Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.. Adresaci produktu osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.. Adresaci produktu osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym,"— Zapis prezentacji:

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

2 Adresaci produktu osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu mają służyć instalowane kolektory, wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej (bez względu na to czy mają podłączenie do miejskiej sieci na potrzeby ogrzewania i c.w.u. czy tylko ogrzewania). Przez dysponowanie należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, z tym, że umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w całym okresie kredytowania. Kredyty na kolektory produkt

3 Przeznaczenie produktu - kredyty udzielane są na finansowanie zadania polegającego na zakupie i montażu kolektora słonecznego w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Kredyt może obejmować koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Dotacja - 45% kosztów kwalifikowanych. Uwaga! Z dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu nie może korzystać osoba fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa: - będąca odbiorcą ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania

4 Kredyty na kolektory produkt Koszty kwalifikowane: koszt projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania (wykonanie zgodnie z prawem budowlanym) lub projektu instalacji (wymagany przy zgłoszeniu), koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434, koszt montażu kolektora słonecznego,

5 Kredyty na kolektory produkt Koszty kwalifikowane cd: podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotacje (nie dotyczy kosztu projektu budowlano- wykonawczego lub projektu instalacji, które mogą być wykonane wcześniej). Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data wpływu wniosku. Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.

6 Kredyty na kolektory produkt Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się: sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejskim certyfikatem na znak SOLAR KEYMARK nadanym przez jednostkę certyfikującą. data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt. Koszt zakupu i montażu całej instalacji nie może przekroczyć 2 250 zł za 1 m 2. jeżeli koszt kolektora słonecznego nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.

7 Budowa instalacji słonecznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) Instalacja słoneczna z jednym zasobnikiem i dodatkowym źródłem ciepła w postaci grzałki elektrycznej źródło:www.ieo.pl

8 Kredyty na kolektory produkt Wysokość kredytu Wysokość kredytu objętego dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia (przedsięwzięcie = zakup i montaż całej instalacji) nie może przekroczyć 2 250 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora, Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych, z tym że dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

9 Kredyty na kolektory produkt Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej. Jeżeli część powierzchni budynku wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% budynku, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW. Efekt przedsięwzięcia nie może być wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej.

10 Kredyty na kolektory produkt Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczania należnego podatku dochodowego od udzielonej dotacji NFOSiGW. Uwaga! Zgodnie z informacją podaną przez NFOŚiGW na szkoleniu dla banków – beneficjentem dotacji, może być tylko jedna osoba! Dopuszcza się sytuacje, gdy o kredyt występują małżonkowie lub inni rodzinnie powiązani współwłaściciele nieruchomości, którzy złożyli pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przyznanie dotacji NFOSiGW jednemu z nich i wystawienie dla niego informacji PIT 8C. W Wystąpieniu o środki na dotację składanym do NFOŚiGW Bank wskazuje tylko jednego Beneficjenta dotacji, tożsamego z Beneficjentem wskazanym we wniosku o dotację i w umowie kredytu.

11 Kredyty na kolektory produkt Podstawowe parametry kredytu: Waluta produktu - PLN Maksymalny okres kredytowania: do 8 lat dla osób fizycznych do 20 lat dla wspólnot mieszkaniowych Minimalny okres kredytowania – brak Karencja w spłacie kapitału kredytu - do 6 miesięcy Opłaty i prowizje - zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych i dla wspólnot mieszkaniowych Prowizja przygotowawcza - od kwoty przyznanego kredytu: 5,00%, aktywny ROR 3,5% min. 50,00 *) UWAGA! Zgodnie z umową zawartą z NFOSiGW łączna kwota prowizji i opłat od kredytu nie może przekroczyć 5% (niezależnie od segmentu klienta)

12 Kredyty na kolektory produkt Dotychczasowy Klient Nowy Klient Klienci indywidualni*Wibor 6M + marża 6%Wibor 6M + marża 7% do 60 m-cy> 60 m-cy Wspólnoty mieszkaniowe Wibor 6M + marża 3,5% Wibor 6M + marża 4,2% Oprocentowanie – według stanu na 01.07.2010 r. *w przypadku jednoczesnego zakupu kredytu hipotecznego marża obniżona o 1 p.p.

13 Kredyty na kolektory produkt Realizacja kredytu - następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy. Kredyt może być uruchamiany w transzach pod warunkiem, że każda transza uruchamiana jest na podstawie odrębnej faktury. Uwaga: Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Data Protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy kredytu.

14 Kredyty na kolektory dotacja - obowiązki Banku Kontrola inwestycji – obowiązki Banku kontrola 25% przedsięwzięć finansowanych kredytem z dotacją nie później niż 2 miesiące od otrzymania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, obowiązek kontroli: 10% przedsięwzięć finansowanych kredytem z dotacją, których okres trwałości (12 m-cy od dnia zrealizowania przedsięwzięcia) upływa w danym roku kalendarzowym, oraz wszystkich przedsięwzięć, które zostały spłacone przed upływem okresu trwałości przedsięwzięcia.

15 Kredyty na kolektory dotacja Dotacja ze środków NFOŚiGW w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych zadania, będzie wypłacana po potwierdzeniu przez Bank zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięcia efektu ekologicznego tożsamego z efektem rzeczowym. Dotacja zmniejszać będzie jednorazowo zadłużenie Klienta w Banku poprzez skrócenie okresu kredytowania lub zmniejszenie rat kredytu (nowy harmonogram spłaty).

16 Kredyty na kolektory dotacja Tryb przyznawania i obsługa dotacji (1) Klient składa w Banku wniosek o dotację wraz z wnioskiem o kredyt. Formularze wniosków udostępnia Bank, Załączniki do wniosku : Jeżeli do wykonania inwestycji jest wymagane pozwolenie na budowę: –projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania, wraz z kosztorysem przedsięwzięcia (zgodnie z prawem budowlanym); –kopia prawomocnego pozwolenia na budowę; Jeśli do wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę: –Projekt instalacji kolektora wraz z instalacją przygotowania c.w.u. zawierający w szczególności schemat instalacji i opis techniczny, dane dotyczące sprawności i skuteczności instalacji oraz kosztorys sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania oraz –Jeśli do realizacji inwestycji jest wymagane zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych: kopia zgłoszenia wraz z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu oraz oświadczenie, iż organ ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu, –W pozostałych przypadkach: oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych. Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy z instalatorem w formie pisemnej (na etapie składania wniosku – może być oferta, umowa – jako warunek do podpisania umowy kredytowej) Zamiast projektów może być oferta sporządzona przez dostawcę, rozumiana jako projekt instalacji wskazany we wniosku o dotację, zwierające określone elementy

17 Kredyty na kolektory dotacja Tryb przyznawania i obsługa dotacji (2) Bank, po dokonaniu oceny zdolności kredytowej i podjęciu decyzji kredytowej, udziela kredytu, Po podpisaniu umowy kredytu, zrealizowaniu przedsięwzięcia i wypłaceniu kredytu, Kredytobiorca występuje do Banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu. Po uzyskaniu protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, Bank występuje do NFOŚiGW z wnioskiem o wypłatę dotacji, do wystąpienia do NFOŚiGW niezbędna jest stosowna liczba inspekcji Banku u klientów Wystąpienie o środki składane jest do 10 dnia miesiąca nie później niż w ciągu 2 miesięcy po otrzymaniu protokołu zakończenia zadania, Uwaga: protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia powinien być podpisany przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia branżowe do wykonywania instalacji kolektorów słonecznych – (należy podać nr uprawnień z tym, że wymóg nie obowiązuje w przypadku występowania Inspektora Nadzoru) Podpis Inspektora Nadzoru jest wymagany w przypadku, gdy jego powołanie wynika z przepisów ustawy Prawo budowlane


Pobierz ppt "BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.. Adresaci produktu osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google