Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr Marlena Ballak doktorant na Wydziale Prawa i Administracji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr Marlena Ballak doktorant na Wydziale Prawa i Administracji"— Zapis prezentacji:

1 Trójpak energetyczny – nowe prawa i obwiązki gmin wynikające z projektów zmian niektórych ustaw
mgr Marlena Ballak doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin, dnia 15 marca 2013 r.

2 PRAWA I OBOWIĄZKI GMIN W ZAKRESIE ENERGETYKI - REGULACJE OBECNE
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059) Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 roku (M.P. z Nr 2 poz.11 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 Nr 0 poz. 647 z późn. zm.)

3 PRAWA I OBOWIĄZKI GMINY W ZAKRESIE ENERGETYKI MOŻNA PODZIELIĆ NA:
ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ JAKO ZADANIE WŁASNE GMINY OŚWIETLENIE MIEJSC PUBLICZNYCH ORAZ DRÓG I ULIC WSPÓŁDZIAŁANIE W RAMACH POLITYKI ENERGETYCZNEJ GMINA JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE GMINA JAKO ODBIORCA ENERGII FUNKCJIONALNE Art. 12, art. 18 ustawy – Prawo energetyczne TWORZENIE PROJEKTÓW ZAŁOŻEŃ DO PLANÓW ZAOPATRZENIA W CIEPŁO , ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE TWORZENIE PROJEKTÓW PLANÓW ZAOPATRZENIA W CIEPŁO , ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI ENERGETYCZNYMI PLANISTYCZNE Art.. 7 ust. 5, art. 16, art. 17. art. 19 i art. 20 ustawy – Prawo energetyczne DOKUMNETY DLA OZE Wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu DOKUMNENT DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ Opinia do decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789). PORZĄDKOWE Art. 7 ust. 8 d ustawy – Prawo energetyczne

4 MAŁY TRÓJPAK ENERGETYCZNY
Projekt zmiany ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 października 2012 r. – druk sejmowy nr 946

5 NOWE REGULACJE „MAŁEGO TRÓJPAKU” W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW GMIN
Gmina jako odbiorca energii będzie mógł skorzystać z ułatwienia w instalowaniu mikroinstalacji OZE FUNKCJIONALNE Współdziałania z administracją rządową w ramach realizacji Krajowego Planu działania na rzecz OZE PLANISTYCZNE Zwolniono gminę z obowiązku wydawania dokumentów potwierdzających lokalizację dla mikroinstalacji OZE PORZĄDKOWE

6 Projekt ustawy prawo energetyczne, wersja 1.24 z 8 październik 2012 r.
TRÓJPAK ENERGETYCZNY Projekt ustawy prawo energetyczne, wersja 1.24 z 8 październik 2012 r. Projekt ustawy prawo gazowe, wersja z dnia 9 października 2012 r. Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, wersja z 9 października 2012 r. Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo energetyczne, ustawę – Prawo gazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii, wersja 0.11 z 9 października 2012 r. Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych, wersja 5.2 z dnia 5 grudnia 2012 r.

7 NOWE PRAWA I OBOWIĄZKI GMIN -WYNIKAJĄCE Z TRÓJPAKU ENERGETYCZNEGO
Udział w PLANOWANIU ROZWOJU przedsiębiorstw energetycznych: przesyłowych, dystrybucyjnych i ciepłowniczych GMINNE PLANY ZAOPATRZENIA PLAN LOKALIZACJI dla korytarza przesyłowego PLANISTYCZNE Zadania własne gminy w zakresie ZAOPATRZENIA w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe przeniesiono do ustawy o samorządzie gminnym Wyłączeni z finasowania przez gminą oświetlenia DRÓG KRAJOWYCH Wprowadzeni definicji INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ Wprowadzono instytucję ODBIORCY WRAŻLIWEGO FUNKCJIONALNE

8 PLANY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH
Konsultacji planu rozwoju przedsiębiorstwa przesyłowego PLAN ROZOWJU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZESYŁOWEGO W planach uwzględnia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub kierunki rozwoju gminy określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (plan ten podlega aktualizacji co 3 lata) PLANY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW DYSTRYBUCYJNYCH W planie uwzględnia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub kierunki rozwoju gminy określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (plan ten sporządza się na okres 6 lat i aktualizuje co 3 lata) PLANY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW CIEPŁOWNICZNYCH

9 GMINNE PLAN ZAOPATRZENIA
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta opracowuje dla obszaru gminy plan zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, zwany dalej „planem zaopatrzenia”. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia UCHWALENIE Plan zaopatrzenia sporządza się dla obszaru gminy na okres co najmniej 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata Wójt, burmistrz albo prezydent miasta powiadamia pisemnie o przystąpieniu do opracowania projektu planu zaopatrzenia operatorów systemów przesyłowych, dystrybucyjnych i ciepłowniczych Przedsiębiorstwa energetyczne zgłaszają, w terminie 14 dni udział w konsultacjach projektu planu zaopatrzenia Uzgodniony projekt planu zaopatrzenia podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz jego zgodności z polityką energetyczną państwa. Projekt planu zaopatrzenia wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, oraz zamieszcza na stronie internetowej urzędu, poprzez obwieszczenie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. PROCEDURA Wójt, burmistrz albo prezydent miasta powołuje ZESPÓŁ DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU składający się z przedstawicieli gminy, przedsiębiorstw oraz innych wskazanych przez gminę osób. Przedsiębiorstwa energetyczne nieodpłatnie udostępniają gminom plany rozwoju oraz przedstawiają wnioski do opracowanego projektu planu zaopatrzenia ZESPÓŁ DO SPRAW OPRACOWANIA

10 PLAN LOKALIZACJI Plan zaopatrzenia uchwalony przez Radę Gminy jest podstawą do określenia planu lokalizacji Plan zaopatrzenia Projekt planu lokalizacji przygotowuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta - Rada Gminy uchwala plan lokalizacji po stwierdzeniu zgodności z planem zaopatrzenia Plan lokalizacji służy do ustalenia korytarza przesyłowego: - dla urządzeń innych niż o znaczeniu krajowym - dla urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej o napięciu nieprzekraczającym 1 kV - urządzeń do przesyłani gazu o ciśnieniu do 10 kPa Plan lokalizacji

11 FUNKCJIONALNE FINANSOWANIE OŚWIETLENIA PRZEZ GMINĘ
Finansowania oświetlenia ulic i placów, pozostających w zarządzie gminy oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich dróg (wyłączone zostały drogi krajowe), znajdujących się na terenie gminy FINANSOWANIE OŚWIETLENIA PRZEZ GMINĘ To kompletna oprawa oświetleniowa, obejmująca źródło światła, urządzenia służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania światła wysyłanego przez źródło światła, zawierającą elementy niezbędne do mocowania i ochrony źródła światła oraz do przyłączania go do obwodu zasilającego, zainstalowaną na konstrukcjach wsporczych wraz z instalacją zasilającą; jeżeli konstrukcja wsporcza służy wyłącznie celom oświetleniowym jest ona również elementem infrastruktury oświetleniowej INFRASTRUKTURA OŚWIETLENIOWA Uprawnieni do otrzymywania zasiłków okresowych, dodatku energetycznego oraz dodatku gazowego do tych zasiłków ODBIORCY WRAŻLIWI

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "mgr Marlena Ballak doktorant na Wydziale Prawa i Administracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google