Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.zojm.wroclaw.pl ZARZĄD OBSŁUGI JEDNOSTEK MIEJSKICH WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI OSIEDLI W KADENCJI 2009-2013 Wrocław, 03.04.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.zojm.wroclaw.pl ZARZĄD OBSŁUGI JEDNOSTEK MIEJSKICH WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI OSIEDLI W KADENCJI 2009-2013 Wrocław, 03.04.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄD OBSŁUGI JEDNOSTEK MIEJSKICH WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI OSIEDLI W KADENCJI Wrocław, r.

2 Zadania realizowane przez ZOJM na rzecz Osiedli: obsługa finansowo-księgowa obsługa merytoryczna i prawna prowadzenie zadań remontowych (do grudnia 2009 r.) wsparcie w realizacji zadań na rzecz mieszkańców Osiedli (doradztwo i lobbing) ustawiczne działania szkoleniowe z zakresu gospodarki finansowej Osiedli

3 Działania ZOJM w latach : przygotowanie Zasad obsługi finansowej i prawnej organów Osiedli w formie vademecum dla radnych osiedlowych [kwiecień 2009 r.] organizacja szkoleń dla nowo wybranych przedstawicieli Zarządów Osiedli [maj 2009 r.]

4 Działania ZOJM w latach : wizyty Dyrektora ZOJM w siedzibach samorządów Osiedli [marzec-grudzień 2011 r.] przygotowanie Zasad obsługi finansowej i prawnej organów Osiedli w formie instrukcji przyjętej Zarządzeniem Dyrektora ZOJM [kwiecień 2011 r.]

5 Działania ZOJM w latach (c.d.): uruchomienie ujednoliconych kont pocztowych dla Osiedli w domenie osiedle.wroc.pl [wrzesień 2011 r.] przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli Zarządów Osiedli [listopad 2011 r.]

6 Działania ZOJM w latach : Przygotowanie i przekazanie Prezydentowi Wrocławia, Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Przewodniczącemu Komisji ds. Osiedli raportu z wizyt [styczeń-marzec 2012 r.] Rozpoczęcie publikacji cyklicznego biuletynu - Informatora dla samorządów Osiedli [pierwszy numer - maj 2012 r.]

7 Plany ZOJM na 2013 r.: nowelizacja Zasad obsługi finansowej i prawnej organów Osiedli [kwiecień 2013 r.] organizacja szkoleń dla nowo wybranych przedstawicieli Zarządów Osiedli [wrzesień 2013 r.] uruchomienie aplikacji Budżety online dla samorządów Osiedli

8 Propozycje zmian i nowych rozwiązań w relacjach Miasto-Osiedla: ujednolicenie standardu siedzib samorządów Osiedli wypracowanie jednolitych zasad współpracy z miejskimi jednostkami edukacyjnymi (korzystanie z infrastruktury) rozważenie możliwości udziału przedstawicieli Osiedli w komisjach konkursowych (wybory dyrektorów placówek oświatowych) wskazanie osób ze strony jednostek organizacyjnych Miasta i Urzędu Miejskiego do bezpośrednich kontaktów z Osiedlami uregulowanie formy i zasad gospodarowania przez Osiedla przekazanym im do korzystania mieniem komunalnym

9 Propozycje zmian i nowych rozwiązań w relacjach Miasto-Osiedla (c.d.): wypracowanie wspólnego programu z BSTiR w sprawie właściwego wykorzystania obiektów sportowych zamieszczenie wystandaryzowanych tablic informacyjnych do dyspozycji samorządów Osiedli wypracowanie modelu uczestnictwa samorządów Osiedli na etapie planowania rozwiązań dot. bezpieczeństwa na Osiedlach Rozważenie możliwości wprowadzenia zapisu w Statucie Osiedla o konieczności składania rocznych sprawozdań w ZOJM propozycja przejęcia przez ZOJM regulowania bieżących należności za media dostarczane do siedzib organów Osiedli

10 Propozycje zmian i nowych rozwiązań formalno- prawnych (zapisy statutowe): Ujednolicenie zapisów Statutu Wrocławia i Statutów Osiedli, w tym kwestie: reprezentowania Osiedla na zewnątrz przez jego organy, nadzoru organów Miasta nad działalnością Osiedla, zasad gospodarowanie mieniem przekazanym do korzystania Osiedlu, składania dokumentacji dot. działalności Osiedla (terminy, adresaci)

11 Propozycje zmian i nowych rozwiązań formalno- prawnych (zapisy statutowe, c.d.): uszczegółowienie i rozgraniczenie kompetencji oraz odpowiedzialności poszczególnych organów Osiedla określenie procedur i sankcji wynikających z braku realizacji przez organy Osiedla ich statutowych obowiązków w określonych terminach (brak uchwalenia planu finansowego, niezłożenie sprawozdania, brak uzupełnienia wygaszonych mandatów, itd.) dookreślenie zasad związanych z technicznymi aspektami działania organów Osiedla (np. sposób liczenia quorum, jawności obrad, zwoływania sesji, odbywania dyżurów)

12 Obszary współpracy ZOJM Osiedla: Samorządy Osiedli Obsługa finansowo-księgowa Doradztwo prawne i merytoryczne Lobbing pomysłów i projektów Partnerstwo podmiotów Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów Współdziałanie z Jednostkami Gminy

13 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Www.zojm.wroclaw.pl ZARZĄD OBSŁUGI JEDNOSTEK MIEJSKICH WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI OSIEDLI W KADENCJI 2009-2013 Wrocław, 03.04.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google