Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych."— Zapis prezentacji:

1 Nowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz. 897) Cz. I – Obowiązki jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw Styczeń 2012 r. dr inż. Zbigniew Lewicki Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

2 NAJISTOTNIEJSZE DATY: r. – wejście ustawy w życie; do r. – obowiązek złożenia 1-szego sprawozdania przedsiębiorców do gmin [art. 9n ust. 2], następne sprawozdania co kwartał; do r. – sejmik województwa uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami z określeniem instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych; 2

3 r. – ostateczny termin rozpoczęcia obowiązywania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach [art. 22 ust. 2]; r. – termin uzyskania wpisu do rejestru dla przedsiębiorców [art. 9c ust. 1]; do r. – 1-sze sprawozdanie gmin (wójta, burmistrza, prezydenta) do marszałka województwa i do WIOŚ za rok 2012; następne sprawozdania co rok; 3

4 r. – początek funkcjonowania nowego systemu; do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbiór odpadów komunalnych; gminy zaczynają pobierać opłaty od mieszkańców [art. 10 ust. 2]; do r. – pierwsze sprawozdania marszałków z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami [za lata ] do Ministra Środowiska; r. – pierwsze sprawozdanie Ministra Środowiska z realizacji KPGO [za lata ] do Prezesa Rady Ministrów. 4

5 Naruszenia obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunal- nymi przez przedsiębiorców odbierających odpady, skutkujące nałożeniem przez WIOŚ admi- nistracyjnej kary pieniężnej: 5

6 W przypadku gdy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieru- chomości: odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej [art. 9b ust. 2] - kara pieniężna w wysokości zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru [art. 9x ust. 1 pkt. 1] – obowiązuje od r.; 6

7 miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi - kara pieniężna w wysokości od zł do zł [art. 9x ust. 1 pkt 2] – obowiązuje od r.; nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – kara pieniężna w wysokości od 500 zł do zł za pierwszy ujawniony przypadek [art. 9x ust. 1 pkt 3] – obowiązuje od r.; 7

8 przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n – kara pieniężna w wysokości od 500 zł do zł [art. 9x ust. 1 pkt 4] – obowiązuje od r.; przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n – kara pieniężna w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia [art. 9x ust. 1 pkt 5] – obowiązuje od r.; 8

9 nie działa na podstawie umowy [art. 6f ust. 1], nie świadczy usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki [art. 6f ust. 2] i nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g – kara pieniężna, obliczona odrębnie dla wymaganego poziomu: 1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami; 2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [art. 9x ust. 2] – obowiązuje od r. 9

10 Naruszenia obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przez gminne jednostki organizacyjne odbierające odpady, skutkujące nało- żeniem przez WIOŚ administracyjnej kary pieniężnej: 10

11 Art. 9k W przypadku gdy gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: 1)nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości [art. 9d ust. 1]; 2)po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych; 11

12 3) nie osiągnęła w kolejnym roku kalendarzowym poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2; WIOŚ zakazuje, w drodze decyzji, wykonywania przez tę jednostkę działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na okres 3 lat. 12

13 Gminna jednostka organizacyjna, która: odbiera odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności, o którym mowa w art. 9k – kara pieniężna w wysokości zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu oraz zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu [art. 9y ust. 1 pkt 1] – obowiązuje od r.; 13

14 miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi – kara pieniężna w wysokości od zł do zł [art. 9y ust. 1 pkt 2] – obowiązuje od r.; nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – kara pieniężna w wysokości od 500 zł do zł za pierwszy ujawniony przypadek [art. 9y ust. 1 pkt. 3] – obowiązuje od r.; 14

15 przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n – kara pieniężna w wysokości od 500 zł do zł [art. 9y ust. 1 pkt 4] – obowiązuje od r.; przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art.9n – kara pieniężna w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia [art. 9y ust. 1 pkt. 5] – obowiązuje od r.; 15

16 nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g – kara pieniężna, obliczona odrębnie dla wymaganego poziomu: 1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami; 2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [art. 9y ust. 2] – obowiązuje od r. 16

17 Naruszenia obowiązków przez prowadzących instalację wskazaną w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, skutkujące nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej przez WIOŚ [art. 9za] 17

18 odbieranie od podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, pochodzących spoza regionu gospodarki odpadami komunalnymi – kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy Mg (tonę) odebranych odpadów [art. 9za pkt 1] – obowiązuje od r.; 18

19 nie zawarcie umowy na zagospodarowywanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który wykonuje swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi – kara pieniężna w wysokości zł [art. 9za pkt 2] – obowiązuje od r.; 19

20 nie odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotu przekazującego odpady komunalne do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi danego regionu, wskazanej w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami - kara pieniężna w wysokości zł [art. 9za pkt 3] – obowiązuje od r. 20

21 Wybrane dane statystyczne Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat dotyczące odpadów komunalnych 21

22 Składowanie < 5% ilości wytwarzanych odpadów: Szwajcaria, Niemcy, Holandia, Szwecja, Austria, Dania i Belgia. Spalanie 48 – 49% ilości wytworzonych odpadów: Szwecja, Dania, Szwajcaria. 22

23 Składowanie >50% ilości wytworzonych odpadów w 2008 r. wśród starych krajów członkowskich UE wykazały: Grecja – 81% Portugalia – 62% Irlandia – 62% Hiszpania – 52% 23

24 Najwyższy wskaźnik recyklingu odpadów wykazują: Niemcy (48%, 274 kg/mieszkańca), Szwecja (36%, 171 kg/mieszkańca), Belgia (36%, 175 kg/mieszkańca). Najwyższy wskaźnik kompostowania odpadów wykazują: Austria (40%, 235 kg/mieszkańca), Holandia (28%, 144 kg/mieszkańca). 24

25 Ilość odpadów wytwarzanych na mieszkańca w EU-27 i w Polsce w roku 2009 EU kg/M Polska kg/M 25

26 Dziękuję za uwagę! 26


Pobierz ppt "Nowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google