Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zgodnie z ofertą realizacja etapu obejmuje: - rozpoznanie krajowych i unijnych uwarunkowań prawnych dotyczących stosowania OZE w budownictwie; - rozpoznanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zgodnie z ofertą realizacja etapu obejmuje: - rozpoznanie krajowych i unijnych uwarunkowań prawnych dotyczących stosowania OZE w budownictwie; - rozpoznanie."— Zapis prezentacji:

1

2 Zgodnie z ofertą realizacja etapu obejmuje: - rozpoznanie krajowych i unijnych uwarunkowań prawnych dotyczących stosowania OZE w budownictwie; - rozpoznanie krajowych i unijnych aktualnych wytycznych stosowania OZE w budownictwie; - określenie zakresu i wymagań dla wytycznych projektowych zastosowania OZE w budownictwie; - opracowanie wytycznych ogólnych dotyczących stosowania OZE w budownictwie; - opracowanie sekwencji wytycznych dla poszczególnych rodzajów OZE przy uwzględnieniu wymagań co do skali i jakości dostarczanej energii;

3 „Poradnik instalacji i eksploatacji OZE w budownictwie mieszkaniowym” 1. Wprowadzenie 2. Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej 3. Podstawowe zasady doboru urządzeń OZE 4. Kolektory słoneczne Zasada działania Czynniki ograniczające możliwość realizacji inwestycji Dobór urządzeń do instalacji Efektywna eksploatacja urządzenia Dobór urządzeń towarzyszących Koszty instalacji Typowe usterki i trwałość urządzeń

4 5. Panele fotowoltaiczne 6. Biogazownie rolnicze 7. Turbiny wodne 8
5. Panele fotowoltaiczne 6. Biogazownie rolnicze 7. Turbiny wodne 8. Turbiny wiatrowe 9. Pompy ciepła 10. Biomasa 11. Systemy zintegrowane Dobór urządzeń zintegrowanych Zasady prawidłowej eksploatacji systemów zintegrowanych 12. Akumulacja energii 13. Oprogramowanie wspomagające dobór instalacji 14. Producenci OZE

5 Podstawowe etapy procesu inwestycyjnego:
Analiza wykonalności: Dostępność substratów Wybór lokalizacji Technologia Opłacalność inwestycji Planowanie przedsięwzięcia: Uregulowanie praw do działki Wybór technologii Decyzja środowiskowa Decyzja lokalizacyjna Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Projekt budowlany Pozwolenie na budowę Podpisywanie umów z dostawcami, odbiorcami, wykonawcami

6 Eksploatacja biogazowni - Sterowanie procesem
Finansowanie: Źródło finansowania Sprzedaż energii Świadectwa pochodzenia Budowa biogazowni: Dostawa Budowa i montaż Rozruch Eksploatacja biogazowni - Sterowanie procesem - Stałość dostaw substratu i odbioru wytworzonej energii

7 Definicja: biogaz rolniczy, biogazownia rolnicza, fermentacja metanowa
Definicja: biogaz rolniczy, biogazownia rolnicza, fermentacja metanowa Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne, (Dz.U nr 89 poz. 625) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, (Dz.U nr 132 poz. 877 z póz. zm.) Lokalizacja biogazowi rolniczej Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U nr 132 poz. 877) Substraty Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U nr 147 poz. 1033) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U nr 80 poz. 479) niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG.

8 Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Decyzja środowiskowa Pozytywna opinia: - SANEPID - RDOŚ - KONSULTACJE SPOŁECZNE Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U nr 199 poz. 1227) Kodeks postępowania administracyjnego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (Dz.U nr 213 poz. 1397) Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U nr 80 poz. 717) Rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne, (Dz.U nr 89 poz. 625)

9 Warunki przyłączeniowe (WP)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U nr 93 poz. 623 z póź. zm.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) – zgodnie z art. 9g Ustawy Prawo Energetyczne operator systemu przesyłowego i operator systemu dystrybucyjnego są obowiązani do opracowania odpowiednio instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, Inne: pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne, (Dz.U nr 0 poz. 145) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz.U Nr 62 poz. 627 z póź. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, (Dz.U nr 130 poz. 881)

10 Przegląd źródeł finansowania projektów biogazowych w 2012 roku: - RPO (Regionalne Programy Operacyjne), - Pożyczki preferencyjne WFOŚiGW i NFOŚiGW, - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - nabór dla mikrobiogazowni rolniczych, - System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2 - Biogazownie rolnicze. - Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmu Finansowego EOG.

11 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zgodnie z ofertą realizacja etapu obejmuje: - rozpoznanie krajowych i unijnych uwarunkowań prawnych dotyczących stosowania OZE w budownictwie; - rozpoznanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google