Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacyjny plan działań ucznia III klasy gimnazjum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacyjny plan działań ucznia III klasy gimnazjum"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacyjny plan działań ucznia III klasy gimnazjum

2 SCHEMAT SZKOLNICTWA W POLSCE

3 matura szkoła policealna studia doktoranckie
uzupełniające studia magisterskie (1,5 lub 2 lata) jednolite studia magisterskie (5 lat) wyższe studia zawodowe (3 lata - licencjat lub 3,5 roku - inżynier) matura szkoła policealna LO dla dorosłych Liceum ogólnokształcące (3 lata) Technikum (4 lata) Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 lata) GIMNAZJUM

4 ZASADY REKRUTACJI (na podstawie rekrutacji 2013/2014)
Od 20 maja do 4 czerwca (do godz ) Uczeń musi dostarczyć dokumenty do maksymalnie 3 wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych. Uczeń może wybrać dowolną ilość oddziałów w każdej szkole.

5 WYMAGANE DOKUMENTY: PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY KARTA POMOCNICZA
ZAŁĄCZNIKI

6 1. PODANIE można wypełnić i wydrukować w Internecie: inne miasta z województwa wielkopolskiego: Kalisz i Września w przypadku chęci sprawdzenia wyników rekrutacji za pomocą Internetu i SMS – uczeń musi zaznaczyć w podaniu zgodę na udostępnianie i przesyłanie danych osobowych

7 KROK PO KROKU…

8 wybierz

9 Kliknij: wypełnij podanie

10 Kliknij: dodaj oddział

11 Wybierz z listy szkołę i oddział, następnie kliknij: dodaj
(usunięte z oferty od rekrutacji 2012/2013)

12 Jeśli chcesz dodać więcej klas kliknij: dodaj oddział

13 Jeśli stworzyłeś już swoją hierarchię szkół i klas kliknij: wypełnij podanie

14 Podanie wypełniasz przy pomocy klawiatury.
Pamiętaj, żeby zaznaczyć posiadanie odpowiednich załączników!

15 Kwestionariusz osobowy wypełniasz przy pomocy klawiatury.
Drukujesz tyle razy, ile szkół wybrałeś. Po wydrukowaniu musisz każdy egzemplarz własnoręcznie podpisać.

16 W podaniu uczeń tworzy własną hierarchię szkół i klas:
np. gdy stawia na oddział/zawód: Pozycja Szkoła Oddział 1. X LO 1e (biol-chem) 2. TECHNIKUM GASTRONOMICZNE 1ak (t. żywienia i usług gastronomicznych) 3. 1bh (t. hotelarstwa) 4. 1c (biol-geo) 5 1f (geo-mat) 6. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 1KAB (kucharz)

17 lub np. gdy stawia na konkretną szkołę:
Pozycja Szkoła Oddział 1. X LO 1e (biol-chem) 2. 1c (biol-geo) 3. 1f (geo-mat) 4. TECHNIKUM GASTRONOMICZNE 1ak (t. żywienia i usług gastronomicznych) 5. 1bh (t. hotelarstwa) 6. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 1KAB (kucharz)

18 OBOWIĄZKOWO! Składanie podań o przyjęcie uczeń rozpoczyna od szkoły trzeciego wyboru. I. Komplet dokumentów uczeń składa tylko w szkole pierwszego wyboru: podanie karta pomocnicza załączniki W szkole drugiego i trzeciego wyboru składa tylko podanie (+ otrzymuje pieczątki na karcie pomocniczej).

19 2. KARTA POMOCNICZA nazwa szkoły pieczątka szkoły nazwa szkoły

20 3. ZAŁĄCZNIKI: w przypadku wyboru zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku młodocianego pracownika oświadczenie pracodawcy o możliwości odbycia u niego praktyki przez ucznia, w przypadku wyboru szkoły sportowej zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, w przypadku wyboru oddziału dwujęzycznego zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu językowego, w przypadku równej liczby uzyskanych punktów można skorzystać z dodatkowych preferencji zgodnie z § 13 i § 14 rozporządzenia MEN „w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych” - zaświadczenie o dodatkowych preferencjach.

21 Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych - zaświadczenie wystawia gimnazjum macierzyste, kandydaci o udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki - adnotacja na świadectwie, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia – konieczna jest opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

22 Niezależnie od wyżej wymienionych zasad
do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowany jest: laureat lub finalista olimpiad przedmiotowych laureat lub finalista olimpiad dla gimnazjalistów laureat konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim którego program obejmuje lub poszerza program min. 1 przedmiotu

23 SZKOŁY SPOZA NABORU ELEKTRONICZNEGO
SAMORZĄDOWE: ARTYSTYCZNE – m.in. Liceum Plastyczne – ul. Junikowska 35 Zespół Szkół Muzycznych – ul. Głogowska 90 SPECJALNE – m.in. II LO z Oddziałami Zorganizowanymi w ZOZ - ul. 28 czerwca /147 IV LO w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - ul. Szamarzewskiego 78/82 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - ul. Żniwna 1 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - ul. Swoboda 41

24 SZKOŁY SPOZA NABORU ELEKTRONICZNEGO
NIESAMORZĄDOWE: PUBLICZNE – m.in. Publiczne LO Zakonu Pijarów – Os. J. III Sobieskiego 114 Publiczne Salezjańskie LO – Os. Boh. II Wojny Światowej 29 Prywatne i Publiczne LO Językowo-Informatyczne - ul. R. Strzałkowskiego 5/7 PRYWATNE – m.in. LO Zakonu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - al. Niepodległości 43 International School of Poznań - ul. Taczanowskiego 18

25 DALSZE DZIAŁANIA UCZNIA
II. Do 26 czerwca (do godz ) uczeń może jeszcze zmienić swoją decyzję. Wtedy musi: stworzyć nowe podanie na stronie naboru, odebrać kartę pomocniczą, ponownie dostarczyć dokumenty do nowo wybranych szkół. W szkole pierwszego wyboru obowiązkowo składa wypełnioną kartę pomocniczą i poprawione podanie o przyjęcie do szkoły.

26 świadectwa ukończenia gimnazjum,
III. Do 28 czerwca uczeń otrzymuje oryginał oraz 1 kopię/kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. IV. Do 2 lipca (do godz ) uczeń dostarcza do wybranej szkoły pierwszego wyboru poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

27 nie potwierdzi woli nauki - rezygnuje z miejsca w szkole!
V. Do 4 lipca (do godz ) szkoły ogłaszają listę kandydatów gotowych do przyjęcia. VI. Do 8 lipca (do godz ) uczeń musi potwierdzić wolę nauki w szkole: przynosząc oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, dostarczając zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Jeśli uczeń nie potwierdzi woli nauki - rezygnuje z miejsca w szkole!

28 Szkoły ogłaszają listę przyjętych.
VII. Do 9 lipca (do godz ) uczeń dowiaduje się, do której szkoły został przyjęty. Szkoły ogłaszają listę przyjętych. W tym samym dniu rozpoczyna się REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA Kuratorium Oświaty umieszcza na swojej stronie internetowej informacje o wolnych miejscach w szkołach.

29 I. Do 11 lipca (do godz ) uczeń, który nie dostał się do żadnej z wybranych szkół, składa dokumenty do szkół, które nie dokonały pełnego naboru. II. Do 11 lipca (do godz ) szkoły ogłaszają wyniki rekrutacji uzupełniającej. III. Do 15 lipca (do godz ) uczeń musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. IV. Do 15 lipca (do godz ) szkoły ogłaszają listę osób przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

30 ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW
NA PODSTAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 max. ilość punktów: świadectwo – max.100 egzamin gimnazjalny – max.100 Uczeń zdobywał punkty za: ocenę z j. polskiego, oceny z 3 przedmiotów - punktowanych przez daną szkołę, średnią ocen z pozostałych przedmiotów, świadectwo z wyróżnieniem, ocenę z zachowania (wzorową lub bardzo dobrą), finał wojewódzki konkursu przedmiotowego organizowanego przez WKO, osiągnięcia: sportowe, artystyczne, konkursy wiedzy, udział w reprezentacji Polski na zawodach i konkursach, wolontariat, egzamin gimnazjalny: część humanistyczną (test: j. polski, test: historia i WOS), część matematyczno-przyrodniczą (test: matematyka, test: przedmioty przyrodnicze), część z j. obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

31 KLUCZOWE ADRESY INTERNETOWE

32 Dziękujemy za uwagę Elżbieta Swat-Padrok Aneta Grześkowiak Anna Rzepka
Ewa Kaczor ul. Działyńskich 4/5 (61) (61)


Pobierz ppt "Rekrutacyjny plan działań ucznia III klasy gimnazjum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google