Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alternatywne możliwości ubiegania się o wsparcie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alternatywne możliwości ubiegania się o wsparcie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii."— Zapis prezentacji:

1 Alternatywne możliwości ubiegania się o wsparcie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii

2 Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2

3 3 www.nfosigw.gov.pl

4 Źródło wsparcia: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Forma wsparcia: - dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych - pożyczka do 60% kosztów kwalifikowanych Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczęce usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jst nie będące pzredsiębiorcami, OSP, uczelnie i instytuty badawcze, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w zakresie świadczenia świadczeń zdrowotnych, organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, w/w podmioty będące stroną umowy w projekcie grupowym Termin naboru wniosków: od 15 kwietnia do 15 maja 2013 r. Informacje dodatkowe: e.polkowska@nfosigw.gov.pl, b.kaminska@nfosigw.gov.pl e.polkowska@nfosigw.gov.plb.kaminska@nfosigw.gov.ple.polkowska@nfosigw.gov.plb.kaminska@nfosigw.gov.pl 4 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – GIS, cz.1

5 Źródło wsparcia: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej Forma wsparcia: - dotacja - minimalna wartość projektu powyżej 8 mln PLN Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: Wytwórcy energii elektrycznej, operatorzy sieci energetycznych i inne podmioty Takie jak inwestorzy farm wiatrowych, podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie efektywnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającej przyłączenie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z energii wiatrowej przyłączenie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z energii wiatrowej Termin naboru wniosków: od 4 listopada od 15 listopada 2013 r. Informacje dodatkowe: Mariola Degles m.degles@nfosigw.gov.pl m.degles@nfosigw.gov.pl Barbara Miałkowska b.mialkowska@nfosigw.gov.pl b.mialkowska@nfosigw.gov.pl Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – GIS, cz.4 5

6 Źródło wsparcia: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Część A) Termomodernizacja budynków, wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, wykorzystanie OZE, wymiana oświetlenia wewnętrznego Forma wsparcia: dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe, państwowe instytucje kultury, Instytucje gospodarki budżetowej, miejskie i powiatowe komendy straży pożarnej Termin naboru wniosków: od 18 marca do 19 kwietnia 2013r. Informacje dodatkowe: (22) 45 95 843, Informacje dodatkowe: (22) 45 95 843, (22) 45 95 840, (22) 45 95 830, (22) 45 95 841 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.plgis@nfosigw.gov.pl 6 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – GIS, cz.5

7 Źródło wsparcia: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 6) tj. program SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne Formy wsparcia: - dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych - pożyczka do 55% kosztów kwalifikowanych Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki Wnioski można składać od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r. do godz. 15:30. Szczegółowe informacje: Departament Ochrony Klimatu Michał Kolasiński – tel. (22) 45-95-842 Informacje dodatkowe można uzyskać także pod nr tel. (22) 45 95 841, (22) 45 95 846 (22) 45 95 804 (22) 45 95 804 lub adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl lub adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.plgis@nfosigw.gov.pl Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – GIS, cz.6 7

8 Źródło wsparcia: Środki krajowe, Program Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych Dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach: 1) Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego 2) Efektywność energetyczna i magazynowanie energii 3) Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód 4) Pozyskiwanie energii z czystych źródeł 5) Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów w obszarach: 1) Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego 2) Efektywność energetyczna i magazynowanie energii 3) Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód 4) Pozyskiwanie energii z czystych źródeł 5) Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów Dofinansowywanie może być przeznaczone na: 1) fazę B+R obejmujacą: a) badania przemysłowe b) prace rozwojowe 2) fazę wdrożeniową Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – Gekon 8

9 Forma wsparcia: - Dotacja – różne poziomy wsparcia w zależności od kategorii beneficjenta i rodzaju projektu - Dotacja – różne poziomy wsparcia w zależności od kategorii beneficjenta i rodzaju projektu - Kwota wsparcia – różne poziomy wsparcia w zależności od kategorii beneficjenta i rodzaju projektu - Kwota wsparcia – różne poziomy wsparcia w zależności od kategorii beneficjenta i rodzaju projektu – faza B+R od 0,5 mln PLN do 10 mln PLN na projekt – faza B+R od 0,5 mln PLN do 10 mln PLN na projekt – faza wdrożeniowa do 20 mln PLN na projekt, lecz nie więcej niż pięciokrotność kwoty dofinansowania fazy B+R – faza wdrożeniowa do 20 mln PLN na projekt, lecz nie więcej niż pięciokrotność kwoty dofinansowania fazy B+R – warunkiem dofinansowania projektu jest udział finansowy lub rzeczowy przedsiębiorcy/ przedsiębiorców/ grupy przedsiębiorców w kosztach fazy B+R (min. 20% kosztów kwalifikowanych tej fazy) – warunkiem dofinansowania projektu jest udział finansowy lub rzeczowy przedsiębiorcy/ przedsiębiorców/ grupy przedsiębiorców w kosztach fazy B+R (min. 20% kosztów kwalifikowanych tej fazy) Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: Konsorcja naukowo-badawacze oraz przedsiębiorcy abór wniosków będzie prowadzony od 1 marca do 14 marca 2013 r. (do godz. 24:00) wyłącznie w systemie elektronicznym OSF: https://osf.opi.org.pl. Nabór wniosków będzie prowadzony od 1 marca do 14 marca 2013 r. (do godz. 24:00) wyłącznie w systemie elektronicznym OSF: https://osf.opi.org.pl.https://osf.opi.org.pl Szczegółowe informacje: e-mail: gekon@ncbr.gov.pl lub gekon@nfosigw.gov.pl gekon@ncbr.gov.plgekon@nfosigw.gov.plgekon@ncbr.gov.plgekon@nfosigw.gov.pl Dokumentacja konkursowa: www.ncbr.gov.pl, www.ncbr.gov.pl www.nfosigw.gov.plwww.nfosigw.gov.pl, www.program-gekon.pl www.program-gekon.pl www.nfosigw.gov.plwww.program-gekon.pl 9 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – Gekon c.d.

10 http://program-gekon.pl Program GEKON 10 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – Gekon c.d.

11 Źródło wsparcia: Środki krajowe, program Efektywne wykorzystanie energii. Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach Dofinansowanie projektów obejmujących przeprowadzanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego i elektroenergetycznych w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzającym zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 000 MWh/rok 1) audyty energetyczne procesów technologicznych złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 000 MWh/rok: 1) audyty energetyczne procesów technologicznych 2) audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych 3) audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu 4) audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków Forma wsparcia: dotacja do 70 % kosztów kwalifikowanych Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: przedsiębiorcy Termin naboru wniosków: od 11 lutego do 28 lutego 2013 r. 11 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – EWE, cz.1

12 Źródło wsparcia: Środki krajowe, program Efektywne wykorzystanie energii. Część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii przedsiębiorstw Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane przez przedsiębiorców, prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych oszczędności energii. Zakres wspieranych inwestycji obejmuje m.in.: oszczędności energii. Zakres wspieranych inwestycji obejmuje m.in.: 1) racjonalizację zużycia energii elektrycznej 2) racjonalizację zużycia energii cieplnej i gazu 3) modernizację procesów przemysłowych 4) wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością Forma wsparcia: pożyczka do 75 % kosztów kwalifikowanych Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: przedsiębiorcy Termin naboru wniosków: od 11 lutego do 28 lutego 2013 r. Szczegółowe informacje: (22) 45 90 452 12 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – EWE, cz.2

13 Źródło wsparcia: Środki krajowe, program Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Dofinansowanie projektów obejmujących projektowanie i budowę nowych budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkania zbiorowego użyteczności publicznej i budynków mieszkania zbiorowego Forma wsparcia: - dotacja (na koszty opracowania dokumentacji projektowej) - pożyczka Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: Jednostki sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki i spółki, uczelnie i instytuty badawcze, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w zakresie świadczenia świadczeń zdrowotnych, organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne realizujące zadania publiczne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jst nie będące przedsiębiorcami, w tym samorządowe osoby prawne Termin naboru wniosków: od 2 kwietnia 2013 r. Dodatkowe informacje: p.oblekowski@nfosigw.gov.pl, t.kuna@nfosigw.gov.pl p.oblekowski@nfosigw.gov.plt.kuna@nfosigw.gov.plp.oblekowski@nfosigw.gov.plt.kuna@nfosigw.gov.pl 13 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – EWE, cz.4

14 Ś rodki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 14

15 www.eog.gov.pl 15 Obszar priorytetowy: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

16 . Zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla budynków użyteczności publicznej o mocy do 3 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji). 1. Zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla budynków użyteczności publicznej o mocy do 3 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji). Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych należy rozumieć: - kolektory słoneczne o powierzchni ponad 100 m², - kolektory słoneczne o powierzchni ponad 100 m², - układy fotowoltaiczne, - układy fotowoltaiczne, - instalacje do wykorzystania biogazu (z wyłączeniem produkcji tylko energii elektrycznej), - instalacje do wykorzystania biogazu (z wyłączeniem produkcji tylko energii elektrycznej), - pompy ciepła, - pompy ciepła, - instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych, - instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych, - kotły na biomasę. - kotły na biomasę. 16 Mechanizm Finansowy EOG

17 2.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: - administracji publicznej, - administracji publicznej, - oświaty, - oświaty, - opieki zdrowotnej, - opieki zdrowotnej, - opieki społecznej - opieki społecznej - opieki socjalnej, - opieki socjalnej, - szkolnictwa wyższego, - szkolnictwa wyższego, - nauki, - nauki, - wychowania. - wychowania. 3. Projekty mające na celu modernizację węzłów cieplnych o łącznej mocy do 5 MW dla w/w budynków użyteczności publicznej. Mechanizm Finansowy EOG 17

18 Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: Władający lub właściciele obiektów budowlanych, źródeł ciepła lub energii elektrycznej, węzłów cieplnych oraz instalacji, maszyn lub urządzeń, którymi są jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne. Formy wsparcia: dotacja do 80 % kosztów kwalifikowanych dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, dotacja do 80 % kosztów kwalifikowanych dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku pozostałych beneficjentów wysokość dofinansowania jest dodatkowo uzależniona od właściwych przepisów pomocy publicznej w przypadku pozostałych beneficjentów wysokość dofinansowania jest dodatkowo uzależniona od właściwych przepisów pomocy publicznej Wartość dofinansowania projektu wynosi od 170 000 EUR do 3 000 000 EUR. Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane. 18 Mechanizm Finansowy EOG

19 Planowany termin naboru: II kwartał 2013 Szczegółowe informacje: Ministerstwo Środowiska tel. 22 57 92 779, 22 57 92 772 e-mail: mfeog@mos.gov.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tel. 22 45 90 286, 22 45 90 485 e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl Ministerstwo Środowiskamfeog@mos.gov.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejmfeog@nfosigw.gov.pl Ministerstwo Środowiskamfeog@mos.gov.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejmfeog@nfosigw.gov.pl Janusz Mikułowski tel. (22) 45 90 130, mikulowski@nfosigw.gov.pl Anita Kurek: a.kurek@nfosigw.gov.pl mikulowski@nfosigw.gov.pla.kurek@nfosigw.gov.plmikulowski@nfosigw.gov.pla.kurek@nfosigw.gov.pl 19 Mechanizm Finansowy EOG

20 Julita Ewert Monika Biel Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Centrum Informacyjne FEM ul. Wielicka 72 B w Krakowie tel. 12 29 90 776, fax 12 29 90 741 Dziękujemy za uwagę 20


Pobierz ppt "Alternatywne możliwości ubiegania się o wsparcie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google