Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto!"— Zapis prezentacji:

1 Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto!
Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi kształcenia Powiat Szczecinecki

2 Powiat Szczecinecki

3 Typ szkoły w jakiej postanowisz podjąć naukę po ukończeniu gimnazjum może w przyszłości wpłynąć na Twoją karierę zawodową. Powiat Szczecinecki

4 Różnorodna oferta kształcenia prezentuje młodzieży wiele możliwości wyboru dalszej edukacji, gwarantując każdemu kontynuację dalszej nauki po wszystkich etapach kształcenia. Powiat Szczecinecki

5 Zasadnicza szkoła zawodowa Liceum ogólnokształcące
CO PO GIMNAZJUM ? Zasadnicza szkoła zawodowa 3 lub 2 letnia Liceum ogólnokształcące 3 letnie (matura) Technikum 4 letnie (matura) Liceum profilowane 3 letnie (matura) Trzy pierwsze typy szkół przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym prowadzone jest w nich na porównywalnym poziomie. Powiat Szczecinecki

6 Możliwości kształcenia po liceum ogólnokształcącym,
liceum profilowanym i technikum. Wyższe Studia Uniwersyteckie (np. Prawo, Ekonomia) Wyższe Studia Zawodowe (np. Politechnika) Liceum ogólnokształcące 3 letnie (matura) Liceum profilowane 3 letnie (matura) Technikum 4 letnie Szkoła policealna (1 rok lub 2 lata) PRACA (2 lata) Powiat Szczecinecki

7 Jeśli Twoim celem jest jak najszybsze zdobycie zawodu i rozpoczęcie pracy warto zastanowić się nad wyborem technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej. Powiat Szczecinecki

8 Jeśli jednak już dziś postanowisz, o kontynuowaniu w przyszłości nauki na wyższej uczelni wybierz liceum ogólnokształcące, profilowane lub technikum. Powiat Szczecinecki

9 Do wyboru masz: 5 liceów ogólnokształcących, 6 liceów profilowanych,
6 techników zawodowych, 5 zasadniczych szkół zawodowych. Powiat Szczecinecki

10 Liceum ogólnokształcące
Nauka trwa trzy lata. Jeśli zdecydujesz się przystąpić do egzaminu maturalnego, to po jego pomyślnym zdaniu będziesz mógł/mogła kontynuować naukę na wybranej wyższej uczelni. Powiat Szczecinecki

11 W przypadku, gdy nie przystąpisz do egzaminu maturalnego lub go nie zdasz, możesz kontynuować naukę w szkole policealnej. Powiat Szczecinecki

12 Kierunki w szkołach policealnych:
TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK HANDLOWIEC TECHNIK INFORMATYK TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY TECHNIK OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA TECHNIK HOTELARSTWA TECHNIK BUDOWNICTWA TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY TECHNIK INFORMACJI NAUKOWEJ TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA TECHNIK ADMINISTRACJI Powiat Szczecinecki

13 Liceum profilowane Kształcenie trwa trzy lata. Uczeń liceum profilowanego zdobywa wiedzę ogólną oraz równolegle wiedzę ogólnozawodową, stanowiącą podbudowę do dalszego kształcenia zawodowego. Powiat Szczecinecki

14 PROFILE W LICEACH PROFILOWANYCH
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY, ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ, SOCJALNY LEŚNICTWO I TECHNOLOGIA DREWNA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA. Powiat Szczecinecki

15 Technikum Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu z przygotowania zawodowego. Powiat Szczecinecki

16 Po ukończeniu technikum możesz zdobyć tytuł technika:
BUDOWNICTWA DROGOWNICTWA EKONOMISTY HANDLOWCA HOTELARZA LOGISTYKA KUCHARZA KELNERA ARCHITEKTA KRAJOBRAZU TELEINFORMATYKA INFORMATYKA ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH WETERYNARII MECHANIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH AGROBIZNESU ŻYWIENIA I GOSPODARSTWADOMOWEGO TECHNOLOGII DREWNA MECHATRONIKA HODOWCY KONI OCHRONY ŚRODOWISKA Powiat Szczecinecki

17 Zasadnicza szkoła zawodowa
Głównym celem szkoły zawodowej jest umożliwienie absolwentowi uzyskania kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. Szkoła kształci uczniów i młodocianych pracowników. Kształcenie trwa dwa lub trzy lata. Powiat Szczecinecki

18 Zasadnicze szkoły zawodowe w Powiecie Szczecineckim przygotowują do zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodach: 2 -letnich KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SPRZEDAWCA MALARZ - TAPECIARZ BETONIARZ – ZBROJARZ POSADZKARZ OGRODNIK Powiat Szczecinecki

19 i 3-letnich MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MONTER MECHATRONIK
BLACHARZ SAMOCHODOWY PIEKARZ CUKIERNIK ODDZIAŁY WIELOZAWODOWE ( FRYZIER, STOLARZ, MECHANIK) TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE ROLNIK MURARZ Powiat Szczecinecki

20 Bliższe informacje znajdziesz w Informatorze Edukacyjnym Powiatu Szczecineckiego, na stronie internetowej oraz na stronach internetowych szkół: Powiat Szczecinecki

21 Pamiętaj o terminach rekrutacji!
od 7maja do 6 czerwca 2008r. Składanie podań do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych Od 12 do 17 czerwca 2008 r. Możliwość dokonywania zmian wyboru szkoły Uwaga! Dalsze terminy rekrutacji – patrz Zarządzenie Nr 10/2008 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2008r. Powiat Szczecinecki

22 UWAGA!!! DOKUMENTY jakie musisz dostarczyć to:
podanie – kwestionariusz o przyjęcie do szkoły Powiat Szczecinecki

23 Twój wybór decyduje o Twojej przyszłości
Do podania należy dołączyć: trzy zdjęcia; zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku oddziałów integracyjnych. Zapamiętaj!!! Twój wybór decyduje o Twojej przyszłości Powiat Szczecinecki

24 Od 20 do 24 czerwca 2008 r. do godz Kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz imienną dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. Powiat Szczecinecki

25 1 lipca 2008 r. godz Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły. Powiat Szczecinecki

26 2 i 3 lipca 2008 r. do godz.15.00 Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia w wybranych szkołach składają dokumenty do szkół, które nie dokonały naboru, a szkoły prowadzą rekrutację uzupełniającą. Powiat Szczecinecki

27 8 lipca 2008 r. godz Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2008/2009. Powiat Szczecinecki

28 Ile punktów za świadectwo? Oblicz!
Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przyznaje max 80 pkt za oceny z j. polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez nią wybranych i wskazanych w statucie szkoły , zgodnie z zasadą: Powiat Szczecinecki

29 16 pkt – ocena: bardzo dobry 12 pkt – ocena: dobry
20 pkt – ocena: celujący 16 pkt – ocena: bardzo dobry 12 pkt – ocena: dobry 8 pkt – ocena: dostateczny Powiat Szczecinecki

30 20 pkt kandydat otrzymuje za kryteria ustalone przez szkolna komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną (np. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, osiągnięcia w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym) Powiat Szczecinecki

31 Maksymalna możliwa liczba punktów za świadectwo –100.
Powiat Szczecinecki

32 Punkty za egzamin gimnazjalny
część humanistyczna – max 50pkt część matematyczno-przyrodnicza - max 50pkt Razem 100 punktów Powiat Szczecinecki

33 200 to maksymalna liczba punktów, którą możesz uzyskać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
Powiat Szczecinecki

34 Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę. Powiat Szczecinecki

35 Powodzenia! Powiat Szczecinecki


Pobierz ppt "Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google