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Województwo Warmińsko-Mazurskie Obszar programowania: 2007-2013 Numer programu (CCI): CCI2007PL161PO020 Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Sprawozdanie okresowe z wdrażania programu Numer sprawozdania: I/2009/RPO/28 Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 r. – 30.06.2009 r.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. II Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 1. Realizacja i analiza postępów Oś priorytetowa I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wskaźniki produktu (w szt.) Wartość osiągnięta w Wartość docelowa II półroczu 2008 I półroczu 2009 20102013 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcie inwestycyjnego dla przedsiębiorstw. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa: 015254765 - mikro 08163489 - małe 0470211 - średnie 031753 - w tym w przedsiębiorstwach innowacyjnych 0534112 2. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności 0135107

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. 1. Realizacja i analiza postępów (2) Oś priorytetowa VIII POMOC TECHNICZNA Wskaźniki produktu (w szt.) Wartość osiągnięta wWartość docelowa II półroczu 2008 I półroczu 2009 20102013 1. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) 6166170190 2. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych 021025 3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) 60120200300 4. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych 56865150 5. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów 92920

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. 1.2 oraz 1.3 Informacje finansowe Wydatki poniesione przez Beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków wyniosły łącznie 16 085 095,66 zł w tym w ramach poszczególnych Osi priorytetowych: I Przedsiębiorczość – 9 280 093,56 zł III Infrastruktura społeczna – 14 640,00 zł VIII Pomoc Techniczna – 6 790 362,10 zł

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. 1.4 Informacje nt. planowanego postępu finansowego

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. 1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu od początku realizacji wyniosła 1 912 775,54 zł, w tym za I półrocze 2009 roku 191 526,14 zł 1.6 Informacja nt. zaliczek przekazywanych na rzecz beneficjenta Nie dotyczy danego okresu sprawozdawczego 1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii Wartość projektów objętych umowami od początku realizacji Programu wyniosła 998 016 129,32 zł, w tym wartość dofinansowania środkami UE 508 408 784,64 zł Szczegółowe dane dotyczące kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego według kategorii interwencji zostały przedstawione w Tabeli 7 załącznika II b

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. 1.8 Analiza jakościowa (1)

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. 1.8 Analiza jakościowa (2)

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. 1.8 Analiza jakościowa (3)

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. 1.8 Analiza jakościowa (4)

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. 1.8 Analiza jakościowa (5)

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. 1.8 Analiza jakościowa (6)

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. 1.8 Analiza jakościowa (7)

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PROBLEMY brak części rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej brak podręcznika z definicjami wskaźników jednolitymi dla wszystkich programów regionalnych zbyt długi czas oceny wniosków o dofinansowanie projektu zbyt długi czas między wyborem projektu a podpisaniem umowy zbyt długi czas przekazywania płatności Beneficjentom niski poziom kontraktacji małe zainteresowanie Beneficjentów częścią konkursów

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. ŚRODKI ZARADCZE zastosowane przez IZ RPO WiM zwiększenie liczby konkursów w 2009 r. rozpoczęcie realizacji indykatywnego projektu pt. Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, dzięki czemu zostanie uruchomiona płatność na kwotę ok. 100 mln zł samodzielne definiowanie wskaźników zmiany proceduralne polegające na skróceniu terminów przewidzianych na ocenę formalną, merytoryczną i strategiczną, zredukowanie liczby poprawek i czasu na nie przewidzianego skrócenie terminu przekazywania płatności Beneficjentom do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność przeprowadzanie oceny formalnej oraz organizowanie posiedzeń KOP w godzinach nadliczbowych

19 3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym 3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu IZ RPO WiM przeprowadziła kontrole systemowe w IP i IP II Kontrola przeprowadzona w IP II Termin kontroli: 12-28.11.2008 r., przekazanie zaleceń pokontrolnych nastąpiło natomiast w lutym 2009 r. Zakres kontroli: struktura organizacyjna podmiotu, procedury, realizacja zadań związanych z RPO WiM Nie wykryto żadnych nieprawidłowości Kontrola przeprowadzona w IP Termin kontroli: 08.06.2009 r., kontrola trwa do chwili obecnej Zakres kontroli: struktura organizacyjna podmiotu, procedury, realizacja zadań związanych z RPO WiM 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r.

20 3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych) Kontrole na miejscu realizacji projektu Nie dotyczy okresu sprawozdawczego Kontrola Osi priorytetowej Pomoc techniczna w IP Zakres kontroli: zgodność realizacji umowy o dofinansowanie operacji realizowanych z pomocy technicznej, zakres finansowy i rzeczowy, promocja i informacja, sprawozdawczość i monitoring, zamówienia publiczne Stwierdzono nieprawidłowości generujące skutek finansowy 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r.

21 3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz przeprowadzonych audytach Systemowe wizyty sprawdzające w IZ RPO WiM przeprowadzone przez IPOC Terminy wizyt: 23.02.2009 – 06.03.2009 oraz 30.06.2009 – 08.07.2009 r. Zakres wizyt sprawdzających: poprawność zadeklarowanych wydatków, jednolitość danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13) z dostępną dokumentacją źródłową, kwalifikowalność zadeklarowanych wydatków Najważniejsze zalecenia: proponuje się rozważenie przez IZ wprowadzenia dodatkowego mechanizmu kontrolnego zapewniającego zgodność danych w KSI (SIMIK 07-13) z dokumentacją źródłową 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r.

22 Systemowa wizyta sprawdzająca w IP przeprowadzona przez IPOC Termin wizyty: 17-21.11.2008 r. zalecenia pokontrolne I półrocze 2009 r. Zakres kontroli: proces wdrażania RPO WiM, w tym w szczególności: sprawozdawczość i monitoring, zarządzanie finansowe, procedury kontroli, kwalifikowalność projektu, proces informowania o nieprawidłowościach, promocja i informacja Najważniejsze zalecenia: przeprowadzanie oceny formalnej zgodnie z zasadą dwóch par oczu, wprowadzenie procedury sporządzania sprawozdań z zakresu pomocy publicznej, weryfikacja danych pomiędzy KSI (SIMIK 07-13) a systemem księgowym i dokumentacją źródłową Systemowa wizyta sprawdzająca w IP II przeprowadzona przez IPOC Termin wizyty sprawdzającej: 21.04.2009 r.– 05.05.2009 r. Zakres kontroli: system zarządzania i kontroli, przepływy finansowe, sprawozdawczość i monitoring, proces naboru projektów i kontraktacji Najważniejsze zalecenia: przestrzeganie terminów weryfikacji wniosków o płatność, przestrzeganie terminów wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13) 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r.

23 Kontrola przeprowadzona w IZ RPO WiM przez Najwyższą Izbę Kontroli Termin kontroli: 06.01.2009 r. – 25.02.2009 r. Zakres kontroli: prawidłowość przydzielania funduszy unijnych w latach 2007-2013 w ramach RPO WiM Najważniejsze uwagi: publikowanie ogłoszeń o konkursach stosownie do art. 29 ust. 3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wpisywanie uzasadnień dokonanej oceny kryteriów przez ekspertów w kartach oceny projektów Wszystkie uwagi zostały wdrożone 3.4 Raporty o nieprawidłowościach Kwota wykrytych nieprawidłowości w ramach kontroli Pomocy Technicznej w IP wyniosła 42 051,76 zł (nie podlega raportowaniu) 3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r.

24 4.Oświadczenie IZ o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu Zgodnie z instrukcją wypełniania Oświadczenie zawarto w sprawozdaniu 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych Nie wystąpiły żadne problemy o charakterze systemowym związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych 4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej Zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla RPO WiM programami pomocowymi 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r.

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. 5. Informacja o realizacji dużych projektów W ramach RPO WiM przewidziano do realizacji jeden duży projekt - Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, o łącznej wartości 74 mln euro, współfinansowany w 50% z EFRR Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął następujące działania: rozszerzenie wykazu nieruchomości wskazanych w projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego o tereny lotniska w Szymanach planowanie zmiany Beneficjenta przedmiotowego Projektu z Samorządu Województwa na Spółkę Porty Lotnicze Mazury – Szczytno zlecenie przez Polskie Linie Kolejowe oddział regionalny w Gdańsku firmie DB International GmbH – Berlin/Niemcy opracowania Studium Wykonalności i dokumentacji przygotowawczej dla zadania Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowej Olsztyn – Szczytno – Szymany jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem

26 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej RPO WiM, które obejmują projekty z zakresu: szkoleń zatrudnienia zakupu sprzętu komputerowego wyposażenia powierzchni biurowej promocji i informacji organizacji procesu wyboru projektów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r.

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji INFORMACJA umiejscowienie Głównego Punktu Informacyjnego w ZPRR – Biuro Promocji i Informacji funkcjonowanie punktów konsultacyjnych w IP oraz IP II planowanie utworzenia punktów konsultacyjnych także w Elblągu i Ełku publikacja informacji o naborze wniosków w ramach osi priorytetowych RPO WiM PROMOCJA kampania informacyjno – promocyjna w regionalnej telewizji wydanie biuletynu informacyjno – promocyjnego RPO WiM kampania promocyjna za pomocą ekranu diodowego umiejscowionego w centrum Olsztyna kampania promocyjna w prasie regionalnej

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. EDUKACJA Szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM Szkolenia beneficjentów RPO WiM INTERNET – działają strony internetowe: www.rpo.warmia.mazury.pl www.wfosigw.olsztyn.pl www.wmarr.olsztyn.pl

29 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.09.2009 r. Dziękuję za uwagę Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google