Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TELEINFORMATYCZNE CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TELEINFORMATYCZNE CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO."— Zapis prezentacji:

1 TELEINFORMATYCZNE CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO

2 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO Motto: Zarządzanie Informacją i nowoczesnymi mediami, to czynnik wspomagający realizację efektywnego i taniego samorządu

3 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO Podstawa prawna: art. 92 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872) oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578, z późniejszymi zmianami), § 5 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 1998 roku w sprawie składu oraz szczegółowych zasad i trybu powoływania zespołów do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa (Dz.U. Nr 166 poz.1259)

4 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO Informatyzacja = obniżenie kosztów działalności Zadania stojące przed nowym samorządem, wynikające z aktualnej sytuacji finansowej państwa, skłaniają do poszukiwania rozwiązań, które z jednej strony powinny pomóc obniżyć koszty funkcjonowania administracji samorządowej, z drugiej zaś pozwolić na poprawę jej efektywności oraz jakości działania. Analiza struktury bieżących wydatków budżetowych, pozwala zauważyć, że trudno jest szybko i jednoznacznie wskazać na źródła oszczędności ze względu na znaczny udział wydatków nienaruszalnych z punktu widzenia społecznego (np.: szkoły, szpitale, opieka zdrowotna). Jednak jest wręcz oczywiste, aby szybko i efektywnie zmodernizować funkcjonowanie administracji samorządowej, trzeba obniżyć relatywnie wysokie, bieżące koszty jej funkcjonowania.

5 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego – tańsze rozwiązanie problemu W maju 2002 roku polski parlament uchwalił pakiet ustaw określających stany kryzysowe, wyjątkowe i wojenne państwa. Ustawa o stanach wyjątkowych i kryzysowych nakłada na władze terenowe (województwo i powiat) konieczność utworzenia do końca 2004 roku ośrodków zarządzających – kierowania i dowodzenia, które otrzymały nazwę Centrów Zarządzania Kryzysowego (CZK). Utworzenie, wybudowanie, a następnie utrzymanie w ciągłej gotowości takiego Centrum wymaga od władz lokalnych dużych nakładów finansowych. Dlatego TNS (Telecommunications Networks and Systems) postanowiło opracować ofertę Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzowego (CZRiK). Oferta ta spełnia wymagania funkcjonalne i ustawowo przewidziane dla CZK. Jednocześnie z ekonomicznego punktu widzenia oferta wybudowania CZRiK, umożliwia racjonalne wydatkowanie przez społeczność lokalną środków finansowych przewidzianych na wypełnienie przepisów prawa, oraz praktyczne realizowanie programu „BEZPIECZNE MIASTO”. Oferta przewidująca wybudowanie Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzowego (CZRiK) łączy system centrum dowodzenia w trakcie sytuacji kryzysowej, razem z zarządzaniem organizmem miejskim i lokalnymi po przez centrum zarządzania regionalnego czynne i użytkowane każdego dnia.

6 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO Podstawowe koncepcje:

7 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO  Zagrożenie – zdarzenie zagrażające życiu ludzi, mieniu lub środowisku mogące wywołać lub prowadzące bezpośrednio do kryzysu  Kryzys – bezpośrednie następstwo zagrożenia prowadzące do naruszenia lub zerwania więzów społecznych przy równoczesnym zakłóceniu funkcjonowania instytucji publicznych  Centrum Zarządzania Kryzysowego – odpowiednio przygotowane pomieszczenie wraz z zapleczem technicznym umożliwiające pracę Zespołowi Reagowanie Kryzysowego i innym organom doradczym Prezydenta miasta.  Zespół Reagowania Kryzysowego - organ doradczo-wykonawczy Prezydenta miasta działający w sytuacji zagrożenia lub kryzysu, w skład którego wchodzą Miejskiego Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa.

8 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO KONCEPCJA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O ZAGROŻENIU I KRYZYSIE

9 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchamiane jest w sytuacji zagrożenia lub powstania kryzysu w celu koordynowania działań jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz pozostałych służb i inspekcji z działaniami podmiotów mogących uruchomić swój potencjał do celów ratownictwa w granicach administracyjnych miasta na polecenia lub zlecenie Prezydenta Miasta.

10 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO Wszystkie miejskie jednostki organizacyjne, spółki komunalne oraz służby inspekcje i straże wchodzące w skład samorządowej administracji zespolonej W przypadku wystąpienia zagrożenia: Niezwłocznie - drogą telefoniczną, faksową, radiową lub osobiście przekazują informację o zaistniałym stanie Niezwłocznie - drogą telefoniczną, faksową, radiową lub osobiście przekazują informację o zaistniałym stanie Służba dyżurna Straży Miejskiej Służba dyżurna Straży Miejskiej Informacja powinna zawierać zwięzły opis zaistniałego zdarzenia oraz podjętych działań Informacja powinna zawierać zwięzły opis zaistniałego zdarzenia oraz podjętych działań W oparciu o uzyskaną informację służba dyżurna Straży Miejskiej przeprowadza wstępną analizę skali zagrożenia i w razie potrzeby uzupełnia dane W oparciu o uzyskaną informację służba dyżurna Straży Miejskiej przeprowadza wstępną analizę skali zagrożenia i w razie potrzeby uzupełnia dane

11 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO

12 Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Osoba upoważniona przez Kierownika Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Osoba upoważniona przez Kierownika Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Wiceprezydent Miasta sprawujący ogólny nadzór nad zadaniami Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Wiceprezydent Miasta sprawujący ogólny nadzór nad zadaniami Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Prezydent Miasta Wiceprezydent upoważniony do zastępowania Prezydenta Miasta Wiceprezydent upoważniony do zastępowania Prezydenta Miasta Wydaje polecenie do uruchomienia Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Polecenie uruchomienia Centrum Zarządzania Kryzysowego wszczyna procedurę powiadamiania osób funkcyjnych Zespołu Reagowania Kryzysowego realizowaną przez służbę dyżurną Straży Miejskiej Informuje o zagrożeniu wnioskuje o uruchomienie w CZRiK funkcji kryzysowych Służba dyżurna Straży Miejskiej

13 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO SHCEMAT FUNKCJONALNY CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO Schemat działania : CENTRUM ZARZĄDZANIA REGINALNEGO I KRYZYSOWEGO Służba DyżurnaZespół Reagowania Straży Miejskiej Kryzysowego SWD Policji Straż PożarnaCentrum Powiadamiania Ratunkowego Dysp. Kanalizacji i Wodociągów Dysp.Transportu Miejskiego Dysp. Oczyszczalni Miasta Dysp. Energetyki i Ciepłowni Dysp. Pogotowia Ratunkowego Dyspozytor Obrony Cywilnej Dysp. Straży Pożarnej Dysp. Pogotowia Gazowego Zespół Zarządzania Kryzysowego Miasta Wydział Spraw Społecznych Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wydział Spraw Społecznych Inspektorat Weterynarii Inspektorat Ochrony Środowiska Łączność radiowa Stałe łącza telefoniczne Sieć informatyczna Miejska baza danych

14 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO Podstawowe założenia: Rozbudowa infrastruktury służb dyżurnej Straży Miejskiej do poziomu umożliwiającego rozwinięcie na jej bazie pełnej struktury Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego z dodatkowymi stanowiskami zgłoszeniowymi i wydzielonym stanowiskiem operatora sytuacji kryzysowej. Służby dyżurne PSP, Policji i Centrum Powiadamiania Ratunkowego pozostają w dotychczasowych miejscach lokalizacji. Procedury wszystkich służb dotyczące przyjmowania zgłoszeń i postępowania w sytuacjach kryzysowych ujednolicone i oparte o zintegrowany system informatyczny. Mapa cyfrowa i baza danych zintegrowana z innymi służbami i jednostkami miejskimi. Zintegrowany system łączności radiowej obejmujący wszystkie służby, inspekcje i straże oraz miejskie jednostki organizacyjne.

15 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO Zakres zadań do realizacji: 1. Zmiana wyposażenia dotychczasowych pomieszczeń Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego w budynku Straży Miejskiej w połączeniu ze Strażą Pożarną 2. Zintegrowanie systemu łączności radiowej w standardzie TETRA w sposób umożliwiający wymianę informacji głosowej i cyfrowej między służbami, inspekcjami, strażami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz ratownikami kierowanymi do miejsca zdarzenia. 3. Zestawienie łączy stałych. 4. Zintegrowanie systemu informatycznego i utworzenie wspólnej bazy danych. 5. Opracowanie jednolitych procedur powiadamiania i automatyzacja procesów reakcji służb ratowniczych na zdarzenie. 6. Instalacja w CZRiK urządzeń i oprogramowania wspomagającego proces podejmowania decyzji. 7. Instalacja urządzeń systemu ostrzegania i alarmowania.

16 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAGROŻEŃ

17 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO POŻAR Centrum Kontroli otrzymuje informację o pożarze i przystępuje do wstępnego rozpoznania zagrożenia. Czy straż pożarna została już powiadomiona? Lokalizacja pożaru. Czy w pożarze są zagrożeni ludzie? Co się pali (prywatne mieszkania, fabryka, pojazd, niebezpieczne materiały)? Czy istnieje ryzyko eksplozji? Jakie materiały się palą (np. drewno, chemikalia)? Czy istnieje zagrożenie powstania gazów toksycznych? Jak doszło do pożaru (wypadek na drodze, zaniedbanie, podpalenie)? W takim przypadku bliska współpraca ze strażą Pożarną i Służbami ratowniczymi jest konieczna. Może zajść konieczność ewakuacji ludności z okolic pożaru. W każdym przypadku miejsce pożary musi zostać zabezpieczone przez policję. Może też zajść potrzeba wezwania większej ilości jednostek policji (w celu zbadania detali pożary, zabezpieczenia dowodów w przypadku podpalenia).

18 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO WYPADEK DROGOWY Centrum Kontroli otrzymuje informację o wypadku drogowym i przystępuje do wstępnej ewaluacji. Gdzie zdarzył się wypadek? Co się stało? Czy nastąpił wyciek paliwa i czy pojazd się pali? Czy ktoś został ranny? Jeśli tak, jak wiele osób? Etc. Oprócz jednostek policji, które znajdują się na miejscu wypadku i zabezpieczają bezpieczeństwo ruchu innych pojazdów, konieczne być może zaalarmowanie Straży Pożarnej i Służb ratowniczych. W takim wypadku dyspozytor musi wiedzieć jakie jednostki znajdują się w pobliżu wypadku.

19 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO PODŁOŻENIE ŁADUNKU WYBUCHOWEGO Centrum Kontroli otrzymuje wiadomość o podłożonych materiałach wybuchowych i ustala skąd dzwoniono. Centrum Kontroli przekazuje informacje do specjalnych jednostek i organizuje zabezpieczenie terenu przez policję. PRZESTĘPSTWO Centrum Kontroli otrzymuje informację i przystępuje do wstępnej ewaluacji. Co się wydarzyło? Gdzie? Czy ktoś został ranny? Ile osób jest odpowiedzialnych? Jak wyglądają? Jaki jest numer rejestracyjny uciekającego samochodu? Kto powiadomił Centrum? Z jakiego telefonu? Jednocześnie Centra Kontroli organizuje informacje na temat świadków wypadku i zabezpieczenia dowodów. Jeśli jest to konieczne następuje blokada dróg i poszukiwanie przestępców

20 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO Inne zagrożenia mogące przerodzić się w sytuację kryzysową Katastrofa budowlana Awaria sieci wodociągowej Awaria trakcji energetycznej prowadząca do wyłączenia prądu na dużym obszarze miasta Katastrofa lotnicza Powódź Awaria sieci gazowniczej Awaria linii metra

21 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO KORZYŚCI DLA MIASTA Miasto posiada własną sieć cyfrowej łączności trankingowej umożliwiającej przesyłanie głosu i danych. Umożliwiającą codzienne zarządzanie służbami komunalnymi Istnieje gotowy zespół reagowania kryzysowego zarządzany przez Prezydenta Miasta Wszystkie służby miejskie posiadają kontrolę i dostęp do systemu Miasto posiada mechanizm sprawnego zarządzania zgodny ze standardami Unii Europejskiej Sieć jest wykorzystywana przez abonentów komercyjnych – korporacje taksówkowe, firmy przewozowe, agencje ochrony – system zarabia na siebie

22 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO BEZPIECZNE MIASTO MONITORING I ZARZĄDZANIE WSZYSTKIMI SŁUŻBAMI MIEJSKIMI KORZYŚCI KOMERCYJNE

23 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego – na podstawie Projektu Człuchów - przykładowy schemat funkcjonowania cyfrowej łączności radiowej standardu TETRA:

24 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Firma TNS (Telecommunications Networks and Systems) proponuje każdą dogodną dla klienta formę zakupu lub sfinansowania inwestycji: 1. Finansowanie bezpośrednie – zakup systemu przez samorząd, również zakup ratalny 2. Inwestor mieszany - stworzenie spółki komunalnej: samorząd i inwestor - TNS 3. Operator prywatny – TNS utrzymujący się z opłat abonamentowych za użytkowanie systemu 4. Outsourcing – czasowe zarządzanie CZRiK, po ustalonym okresie spłaty, następuje przekazanie Centrum samorządowi

25 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO Jako przykłady podajemy sprawdzone źródła finansowe, które TNS razem ze swoimi Partnerami jest w stanie zaoferować: Finansowanie całości lub części projektów z funduszy pomocowych EU (minimum 25 % własny wkład finansowy lub aport rzeczowy, resztę pokrywa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego); Niskooprocentowany kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Modele finansowania projektu w oparciu o podatki lokalne (emisja obligacji komunalnych lub czasowa cesja opłat z firmy komunalnej np.: opłaty z korzystania z wodociągów, czy kanalizacji); Kredyty lub leasing dostawcy i producenta sprzętu (oparty na wiarygodności Partnera biznesowego – EDS lub producenta – np. Alcatel); Wspólne przedsięwzięcia (spółki prawa handlowego) Operatora systemu razem z władzami lokalnymi (utworzenie spółki komunalnej do zarządzania infrastrukturą systemu, określenie wysokości opłat ryczałtowych).

26 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO DZIĘKUJEMY Z UWAGĘ Już od maja 2003 roku możemy Państwu przedstawić na konkretnym przykładzie pilot instalacji teleinformatycznego kompleksowego rozwiązania CZRiK standardu TETRA w Starostwie Człuchowskim

27 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO Podsumowanie: Rozbudowa infrastruktury służby dyżurnej Straży Miejskiej do poziomu umożliwiającego rozwinięcie na jej bazie pełnej struktury Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego z dodatkowymi stanowiskami zgłoszeniowymi i wydzielonym stanowiskiem operatora sytuacji kryzysowej. Służby dyżurne PSP, Policji i Centrum Powiadamiania Ratunkowego pozostają w dotychczasowych miejscach lokalizacji. Procedury wszystkich służb dotyczące przyjmowania zgłoszeń i postępowania w sytuacjach kryzysowych ujednolicone i oparte o zintegrowany system informatyczny. Mapa cyfrowa i baza danych zintegrowana z innymi służbami i jednostkami miejskimi. Zintegrowany system łączności radiowej w standardzie TETRA obejmujący wszystkie służby, inspekcje i straże oraz miejskie jednostki organizacyjne.

28 CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO


Pobierz ppt "TELEINFORMATYCZNE CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google