Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 22 kwietnia 2011 roku do 22 kwietnia 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 22 kwietnia 2011 roku do 22 kwietnia 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 22 kwietnia 2011 roku do 22 kwietnia 2011 roku

2 I. Realizacja i przygotowanie inwestycji i prac remontowych

3 modernizacji nawierzchni jezdni pl. Kościelnego w Szprotawie 1. Zakończono prace przy modernizacji nawierzchni jezdni pl. Kościelnego w Szprotawie. Koszt wyniósł 550.662,27 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowe Bud- Dróg z Nowej Soli. Koszt wyniósł 550.662,27 zł. 2. Trwają prace przy realizacji następujących zadań: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie – koszt inwestycji 7.409.734,44 zł. budowa sieci wodociągowej z Leszna Dolnego do Szprotawki – budowa sieci wodociągowej z Leszna Dolnego do Szprotawki – koszt inwestycji 309.117,11 zł budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Przemkowskiej w Lesznie Górnym budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Przemkowskiej w Lesznie Górnym – koszt inwestycji 527.883,90 zł

4 20.04.2011r. Przewozy więźniów na trasie: Zakład Karny w Krzywańcu – Szprotawa. W dniu 20.04.2011r. rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przewozy więźniów na trasie: Zakład Karny w Krzywańcu – Szprotawa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ W wyznaczonym terminie zostały złożone dwie oferty następujących firm: - MARVEL POLSKA Sp. z o.o. z Nowogrodu Bobrzańskiego – cena brutto 58.872,00 zł - PKS S.A. ŻARY – cena brutto 57.948,00 zł ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PKS S.A. Żary Do realizacji zamówienia została wybrana firma PKS S.A. Żary 31.12.2011r. Termin realizacji zadania: do 31.12.2011r.

5 II. Gospodarowanie majątkiem gminy i mieniem komunalnym

6 W okresie sprawozdawczym sprzedano: 1 działkę niezabudowaną 1 działkę niezabudowaną położoną w Henrykowie za kwotę 40.036,50 zł 5 lokali mieszkalnych 5 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 16.536,00 zł

7 Rolnictwo i ochrona środowiska III. Rolnictwo i ochrona środowiska

8 Budowie hali magazynowo – produkcyjnej dla potrzeb zakładu obróbki mechanicznej metali w Wiechlicach, Gmina Szprotawa” Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali magazynowo – produkcyjnej dla potrzeb zakładu obróbki mechanicznej metali w Wiechlicach, Gmina Szprotawa”. Zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci Zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci na terenie przy ul. Koszarowej (przy garażach), od ul. Małomickiej do ul. Sobieskiego wzdłuż rzeki Bóbr (las komunalny) oraz między ul. Ciszowską a wsią Polkowiczki.

9 Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie W miesiącu kwietniu przeprowadzono zajęcia z edukacji ekologicznej dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie. Dla klasy szóstej zajęcia były prowadzone na terenie stawów powyrobiskowych w miejscowości Buczek. Uczestnicy mieli możliwość obserwacji i rozpoznawania ptaków wodno – błotnych. „Buczyna Szprotawska”„Chrobrego”. Dla dzieci z klasy trzeciej zorganizowana była wycieczka do rezerwatu przyrody „Buczyna Szprotawska” i do dębu „Chrobrego”.

10 W dniach 18 – 29 kwietnia „Wiosenne porządki w Gminie 2011” W dniach 18 – 29 kwietnia na terenie gminy prowadzona jest akcja ekologiczna „Wiosenne porządki w Gminie 2011” polegająca na dobrowolnym uczestnictwie dzieci i młodzieży w sprzątaniu. Urząd Miejski w Szprotawie zapewnił worki foliowe na śmieci, rękawice oraz odebranie zebranych śmieci.

11 5, 7, 19 i 21 kwietnia 2011 r. Osiedlach nr 1, 2 i 3 W dniach 5, 7, 19 i 21 kwietnia 2011 r. odbyły się zebrania sprawozdawczo- wyborcze w Osiedlach nr 1, 2 i 3. Dokonano wyborów Przewodniczących i Zarządów Osiedli, natomiast na Osiedlu nr 4 nie doszło do wyborów z uwagi na zbyt niską frekwencję (w zebraniu wzięło udział 5 osób na 2.768 uprawnionych), w związku z czym na Osiedlu nr 4 wybory zostaną powtórzone w możliwym najbliższym terminie.

12 Przewodniczącymi poszczególnych Zarządów Osiedli zostały następujące osoby: Osiedle nr 1 Osiedle nr 1 – Agnieszka Kuzyszyn Osiedle nr 2 Osiedle nr 2 – Jan Szymczak Osiedle nr 3 Osiedle nr 3 - Grażyna Kufel

13 IV. Edukacja, kultura i sport

14 22 lutego br. w Lesznie Górnym, Siecieborzycach i Długiem oraz utworzenia Zespołu Szkół w Szprotawie. W dalszym ciągu trwają prace nad przeprowadzeniem reorganizacji jednostek oświatowych, w myśl podjętych w dniu 22 lutego br. uchwał Rady Miejskiej w Szprotawie, w sprawie zamiaru likwidacji szkół w Lesznie Górnym, Siecieborzycach i Długiem oraz utworzenia Zespołu Szkół w Szprotawie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- opinie związków zawodowych W miesiącu kwietniu zakończyły się analizy projektów dotyczących organizacji pracy w nowym roku szkolnym. Obecnie gmina oczekuje na opinie związków zawodowych działających na terenie gminnych jednostek oświatowych w sprawie proponowanych zmian.

15 W miesiącu kwietniu br. odbyły się spotkania, na których omawiane i prezentowane były przyczyny i skutki proponowanych zmian: 11.04.2011 11.04.2011 – z radnymi Radny Miejskiej w Szprotawie, 12.04.2011 12.04.2011 – z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym 13.04.2011 13.04.2011 - z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach i Długiem

16 14.04.2011 14.04.2011 – z rodzicami dzieci Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach i Długiem 18.04.2011 18.04.2011 – z rodzicami dzieci Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym --------------------------------------------------------------------- 18.04.2011 roku Ponadto 18.04.2011 roku na stadionie w Lesznie Górnym odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych. W czasie spotkania omawiano sprawy związane z finansowaniem sportu na terenie gminy Szprotawa.

17 Sprawy obywatelskie V. Sprawy obywatelskie

18 8 kwietnia 2011 NFZ Oddział w Zielonej Górze 512.498,24zł. W dniu 8 kwietnia 2011 roku zawarto ugodę z NFZ Oddział w Zielonej Górze dotyczącą kompensaty wzajemnych należności (należności przejęte po MSP ZOZ). Gmina była zobowiązana zapłacić NFZ kwotę w łącznej wysokości: 512.498,24zł. 227.844,80zł. W wyniku przeprowadzonych negocjacji NFZ uznał nadwykonania na kwotę 227.844,80zł. 284.653,44zł Pozostało do zapłaty 284.653,44zł sześć miesięcznych rat W wyniku dalszych negocjacji ustalono, że pozostała do zapłaty w/w kwota zostanie rozłożona na sześć miesięcznych rat.

19 12 kwietnia realizację zadań publicznych w 2011r., W dniu 12 kwietnia ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011r., w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 5 maja do godz. 1500 Oferty składane mogą być do dnia 5 maja do godz. 15.00

20 18 aktów stanu cywilnego Sporządzono 18 aktów stanu cywilnego, 4 - 4 akty małżeństw, - 14 - 14 aktów zgonów, 5 numerów PESEL - nadano 5 numerów PESEL nowo narodzonym dzieciom z terenu naszej gminy.

21 VI. Stan zadłużenia Gminy Szprotawa

22 Lp.WyszczególnienieJedn. wykonanie prognoza miesięczna 2010 rok 31.01.201 128.02.2011 31.03.201 1 30.04.201 1 31.12.201 1 123456789 IDOCHODY OGÓŁEM 55 095 947 77 636 128 76 992 975 77 739 665 IIPRZYCHODY 1kredyty i pożyczkizł00000 7 500 000 2obligacjezł18 900 0000000 5 957 567 RAZEM 18 900 0000000 13 457 567 IIIROZCHODY 1 spłaty kredytów, pożyczek wykup obligacjizł1 866 4000166 60000 4 066 400 RAZEM 1 866 4000166 60000 4 066 400 IV Zadłużenie z tyt niespłac. kredytów i obligacjizł28 198 200 28 031 600 37 589 367 VZobowiązania wymagalnezł612 079483 415 749 9140 VIZadłużenie ogółem (IV+V)zł28 810 279 28 681 61528 515 015 28 781 514 37 589 367 VII Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o fin. publ. z dnia 30.06.2005 r.% 52,29%36,94%36,73%37,04%37,02%48,35%

23 VII. Realizacja zadań Straży Miejskiej

24 9324 3.070,00 zł, 21 W w/w okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy udzielili 93 pouczenia oraz wystawili 24 mandaty na łączną kwotę 3.070,00 zł, wzięli udział w 21 interwencjach w miejscach publicznych.

25 VIII. Promocja Gminy

26 Biuletyn Urzędu Miejskiego w Szprotawie, Wydany został Biuletyn Urzędu Miejskiego w Szprotawie, zawierający najważniejsze informacje o wydarzeniach gminnych.

27 Dni Szprotawy Trwają przygotowania do obchodów Dni Szprotawy

28 W drodze zapytań ofertowych został wyłoniony organizator Agencja Koncertowa,,PRO ART” z Wrocławia 66.000 zł brutto z Wrocławia, z którą została podpisana umowa na organizację imprezy na kwotę 66.000 zł brutto.

29 29 maja br.,,Criterium Cuprum Cup”,,Dniom Szprotawy 2011”. W niedzielę 29 maja br. na ulicach naszego miasta zorganizowany zostanie wyścig kolarski,,Criterium Cuprum Cup”, jako impreza towarzysząca,,Dniom Szprotawy 2011”. Współorganizatorem obok Gminy Szprotawy jest Dolnośląski Związek Kolarski. TVP3. Udział w kryterium wezmą ekipy polskie i zagraniczne, a całe wydarzenie transmitowane będzie w TVP3.

30 Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze W dniu 20 kwietnia br. przesłane zostały do Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze oferty dwóch hal produkcyjnych umiejscowionych w Szprotawie, należących do prywatnych właścicieli. Oferty hal przygotowane zostały w odpowiedzi na zapytanie fińskiego inwestora, zainteresowanego zlokalizowaniem w Polsce inwestycji obróbki drzewnej.

31 VIII. Inne zadania realizowane przez Burmistrza Szprotawy

32 Dnia 07.04.2011 r. " Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno- ściekowej dla aglomeracji Szprotawa" Dnia 07.04.2011 r. nastąpiło oficjalne przekazanie Terenu Budowy związanego z realizacją inwestycji pn. " Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno- ściekowej dla aglomeracji Szprotawa"

33 Zakład Ogólnobudowlany „ZBOIS” Sp. z o.o.z Krakowa (Lider Konsorcjum) i Ekoservice Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z Zielonej Góry (Partner Konsorcjum). Wykonawcą robót jest Konsorcjum dwóch firm, w skład którego wchodzi: Zakład Ogólnobudowlany „ZBOIS” Sp. z o.o.z Krakowa (Lider Konsorcjum) i Ekoservice Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z Zielonej Góry (Partner Konsorcjum). DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. z Legnicy ECM Group Polska Sp. z o.o. z Warszawy Funkcję Inżyniera sprawuje firma DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. z Legnicy, której podwykonawcą jest ECM Group Polska Sp. z o.o. z Warszawy.

34 W dniach 7 – 9.IV.2011 roku pan Wolfgang Stamm. W dniach 7 – 9.IV.2011 roku w Szprotawie przebywał z wizytą pan Wolfgang Stamm. Jej celem było podpisanie z Gminą umowy na sfinalizowanie zakupu starych dokumentów i innych materiałów o Szprotawie.

35 Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze 8 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze, której przedstawicielem jest Burmistrz Szprotawy. Jej celem jest przede wszystkim organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

36 10 kwietnia 2011 roku o godz. 8.41 minutą ciszy W dniu 10 kwietnia 2011 roku, aby oddać hołd osobom, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku oraz zamordowanym w Katyniu 71 lat temu, Burmistrz Szprotawy, Przewodniczący Rady Miejskiej, radni Rady Miejskiej w Szprotawie, przedstawiciele lokalnych instytucji wzięli udział w uroczystym spotkaniu, o godz. 8.30 w Sali Kolumnowej urzędu. Dokładnie o godz. 8.41 minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych.

37 Aby uczcić pamięć poległych, zgromadzeni podpisali powyższy dokument

38 Po spotkaniu, pod tablicą poświęconą Ofiarom Katynia przy Kościele pw. WNMP w Szprotawie, złożono kwiaty i zapalono znicze.

39 W dniu 11.04.2011 r. ''Perle Cup'' w Sprembergu w dniach 29-30.07.2011 r. W dniu 11.04.2011 r. odbyło się spotkanie robocze dotyczące organizacji międzynarodowego turnieju piłkarskiego ''Perle Cup'' w Sprembergu w dniach 29-30.07.2011 r. Powyższy projekt ma na celu zarówno pogłębienie współpracy pomiędzy miastami partnerskimi w dziedzinie kultury i sportu, jak również zorganizowanie podobnej imprezy w Szprotawie.

40 12 kwietnia 2011 roku w Szkole Podstawowej w Wiechlicach 12 kwietnia 2011 roku w Szkole Podstawowej w Wiechlicach odbyło się spotkanie mieszkańcami osiedla Wiechlice w sprawie bezpieczeństwa i porządku na tym terenie. 13 kwietnia 2011 roku w Szkole Podstawowej w Lesznie Górnym 13 kwietnia 2011 roku w Szkole Podstawowej w Lesznie Górnym odbył się konkurs dla dzieci i młodzieży ze szkół naszej gminy pt. „Omnibus”. Jury konkursu przewodniczył Burmistrz Szprotawy

41 14 kwietnia Tęczowy Korowód Radości i Optymizmu 14 kwietnia Przedszkole Komunalne nr 2 zorganizowało Tęczowy Korowód Radości i Optymizmu. Dzieci przekazały na ręce Burmistrza Józefa Rubachy wielką garść optymizmu i radości dla całej społeczności naszego miasta.

42 19 kwietnia br. W dniu 19 kwietnia br. Burmistrz spotkał się w Dzikowicach z sołtysem i radą sołecką tej miejscowości. Tematem spotkania była sprawa remontu budynku filii bibliotecznej oraz usuwania usterek po wykonaniu remontu świetlicy wiejskiej.

43 20 kwietnia 2011 r. Wojewodą Lubuskim Panią Heleną Hatką 20 kwietnia 2011 r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie Burmistrza Szprotawy z Wojewodą Lubuskim Panią Heleną Hatką. Przedstawiono oferty gospodarcze z terenu miasta i gminy Szprotawa pod kątem możliwości zagospodarowania terenów po Jednostkach Armii Radzieckiej.

44 21 kwietnia 2011 roku Must be the music” – Szprotawianiniem Danielem Boczniewiczem. W dniu 21 kwietnia 2011 roku odbyło się spotkanie Burmistrza z uczestnikiem programu „Must be the music” – Szprotawianiniem Danielem Boczniewiczem.

45 Dziękuję Państwu za uwagę. BURMISTRZ SZPROTAWY JÓZEF RUBACHA SZPROTAWA, DNIA 28 KWIETNIA 2011 r.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 22 kwietnia 2011 roku do 22 kwietnia 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google