Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniew – rejon wsi Gogolewo CEL PREZENTACJI: CEL PREZENTACJI: PRZEDSTAWIENIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniew – rejon wsi Gogolewo CEL PREZENTACJI: CEL PREZENTACJI: PRZEDSTAWIENIE."— Zapis prezentacji:

1 1 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniew – rejon wsi Gogolewo CEL PREZENTACJI: CEL PREZENTACJI: PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU DYSKUSJA, DEBATA nad rozwiązaniami projektu zmiany studium Debata publiczna 14 stycznia 2015r.

2 2 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rejon wsi Gogolewo w gm. Gniew Przedsiębiorstwo Projektowo- Realizacyjne „Dom” sp. z o. o. Starogard Gdański

3 3 Zmiana Studium Stanowi częściową zmianę dokumentu uchwalonego w styczniu 2014r. Jest to realizacja uchwały Rady Miejskiej z marca 2014r. Ma umożliwić docelowo sporządzenie planu miejscowego i realizacje m. inn. dodatkowych elektrowni wiatrowych uzupełniających zespół planowany w rejonie wsi Tymawa-Jeleń-Rakowiec

4 4 Cel zmiany- wskazanie lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych Uchwala inicjująca prace z dn. 26.03.2014r.

5 5 Położenie na tle form ochrony przyrody – w tym w Gniewskim OCHK

6 6 Położenie na tle aglomeracji Gniew

7 7 Dotychczasowe Studium – uchwalone 22 stycznia 2014r.

8 8 Kalendarium prac planistycznych Uchwała Nr XLIV/287/14 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 marca 2014r. Zebranie wniosków – do 14.05.2014r. Rozstrzygnięcie wniosków- 09.06.2014r. Opracowanie ekofizjograficzne i prace studialne Prace projektowe, prognoza środowiskowa Opiniowanie przez GKUA – 26.06.2014r. Opiniowanie i uzgodnienia studium – lipiec-grudzień 2014 Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.01- 04.02.2015 Debaty publiczne – 14.01.2015 i 28.01.2015 Uwagi – do 27 lutego 2015 Sesja uchwalająca- marzec 2015

9 9 Lokalizacja obszaru opracowania na tle ortofotomapy.. Niebieskie kropki pokazują orientacyjną wstępną lokalizację elektrowni

10 10 Elektrownie wiatrowe w otoczeniu

11 11 Lokalizacje elektrowni wg wniosku dot. dec środowiskowej (karta informacyjna przedsięwzięcia) Część zachodnia

12 12 Lokalizacje elektrowni wg wniosku dot. dec środowiskowej (karta informacyjna przedsięwzięcia- luty 2014 ) Część wschodnia

13 13 Wnioski do zmiany studium Dot. wyznaczenia nowych terenów mieszkaniowych poza zwartymi obszarami wsi Piaseczno i Gogolewo Dz. 221/2 Gogolewo – uwzględniono

14 14 Wniosek dot. nowych terenów mieszkaniowych Piaseczno dz. 6/1, 6/2, 16/4, 16/5, 16/6, 7/1, 7/2, 7/3 – nie uwzględniono

15 15 Wniosek dot. nowych terenów mieszkaniowych – dz. geod. 225/1 i 21 Piaseczno – nie uwzględniono

16 16 PODSTAWA PRAWNA – ustawa z 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – t.j DZ. U. z 2012r. Poz. 647 ze zm. Ustawa z 03.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 1235 ze zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28.04.2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego DZ.U. z 2004 Nr 118 poz. 1233 FORMA zmiany studium Uchwała Rady Miejskiej z załącznikami Załącznik nr 1 – scalony tekst studium Załącznik nr 2- załączniki graficzne (1:20000) Załącznik nr 3 – uzasadnienie oraz synteza ustaleń Załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej dot. wniesionych uwag Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy GNIEW – rejon wsi Gogolewo

17 17 Podstawa rozwiązań – wnioski z opracowania ekofizjograficznego Proeko-Gdańsk – lipiec 2013

18 18 Uwarunkowania - wyrys z zał. graf

19 19 Kierunki – wyrys z zał graf.

20 20 Infr.techniczna – wyrys z zał. graf

21 21 Prognozowane oddziaływanie realizacji zmiany studium na środowisko Zmiany i przekształcenia powierzchni ziemi – związane z inwestycjami Powstanie nowych źródeł hałasu Powstanie urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych Oddziaływanie na ptaki i nietoperze – wymaga dalszych monitoringów Utrwalenie funkcji rolniczej w otoczeniu wsi Zmiany w krajobrazie – jego antropizacja Potencjalny rozwój przestrzenny wsi Gogolewo- nowe tereny inwestycyjne w ramach zwartej zabudowy wsi

22 22 Wnioski z prognozy środowiskowej Oddziaływanie wiatraków ◦ Na ptaki, nietoperze ◦ Na klimat akustyczny ◦ Na krajobraz (przez okres min 20-25 lat), w tym krajobraz kulturowy (rolniczo-osadniczy) ◦ Wstępne analizy akustyczne wykazały możliwość realizacji zamierzenia w planowanej postaci – na etapie planu po ustaleniu lokalizacji elektrowni możliwa będzie precyzyjniejsza ocena

23 23 Kolejne etapy ocen środowiskowych Oceny: orintologiczne, chiropterologiczne, akustyczne, krajobrazowe Prognoza oddziaływania na środowisko do ustaleń planu miejscowego Decyzja środowiskowa i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia Monitoringi porealizacyjne

24 24 Wizualizacja widoku z dr krajowej na wieś Piaseczno – w tle wiatraki Opracowanie – Alplan Szczecin, XII 2014

25 25 Wizualizacja widoku na wieś Piaseczno – w tle wiatraki

26 26 Kolejne kroki Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu Procedura planistyczna i oceny środowiskowej (prognoza) – min 9 miesięcy Uchwalenie planu miejscowego, jego publikacja Realizacja ustaleń planu- w tym ew. inwestycja elektrowni wiatrowych

27 27 Dziękuję za uwagę Kiedyś… Jutro …


Pobierz ppt "1 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniew – rejon wsi Gogolewo CEL PREZENTACJI: CEL PREZENTACJI: PRZEDSTAWIENIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google