Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierownik części zadania badawczego: Marek Bieniecki Pozostali autorzy: Mariusz Ćwięczek Iwona Gil Joanna Krzemień Piotr Mocek Krystyna Olejniczak Gliwice,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierownik części zadania badawczego: Marek Bieniecki Pozostali autorzy: Mariusz Ćwięczek Iwona Gil Joanna Krzemień Piotr Mocek Krystyna Olejniczak Gliwice,"— Zapis prezentacji:

1 Kierownik części zadania badawczego: Marek Bieniecki Pozostali autorzy: Mariusz Ćwięczek Iwona Gil Joanna Krzemień Piotr Mocek Krystyna Olejniczak Gliwice, 22 czerwiec 2012 Zadanie badawcze nr 3: Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie Etap 20: Opracowanie wytycznych projektowych wykorzystania OZE w budownictwie, przy uwzględnieniu krajowych i unijnych norm prawnych

2 Opracowanie wytycznych projektowych wykorzystania OZE w budownictwie, przy uwzględnieniu krajowych i unijnych norm prawnych Zgodnie z ofertą realizacja etapu obejmuje: - rozpoznanie krajowych i unijnych uwarunkowań prawnych dotyczących stosowania OZE w budownictwie; - rozpoznanie krajowych i unijnych aktualnych wytycznych stosowania OZE w budownictwie; - określenie zakresu i wymagań dla wytycznych projektowych zastosowania OZE w budownictwie; - opracowanie wytycznych ogólnych dotyczących stosowania OZE w budownictwie; - opracowanie sekwencji wytycznych dla poszczególnych rodzajów OZE przy uwzględnieniu wymagań co do skali i jakości dostarczanej energii;

3 Opracowanie wytycznych projektowych wykorzystania OZE w budownictwie, przy uwzględnieniu krajowych i unijnych norm prawnych Poradnik instalacji i eksploatacji OZE w budownictwie mieszkaniowym 1. Wprowadzenie 2. Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej 3. Podstawowe zasady doboru urządzeń OZE 4. Kolektory słoneczne 4.1 Zasada działania 4.2 Czynniki ograniczające możliwość realizacji inwestycji 4.3 Dobór urządzeń do instalacji 4.4 Efektywna eksploatacja urządzenia 4.5 Dobór urządzeń towarzyszących 4.6 Koszty instalacji 4.7 Typowe usterki i trwałość urządzeń

4 Opracowanie wytycznych projektowych wykorzystania OZE w budownictwie, przy uwzględnieniu krajowych i unijnych norm prawnych 5. Panele fotowoltaiczne 6. Biogazownie rolnicze 7. Turbiny wodne 8. Turbiny wiatrowe 9. Pompy ciepła 10. Biomasa 11. Systemy zintegrowane 11.1 Dobór urządzeń zintegrowanych 11.2 Zasady prawidłowej eksploatacji systemów zintegrowanych 12. Akumulacja energii 13. Oprogramowanie wspomagające dobór instalacji 14. Producenci OZE

5 Opracowanie wytycznych projektowych wykorzystania OZE w budownictwie, przy uwzględnieniu krajowych i unijnych norm prawnych Podstawowe etapy procesu inwestycyjnego: -Analiza wykonalności: -Dostępność substratów -Wybór lokalizacji -Technologia -Opłacalność inwestycji -Planowanie przedsięwzięcia: -Uregulowanie praw do działki -Wybór technologii -Decyzja środowiskowa -Decyzja lokalizacyjna -Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej -Projekt budowlany -Pozwolenie na budowę -Podpisywanie umów z dostawcami, odbiorcami, wykonawcami

6 Opracowanie wytycznych projektowych wykorzystania OZE w budownictwie, przy uwzględnieniu krajowych i unijnych norm prawnych -Finansowanie: -Źródło finansowania -Sprzedaż energii -Świadectwa pochodzenia -Budowa biogazowni: -Dostawa -Budowa i montaż -Rozruch -Eksploatacja biogazowni - Sterowanie procesem - Stałość dostaw substratu i odbioru wytworzonej energii

7 Opracowanie wytycznych projektowych wykorzystania OZE w budownictwie, przy uwzględnieniu krajowych i unijnych norm prawnych Definicja: biogaz rolniczy, biogazownia rolnicza, fermentacja metanowa Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne, (Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, (Dz.U. 1997 nr 132 poz. 877 z póz. zm.) Lokalizacja biogazowi rolniczej Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 1997 nr 132 poz. 877) Substraty Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U. 2008 nr 80 poz. 479) niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG.

8 Opracowanie wytycznych projektowych wykorzystania OZE w budownictwie, przy uwzględnieniu krajowych i unijnych norm prawnych Decyzja środowiskowa Pozytywna opinia: - SANEPID - RDOŚ - KONSULTACJE SPOŁECZNE Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) Kodeks postępowania administracyjnego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717) Rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne, (Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625)

9 Opracowanie wytycznych projektowych wykorzystania OZE w budownictwie, przy uwzględnieniu krajowych i unijnych norm prawnych Warunki przyłączeniowe (WP) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 z póź. zm.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) – zgodnie z art. 9g Ustawy Prawo Energetyczne operator systemu przesyłowego i operator systemu dystrybucyjnego są obowiązani do opracowania odpowiednio instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, Inne: pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne, (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z póź. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881)

10 Opracowanie wytycznych projektowych wykorzystania OZE w budownictwie, przy uwzględnieniu krajowych i unijnych norm prawnych Przegląd źródeł finansowania projektów biogazowych w 2012 roku: - RPO (Regionalne Programy Operacyjne), - Pożyczki preferencyjne WFOŚiGW i NFOŚiGW, - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 3.1.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - nabór dla mikrobiogazowni rolniczych, - System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2 - Biogazownie rolnicze. - Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmu Finansowego EOG.

11 Opracowanie wytycznych projektowych wykorzystania OZE w budownictwie, przy uwzględnieniu krajowych i unijnych norm prawnych Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Kierownik części zadania badawczego: Marek Bieniecki Pozostali autorzy: Mariusz Ćwięczek Iwona Gil Joanna Krzemień Piotr Mocek Krystyna Olejniczak Gliwice,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google