Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracownicy wydziału: Naczelnik Wydziału – Kazimierz Grubba Szkolenie - Akademia Pomorska w Słupsku – Pracownicy wydziału: Naczelnik Wydziału.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracownicy wydziału: Naczelnik Wydziału – Kazimierz Grubba Szkolenie - Akademia Pomorska w Słupsku – Pracownicy wydziału: Naczelnik Wydziału."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Pracownicy wydziału: Naczelnik Wydziału – Kazimierz Grubba
Szkolenie - Akademia Pomorska w Słupsku – Pracownicy wydziału: Naczelnik Wydziału – Kazimierz Grubba Inspektor – Maria Mocek Inspektor – Franciszek Konkel WBiZK Starostwo Powiatowe Wejherowo –

4 Zadania realizowane przez wydział:
Szkolenie - Akademia Pomorska w Słupsku – Zadania realizowane przez wydział: z zakresu zarządzania kryzysowego z zakresu obrony cywilnej z zakresu spraw obronnych z zakresu kwalifikacji wojskowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej z zakresu ochrony informacji niejawnych pełnienie funkcji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego WBiZK Starostwo Powiatowe Wejherowo –

5 KSRG w powiecie wejherowskim
Szkolenie - Akademia Pomorska w Słupsku – KSRG w powiecie wejherowskim WBiZK Starostwo Powiatowe Wejherowo –

6 KSRG w powiecie wejherowskim
Szkolenie - Akademia Pomorska w Słupsku – KSRG w powiecie wejherowskim Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Art Minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Art Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: 1) walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi; 2) ratownictwo techniczne; 3) ratownictwo chemiczne; 4) ratownictwo ekologiczne; 5) ratownictwo medyczne; współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (…). WBiZK Starostwo Powiatowe Wejherowo –

7 KSRG w powiecie wejherowskim
Szkolenie - Akademia Pomorska w Słupsku – KSRG w powiecie wejherowskim Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Art. 12. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda lub starosta odpowiednio na obszarze kraju, województwa lub powiatu określają zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynują jego funkcjonowanie i kontrolują wykonywanie wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kierują tym systemem. Wojewoda i starosta wykonują swoje zadania przy pomocy odpowiednio wojewódzkiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, działających na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę. Zadanie to może być wykonywane przy pomocy komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), albo przy pomocy komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych. WBiZK Starostwo Powiatowe Wejherowo –

8 KSRG w powiecie wejherowskim
Szkolenie - Akademia Pomorska w Słupsku – KSRG w powiecie wejherowskim Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Art. 15. Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: 1) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej; 1a) jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej; 2) zakładowa straż pożarna; 3) zakładowa służba ratownicza; 4) gminna zawodowa straż pożarna; 4a) powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna; 5) terenowa służba ratownicza; 6) ochotnicza straż pożarna; 7) związek ochotniczych straży pożarnych; 8) inne jednostki ratownicze. WBiZK Starostwo Powiatowe Wejherowo –

9 KSRG w powiecie wejherowskim
Szkolenie - Akademia Pomorska w Słupsku – KSRG w powiecie wejherowskim Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Art. 13. 1. Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu ze starostą. 6. Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy: 1) kierowanie komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej; 2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych; 3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania; (..) 6) analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 7) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej; 8) współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie; (8a…) 9) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; 10) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu; (…) 12) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa; (…) 14) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego; 15) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych; (…). WBiZK Starostwo Powiatowe Wejherowo –

10 KSRG w powiecie wejherowskim
Szkolenie - Akademia Pomorska w Słupsku – KSRG w powiecie wejherowskim Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Art Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) edukacji publicznej; 2) promocji i ochrony zdrowia; (...) 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; (...) 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 16) ochrony przeciwpowodziowej, (...), przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; (...) 20) obronności; (...) 23) działalności w zakresie telekomunikacji. WBiZK Starostwo Powiatowe Wejherowo –

11 KSRG w powiecie wejherowskim
Szkolenie - Akademia Pomorska w Słupsku – KSRG w powiecie wejherowskim Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Art. 21b. Do zadań własnych powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy: prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu; budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu; organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu. WBiZK Starostwo Powiatowe Wejherowo –

12 Szkolenie - Akademia Pomorska w Słupsku – 2015-05-28
KSRG w powiecie wejherowskim WBiZK w Wejherowie opracował przesłany dla Wojewody Pomorskiego projekt rozporządzenia regulującego Art. 12. ust. 5. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę. (…).” WBiZK Starostwo Powiatowe Wejherowo –

13 Sympozjum i próbne ewakuacje szkół
Szkolenie - Akademia Pomorska w Słupsku – Zadania realizowane w powiatowych placówkach oświatowych Sympozjum i próbne ewakuacje szkół Konferencja „Edukacja dla bezpieczeństwa” Zawody „Edukacja dla bezpieczeństwa” – 2010 , 2011 , , 2013 , 2014 , 2015 Powiatowe ćwiczenia ZK i OC Bezpieczna droga do szkoły Wojewódzkie zawody „Sprawni jak żołnierze” – 2013 , 2014 , 2015 Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży - SEWI WBiZK Starostwo Powiatowe Wejherowo –

14

15


Pobierz ppt "Pracownicy wydziału: Naczelnik Wydziału – Kazimierz Grubba Szkolenie - Akademia Pomorska w Słupsku – Pracownicy wydziału: Naczelnik Wydziału."

Podobne prezentacje


Reklamy Google