Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi edukacji. Droga Gimnazjalistko, drogi Gimnazjalisto!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi edukacji. Droga Gimnazjalistko, drogi Gimnazjalisto!"— Zapis prezentacji:

1

2 Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi edukacji. Droga Gimnazjalistko, drogi Gimnazjalisto!

3

4 Typ szkoły w jakiej postanowisz podjąć naukę po ukończeniu gimnazjum może w przyszłości wpłynąć na Twoją karierę zawodową.

5 Różnorodna oferta kształcenia przedstawia poznańskiej młodzieży wiele możliwości wyboru dalszej edukacji, gwarantując każdemu kontynuację dalszej nauki po wszystkich etapach kształcenia.

6 CO PO GIMNAZJUM ? Liceum ogólnokształcące 3 letnie (matura) Liceum profilowane 3 letnie (matura) Technikum 4 letnie (matura) Zasadnicza szkoła zawodowa 3 lub 2 letnia Trzy pierwsze typy szkół przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym prowadzone jest w nich na porównywalnym poziomie.

7 Możliwości kształcenia po liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Wyższe Studia Uniwersyteckie (np. Prawo, Ekonomia) Wyższe Studia Zawodowe (np. Politechnika) Liceum ogólnokształcące 3 letnie (matura) Liceum profilowane 3 letnie (matura) Technikum 4 letnie (matura) Szkoła policealna zawodowa PRACA Szkoła policealna zawodowa PRACA

8 Jeśli Twoim celem jest jak najszybsze zdobycie zawodu i rozpoczęcie pracy warto zastanowić się nad wyborem zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum.

9 Jeśli jednak już dziś postanowisz, o kontynuowaniu w przyszłości nauki na wyższej uczelni wybierz liceum ogólnokształcące, profilowane lub technikum.

10 Do wyboru masz: 35 liceów ogólnokształcących 22 licea profilowane 18 techników 15 zasadniczych szkół zawodowych

11 Liceum ogólnokształcące Nauka trwa trzy lata. Jeśli zdecydujesz się przystąpić do egzaminu maturalnego, to po jego pomyślnym zdaniu będziesz mógł/mogła kontynuować naukę na wybranej wyższej uczelni.

12 W przypadku, gdy nie przystąpisz do egzaminu maturalnego lub go nie zdasz, możesz kontynuować naukę w szkole policealnej.

13 Liceum profilowane Kształcenie trwa trzy lata. Uczeń liceum profilowanego zdobywa wiedzę ogólną oraz równolegle wiedzę ogólnozawodową, stanowiącą podbudowę do dalszego kształcenia zawodowego.

14 Liceum profilowane zapewnia absolwentom: wykształcenie średnie; przygotowanie do egzaminu maturalnego, w tym na poziomie rozszerzonym w zakresie wybranych przedmiotów ogólnokształcących, uzupełnianych treściami zajęć w profilu; możliwość kontynuacji kształcenia w szkołach wyższych (po zdaniu egzaminu maturalnego), w szkołach policealnych i w systemie pozaszkolnym; wiedzę i umiejętności ogólnozawodowe w określonej dziedzinie, pozwalające w krótkim czasie zdobyć zawód, ułatwiające przekwalifikowanie się w przyszłości; znajomość i umiejętność posługiwania się technologią informatyczną; przygotowanie do działań przedsiębiorczych; umiejętność rozpoznawania swoich możliwości, zainteresowań i predyspozycji psychofizycznych, pozwalających trafniej wybrać zawód.

15 PROFILE W LICEACH PROFILOWANYCH  CHEMICZNE BADANIE ŚRODOWISKA  PROFIL EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY  PROFIL ELEKTRONICZNY  PROFIL ELEKTROTECHNICZNY  KREOWANIE UBIORÓW  KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

16 MECHANICZNE TECHNIKI WYTWARZANIA  PROFIL MECHATRONICZNY  PROFIL ROLNICZO-SPOŻYWCZY  PROFIL SOCJALNY  PROFIL TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNY  PROFIL USŁUGOWO-GOSPODARCZY  ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

17 Technikum Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu z przygotowania zawodowego.

18 Po ukończeniu technikum możesz zdobyć tytuł technika: BUDOWNICTWA DROGOWNICTWA GEODETY EKONOMISTY HANDLOWCA POLIGRAFA KSIĘGARZA USŁUG POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH ELEKTRYKA ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKACJI MECHANIKA AGROBIZNESU INŻYNIERII ŚRODOWISKA TECHNOLOGII DREWNA URZĄDZEŃ SANITARNYCH

19 Bliższe informacje znajdziesz w informatorze o szkołach ponadgimnazjalnych miasta Poznania i powiatu poznańskiego TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO KUCHARZA KELNERA HOTELARSTWA USŁUG GASTRONOMICZNYCH TECHNOLOGII ODZIEŻY ANALITYKA

20 Zasadnicza szkoła zawodowa Głównym celem szkoły zawodowej umożliwienie absolwentowi uzyskania kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. Szkoła kształci uczniów i młodocianych pracowników. Kształcenie trwa dwa lub trzy lata.

21 Zasadnicze szkoły zawodowe w Poznaniu przygotowują do zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodach: 2 -letnich KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SPRZEDAWCA BLACHARZ

22 i 3-letnich MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK- OPERATOR POJAZDÓW ROLNICZYCH MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH MECHANIK PRECYZYJNY ELEKTRYK MONTER ELEKTRONIK MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MURARZ STOLARZ TAPICER

23 TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE DRUKARZ INTROLIGATOR FRYZJER KRAWIEC CUKIERNIK RZEŹNIK-WĘDLINIARZ PIEKARZ OPERATOR MASZYN I URZADZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

24 Pamiętaj o terminach rekrutacji! od 16 kwietnia 2003r. do 16 maja 2003r. przyjmowanie dokumentów do co najwyżej trzech wybranych przez Ciebie szkół

25 UWAGA!!! dokumenty jakie musisz dostarczyć to: 1. formularz zgłoszeniowy pobrany w gimnazjum SZKOŁAODDZIAŁ VIIILO1A IVLO1B VIIILO1C VIIILO1D VIILP1A VIILP1C..................... Pamiętaj!!! Twój wybór decyduje o Twojej przyszłości Przykładowe wypełnienie tabeli wyboru

26 Przykładowo!!! Chciałbyś się uczyć w klasie o profilu biol-chem z językiem angielskim i niemieckim. SZKOŁAODDZIAŁ IV LO1C XIV LO1C XXII LP1P 1 IVLO 1F IVLO1G XIV LO1E... Jeżeli się nie dostaniesz, to chcesz wrócić do IV LO i uczyć się języków Najbardziej interesuje Cię 1C w IV LO a później 1C w XIVLO lub chemiczne badanie środowiska w XXII Liceum Profilowanym Lub jeszcze w 1E w XIVLO

27 Interesuje Cię elektronika. Chciałbyś w przyszłości zostać elektronikiem Jak możesz wypełnić formularz zgłoszeniowy ? SZKOŁA ODDZIAŁ TŁ 1BT TŁ 1AT TEE 1bT4 TEE 1cT4 XXXIVLP 1AL TŁ 1CT XXXIVLP 1BL...... Najbardziej interesuje Cię 1BT lub 1 AT w Technikum Łączności Jeżeli nie tam to w Technikum Elektryczno- Elektronicznym też jest elektronika więc klasy 1bT4 i 1cT4 Trzecią szkołą niech będzie XXXIV Liceum Profilowane tam jest profil elektroniczny Zespół Szkół Łączności to szkoła, w której najbardziej chciałbyś się uczyć, więc dopisz jeszcze w technikum 1CT - technik telekomunikacji lub w liceum profilowanym 1BL profil zarządzania informacją, może tam się dostaniesz

28 2. ewentualne, konieczne załączniki: -w przypadku wyboru szkoły zawodowej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie technikum lub zasadnicza szkoła zawodowa) - w przypadku młodocianego pracownika oświadczenie pracodawcy o możliwości odbycia u niego praktyki przez ucznia

29 - w przypadku wyboru szkoły sportowej zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe - w przypadku wyboru oddziału dwujęzycznego zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu językowego

30 - zaświadczenie o dodatkowych preferencjach, bo w przypadku równej liczby uzyskanych punktów możesz skorzystać z dodatkowych preferencji zgodnie z § 13 i § 14 rozporządzenia MEN „ w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednego typów szkół do innych”, pierwszeństwo w przejęciu mają:

31 - sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych - zaświadczenie wystawia gimnazjum macierzyste - kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki - adnotacja na świadectwie - kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia- opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

32 - dzieci nauczycieli -zaświadczenie wystawia pracodawca rodziców 3. kwestionariusz osobowy pobrany w każdej wybranej przez Ciebie szkole 4. fotografie komplet dokumentów składasz zaczynając od szkoły, którą wskażesz jako szkołę trzeciego wyboru

33 na „Karcie pomocniczej”, którą dostaniesz w gimnazjum lub znajdziesz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu, otrzymujesz pieczątkę potwierdzającą przyjęcie dokumentów w szkole podobnie postępujesz w szkole drugiego i pierwszego wyboru

34 do 13 czerwca 2003r. możesz jeszcze zmienić swoją decyzję i przenieść dokumenty do ostatecznie wybranych szkół w szkole pierwszego wyboru obowiązkowo składasz wypełnioną „Kartę pomocniczą”

35 do 21 czerwca 2003r. do godz. 13 00 do wybranych szkół dostarczasz poświadczone kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu 25 czerwca o godz. 9 00 dowiadujesz się w której szkole znalazłeś się na liście kandydatów do przyjęcia

36 do 27 czerwca do godz. 12 00 potwierdzasz wolę nauki w szkole przynosząc oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego Pamiętaj!!! Jeśli nie potwierdzisz woli nauki rezygnujesz z miejsca w szkole 30 czerwca 2003r. dowiadujesz się, do której szkoły zostałeś przyjęty

37 Ile punktów za świadectwo? Oblicz! suma ocen z j.polskiego, matematyki i j.obcego x 2 (max 36pkt) ocena z przedmiotu wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjną x 2 (max12pkt)

38 średnia ocen z sześciu przedmiotów (z siedmiu podanych niżej wyłączasz przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną i punktowany wcześniej): historia, wos, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka x 2 (z dwoma miejscami po przecinku -max. 12pkt)

39 świadectwo z wyróżnieniem 10pkt ocena zachowania - wzorowe - 6pkt - dobre - 4pkt udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim - 3 konkursy x 6pkt - max 18pkt

40 inne osiągnięcia (szczebel powiatowy) - sportowe - 3pkt - artystyczne - 3pkt Maksymalna możliwa liczba punktów za świadectwo – 100.

41 Punkty za egzamin gimnazjalny część humanistyczna – max 50pkt część matematyczno-przyrodnicza - max 50pkt Razem 100 punktów

42 200 to maksymalna liczba punktów, którą możesz uzyskać za świadectwo i egzamin razem

43 Powodzenia! Opracowała Maria Chrośniak


Pobierz ppt "Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi edukacji. Droga Gimnazjalistko, drogi Gimnazjalisto!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google