Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewitalizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewitalizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020."— Zapis prezentacji:

1 Rewitalizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

2 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna RPO-L2020 Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych (PI 9b: wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich) – alokacja 32 668 420,00 EUR Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT – alokacja 12 998 420,00 EUR Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. – alokacja 8 084 025,00 EUR Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra – alokacja 11 585 975,00 EUR W ramach Działania będzie miał zastosowanie tryb konkursowy.

3 Zasady wsparcia Projekty w zakresie rewitalizacji w ramach RPO-L2020 Współfinansowaniem ze środków UE będą objęte kompleksowe projekty rewitalizacyjne, realizowane wyłącznie na obszarze zdegradowanym, który został określony w programie rewitalizacji. Pozytywnie zweryfikowane programy rewitalizacji zostają wpisane do Wykazu programów rewitalizacji (prowadzonego przez IZ RPO-L2020) i stają się podstawą do ubiegania się przez gminy o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków EFSI. Każdy zgłaszany projekt rewitalizacyjny musi obowiązkowo wynikać z programu rewitalizacji, który został pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO-L2020.

4 Weryfikacja programów rewitalizacji  w ramach Konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji (finansowanego z PO PT),  poza ww. Konkursem: programy rewitalizacji będą przyjmowane do oceny przez IZ RPO-L2020 w określonych terminach podanych do wiadomości na stronie www.rpo.lubuskie.pl, weryfikacji dokonują członkowie Zespołu ds. rewitalizacji (w ramach struktur UMWL) oraz eksperci zewnętrzni.

5 Weryfikacja programów rewitalizacji i projektów rewitalizacyjnych Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (3 lipca 2015 r.) Kryteria horyzontalne Kryteria specyficzne (zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w dniu 18.02.2016 r.) Programy rewitalizacji Projekty rewitalizacyjne

6 Zasady realizacji oraz limity i ograniczenia Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, powojskowych, wiejskich (w tym popegeerowskich) oraz miejskich mająca na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom. Działania inwestycyjne realizowane w ramach PI 9b będą służyć przede wszystkim rozwiązywaniu zdiagnozowanych na rewitalizowanym obszarze problemów społecznych (m.in. wykluczenie społeczne, bezrobocie, ubóstwo). Wszystkie wpierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do osób niepełnosprawnych. Część projektu infrastrukturalnego mogą stanowić wydatki dotyczące: dróg lokalnych, termomodernizacji – do 30% całkowitych kosztów projektu, inwestycji dotyczących infrastruktury komunalnej, kompleksowego uzbrojenia terenów pod inwestycje, polegającego głównie na dostarczeniu podstawowych mediów, tj.: drogi wewnętrzne, przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne. Część projektu infrastrukturalnego mogą stanowić wydatki dotyczące: dróg lokalnych, termomodernizacji – do 30% całkowitych kosztów projektu, inwestycji dotyczących infrastruktury komunalnej, kompleksowego uzbrojenia terenów pod inwestycje, polegającego głównie na dostarczeniu podstawowych mediów, tj.: drogi wewnętrzne, przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne. Rewitalizacja infrastruktury kultury – koszty związane z infrastrukturą kultury nie mogą przekroczyć 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych.

7 Typy projektów adaptacja, tj. modernizacja, remont, renowacja budynków, znajdujących się na obszarze zdegradowanym podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element projektu) uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych terenów i przestrzeni publicznej, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element projektu) kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, polegające na dostarczeniu podstawowych mediów, tj.: drogi wewnętrzne, przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne (tylko jako element projektu rewitalizacyjnego)

8 Beneficjenci Działania 9.2 Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki administracji rządowej, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje, samorządowe instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

9 Powiązanie projektów z innymi celami RPO-L2020 Powiązanie projektów rewitalizacyjnych z celami Osi Priorytetowych 6-8: OP 6 – Regionalny rynek pracy OP 7 – Równowaga społeczna OP 8 – Nowoczesna edukacja Realizacja projektu rewitalizacyjnego musi przyczyniać się do realizacji celów wynikających z Osi Priorytetowych 6-8. Niespełnienie tego warunku oznacza odrzucenie wniosku o dofinansowanie. Rewitalizacja w ramach RPO-L2020, to nie tylko Działanie 9.2, to również zadania powiązane, finansowane ze środków EFS.

10 Mechanizmy powiązania interwencji Wsparcie przedsięwzięć polegających na uzbrojeniu terenów pod inwestycje możliwe jest w Działaniu 9.2 - tylko w przypadku wyczerpania alokacji przewidzianej na dofinansowanie inwestycji tego rodzaju w Działaniu 1.3. W przypadku wyczerpania alokacji przewidzianej w Działaniu 9.2 na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę społeczną związaną ze świadczeniem usług socjalnych w zakresie mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego na obszarze zdegradowanym, możliwa jest realizacja tego rodzaju inwestycji w Działaniu 9.1.

11 Projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach innych osi priorytetowych RPO-L2020 Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych Inwestycje infrastrukturalne, aktywizujące gospodarczo obszary zdegradowane, jak również w zakresie ponownego wykorzystania i przywrócenia funkcji gospodarczych terenom typu brown field (nieużytki miejskie). Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych Inwestycje infrastrukturalne, aktywizujące gospodarczo obszary zdegradowane, jak również w zakresie ponownego wykorzystania i przywrócenia funkcji gospodarczych terenom typu brown field (nieużytki miejskie). Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Preferowane projekty realizowane np. na obszarach szczególnie zagrożonych występowaniem zjawiska ubóstwa energetycznego, projekty realizowane przez podmioty zarządzające mieszkaniami socjalnymi lub w sektorze budownictwa socjalnego. Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Preferowane projekty realizowane np. na obszarach szczególnie zagrożonych występowaniem zjawiska ubóstwa energetycznego, projekty realizowane przez podmioty zarządzające mieszkaniami socjalnymi lub w sektorze budownictwa socjalnego. Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Projekty zakładające wsparcie kapitału przyrodniczego, ukierunkowane na zachowanie siedlisk i gatunków oraz odtworzenie ich tam, gdzie zostały zdegradowane. Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Projekty zakładające wsparcie kapitału przyrodniczego, ukierunkowane na zachowanie siedlisk i gatunków oraz odtworzenie ich tam, gdzie zostały zdegradowane.

12 Kryteria oceny Wybór optymalnego wariantu realizacji projektu Koszty projektu i efektywność projektu Zgodność z Programem Rewitalizacji Weryfikacja Programu Rewitalizacji Wymierna korzyść społeczna (Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w których zakres rzeczowy wchodzi tworzenie terenów inwestycyjnych) Powiązanie z celami EFS Wybór optymalnego wariantu realizacji projektu Koszty projektu i efektywność projektu Zgodność z Programem Rewitalizacji Weryfikacja Programu Rewitalizacji Wymierna korzyść społeczna (Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w których zakres rzeczowy wchodzi tworzenie terenów inwestycyjnych) Powiązanie z celami EFS Kryteria dopuszczające Wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0 punktów w kryterium oznacza odrzucenie wniosku) Projekty realizowane w partnerstwie Stopa bezrobocia rejestrowanego, występująca w powiecie, na terenie którego zlokalizowany jest obszar zdegradowany (Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach ZIT MOF) Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym na obszarze zdegradowanym (Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach ZIT MOF) Wpływ projektu na poprawę efektywności funkcjonowania przestrzeni/obiektów w długim okresie czasu Wpływ projektu na regenerację obszarów zdegradowanych Projekt jest realizowany na terenie ośrodków subregionalnych i lokalnych (Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach ZIT MOF) Projekt jest realizowany na obszarach wiejskich (Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach ZIT MOF) Wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0 punktów w kryterium oznacza odrzucenie wniosku) Projekty realizowane w partnerstwie Stopa bezrobocia rejestrowanego, występująca w powiecie, na terenie którego zlokalizowany jest obszar zdegradowany (Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach ZIT MOF) Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym na obszarze zdegradowanym (Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach ZIT MOF) Wpływ projektu na poprawę efektywności funkcjonowania przestrzeni/obiektów w długim okresie czasu Wpływ projektu na regenerację obszarów zdegradowanych Projekt jest realizowany na terenie ośrodków subregionalnych i lokalnych (Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach ZIT MOF) Projekt jest realizowany na obszarach wiejskich (Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach ZIT MOF) Kryteria punktowe

13 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów Numer i nazwa Osi Priorytetowej/ Działania/ Poddziałania Planowany termin rozpoczęcia naborów Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu - kwota dofinansowania publicznego w PLN OP 9. Infrastruktura społeczna 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - ZIT Zielona Góra marzec 2016 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, powojskowych, wiejskich (w tym popegeerowskich) oraz miejskich mająca na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom. 15 000 000,00 OP 9. Infrastruktura społeczna 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT czerwiec 201625 000 000,00 OP 9. Infrastruktura społeczna 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - ZIT Zielona Góra wrzesień 201615 000 000,00 OP 9. Infrastruktura społeczna 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - ZIT Gorzów Wlkp. listopad 20165 000 000,00

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rewitalizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google