Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zmiana nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew CEL PREZENTACJI: CEL PREZENTACJI: PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zmiana nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew CEL PREZENTACJI: CEL PREZENTACJI: PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU."— Zapis prezentacji:

1 1 Zmiana nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew CEL PREZENTACJI: CEL PREZENTACJI: PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU zmiany studium dla części obszaru gminy DYSKUSJA PUBLICZNA 20 maja 2015r.

2 2 Zmiana związana ze wskazaniem lokalizacji inwestycji celu publicznego- projektowanej przesyłowej dwutorowej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 400kV Grudziądz _ Pelplin – Gdańsk Przyjaźń Przedsiębiorstwo Projektowo- Realizacyjne „Dom” sp. z o. o. Starogard Gdański Fot. materiały inwestora PSE SA

3 3 Zmiana Studium Stanowi częściową zmianę dokumentu uchwalonego w styczniu 2014r., ze zmianą nr 1 dot. rejonu Gogolewa (wskazanie dodatkowego obszaru dla elektrowni wiatrowych) Jest to realizacja uchwały Rady Miejskiej w Gniewie Nr XLIX/320/14 z dn. 27.08.2014r.. Ma umożliwić docelowo sporządzenie planu miejscowego i realizację inwestycji celu publicznego ponadlokalnego, o znaczeniu krajowym, istotnego dla krajowego systemu energetycznego

4 4 Cel zmiany- wskazanie lokalizacji linii 400kV Podstawowe dane techniczne projektowanej linii 400 kV: Napięcie znamionowe linii: 400 kV Izolacja: łańcuchy z izolatorami szklanymi lub długopniowymi porcelanowymi Słupy: dwutorowe stalowe kratowe Fundamenty: terenowe żelbetonowe, palowe, prefabrykowane Przewody fazowe: wiązka trzech przewodów stalowo - aluminiowych lub specjalnych Przewody odgromowe: 2 x OPGW Temperatura pracy linii: + 80°C Rozpiętość przęsła: 350 – 500 m

5 5 Jak będzie wyglądała linia Rys - materiały inwestora

6 6 Położenie na tle dotychczas owego Studium W gminie Gniew ok.. 6,6 km linii W obr. geod. Kolonia Ostrowicka, Rakowiec, Pieniążkowo W płd. zach. części gminy w sąsiedztwie granic gminy

7 7 Mapa poglądowa planowanej linii dwutorowej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

8 8 Kalendarium prac planistycznych Uchwała Nr XLIX/320/14 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27.08.2014r. Zawiadomienie Burmistrza- 02 wrzesień 2014r. Zebranie wniosków – do 10.10.2014r. Rozstrzygnięcie wniosków- nie wpłynęły żadne wnioski osób fizycznych Opracowanie ekofizjograficzne i prace studialne Prace projektowe, prognoza środowiskowa Opiniowanie przez Gminną Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną Opiniowanie i uzgodnienia studium – Wyłożenie do publicznego wglądu – od 28.04 – 28.05.2015 Debata publiczna – 20 maja 2015r. Uwagi – do 30 czerwca 2015, sesja uchwalająca

9 9 Lokalizacja obszarów do sporządzenia miejscowego planu dla linii opracowania na tle mapy topograficznej. Czerwone linie pokazują orientacyjną granicę miejscowego planu Rada Miejska podjęła uchwałę inicjująca prace nad planem 28.01.2015 r.

10 10 PODSTAWA PRAWNA – ustawa z 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – t.j DZ. U. z 2015r. poz. 199. Ustawa z 03.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 1235 ze zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28.04.2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego DZ.U. z 2004 Nr 118 poz. 1233 FORMA zmiany studium Uchwała Rady Miejskiej z załącznikami Załącznik nr 1 – scalony tekst studium Załącznik nr 2- załączniki graficzne (1:20000) Załącznik nr 3 – uzasadnienie oraz synteza ustaleń Załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej dot. wniesionych uwag Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy GNIEW – zmiana nr 2 dot. linii 400kV

11 11 Podstawa rozwiązań – wnioski z opracowania ekofizjograficznego oraz wstępny projekt inwestycji Wytyczne środowiskowe dla fragmentu trasy linii – wyrys

12 12 Jeden z załączników graf. zmiany Studium

13 13 Dziękuję za uwagę Kiedyś… Fot – materiały inwestora Maria Kiełb-Stańczuk – DOM sp z o.o. Starogard Gdański


Pobierz ppt "1 Zmiana nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew CEL PREZENTACJI: CEL PREZENTACJI: PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google