Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARSZAWA 22.11.2012R. Badanie popytu na dofinansowanie budowy energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz założenia techniczno-ekonomiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARSZAWA 22.11.2012R. Badanie popytu na dofinansowanie budowy energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz założenia techniczno-ekonomiczne."— Zapis prezentacji:

1 WARSZAWA 22.11.2012R. Badanie popytu na dofinansowanie budowy energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz założenia techniczno-ekonomiczne programu wsparcia ich budowy

2 1.Wstęp Efektywność energetyczna jest obecnie kluczowym elementem zarówno strategii europejskiej („Europa 2020”), jak i strategii na poziomie krajowym, czy też w konsekwencji na poziomie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3 1.1. Wstęp c.d. Odpowiadając na wyzwania wynikające z zapisów strategicznych, odpowiednich dyrektyw, aktów i norm prawnych jak i rzeczywistych wyzwań przed, którymi stoi nasz kraj, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął się opracowania nowoczesnych instrumentów finansowych skierowanych na poprawę efektywności energetycznej gospodarki, ze szczególnym naciskiem na sektor budownictwa.

4 1.2. Wstęp c.d. Nasza oferta skierowana będzie do inwestorów energooszczędnego budownictwa jednorodzinnego i budynków użyteczności publicznej.

5 2.Badanie popytu Zanim jednak omówię założenia techniczno-ekonomiczne naszego najnowszego produktu w obszarze budownictwa energooszczędnego przytoczę kilka najistotniejszych danych z badania popytu na dofinansowanie budowy energooszczędnych budynków użyteczności publicznej wykonanego na zlecenie NF w m-cu październiku br. Otóż:  W latach 2013 – 2023 połowa samorządów i 1/3 jednostek centralnych planuje inwestycje budynków użyteczności publicznej:  samorządy; budynki sportowo-rekreacyjne, szkoły i przedszkola oraz budynki o charakterze socjalnym ( w tym świetlice),  Instytucje centralne; siedziby własne/biura,

6 2.1. Badanie popytu c.d.  Połowa planowanych budynków jest w fazie opracowania koncepcji (bez projektu budowlanego),  ¾ inwestycji będzie realizowana w cyklu 3 letnim,  Ok.80 % samorządów i 70% instytucji centralnych deklaruje skorzystanie z dofinansowania budowy,  50% samorządów i 43% instytucji centralnych będzie gotowa złożyć wniosek o dofinansowanie w 2013roku.  Energooszczędność jest definiowana jako stosowanie materiałów pozwalających obniżyć zużycie energii;  w tym kontekście główną oczekiwaną cechą budynku jest jego energooszczędność,  główną barierą w stosowaniu energooszczędności są wyższe koszty inwestycji, czas zwrotu z inwestycji, dodatkowe formalności,

7 3. Oferta wsparcia Założenia techniczno-ekonomiczne programu wsparcia budowy energooszczędnych budynków użyteczności publicznej – program LEMUR ( projekt)

8  Alokacja środków ; 300 mln pln,  Okres wdrażania; lata 2013- 2020,  Rodzaje przedsięwzięć: Projektowanie i budowa nowych budynków administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki i sportu. 3.1. Oferta wsparcia c.d.

9 3.2. Oferta wsparcia c.d. Beneficjenci:  jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,  podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,  Ochotnicza Straż Pożarna,  uczelnie w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze,

10 3.3. Oferta wsparcia c.d  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55l Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,  organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne realizujące zadania publiczne.

11 3.4. Oferta wsparcia c.d Intensywność dofinansowania:  Dofinansowanie do 70% wydatków kwalifikowanych dotyczących wykonania projektu budowlanego w wysokości uzależnionej od redukcji zapotrzebowania budynku na energię użytkową:  redukcja Eu 20% - 40% dofinansowanie 30% kosztów projektu  redukcja Eu 40% - 60% dofinansowanie 50% kosztów projektu  redukcja Eu powyżej 60% dofinansowanie 70% kosztów projektu

12 3.5. Oferta wsparcia c.d  Dofinansowanie kosztów budowy w trybie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych w wysokości uzależnionej od redukcji zapotrzebowania na Energię użytkową (Eu):  redukcja Eu 20%- 40% dofinansowanie 300pln/ m²  redukcja Eu 40% - 60% dofinansowanie 500 pln/m²  redukcja Eu powyżej 60% dofinansowanie 700pln/m² Jeszcze w fazie analizy jest forma wsparcia tzn. dotacja jak wyżej czy preferencyjna pożyczka z umorzeniem w wielkości uzależnionej od uzyskanego efektu redukcji Eu.

13 3.6. Oferta wsparcia c.d Warunki dofinansowania  Warunkiem ubiegania się beneficjenta o refundację poniesionych wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, z zastrzeżeniem rozpoczęcia budowy w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę. Nie rozpoczęcie budowy w w/w terminie skutkuje zwrotem 100% otrzymanej dotacji.

14 3.7. Oferta wsparcia c.d  Wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej mogą być uznane za kwalifikowane jedynie w zakresie obejmującym koszty wykonania dokumentacji projektowej w rozumieniu przepisów §4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz.U.2004.202.2072),

15 3.8. Oferta wsparcia c.d  Warunkiem uzyskania dofinansowania na wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztów budowy jest spełnienie przez projekt minimalnego zapotrzebowania budynku na Energię Pierwotną(do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego ( EPHC+W+L ) w ciągu roku) wyliczoną wg poniższego wzoru:

16 3.9. Oferta wsparcia c.d dla  Grupa budynków I (budynki szkolne, sale gimnastyczne przy szkole, świetlice, przychodnie, przedszkola, budynki biurowe. budynki dydaktyczne szkolnictwa wyższego, domy kultury) ; EPHC+W+L = 65 + ΔEPC + ΔEPL; [kWh/(m2* rok)],  Grupa budynków II ( szpitalne ……………….: EPHC+W+L = 390 + ΔEPC + ΔEPL; [kWh/(m2« rok)],  Grupa budynków III( pozostałe) : EPHC+W+L = 105 +ΔE PC + ΔEPL; [kWh/(m2« rok)],

17 3.10. Oferta wsparcia c.d gdzie:  ΔEPC = 25Af,C/ Af, jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku Δ EPC = 0,  Af - powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku,  Af,C - powierzchnia użytkowa chłodzona budynku;  ΔEPL = 50 - dla czasu działania oświetlenia w ciągu roku do 2500 godz, lub  ΔEPL = 100 - dla czasu działania oświetlenia w ciągu roku powyżej 2500 godz, jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku ΔEPL = 0; oraz maksymalnego zapotrzebowania na Energię końcową obliczoną wg wzoru zawartego w Wytycznych.

18 3.11. Oferta wsparcia c.d  Wysokość dofinansowania kosztów budowy w trybie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych w kwocie ustalonej w tabeli 2, uzależnione jest od poziomu redukcji zapotrzebowania energetycznego na energię użytkową QH,nd wyliczoną dla danego (projektowanego) budynku w stosunku do budynku referencyjnego liczonego wg metodologii zawartej w Wytycznych.

19 3.12. Oferta wsparcia c.d  Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 2 mln pln. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości kosztu całkowitego po złożeniu wniosku o dofinansowanie, jeżeli nastąpiło ono w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych

20 3.13. Oferta wsparcia c.d DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Opracował; Tomasz Kuna Z-ca Dyrektora w Departamencie Efektywności Energetycznej w Budownictwie NFOŚiGW w Warszawie


Pobierz ppt "WARSZAWA 22.11.2012R. Badanie popytu na dofinansowanie budowy energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz założenia techniczno-ekonomiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google