Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIESZKANIA WSPOMAGANE W STARGARDZIE. Stargard jest trzecim co do wielkości miastem województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje powierzchnię 4 810 ha i liczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIESZKANIA WSPOMAGANE W STARGARDZIE. Stargard jest trzecim co do wielkości miastem województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje powierzchnię 4 810 ha i liczy."— Zapis prezentacji:

1 MIESZKANIA WSPOMAGANE W STARGARDZIE

2 Stargard jest trzecim co do wielkości miastem województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje powierzchnię 4 810 ha i liczy ok. 67 tys. mieszkańców. Położony jest nad rzeką Iną, w odległości 40 km od Szczecina i 180 km od Berlina. Budżet miasta wynosi ponad 212 milionów złotych.

3 POLITYKA MIESZKANIOWA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM URZĄD MIASTA -wyznaczanie kierunków realizacji - monitoring STBS Spółka z o.o. - udział w planowaniu i programowaniu działań -administrowanie i zarządzanie zasobem lokali komunalnych - Program „Potrzebny Dom” MOPS - realizacja działań osłonowych skierowanych do najemców lokali komunalnych ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - zapewnianie schronień tymczasowych - współpraca w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego - WSPÓŁPRACA

4 POLITYKA MIESZKANIOWA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM UMOWA NA ADMINISTROWANIE SYSTEM NAJEM – PODNAJEM POROZUMIENIA UMOWY NAJMU UMOWA O ZARZĄDZANIE

5 POLITYKA MIESZKANIOWA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM UMOWA NA ADMINISTROWANIE: sporządzanie, weryfikacja i realizacja list osób uprawnionych do przydziału lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta zawieranie umów najmu wypowiadanie i rozwiązywanie umów najmu realizacja wyroków sądowych o eksmisję realizacja procedury zamian lokali scalanie i przekwalifikowanie lokali komunalnych

6 POLITYKA MIESZKANIOWA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM UMOWA O ZARZĄDZANIE: zarządzanie budynkami i lokalami Miasta: – zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji nieruchomości Miasta – utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym pełnienie obowiązków wynajmującego w stosunku do lokali komunalnych: – ustalanie wysokości czynszu i opłat w oparciu o obowiązujące regulacje prawne – realizacja procedury działań windykacyjnych – realizacja programów pomocy osobom zagrożonym eksmisją – prowadzenie rachunku kaucji mieszkaniowych, ich waloryzacja i rozliczanie – prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu niedostarczenia uprawnionym lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego – wynajmowanie lokali i pomieszczeń od innych właścicieli w celu realizacji zadań Miasta w zakresie dostarczania lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych reprezentowanie Miasta we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Miasta: – ponoszenie wydatków związanych z utrzymanie nieruchomości wspólnej – kontrolowanie działalności zarządów wspólnot mieszkaniowych

7 POLITYKA MIESZKANIOWA W STARGARDZIE SZCZ ECIŃSKIM

8

9 MIESZKANIA WSPOMAGANE JAKO ELEMENT POLITYKI MIESZKANIOWEJ MIASTA UCHWAŁY: W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI KOMUNALNYCH I W SPRAWIE PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI NA LATA 2014 - 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2020

10 MIESZKANIA WSPOMAGANE JAKO EFEKT PARTNERSTWA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE MIASTO (W TYM STARGARDZKIE TBS Sp. z o.o.) MIESZKALNICTWO WSPOMAGANE PROGRAM „POTRZEBNY DOM”

11 CZYM JEST MIESZKANIE WSPOMAGANE? Mieszkania wspomagane są formą pomocy przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. NIE SĄ TO MIESZKANIA CHRONIONE w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Otrzymanie mieszkania wiąże się z podpisaniem umowy najmu lub podnajmu, nie zaś z decyzją administracyjną z zakresu pomocy społecznej.

12 JAK POWSTAJĄ? 1. BUDOWA MIESZKAŃ PRZEZ STARGARDZKIE TBS (Z KFM) ZE WSPARCIEM FINANSOWYM MIASTA LUB PARTYCYPACJĄ OSÓB TRZECICH (z wyjątkiem mieszkań dla osób bezdomnych, które są lokalizowane wprost w zasobie mieszkaniowym miasta). 2. WYNAJĘCIE MIESZKAŃ OD STBS PRZEZ MIASTO. 3. PODNAJĘCIE MIESZKANIA KONKRETNEJ OSOBIE (dodatek mieszkaniowy + obniżka czynszu). 4. POROZUMIENIE Z ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ – MERYTORYCZNA REALIZACJA ZADANIA (np. zapewnienie opiekunów - asystentów).

13 JAKIE MAMY MIESZKANIA WSPOMAGANE? DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO I OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM – PODPROGRAM „BEZ BARIER”, DLA OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE I RODZINY ZASTĘPCZE – PODPROGRAM „NA START”, DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ – PODPROGRAM „NASZ DOM” – realizowany z Powiatem Stargardzkim, DLA OSÓB STARSZYCH – PODPROGRAM „NIE SAMI”, DLA OSÓB BEZDOMNYCH – PODPROGRAM „OD NOWA”.

14 33 MIESZKANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO 1999 R. – 11 MIESZKAŃ + mieszkanie dla opiekuna 2001 R. – 11 MIESZKAŃ + mieszkanie dla opiekuna NA OS. LETNIM W BLOKACH WIELORODZINNYCH 2004 R. – 11 MIESZKAŃ – PENSJONAT NGO – Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim

15 MIESZKANIA NA OS. LETNIM: NA KAŻDEJ KLATCE TRZY POŁĄCZONE ZE SOBĄ CZĘŚCIĄ WSPÓLNĄ MIESZKANIA (POKÓJ + ŁAZIENKA). NA OSTATNIM PIĘTRZE MIESZKANIA OPIEKUNÓW. PENSJONAT : 11 MIESZKAŃ (POKÓJ + KUCHNIA, 1 MIESZKANIE 2-POK.) POŁĄCZONE CZĘŚCIĄ WSPÓLNĄ.

16 Wszyscy mieszkańcy są jednocześnie uczestnikami placówek prowadzonych przez Koło PSOUU (Warsztatu Terapii Zajęciowej, ŚDS-u, ZAZ-u Centralna Kuchnia). SYSTEM = Terapia + Praca + Mieszkanie.

17 KONSTRUKCJA FORMALNA Z udziałem finansowym Miasta (lokale przy ul. Przedwiośnie). Z udziałem mieszkańców (lokale przy ul. Broniewskiego), którzy uprawnienia wynikające z umowy partycypacyjnej przekazują na rzecz Miasta. BUDOWA MIESZKAŃ PRZEZ STBS Miasto zawiera umowę najmu ze Spółką i płaci STBS czynsz najmu wg stawki obowiązującej w Spółce. Następnie podnajmuje za stawkę komunalną lokale osobom niepełnosprawnym, którym umożliwia jednoczesne korzystanie z dodatku mieszkaniowego i obniżki czynszu. SYSTEM NAJEM - PODNAJEM Organizacja pozarządowa otrzymuje dotacje na zapewnienie asystentów i specjalistycznych usług dla mieszkańców. Organizacja występuje także z aplikacjami o środki poza budżetem miasta, np. z PFRON. PARTNERSTWO Z NGO

18 15 MIESZKAŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO Mieszkania powstają w różnych blokach. NGO: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Przyjaciół „POMOST”

19 MIESZKANIA SĄ DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

20 KONSTRUKCJA FORMALNA Z udziałem finansowym Miasta. Z udziałem mieszkańców lub stowarzyszenia. BUDOWA MIESZKAŃ PRZEZ STBS W pierwszym przypadku Miasto zawiera umowę najmu ze Spółką i płaci STBS czynsz najmu wg stawki obowiązującej w Spółce, a następnie podnajmuje za stawkę komunalną lokale osobom niepełnosprawnym, którym umożliwia jednoczesne korzystanie z dodatku mieszkaniowego i obniżki czynszu. W drugim przypadku umowa najmu zawierana jest bezpośrednio pomiędzy osobą wskazaną przez partycypanta a Spółką. SYSTEM NAJEM - PODNAJEM LUB NAJEM Organizacja pozarządowa pomaga w uzbieraniu kwoty partycypacji dla określonej osoby niepełnosprawnej (organizuje zbiórki publiczne, pozyskuje darczyńców). PARTNERSTWO Z NGO

21 MIESZKANIA DLA OSÓB STARSZYCH 24 MIESZKANIA w kompleksie przy ul. Śniadeckiego 11 NGO: 1.Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”, 2.Uniwersytet III Wieku, 3.Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

22 Mieszkania są: - pozbawione barier dla osób niepełnosprawnych, - z tarasami lub przydomowymi ogródkami, - z systemem przywoływania obsługiwanym przez wolontariuszy.

23 Aktywizacja społeczna osób starszych: Świetlica Zagospodarowanie czasu wolnego

24 KONSTRUKCJA FORMALNA Z udziałem finansowym Miasta. Z udziałem mieszkańców, którzy mogą uprawnienia wynikające z umowy partycypacyjnej przekazać na rzecz Miasta. BUDOWA MIESZKAŃ PRZEZ STBS Miasto zawiera umowę najmu ze Spółką i płaci STBS czynsz najmu wg stawki obowiązującej w Spółce, następnie podnajmuje za stawkę komunalną lokale osobom starszym, którym umożliwia jednoczesne korzystanie z dodatku mieszkaniowego i obniżki czynszu. Jeśli senior nie zdecyduje się na przekazanie uprawnień z umowy partycypacyjnej Spółka zawiera bezpośrednio umowę z tą osobą, która płaci czynsz obowiązujący w Spółce. SYSTEM NAJEM - PODNAJEM LUB NAJEM Organizacje pozarządowe organizują dla seniorów wsparcie w ramach wolontariatu lub zajęcia aktywizujące. PARTNERSTWO Z NGO

25 14 MIESZKAŃ W 3 INKUBATORACH DLA OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ I ETAP: INKUBATOR (14 mieszkań, w tym 5 dla osób ze Stargardu) II ETAP: MIESZKANIE DOCELOWE (5 mieszkań) NGO: Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”

26 INKUBATOR 3 mieszkania – inkubatory (14 mieszkań/5 dla Miasta) Wsparcie w postaci asystenta – opiekuna

27 KONSTRUKCJA FORMALNA INKUBATOR Z udziałem finansowym Miasta. Z udziałem finansowym innych gmin, które uprawnienia wynikające z umowy partycypacyjnej przekazują na rzecz Miasta. BUDOWA MIESZKAŃ PRZEZ STBS Miasto zawiera umowę najmu ze Spółką i płaci STBS czynsz najmu wg stawki obowiązującej w Spółce. Następnie podnajmuje za stawkę komunalną lokale osobom opuszczającym formy pieczy zastępczej, którym umożliwia jednoczesne korzystanie z dodatku mieszkaniowego i obniżki czynszu. Powiat ponosi koszty kaucji mieszkaniowej. SYSTEM NAJEM - PODNAJEM Organizacja pozarządowa otrzymuje dotacje na zapewnienie opiekuna. PARTNERSTWO Z NGO

28 KONSTRUKCJA FORMALNA MIESZKANIE DOCELOWE W przypadku mieszkańców miasta otrzymują oni lokal w zasobie komunalnym lub w zasobie Spółki w ramach systemu najem – podnajem (czyli w lokalu wybudowanym z udziałem finansowym Miasta). W przypadku osób z innych gmin, otrzymują one mieszkanie w zasobach Spółki zawierając umowę najmu bezpośrednio z STBS. Partycypacja przekazana przez gminę na inkubator przechodzi na częściowe pokrycie partycypacji na mieszkanie docelowe. Pozostałą część partycypacji pomaga uzbierać Stowarzyszenie. UMOWA NAJMU LUB PODNAJMU

29 6 MIESZKAŃ W 2 INKUBATORACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH OPUSZCZAJĄCYCH SCHRONISKA I ETAP: INKUBATOR (6 mieszkań) – wsparcie opiekuna II ETAP: MIESZKANIE DOCELOWE NGO: Centrum Socjalne Caritas

30 KONSTRUKCJA FORMALNA INKUBATOR Lokale znajdują się w zasobie komunalnym miasta. Z osobami bezdomnymi opuszczającymi placówki podpisywana jest umowa najmu. NAJEM Organizacja pozarządowa otrzymuje dotacje na zapewnienie opiekuna. PARTNERSTWO Z NGO

31 INNOWACYJNOŚĆ MIESZKANIA WSPOMAGANE NIE MAJĄ CHARAKTERU MIESZKAŃ CHRONIONYCH. OSOBY TAM ZAMIESZKUJĄCE SĄ NAJEMCAMI LOKALI. STARGARDPOLSKA Liczba mieszkańców 66.2000,17%38.500.000100 % Liczba mieszkań chronionych (w przypadku Stargardu – mieszkań wspomaganych) 9715,23 %637100 % Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych 1877,52%2487100 % Dane z 2013 r. – opracowanie Stargardzkie TBS

32 CZY DUŻO NAS TO KOSZTUJE? WYMIAR EKONOMICZNY (w oparciu o dane z 2014 i 2015 r.) Koszt pobytu w domu pomocy społecznej w 2014 r. ponoszony przez Miasto średnio na 1 osobę miesięcznie Koszt w przypadku mieszkania wspomaganego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ponoszony przez Miasto średnio na 1 uczestnika miesięcznie 1.659 zł (średni koszt na jedną osobę ponoszony przez Gminę) 890 zł (koszt asystentów – opiekunów, koszt specjalistycznych usług opiekuńczych, koszt różnicy w czynszu, dodatku mieszkaniowego oraz obniżki czynszu) WYMIAR SPOŁECZNY: utrzymanie osób w środowisku, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, budowanie właściwych postaw społecznych, rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego.

33 Wydział Polityki Społecznej Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego 17 tel. 091 577 16 68, 578 35 03


Pobierz ppt "MIESZKANIA WSPOMAGANE W STARGARDZIE. Stargard jest trzecim co do wielkości miastem województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje powierzchnię 4 810 ha i liczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google