Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - możliwe źródła finansowania Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - możliwe źródła finansowania Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - możliwe źródła finansowania Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 21 listopada 2015

2 Gospodarka cyrkularna - wyznaczniki Minimalizacja odpadów na etapie projektowania – ograniczanie ilości materiałów koniecznych do wytworzenia produktu/usługi – wydłużanie okresu użytkowania (trwałość) – zapewnienie możliwości naprawy/modernizacji Ograniczenie zużycia surowców w produkcji – zamykanie obiegów – zwiększenie efektywności energetycznej, pozyskiwanie energii ze źródeł niskoemisyjnych i odnawialnych – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

3 Gospodarka cyrkularna - wyznaczniki Odpady jako źródło zasobów – odpady ‘poprodukcyjne’ jako surowce dla innej linii produkcyjnej – ograniczanie zużycia materiałów niebezpiecznych i trudnych do recyklingu – segregacja odpadów i selektywne systemy zbiórki odpadów Opakowane a produkt – producent wyrobu stawia wymagania projektantowi i producentowi opakowania (typ opakowania) – producent opakowania decyduje o składzie materiałowym i technologii produkcji opakowania

4 Gospodarka cyrkularna Przegląd funkcjonowania firmy pod kątem możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań: – leasing zamiast sprzedaży – powtórne wykorzystanie odpadów – przedłużanie cyklu życia produktów lub ich komponentów Wykorzystanie pozytywnych postaw konsumenckich w modelach biznesowych : – sprzedaż produktów z rynku wtórnego – naprawa zużytego sprzętu – nowe koncepcje – np. wspólne użytkowanie

5 Możliwe formy finansowania ochrony środowiska w Polsce Częściowe umorzenie Dotacje Dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego Pożyczki preferencyjne

6 Pomoc de minimis Wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, niewymagające notyfikacji Komisji Europejskiej Ze względu na rozmiar nie powoduje zaburzenia konkurencji na rynku Max. 200 tys. euro na przedsiębiorcę w okresie kolejnych 3 lat podatkowych Wysokość pomocy dla przedsiębiorców z uwzględnieniem zasad ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)

7 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu Dotacje do 60% wartości netto zadań z zakresu: – monitoringu środowiska, – ochrony przyrody, – opracowanie ekspertyz, prowadzenie programów badawczych i wdrożeniowych – likwidacja skutków poważnych awarii Pożyczka do 75% wartości zadania netto Wysokość stopy procentowej pożyczki - 3% (stała) Karencja spłaty pożyczki do 18 m-cy od zakończenia inwestycji

8 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu Pożyczki na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE Dopłaty do oprocentowania kredytu do wysokości 75% wartości zadania netto Wysokość dopłaty do oprocentowania kredytu max. do 3% w skali roku (różnica między stopą do rozliczeń z bankiem a wysokością stopy oprocentowania pożyczek WFOŚ) Okres dopłat do 5 lat

9 Niskoemisyjna gospodarka Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki: – zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych – ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych Kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 90 mln zł Oprocentowanie preferencyjne (stanowi pomoc publiczną) nie mniej niż 2% w skali roku Umorzenie do 15% wypłaconej kwoty pożyczki

10 Niskoemisyjna gospodarka 1.Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych – technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji – technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub zamknięty obieg wody

11 Niskoemisyjna gospodarka – technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę; – instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych – technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych

12 Niskoemisyjna gospodarka 2.Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery – ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW – ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery z działalności przemysłowej

13 SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych Technologie środowiskowe służące ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko Wykorzystanie technologii dot.: – minimalizacji wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystania materiałowego i energetycznego odpadów (recykling i inne metody odzysku) – przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszających jej zużycie

14 SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych Wdrożenie = uruchomienie produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, wdrożenie nowej technologii bądź rozpoczęcie świadczenia nowych usług Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych Kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 90 mln zł Oprocentowanie preferencyjne (stanowi pomoc publiczną) nie mniej niż 2% w skali roku Umorzenie do 20% wypłaconej kwoty pożyczki

15 BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii

16 Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych Kwota pożyczki: do 40 mln zł Oprocentowanie preferencyjne (stanowi pomoc publiczną) nie mniej niż 2% w skali roku Nie podlega umorzeniu

17 Inwestycje energooszczędne w MŚP Dot. inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych – Bank Ochrony Środowiska S.A. – Bank BGŻ BNP Paribas S.A. – IDEA Bank S.A. Dotacja w wysokości 10% - 15% kapitału kredytu bankowego

18 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP – Projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową polegającą na: wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

19 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.5 (schemat A) Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie dotychczasowej oferty, – wprowadzenie nowych lub znacznie ulepszonych metod produkcji lub dostawy, – inwestycje ograniczające materiało-, wodo-chłonność procesu produkcyjnego, – nowoczesne rozwiązania (technologii) dot. przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii).

20 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.5 (schemat A) Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – Dofinansowanie w formie dotacji do 45% dla mikro i małych przedsiębiorstw, do 35% dla średnich przedsiębiorstw, – Min. wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. PLN, – Max. wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 mln PLN

21 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.5.C Wsparcie dotyczące zwiększenia konkurencyjności MŚP – Dofinansowanie w formie zwrotnej, – Wsparcie na rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa (MŚP) poprzez: zakup sprzętu produkcyjnego, nowoczesnych maszyn i urządzeń, inwestycje prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

22 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.5.C Wsparcie dotyczące zwiększenia konkurencyjności MŚP – Dofinansowanie w formie zwrotnej, – Wsparcie na inwestycje zmniejszające szkodliwe oddziaływanie na środowisko: ograniczenie materiało- i wodo-chłonności produkcji, nowoczesne rozwiązania (technologii) dot. przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii).

23 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – m.in. budowa oraz modernizacja (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), – energia wiatru, promieniowania słonecznego, biomasa, biogaz, energia geotermalna – forma wsparcia - pożyczka

24 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE, – wymagany efekt – min. 25% oszczędności energii

25 RPO województwa dolnośląskiego Inwestycje w urządzenia do ogrzewania: – OZE oraz kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe – warunek: znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz szczególnie pilne potrzeby, – podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie, – ograniczenie emisji CO 2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz znaczne oszczędności energii.

26 RPO województwa dolnośląskiego Inwestycje dotyczące źródeł ciepła: – ograniczenie emisji CO 2 w stosunku do istniejących instalacji (co najmniej 30 % w przypadku zmiany spalanego paliwa).

27 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe, – zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie)

28 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – możliwa realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią, – wymagany audyt energetyczny, – min. wartość projektu 50 tys. PLN - max. wartość projektu 2 mln PLN w przypadku MŚP – forma wsparcia: pożyczka?

29 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej MŚP oraz stymulacja ich współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali). – wsparcie MŚP poprzez instrument typu „bon na innowacje” (bezzwrotne wsparcie w formule bonu – dofinansowania usługi na rzecz MŚP).

30 RPO województwa dolnośląskiego „Bon na innowacje” – usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, – konsultacje i doradztwo w zakresie poszukiwania zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu, – audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi bonu.

31 RPO województwa dolnośląskiego Rezultaty skorzystania z „bonu na innowacje” – ulepszenie produktu lub technologii, – zainicjowanie kontaktów mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Dofinansowania usługi na rzecz MŚP – do 100 tys. PLN na jednego przedsiębiorcę.

32 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Doradztwo dla MŚP świadczone przez instytucje otoczenia biznesu w zakresie: – wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu), – uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowe, – projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego,

33 RPO województwa dolnośląskiego Doradztwo dla MŚP świadczone przez instytucje otoczenia biznesu w zakresie (c.d.): – wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, – specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem, – wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP), – doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku.

34 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw – przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, – pomoc w pozyskaniu inwestora, – analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu.

35 RPO województwa dolnośląskiego Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – w przypadku projektów dotyczących usług doradczych dla MŚP – maksymalna wartość wsparcia na jedno przedsiębiorstwo: 150 tys. PLN

36 PO Inteligentny Rozwój Działanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Poziom dofinansowania % – Minimalny wkład własny % – Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego wynosi 2 mln zł. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

37 PO Inteligentny Rozwój Działanie Bony na innowacje dla MŚP – zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez różnego typu podmioty publiczne i prywatne – zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji albo nowego projektu wzorniczego.

38 PO Inteligentny Rozwój Działanie Bony na innowacje dla MŚP – Dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu dla micro i małych, a 70% w przypadku średniego przedsiębiorcy, – Min. wkład własny 20% w przypadku mikro lub małego przedsiębiorstwa; 30% w przypadku średniego przedsiębiorstwa – Min. wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 tys. PLN – max. 400 tys. PLN.

39 Ewelina Kaatz-Drzeżdżon tel wew. 63


Pobierz ppt "Wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - możliwe źródła finansowania Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google