Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.. „ Słoneczny EkoKredyt ” Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z Dotacją NFOŚiGW Gdańsk, lipiec 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.. „ Słoneczny EkoKredyt ” Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z Dotacją NFOŚiGW Gdańsk, lipiec 2010."— Zapis prezentacji:

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

2 „ Słoneczny EkoKredyt ” Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z Dotacją NFOŚiGW Gdańsk, lipiec 2010

3 INFORMACJE WSTĘPNE Dotacja udzielana w ramach Programu priorytetowego realizowanego przez NFOŚiGW pt. „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji” Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

4 osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu mają służyć instalowane kolektory wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej Przez „dysponowanie” należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, z tym, że umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie kredytowania. ADRESACI PRODUKTU

5 ZAKRES FINANSOWANIA Kredyty udzielane są na finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na zakupie i montażu kolektora słonecznego w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe: koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania, koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki), koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434,(nie wymagany) koszt montażu kolektora słonecznego podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym

6 ZAKRES FINANSOWANIA Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się: sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejskim certyfikatem na znak „SOLAR KEYMARK” nadanym przez jednostkę certyfikującą data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt Jeżeli koszt kolektora słonecznego nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.

7 WYSOKOŚĆ KREDYTU Wysokość kredytu objętego dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora, Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych, z tym że dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

8 ZAKRES FINANSOWANIA Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu budowlano-wykonawczego) poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację (data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data wpływu wniosku). Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.

9 DOTACJA Dotacja ze środków NFOŚiGW w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych zadania, będzie wypłacana po potwierdzeniu przez Bank zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięcia efektu ekologicznego tożsamego z efektem rzeczowym. Dotacja zmniejszać będzie jednorazowo zadłużenie Klienta w Banku poprzez skrócenie okresu kredytowania lub zmniejszenie rat kredytu (nowy harmonogram spłaty).

10 PODATEK Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczania należnego podatku dochodowego od udzielonej dotacji NFOŚiGW. Uwaga! Zgodnie z informacją podaną przez NFOŚiGW – beneficjentem dotacji, może być tylko jedna osoba ! Dopuszcza się sytuacje, gdy o kredyt występują małżonkowie lub inni rodzinnie powiązani współwłaściciele nieruchomości, którzy złożyli pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przyznanie dotacji NFOŚiGW jednemu z nich i wystawienie dla niego informacji PIT 8C. W Wystąpieniu o środki na dotację składanym do NFOŚiGW Bank wskazuje tylko jednego Beneficjenta dotacji, tożsamego z Beneficjentem wskazanym we wniosku o dotację i w umowie kredytu.

11 Koszt całkowity Koszty nie kwalifikowane Koszty kwalifikowane kredyt Kredyt Z dotacją dotacja WYSOKOŚĆ KREDYTU

12 PARAMETRY KREDYTU Wspólnota mieszkaniowa: Waluta produktu - PLN Maksymalny okres kredytowania: od 6 miesięcy do 20 lat Karencja w spłacie kapitału kredytu - do 6 miesięcy Prowizja przygotowawcza - od kwoty przyznanego kredytu: 2,00% *) min. 200,00 zł Prowizja rekompensacyjna od kwoty przedterminowej spłaty kredytu: 0,2 – 0,4% *) min. 200,00 zł - prowizja nie dotyczy spłaty dokonanej ze środków dotacji NFOŚiGW *) UWAGA! Zgodnie z umową zawartą z NFOŚiGW łączna kwota prowizji i opłat od kredytu nie może przekroczyć 5% (niezależnie od segmentu klienta)

13 PARAMETRY KREDYTU Osoba fizyczna: Waluta produktu - PLN Maksymalny okres kredytowania: od 6 miesięcy do 8 lat Karencja w spłacie kapitału kredytu - do 6 miesięcy Prowizja przygotowawcza - od kwoty przyznanego kredytu: 4,00% *) min. 50,00 zł Prowizja rekompensacyjna od kwoty przedterminowej spłaty kredytu: 3,00% *) min. 50,00 zł - prowizja nie dotyczy spłaty dokonanej ze środków dotacji NFOŚiGW - prowizji rekompensacyjnej nie pobiera się od kredytów/pożyczek podlegających ustawie o kredycie konsumenckim, *) UWAGA! Zgodnie z umową zawartą z NFOŚiGW łączna kwota prowizji i opłat od kredytu nie może przekroczyć 5%

14 PARAMETRY KREDYTU Dotychczasowy KlientNowy Klient Klienci indywidualni*Wibor 6M + marża 6%Wibor 6M + marża 7% do 60 m-cy> 60 m-cy Wspólnoty mieszkaniowe Wibor 6M + marża 3,5%Wibor 6M + marża 4,2% Oprocentowanie – według stanu na 01.07.2010 r. *w przypadku jednoczesnego zakupu kredytu hipotecznego marża obniżona o 1 p.p.

15 WYPŁATA ŚRODKÓW KREDYTU Realizacja kredytu - następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy dóbr i usług. Uwaga: Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Data Protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy kredytu.

16 WYMAGANE DOKUMENTY Klient składa w Banku wniosek o dotację wraz z wnioskiem o kredyt. Formularze wniosków udostępnia Bank. wniosek o udzielenie kredytu wniosek o dotację projekt instalacji: Jeżeli do wykonania inwestycji jest wymagane pozwolenie na budowę: –projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania, wraz z kosztorysem przedsięwzięcia; –kopia prawomocnego pozwolenia na budowę; Jeśli do wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę: –Projekt instalacji kolektora wraz z instalacją przygotowania c.w.u. zawierający w szczególności schemat instalacji i opis techniczny, dane dotyczące sprawności i skuteczności instalacji oraz kosztorys sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania; oraz –Jeśli do realizacji inwestycji jest wymagane zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych: kopia zgłoszenia wraz z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu oraz oświadczenie, iż organ ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu, –W pozostałych przypadkach: oświadczenie kredytobiorcy, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.  Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy z instalatorem w formie pisemnej.

17 WYMAGANE DOKUMENTY harmonogram inwestycji umowa z wykonawcą certyfikaty dotyczące zgodności kolektorów z normą dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem / nieruchomością dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (jeśli dotyczy) Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy wspólnoty w formie uchwały, jeśli zaciągniecie kredytu z dotacją przez Wspólnotę mieszkaniową stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego Zarządu – wspólnoty mieszkaniowe karta informacyjna – osoby fizyczne pozostałe dokumenty niezbędne do zbadania zdolności kredytowej klienta i zabezpieczenia kredytu

18 WARUNKI Ocena zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty – zgodnie z obowiązującymi w Banku regulacjami dotyczącymi oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych w BOŚ S.A. oraz przepisami dotyczącymi zabezpieczeń (w określonych przypadkach możliwe jest zastosowanie uproszczonej oceny)

19 WARUNEK UZYSKANIA DOTACJI W celu uzyskania dotacji kredytobiorca ma obowiązek przedstawienia następujących dokumentów: protokół odbioru końcowego przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji (na druku przekazanym przez Bank) oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia (na druku przekazanym przez Bank)

20 TRYB UDZIELANIA KREDYTU Z DOTACJĄ Bank, po dokonaniu oceny zdolności kredytowej i podjęciu decyzji kredytowej, udziela kredytu, Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, Kredytobiorca występuje do Banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu. Po uzyskaniu protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, Bank występuje do NFOŚiGW z wnioskiem o wypłatę dotacji, do wystąpienia do NFOŚiGW niezbędna jest stosowna liczba inspekcji Banku u klientów Wystąpienie o środki składane jest do 10 dnia miesiąca nie później niż w ciągu 2 miesięcy po otrzymaniu protokołu zakończenia zadania Uwaga: protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia powinien być podpisany przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia branżowe do wykonywania instalacji kolektorów słonecznych – (należy podać nr uprawnień z tym, że wymóg nie obowiązuje w przypadku występowania Inspektora Nadzoru)

21 WYPŁATA DOTACJI Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia. Dotacja jest wypłacana na rachunek Banku, po czym Bank przekazuje dotację na rachunek kredytowy kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania dotacji na rachunek Banku,

22 WARUNKI Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej. Jeżeli część powierzchni budynku wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% budynku, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW. Montowana instalacja może być wykorzystywana jedynie do przygotowania ciepłej wody użytkowej, nie do celów ogrzewania.

23 Bank zastrzega sobie prawo do inspekcji w miejscu realizacji inwestycji oraz do kontroli trwałości przedsięwzięcia po upływie 12 miesięcy od zakończenia zadania. Podczas kontroli trwałości kredytobiorca zobowiązany do wypełnienia arkusza ewaluacyjnego (ankiety) NFOŚiGW dotyczącej programu.

24 http:/www.bosbank.pl Infolinia 0 801 355 455 gdansk@bosbank.pl Maria Arendarczyk Główny Ekolog Oddziału 305 34 17, 515 111 065 maria.arendarczyk@bosbank.pl ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.. „ Słoneczny EkoKredyt ” Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z Dotacją NFOŚiGW Gdańsk, lipiec 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google