Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kredyty na kolektory produkt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kredyty na kolektory produkt"— Zapis prezentacji:

1

2 Kredyty na kolektory produkt
Adresaci produktu osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu mają służyć instalowane kolektory, wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej (bez względu na to czy mają podłączenie do miejskiej sieci na potrzeby ogrzewania i c.w.u. czy tylko ogrzewania). Przez „dysponowanie” należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, z tym, że umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w całym okresie kredytowania.

3 Kredyty na kolektory produkt
Przeznaczenie produktu - kredyty udzielane są na finansowanie zadania polegającego na zakupie i montażu kolektora słonecznego w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Kredyt może obejmować koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Dotacja - 45% kosztów kwalifikowanych. Uwaga! Z dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu nie może korzystać osoba fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa: - będąca odbiorcą ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania

4 Kredyty na kolektory produkt
Koszty kwalifikowane: koszt projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania (wykonanie zgodnie z prawem budowlanym) lub projektu instalacji (wymagany przy zgłoszeniu), koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434, koszt montażu kolektora słonecznego,

5 Kredyty na kolektory produkt
Koszty kwalifikowane cd: podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotacje (nie dotyczy kosztu projektu budowlano-wykonawczego lub projektu instalacji, które mogą być wykonane wcześniej). Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data wpływu wniosku. Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.

6 Kredyty na kolektory produkt
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się: sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN , wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejskim certyfikatem na znak „SOLAR KEYMARK” nadanym przez jednostkę certyfikującą. data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt. Koszt zakupu i montażu całej instalacji nie może przekroczyć zł za 1 m2. jeżeli koszt kolektora słonecznego nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.

7 Budowa instalacji słonecznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c
Budowa instalacji słonecznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) Instalacja słoneczna z jednym zasobnikiem i dodatkowym źródłem ciepła w postaci grzałki elektrycznej źródło:

8 Kredyty na kolektory produkt
Wysokość kredytu Wysokość kredytu objętego dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia (przedsięwzięcie = zakup i montaż całej instalacji) nie może przekroczyć zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora, Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych, z tym że dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

9 Kredyty na kolektory produkt
Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej. Jeżeli część powierzchni budynku wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% budynku, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW. Efekt przedsięwzięcia nie może być wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej.

10 Kredyty na kolektory produkt
Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczania należnego podatku dochodowego od udzielonej dotacji NFOSiGW. Uwaga! Zgodnie z informacją podaną przez NFOŚiGW na szkoleniu dla banków – beneficjentem dotacji, może być tylko jedna osoba! Dopuszcza się sytuacje, gdy o kredyt występują małżonkowie lub inni rodzinnie powiązani współwłaściciele nieruchomości, którzy złożyli pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przyznanie dotacji NFOSiGW jednemu z nich i wystawienie dla niego informacji PIT 8C. W Wystąpieniu o środki na dotację składanym do NFOŚiGW Bank wskazuje tylko jednego Beneficjenta dotacji, tożsamego z Beneficjentem wskazanym we wniosku o dotację i w umowie kredytu.

11 Kredyty na kolektory produkt
Podstawowe parametry kredytu: Waluta produktu - PLN Maksymalny okres kredytowania: do 8 lat dla osób fizycznych do 20 lat dla wspólnot mieszkaniowych Minimalny okres kredytowania – brak Karencja w spłacie kapitału kredytu - do 6 miesięcy Opłaty i prowizje - zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych i dla wspólnot mieszkaniowych Prowizja przygotowawcza - od kwoty przyznanego kredytu: 5,00%, aktywny ROR 3,5% min. 50,00 *)UWAGA! Zgodnie z umową zawartą z NFOSiGW łączna kwota prowizji i opłat od kredytu nie może przekroczyć 5% (niezależnie od segmentu klienta)

12 Kredyty na kolektory produkt
Oprocentowanie – według stanu na r. Dotychczasowy Klient Nowy Klient Klienci indywidualni* Wibor 6M + marża 6% Wibor 6M + marża 7% do 60 m-cy > 60 m-cy Wspólnoty mieszkaniowe Wibor 6M + marża 3,5% Wibor 6M + marża 4,2% *w przypadku jednoczesnego zakupu kredytu hipotecznego marża obniżona o 1 p.p.

13 Kredyty na kolektory produkt
Realizacja kredytu - następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy. Kredyt może być uruchamiany w transzach pod warunkiem, że każda transza uruchamiana jest na podstawie odrębnej faktury. Uwaga: Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Data Protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy kredytu.

14 Kredyty na kolektory dotacja - obowiązki Banku
Kontrola inwestycji – obowiązki Banku kontrola 25% przedsięwzięć finansowanych kredytem z dotacją nie później niż 2 miesiące od otrzymania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, obowiązek kontroli: 10% przedsięwzięć finansowanych kredytem z dotacją, których okres trwałości (12 m-cy od dnia zrealizowania przedsięwzięcia) upływa w danym roku kalendarzowym, oraz wszystkich przedsięwzięć, które zostały spłacone przed upływem okresu trwałości przedsięwzięcia.

15 Kredyty na kolektory dotacja
Dotacja ze środków NFOŚiGW w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych zadania, będzie wypłacana po potwierdzeniu przez Bank zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięcia efektu ekologicznego tożsamego z efektem rzeczowym. Dotacja zmniejszać będzie jednorazowo zadłużenie Klienta w Banku poprzez skrócenie okresu kredytowania lub zmniejszenie rat kredytu (nowy harmonogram spłaty).

16 Kredyty na kolektory dotacja
Tryb przyznawania i obsługa dotacji (1) Klient składa w Banku wniosek o dotację wraz z wnioskiem o kredyt. Formularze wniosków udostępnia Bank, Załączniki do wniosku : Jeżeli do wykonania inwestycji jest wymagane pozwolenie na budowę: projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania, wraz z kosztorysem przedsięwzięcia (zgodnie z prawem budowlanym); kopia prawomocnego pozwolenia na budowę; Jeśli do wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę: Projekt instalacji kolektora wraz z instalacją przygotowania c.w.u. zawierający w szczególności schemat instalacji i opis techniczny, dane dotyczące sprawności i skuteczności instalacji oraz kosztorys sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania oraz Jeśli do realizacji inwestycji jest wymagane zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych: kopia zgłoszenia wraz z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu oraz oświadczenie, iż organ ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu, W pozostałych przypadkach: oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych. Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy z instalatorem w formie pisemnej (na etapie składania wniosku – może być oferta, umowa – jako warunek do podpisania umowy kredytowej) Zamiast projektów może być oferta sporządzona przez dostawcę, rozumiana jako projekt instalacji wskazany we wniosku o dotację, zwierające określone elementy

17 Kredyty na kolektory dotacja
Tryb przyznawania i obsługa dotacji (2) Bank, po dokonaniu oceny zdolności kredytowej i podjęciu decyzji kredytowej, udziela kredytu, Po podpisaniu umowy kredytu, zrealizowaniu przedsięwzięcia i wypłaceniu kredytu, Kredytobiorca występuje do Banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu. Po uzyskaniu protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, Bank występuje do NFOŚiGW z wnioskiem o wypłatę dotacji, do wystąpienia do NFOŚiGW niezbędna jest stosowna liczba inspekcji Banku u klientów Wystąpienie o środki składane jest do 10 dnia miesiąca nie później niż w ciągu 2 miesięcy po otrzymaniu protokołu zakończenia zadania, Uwaga: protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia powinien być podpisany przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia branżowe do wykonywania instalacji kolektorów słonecznych – (należy podać nr uprawnień z tym, że wymóg nie obowiązuje w przypadku występowania Inspektora Nadzoru) Podpis Inspektora Nadzoru jest wymagany w przypadku, gdy jego powołanie wynika z przepisów ustawy Prawo budowlane


Pobierz ppt "Kredyty na kolektory produkt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google