Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - możliwe źródła finansowania Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - możliwe źródła finansowania Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - możliwe źródła finansowania Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 21 listopada 2015

2 Gospodarka cyrkularna - wyznaczniki Minimalizacja odpadów na etapie projektowania – ograniczanie ilości materiałów koniecznych do wytworzenia produktu/usługi – wydłużanie okresu użytkowania (trwałość) – zapewnienie możliwości naprawy/modernizacji Ograniczenie zużycia surowców w produkcji – zamykanie obiegów – zwiększenie efektywności energetycznej, pozyskiwanie energii ze źródeł niskoemisyjnych i odnawialnych – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

3 Gospodarka cyrkularna - wyznaczniki Odpady jako źródło zasobów – odpady ‘poprodukcyjne’ jako surowce dla innej linii produkcyjnej – ograniczanie zużycia materiałów niebezpiecznych i trudnych do recyklingu – segregacja odpadów i selektywne systemy zbiórki odpadów Opakowane a produkt – producent wyrobu stawia wymagania projektantowi i producentowi opakowania (typ opakowania) – producent opakowania decyduje o składzie materiałowym i technologii produkcji opakowania

4 Gospodarka cyrkularna Przegląd funkcjonowania firmy pod kątem możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań: – leasing zamiast sprzedaży – powtórne wykorzystanie odpadów – przedłużanie cyklu życia produktów lub ich komponentów Wykorzystanie pozytywnych postaw konsumenckich w modelach biznesowych : – sprzedaż produktów z rynku wtórnego – naprawa zużytego sprzętu – nowe koncepcje – np. wspólne użytkowanie

5 Możliwe formy finansowania ochrony środowiska w Polsce Częściowe umorzenie Dotacje Dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego Pożyczki preferencyjne

6 Pomoc de minimis Wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, niewymagające notyfikacji Komisji Europejskiej Ze względu na rozmiar nie powoduje zaburzenia konkurencji na rynku Max. 200 tys. euro na przedsiębiorcę w okresie kolejnych 3 lat podatkowych Wysokość pomocy dla przedsiębiorców z uwzględnieniem zasad ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)

7 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu Dotacje do 60% wartości netto zadań z zakresu: – monitoringu środowiska, – ochrony przyrody, – opracowanie ekspertyz, prowadzenie programów badawczych i wdrożeniowych – likwidacja skutków poważnych awarii Pożyczka do 75% wartości zadania netto Wysokość stopy procentowej pożyczki - 3% (stała) Karencja spłaty pożyczki do 18 m-cy od zakończenia inwestycji

8 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu Pożyczki na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE Dopłaty do oprocentowania kredytu do wysokości 75% wartości zadania netto Wysokość dopłaty do oprocentowania kredytu max. do 3% w skali roku (różnica między stopą do rozliczeń z bankiem a wysokością stopy oprocentowania pożyczek WFOŚ) Okres dopłat do 5 lat

9 Niskoemisyjna gospodarka Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki: – zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych – ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych Kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 90 mln zł Oprocentowanie preferencyjne (stanowi pomoc publiczną) nie mniej niż 2% w skali roku Umorzenie do 15% wypłaconej kwoty pożyczki

10 Niskoemisyjna gospodarka 1.Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych – technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji – technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub zamknięty obieg wody

11 Niskoemisyjna gospodarka – technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę; – instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych – technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych

12 Niskoemisyjna gospodarka 2.Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery – ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW – ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery z działalności przemysłowej

13 SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych Technologie środowiskowe służące ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko Wykorzystanie technologii dot.: – minimalizacji wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystania materiałowego i energetycznego odpadów (recykling i inne metody odzysku) – przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszających jej zużycie

14 SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych Wdrożenie = uruchomienie produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, wdrożenie nowej technologii bądź rozpoczęcie świadczenia nowych usług Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych Kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 90 mln zł Oprocentowanie preferencyjne (stanowi pomoc publiczną) nie mniej niż 2% w skali roku Umorzenie do 20% wypłaconej kwoty pożyczki

15 BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii

16 Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych Kwota pożyczki: do 40 mln zł Oprocentowanie preferencyjne (stanowi pomoc publiczną) nie mniej niż 2% w skali roku Nie podlega umorzeniu

17 Inwestycje energooszczędne w MŚP Dot. inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych – Bank Ochrony Środowiska S.A. – Bank BGŻ BNP Paribas S.A. – IDEA Bank S.A. Dotacja w wysokości 10% - 15% kapitału kredytu bankowego

18 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP – Projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową polegającą na: wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

19 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.5 (schemat A) Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie dotychczasowej oferty, – wprowadzenie nowych lub znacznie ulepszonych metod produkcji lub dostawy, – inwestycje ograniczające materiało-, wodo-chłonność procesu produkcyjnego, – nowoczesne rozwiązania (technologii) dot. przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii).

20 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.5 (schemat A) Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – Dofinansowanie w formie dotacji do 45% dla mikro i małych przedsiębiorstw, do 35% dla średnich przedsiębiorstw, – Min. wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. PLN, – Max. wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 mln PLN

21 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.5.C Wsparcie dotyczące zwiększenia konkurencyjności MŚP – Dofinansowanie w formie zwrotnej, – Wsparcie na rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa (MŚP) poprzez: zakup sprzętu produkcyjnego, nowoczesnych maszyn i urządzeń, inwestycje prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

22 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.5.C Wsparcie dotyczące zwiększenia konkurencyjności MŚP – Dofinansowanie w formie zwrotnej, – Wsparcie na inwestycje zmniejszające szkodliwe oddziaływanie na środowisko: ograniczenie materiało- i wodo-chłonności produkcji, nowoczesne rozwiązania (technologii) dot. przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii).

23 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – m.in. budowa oraz modernizacja (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), – energia wiatru, promieniowania słonecznego, biomasa, biogaz, energia geotermalna – forma wsparcia - pożyczka

24 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE, – wymagany efekt – min. 25% oszczędności energii

25 RPO województwa dolnośląskiego Inwestycje w urządzenia do ogrzewania: – OZE oraz kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe – warunek: znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz szczególnie pilne potrzeby, – podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie, – ograniczenie emisji CO 2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz znaczne oszczędności energii.

26 RPO województwa dolnośląskiego Inwestycje dotyczące źródeł ciepła: – ograniczenie emisji CO 2 w stosunku do istniejących instalacji (co najmniej 30 % w przypadku zmiany spalanego paliwa).

27 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe, – zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie)

28 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – możliwa realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią, – wymagany audyt energetyczny, – min. wartość projektu 50 tys. PLN - max. wartość projektu 2 mln PLN w przypadku MŚP – forma wsparcia: pożyczka?

29 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej MŚP oraz stymulacja ich współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali). – wsparcie MŚP poprzez instrument typu „bon na innowacje” (bezzwrotne wsparcie w formule bonu – dofinansowania usługi na rzecz MŚP).

30 RPO województwa dolnośląskiego „Bon na innowacje” – usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, – konsultacje i doradztwo w zakresie poszukiwania zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu, – audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi bonu.

31 RPO województwa dolnośląskiego Rezultaty skorzystania z „bonu na innowacje” – ulepszenie produktu lub technologii, – zainicjowanie kontaktów mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Dofinansowania usługi na rzecz MŚP – do 100 tys. PLN na jednego przedsiębiorcę.

32 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Doradztwo dla MŚP świadczone przez instytucje otoczenia biznesu w zakresie: – wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu), – uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowe, – projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego,

33 RPO województwa dolnośląskiego Doradztwo dla MŚP świadczone przez instytucje otoczenia biznesu w zakresie (c.d.): – wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, – specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem, – wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP), – doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku.

34 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw – przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, – pomoc w pozyskaniu inwestora, – analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu.

35 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – w przypadku projektów dotyczących usług doradczych dla MŚP – maksymalna wartość wsparcia na jedno przedsiębiorstwo: 150 tys. PLN

36 PO Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Poziom dofinansowania 35 - 80 % – Minimalny wkład własny 20 - 65 % – Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego wynosi 2 mln zł. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

37 PO Inteligentny Rozwój Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez różnego typu podmioty publiczne i prywatne – zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji albo nowego projektu wzorniczego.

38 PO Inteligentny Rozwój Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – Dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu dla micro i małych, a 70% w przypadku średniego przedsiębiorcy, – Min. wkład własny 20% w przypadku mikro lub małego przedsiębiorstwa; 30% w przypadku średniego przedsiębiorstwa – Min. wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 tys. PLN – max. 400 tys. PLN.

39 Ewelina Kaatz-Drzeżdżon ewelina.kaatz@wfos.gdansk.pl tel. 58 301 91 92 wew. 63


Pobierz ppt "Wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - możliwe źródła finansowania Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google