Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2011 Nowe ujęcie usług proinnowacyjnych w KSU Krajowa Sieć Innowacji KSU Jakub Rawski Sekcja Rozwoju Systemu KSU, Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2011 Nowe ujęcie usług proinnowacyjnych w KSU Krajowa Sieć Innowacji KSU Jakub Rawski Sekcja Rozwoju Systemu KSU, Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia."— Zapis prezentacji:

1 2011 Nowe ujęcie usług proinnowacyjnych w KSU Krajowa Sieć Innowacji KSU Jakub Rawski Sekcja Rozwoju Systemu KSU, Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu PARP Gliwice, 20 maja 201 1 r.

2 Plan prezentacji 1.Nowe KSI KSU – cel 2.Struktura zarządzania projektem 3.Schemat korzystania z nowej usługi proinnowacyjnej KSI KSU 4.Nowe usługi proinnowacyjne KSI KSU

3 Celami nowego projektu systemowego PARP, finansowanego z Działania 5.2 POIG będą: zapewnienie przedsiębiorcom z obszaru całego kraju dostępu do specjalistycznych, zestandaryzowanych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym; zapewnienie lepszego kontaktu (poprawa przepływu informacji) pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi (wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych). Nowe KSI KSU - cel

4 Struktura zarządzania projektem Zarządzanie merytoryczne: MNiSW i MG Zarządzanie formalne: MRR i MG Klient Realizacja usług: Ośrodki KSI KSU, jednostki naukowe, inne podmioty współpracujące Wdrożenie projektu systemowego: PARP i NCBiR

5 Schemat korzystania z nowej usługi proinnowacyjnej KSI KSU Klient PK i inne podmioty biorące udział w procesie realizacji usług Jednostki naukowe Ośrodki KSI KSU: zespół konsultantów Ośrodka KSI KSU; sieciowy zespół ekspertów. Dostawcy rozwiązań innowacyjnych NCBiR

6 Poszerzenie zakresu usługi – jej przedmiotem będą nie tylko technologie, ale generalnie innowacje/innowacyjność przedsiębiorstwa; Uelastycznienie procesu świadczenia usługi – lepsze dopasowanie zakresu usługi do potrzeb przedsiębiorców; Premiowanie usług prowadzących do opracowania technologii przez jednostki naukowe – współpraca KSI KSU/NCBiR; Wprowadzenie częściowej odpłatności – usługi będą współfinansowane przez przedsiębiorców; Nowe usługi proinnowacyjne KSI KSU – najważniejsze zmiany

7 ETAP I – audyt innowacyjności – audyt możliwości rozwoju i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstwa w 4 obszarach: innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych – Klient uzyskuje wiedzę na temat rozwiązań innowacyjnych, jakie można wdrożyć w jego przedsiębiorstwie, aby zaspokoić jego potrzeby w ww. obszarach; ETAP II – doradztwo we wdrożeniu innowacji – kompleksowe usługi doradcze, których efektem jest wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych (w tym: technologii, rozwiązań organizacyjnych, procesowych czy marketingowych) stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane na I etapie usługi potrzeby Klienta. Nowe usługi proinnowacyjne KSI KSU – zakres

8 Audyt innowacyjności działania prowadzące do rozpoznania i oceny potencjału i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstwa : Składa się ze zdefiniowanych komponentów – komponenty mają określony zakres przedmiotowy (minimum prac jakie należy wykonać) oraz wartość (prawdopodobnie maksymalną dopuszczalną); Rekomendacja dla Klienta (na poziomie ścieżki rozwoju) dotycząca dalszego rozwoju jego przedsiębiorstwa, która zostanie skonkretyzowana i wdrożona na etapie transferu innowacji; Alternatywne ścieżki rozwoju uwzględniają odniesienie do możliwości osiągnięcia zjawiska synergii pomiędzy proponowanym nowym rozwiązaniem a możliwością wykorzystania posiadanych technologii, zdolności produkcyjnych, zasobów i umiejętności – tak, aby usługa transferu innowacji dotyczyła w większym stopniu całego przedsiębiorstwa, a nie jedynie jego wybranego fragmentu; Wybór jednej z rekomendacji wynikających z audytu innowacyjnego poparty analizami finansowymi (przewidywane poziomy sprzedaży, kosztów i zysku) i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Klienta;

9 Doradztwo we wdrożeniu innowacji Usługa doradcza składająca się z zestawu zdefiniowanych komponentów – komponenty mają określony zakres przedmiotowy (minimum prac jakie należy wykonać) oraz wartość (prawdopodobnie maksymalną dopuszczalną); Rezultat (jeden z rezultatów) – wdrożenie przez przedsiębiorcę technologii, ale także innych nietechnologicznych rozwiązań innowacyjnych, pod warunkiem, że będą związane z tą wdrażaną technologią; Poziom dofinansowania usługi zależny od rodzaju wdrażanej / opracowywanej technologii oraz sposobu pracy nad jej opracowaniem; Preferowane będą inne formy pozyskania technologii niż zakup gotowego urządzenia/maszyny – np. podjęcie współpracy z jednostką naukową w celu przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie: o zamówienie usługi badawczo-rozwojowej w jednostce naukowej (JN) mającej doprowadzić do opracowania nowego lub modernizacji rozwiązania innowacyjnego na potrzeby działalności Klienta oraz wdrożenie u klienta; o zakup technologii.

10 Usługobiorcy (Klienci): Przedsiębiorstwa z sektora MSP realizujące działania innowacyjne; W przypadku mikroprzedsiębiorstw – roczne obroty przedsiębiorstwa na poziomie minimum 0,5-1 mln PLN (za ostatni zamknięty rok obrotowy). Warunek taki ma zagwarantować, że usługi będą skierowane do podmiotów posiadających określony potencjał, które będą w stanie kupić, wdrożyć a następnie wykorzystywać innowacje istotne z punktu widzenia nie tylko przedsiębiorcy, ale także jego otoczenia (lokalnego, regionalnego czy nawet krajowego). Teoretycznie daje to szansę, na to, że realizacja projektu systemowego PARP pozwoli osiągnąć wyższą wartość dodaną, w większym stopniu oddziaływać na gospodarkę lokalną, regionalną, a być może nawet krajową.

11 Współfinansowanie Gdy usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym dotyczy opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań we współpracy z jednostką naukową, w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615) i elementem tych rozwiązań jest opracowanie i wdrożenie nowej technologii lub jeżeli przedmiotem usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym jest doradztwo przy opracowaniu i wdrożeniu nowej technologii: do 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku mikro przedsiębiorstw, do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku małych przedsiębiorstw, do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku średnich przedsiębiorstw.

12 Zasady ogólne Wartość usługi – etap I + etap II – średnio w projekcie około 50 tys. zł; Każdy komponent ma określoną wartość – cena usługi zależy od kompozycji komponentów; Proporcja 1:10 – na jedną pełną zrealizowaną usługę, może przypadać maksymalnie 10 usług zakończonych na I etapie – audyt innowacyjności; Świadczenie usługi przez dwa zespoły: Biznesowy – pozyskanie i obsługa Klienta i Technologiczny – zasób sieciowy; Nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy konsultantami KSI a jednostkami naukowymi – premiowanie usług prowadzących do opracowania technologii przez jednostki naukowe; Wspieranie zachowań sieciowych.

13 www.ksu.parp.gov.pl ksu@parp.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2011 Nowe ujęcie usług proinnowacyjnych w KSU Krajowa Sieć Innowacji KSU Jakub Rawski Sekcja Rozwoju Systemu KSU, Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google