Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za lata 2016- 2022 INFORMACJE O REGIONACH Zarząd Województwa Podlaskiego Białystok 24.11.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za lata 2016- 2022 INFORMACJE O REGIONACH Zarząd Województwa Podlaskiego Białystok 24.11.2015."— Zapis prezentacji:

1 1 PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za lata 2016- 2022 INFORMACJE O REGIONACH Zarząd Województwa Podlaskiego Białystok 24.11.2015 r.

2 2 Uwarunkowania funkcjonowania instalacji zagospodarowania odpad ó w komunalnych 1)Funkcjonowanie części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych powinno zapewnić także: a) automatyczną lub ręczną segregację odpadów, mającą na celu zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; b) od 1.01.2016 r. zmniejszenie tzw. kaloryczności odpadów stanowiących pozostałość z sortowania odpadów komunalnych przeznaczoną do składowania. 2) Część mechaniczna instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych może posiadać elementy do produkcji komponentów paliwa alternatywnego (RDF). W przypadku ich braku, odpady stanowiące pozostałość z sortowania odpadów komunalnych nieprzeznaczone do składowania (za wyjątkiem odpadów pochodzących z części biologicznej), powinny być przekazywane do innych instalacji zagospodarowania odpadów, w celu produkcji komponentów paliwa alternatywnego (RDF) lub bezpośrednio do instalacji zapewniającej termiczne przekształcanie odpadów.

3 3 REGIONY GOSPODARKI ODPADAMI na terenie województwa podlaskiego wg WPGO 2012

4 4 Region Centralny 2016 r. Jako instalacje regionalne wskazuje się: 1.Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP): - Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach (instalacja istniejąca, konieczność dostosowania do rozp. o MBP) -MBP Karcze (instalacja planowana) 2.Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów: -Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (instalacja istniejąca, konieczne spełnienie wymagań dla produktów o właściwościach nawozowych […]) -Kompostownia w Karczach (instalacja planowana); -Kompostownia Ekostan w gm. Zabłudów (instalacja planowana); -Kompostownia w gm. Gródek (instalacja planowana); 3.Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania: -Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (składowisko istniejące oraz nowa kwatera 4Aa;

5 5 Region Centralny 2016 r. Minimalne wymagania dla instalacji regionalnych w Regionie Centralnym: Część mechaniczna MBP – 36,0 tys. Mg/rok Część biologiczna MBP – 18,0 tys. Mg/rok Instalacja przetwarzania odp. zielonych i innych bioodpadów – 2,1 tys. Mg/rok Składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania – 145,8 tys. Mg minimalna pojemność składowiska: 36,0 tys. Mg/rok x 27% x 15 lat = 145,8 tys. Mg

6 6 Uchwa ł a w sprawie wykonania WPGO Woj. Podlaskiego – Region Centralny 2016 r.

7 7 Region Centralny 2016 r. Jako instalację ponadregionalną wskazuje się: Instalację termicznego przekształcania odpadów ZUOK Białystok (Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa), zarządzają przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o, ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok, o wydajności 120 000 Mg/ rok (pracującą w systemie ciągłym). Ustala się następującą minimalną wymaganą wydajność ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (spalarnia) PIPOK: 109,5 tys. Mg/rok

8 8 Region Centralny

9 9 1)Aktualna wydajność instalacji w Regionie Centralnym (w zakresie odpadów zmieszanych) wynosi 92 667 Mg/rok na jedną zmianę i jest wystarczająca do zagospodarowania powstającego strumienia odpadów (około 138 tys. Mg/rok), uwzględniając funkcjonowanie np ZUOK w Hryniewiczach w systemie na 3 zmiany. Wydajność tą zapewniają dwie instalacje: ZUOK w Hryniewiczach i CIGO w Studziankach. 2)Realizacja planów (zastąpienie instalacji MBP w Hryniewiczach przez spalarnię w Białymstoku i budowa instalacji MBP w Karczach) zapewni docelową wydajność instalacji w Regionie Centralnym w zakresie odpadów zmieszanych na poziomie 206 tys. Mg/rok na jedną zmianę), co spowoduje nadwyżkę wolnych mocy przerobowych w stosunku do strumienia odpadów (około 68,5 tys. Mg/rok). 3)Dodatkowe zwiększenie wydajności w Regionie Centralnym mógłby spowodować wykazany w ankiecie zamiar budowy w Hryniewiczach nowej instalacji MBP o wydajności 120 tys. Mg/rok odpadów zmieszanych. Zakłada się, że nowa sortownia w Hryniewiczach dedykowana będzie jednak do odpadów zbieranych selektywnie.

10 10 Region Centralny

11 11 Region Centralny 4)Ocenia się, że brak realizacji planowanych instalacji MBP w Hryniewiczach lub Karczach, może wpłynąć negatywnie na zapewnienie prawidłowego zagospodarowania odpadów zmieszanych w Regionie Centralnym. Od 2016 r. funkcjonującymi instalacjami przyjmującymi odpady zmieszane będą ZUOK Białymstoku (spalarnia) i CIGO w Studziankach. Przyjmując, że spalarnia pełni funkcję ponadregionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (PIPOK), czyli przyjmować może odpady spoza Regionu Centralnego, pozostawienie tylko jednej instalacji MBP w regionie może wiązać się z przeciążeniem instalacji CIGO w Studziankach (która także w rzeczywistości przyjmuje odpady inne niż komunalne zmieszane z całego województwa). W związku z tym, biorąc pod uwagę zaawansowaną budowę sortowni w Hryniewiczach, zasadne jest rozważenie jej funkcjonowania także jako instalacji RIPOK MBP.

12 12 Region Centralny

13 13 Region Centralny 1)Aktualna wydajność części biologicznej instalacji MBP w Regionie Centralnym wynosi 64,5 tys. Mg/rok i jest niewystarczająca do przetworzenia koniecznego strumienia odpadów (liczonego jako 50% strumienia odpadów komunalnych zmieszanych). Wydajność tą zapewniają dwa zakłady: w Hryniewiczach i Studziankach. 2)Biorąc jednak pod uwagę planowaną likwidację instalacji MBP w Hryniewiczach, istnieje ryzyko całkowitego braku w Regionie Centralnym instalacji MBP spełniającej względem części biologicznej wymagania w/w rozporządzenia. 3)Dopiero realizacja planowanych inwestycji, przewidujących części biologiczne instalacji MBP w reaktorach zamkniętych (w Studziankach instalacja w budowie, Karczach/Sokółce) pozwoli łącznie na zagospodarowanie 88 500 Mg/rok frakcji podsitowej. 4) Kluczowa jest konieczność budowy części biologicznej MBP w reaktorach zamkniętych/w hali, spełniającej wymagania rozp. MBP

14 14 Region Centralny

15 15 Region Po ł udniowy Jako instalacje regionalne wskazuje się: 1.Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP): - ZZO w Hajnówce (instalacja istniejąca) 2.Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów: -ZZO w Hajnówce (instalacja istniejąca, konieczne spełnienie wymagań dla produktów o właściwościach nawozowych […]); -Kompostownia w m. Olchówka, gm. Narewka, realizowana przez MPO Spółka z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48 z Białegostoku (instalacja planowana); 3.Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania: -ZZO w Hajnówce (instalacja istniejąca, aktualnie zastępcza, RIPOK od 2018 r.)

16 16 Region Po ł udniowy Minimalne wymagania dla instalacji regionalnych w Regionie Południowym: Część mechaniczna MBP – 25,0 tys. Mg/rok Część biologiczna MBP – 12,5 tys. Mg/rok Instalacja przetwarzania odp. zielonych i innych bioodpadów – 2,3 tys. Mg/rok Składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania – 101,0 tys. Mg

17 17 Uchwa ł a w sprawie wykonania WPGO Woj. Podlaskiego – Region Po ł udniowy 2016 r.

18 18 Region Po ł udniowy

19 19 Region Po ł udniowy 1)Aktualna i docelowa wydajność instalacji w Regionie Południowym w zakresie odpadów zmieszanych wynosi 16 tys. Mg/rok (na jedną zmianę) i jest wystarczająca do zagospodarowania powstającego strumienia odpadów (około 31-33 tys. Mg/rok). Wydajność tą zapewnia zakład w Hajnówce przy pracy na dwie zmiany. Ewentualne zwiększenie wydajności wiązać by się musiało z pracą na trzy zmiany.

20 20 Region Po ł udniowy 1)Aktualna wydajność instalacji w Regionie Południowym w zakresie odpadów ulegających biodegradacji wynosi 16,36 tys. Mg/rok i jest wystarczająca do przetworzenia koniecznego strumienia odpadów, aktualnie (około 15,8 tys. Mg/rok) jak też w przyszłości (około 16,5 tys. Mg/rok). Wydajność tą zapewnia zakład w Hajnówce posiadający: część biologiczną instalacji MBP w postaci 4 szt. reaktorów zamkniętych i placu dojrzewania stabilizatu.

21 21 Region Po ł udniowy

22 22 Region Pó ł nocny Jako instalacje regionalne wskazuje się: 1.Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP): -ZUOK w Suwałkach (instalacja istniejąca, konieczność dostosowania do rozp. o MBP) -ZZO Koszarówka (instalacja istniejąca) 2.Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów: -ZUOK w Suwałkach (instalacja istniejąca) -ZZO Koszarówka (instalacja istniejąca) 3.Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania: -ZUOK w Suwałkach (instalacja istniejąca) -ZZO Koszarówka (instalacja istniejąca)

23 23 Region Pó ł nocny Minimalne wymagania dla instalacji regionalnych w Regionie Północnym: Część mechaniczna MBP – 26,0 tys. Mg/rok Część biologiczna MBP – 13,0 tys. Mg/rok Instalacja przetwarzania odp. zielonych i innych bioodpadów – 1,6 tys. Mg/rok Składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania – 105,3 tys. Mg

24 24 Uchwa ł a w sprawie wykonania WPGO Woj. Podlaskiego – Region Pó ł nocny 2016 r.

25 25 Region Północny

26 26 Region Północny 1)Aktualna i docelowa wydajność instalacji w Regionie Północnym w zakresie odpadów zmieszanych wynosi 65-67 tys. Mg/rok i jest wystarczająca do zagospodarowania powstającego strumienia odpadów (około 62-65 tys. Mg/rok). Wydajność tą zapewniają dwie instalacje: w Koszarówce (30-32 tys. Mg/rok ) i Suwałkach (35 tys. Mg/rok ), przy pracy na jedną zmianę. 2)Praca obu instalacji na drugą zmianę może być rozpatrywana w sytuacjach awaryjnych drugiej instalacji MBP w regionie a także może zostać wykorzystana do przyjmowania frakcji odpadów komunalnych innych niż odpady zmieszane (np. zmieszanych odpadów opakowaniowych). Aktualnie wydajność ta dla obu instalacji wynosi 5 150 Mg/rok. Szacuje się, że przeznaczenie drugiej zmiany na sortowanie odpadów zbieranych selektywnie zapewni wydajność około 10 tys. Mg/rok dla Koszarówki i 11,5 tys. Mg/rok dla Suwałk (obliczona jako 1/3 z wydajności jednej zmiany na odpady zmieszane).

27 27 Region Północny

28 28 Region Północny 1)Aktualna i docelowa wydajność instalacji w Regionie Północnym w zakresie odpadów ulegających biodegradacji wynosi 37-35 tys. Mg/rok i jest wystarczająca do przetworzenia koniecznego strumienia odpadów wynoszącego ponad 32 tys. Mg/rok w 2020 r. Wydajność tą zapewniają dwa zakłady: w Koszarówce i Suwałkach. W skład części biologicznej poszczególnych instalacji wchodzą: - hala kompostowania i dojrzewania kompostu oraz plac gotowego kompostu; - biostabilizator w systemie DANO i plac dojrzewania kompostu. 2) Aktualnie zakład w Suwałkach nie posiada cz. biologicznej w reaktorach zamkniętych/hali spełniającej wymagania rozporządzenia w sprawie MBP.

29 29 Region Północny

30 30 Region Zachodni Jako instalacje regionalne wskazuje się: 1.Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP): - ZPiUO w Czartorii (instalacja istniejąca, konieczność dostosowania do rozp. o MBP); - ZPiUO w Czerwonym Borze (instalacja istniejąca); 2.Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów: - ZPiUO w Czartorii (instalacja istniejąca, konieczne spełnienie wymagań dla produktów o właściwościach nawozowych […]); - ZPiUO w Czerwonym Borze (instalacja istniejąca, konieczne spełnienie wymagań dla produktów o właściwościach nawozowych […]); -Kompostownia w m. Ratowo Piotrowo, gm. Śniadowo (instalacja planowana); 3.Składowiska odpadów [...]: - ZPiUO w Czartorii (składowisko istniejące oraz nowe kwatery); - ZPiUO w Czerwonym Borze (składowisko istniejące oraz nowa kwatera); -Składowisko odpadów w Korytkach Borowych (istniejące składowisko zastępcze, planowana budowa nowych trzech kwater – RIPOK w przypadku uzyskania wymaganej minimalnej pojemności).

31 31 Region Zachodni Minimalne wymagania dla instalacji regionalnych w Regionie Południowym: Część mechaniczna MBP – 25,0 tys. Mg/rok Część biologiczna MBP – 12,5 tys. Mg/rok Instalacja przetwarzania odp. zielonych i innych bioodpadów – 1,4 tys. Mg/rok Składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania – 101,0 tys. Mg

32 32 Uchwa ł a w sprawie wykonania WPGO Woj. Podlaskiego – Region Zachodni 2016 r.

33 33 Region Zachodni

34 34 Region Zachodni 1)Aktualna wydajność instalacji w Regionie Zachodnim w zakresie odpadów zmieszanych wynosi 52 tys. Mg/rok i jest niewystarczająca do zagospodarowania powstającego strumienia odpadów (około 70 tys. Mg/rok). Wydajność tą osiągają dwie instalacje: w Czartorii (22 tys. Mg/rok) i Czerwonym Borze (30 tys. Mg/rok), pracując w systemie jednozmianowym. 2)Przy pracy na jedną zmianę łączna wydajność części mechanicznej instalacji MBP według decyzji jest jeszcze niższa i wynosi 49 tys. Mg/rok (22 tys. Mg/rok Czartoria i 27 tys. Mg/rok Czerwony Bór). W 2014 r. zapewnione zostało jednak przetworzenie wszystkich odbieranych odpadów komunalnych zmieszanych – było ich łącznie ponad 50 tys. Mg. 3)Zwiększenie ilości przyjmowanych odpadów zmieszanych do poziomu szacowanego, wymagać będzie prowadzenia pracy w zakładach na dwie zmiany (w obu zakładach występuje jednak brak mocy przerobowych części biologicznej instalacji MBP względem części mechanicznej przy pracy na dwie zmiany) lub zwiększenia wydajności poprzez modernizację. W szczególności dotyczy to zakładu w Czartorii, dla którego ilość odpadów zmieszanych wytwarzanych w obsługiwanym obszarze wyniesie w 2020 r. ponad 39 tys. Mg/rok.

35 35 Region Zachodni 4)Docelowa wydajność instalacji w Regionie Zachodnim w zakresie odpadów zmieszanych wyniesie 70 tys. Mg/rok i będzie prawie wystarczająca do zagospodarowania powstającego strumienia odpadów (około 73 tys. Mg/rok) przy pracy na jedną zmianę. Planowane zwiększenie wydajności części mechanicznej instalacji MBP w Czartorii (do 40 tys. Mg/rok przy jednej zmianie) jest optymalne. Przewiduje się, że brakujące 3 tys. Mg wydajności zostanie zrealizowane poprzez pracę MBP w Czartorii na drugą zmianę. 5)Wskazane jest zatem aby docelowe wydajności zmodernizowanego zakładu w Czartorii określone zostały (także w decyzji) następująco: - wydajność na pierwszą zmianę: 40 tys. Mg/rok odpadów komunalnych zmieszanych; - wydajność na drugą zmianę: 20 tys. Mg/rok odpadów komunalnych zmieszanych (łączna wydajność cz. mech MBP dla odpadów zmieszanych dostosowana jest do planowanej wydajności cz. biologicznej, wynoszącej 30 tys. Mg/rok); - wydajność na drugą zmianę: 6,7 tys. Mg/rok selektywnie zebranych odpadów surowcowych (lub max 13 tys. Mg/rok przy zastrzeżeniu, że cała druga zmiana jest wykorzystywana do sortowania selektywnie zebranych odpadów surowcowych).

36 36 Region Zachodni

37 37 Region Zachodni 1)Aktualna wydajność instalacji w Regionie Zachodnim w zakresie odpadów ulegających biodegradacji wynosi 24,8 tys. Mg/rok i jest niewystarczająca do przetworzenia koniecznego strumienia odpadów (około 35 tys. Mg/rok). Wydajność tą zapewniają dwa zakłady: w Czartorii i Czerwonym Borze. W skład poszczególnych zakładów wchodzi: - plac dojrzewania kompostu (Czartoria); - 4 szt. reaktorów zamkniętych i plac dojrzewania stabilizatu (Czerwony Bór) 2)Docelowa wydajność części biologicznych instalacji MBP w Regionie Zachodnim w zakresie odpadów ulegających biodegradacji wyniesie 46 tys. Mg/rok i będzie wystarczająca do zagospodarowania powstającego strumienia odpadów (około 36,5 tys. Mg/rok).

38 38 Region Zachodni

39 39 Podsumowanie i wnioski

40 40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za lata 2016- 2022 INFORMACJE O REGIONACH Zarząd Województwa Podlaskiego Białystok 24.11.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google