Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2013. Uczeń ma prawo kandydować do trzech szkół, w których może wybrać dowolną liczbę oddziałów w ustalonej przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2013. Uczeń ma prawo kandydować do trzech szkół, w których może wybrać dowolną liczbę oddziałów w ustalonej przez."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2013

2 Uczeń ma prawo kandydować do trzech szkół, w których może wybrać dowolną liczbę oddziałów w ustalonej przez siebie kolejności.

3 Wybierając większą liczbę oddziałów w tych szkołach, kandydat zwiększa swoje szanse w trakcie rekrutacji.

4 Każdy kandydat powinien zapoznać się ze stroną poświęconą rekrutacji i elektronicznym informatorem o szkołach i oddziałach https://nabor.pcss.pl/szczecin

5 Uczeń otrzymuje punkty za: Świadectwo, Egzamin gimnazjalny, Dodatkowe osiągnięcia. Maksymalnie 200 punktów.

6 Punktacja za oceny na świadectwie: za oceny z wybranych przedmiotów punktowanych na świadectwie gimnazjalnym celujący – 15 pkt. bardzo dobry – 12 pkt. dobry – 9 pkt. dostateczny – 5 pkt. Maksymalnie 60 punktów.

7 Punkty za egzamin gimnazjalny. Za każdy 1% uczeń otrzymuje 0,2 punktu z każdej z pięciu części egzaminu z zakresu: Języka polskiego, Historii i wiedzy o społeczeństwie, Matematyki, Przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), Języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym). Maksymalnie 100 punktów.

8 Za dodatkowe osiągnięcia: m. in. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym Maksymalnie 40 punktów.

9 REKRUTACJAKROK PO PO KROKU KROKU

10 Jak zacząć?

11 Ważne terminy

12 Informator

13 Ofertaszkół ponadgimnazjalnych Oferta szkół ponadgimnazjalnych

14 Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. 1 września 2012 r. weszła w życie reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Kandydaci powinni bardzo uważnie przeczytać wszystkie informacje dostępne na stronach internetowych szkół. Jest to szczególnie ważne ponieważ w liceum ogólnokształcącym i w technikum pojawiają się przedmioty rozszerzone, znane dotychczas tylko w liceach ogólnokształcących Jest to szczególnie ważne ponieważ w liceum ogólnokształcącym i w technikum pojawiają się przedmioty rozszerzone, znane dotychczas tylko w liceach ogólnokształcących.

15 Etapy działania Po zapoznaniu z ofertą i dokonaniu wyboru szkół, kandydat może przystąpić do wypełniania podania.

16 Wypełnianie podania

17 Tworzenie listy preferencji

18 Wybór preferencji

19 Lista preferencji Lista preferencji

20 Aby zwiększyć swoje szanse dostania się do jednej z wybranych szkół, uczeń wpisuje również zbliżone profile i zawody występujące w szkołach, które wybrał. Z punktu widzenia kandydata kolejność oddziałów na podaniu jest niesłychanie istotna. Jeżeli kandydata interesuje biologia i chemia, a dodatkowo woli się uczyć angielskiego, a w drugiej kolejności niemieckiego, to jego lista mogłaby wyglądać w następujący sposób:

21 XII LObiologiczno - chemiczna z j. angielskim VIII LObiologiczno - chemiczna z j. angielskim XII LObiologiczno- chemiczna z j. niemieckim VIII LObiologiczno - chemiczna z j. niemieckim XXV LOchemiczna z j. angielskim XII LO ogólna z j. angielskim VIII LO ogólna z j. angielskim XII LOmatematyczno - informatyczna z j. angielskim VIII LOmatematyczno - informatyczna z j. angielskim XII LOmatematyczno - informatyczna z j. niemieckim VIII LOmatematyczno - informatyczna z j. niemieckim Przykładowa lista preferencji

22 O przyjęciu kandydata do danego oddziału decyduje wyłącznie liczba zgromadzonych przez niego punktów. O przyjęciu kandydata do danego oddziału decyduje wyłącznie liczba zgromadzonych przez niego punktów. Uczeń wygrywa konkurencję z innymi kandydatami do tego oddziału, gdy jego punktacja jest wyższa od innych kandydatów. Uczeń wygrywa konkurencję z innymi kandydatami do tego oddziału, gdy jego punktacja jest wyższa od innych kandydatów.

23 Należy pamiętać, że czas na wypełnienie i dostarczenie podania do szkoły pierwszego wyboru jest od 13 maja 2013 r. do 5 czerwca 2013 r. do godz. 15 00

24 Kwestionariusz osobowy

25

26 WAŻNE ! Podjęcie nauki w niektórych szkołach i oddziałach wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów

27 zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych w przypadku technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej; zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych w przypadku technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uprawniające do nauki w części integracyjnej oddziału integracyjnego; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uprawniające do nauki w części integracyjnej oddziału integracyjnego; oświadczenie o praktyce zawodowej (w przypadku kandydatów do klas wielozawodowych ZSZ); oświadczenie o praktyce zawodowej (w przypadku kandydatów do klas wielozawodowych ZSZ); inne zaświadczenia wymagane przy ubieganiu się do danego oddziału, wynikające z regulaminu rekrutacji w danej szkole; inne zaświadczenia wymagane przy ubieganiu się do danego oddziału, wynikające z regulaminu rekrutacji w danej szkole; zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów. zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów. Dodatkowe dokumenty

28 Załączniki

29 W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo przyjęcia mają: osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, sieroty oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych (zaświadczenie wystawia gimnazjum macierzyste), kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia (opinię wystawia poradnia psychologiczno- pedagogiczna), kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki (informację wpisuje gimnazjum na świadectwie ukończenia szkoły).

30 Po wypełnieniu wszystkich pól formularza uczeń drukuje z Systemu podanie, które podpisuje kandydat i jego rodzic lub prawny opiekun. Wydruk podania

31 Jeżeli kandydat podczas wypełniania podania wybrał opcję dostępu do swoich danych poprzez Internet, z podaniem wydrukuje się na osobnej stronie jego indywidualny numer PIN, dzięki któremu będzie miał dostęp do swoich danych. PIN PESEL i PIN należy chronić i nie udostępniać osobom postronnym.

32 Podanie uczeń dostarcza do "szkoły pierwszego wyboru". Wraz z kwestionariuszem osobowym należy złożyć kopie: zaświadczeń wymaganych przez szkołę, poświadczonych przez gimnazjum, a także zaświadczenia o dodatkowych uprawnieniach do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów.

33 Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru mija 5 czerwca 2013 r. o godz. 15 00.

34 UWAGA! Dodatkowo kandydaci do klas dwujęzycznych i sportowych oraz klasy pre-IB powinni się zapoznać z regulaminem oraz harmonogramem sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, które są obowiązkowe dla tych oddziałów. Dodatkowo kandydaci do klas dwujęzycznych i sportowych oraz klasy pre-IB powinni się zapoznać z regulaminem oraz harmonogramem sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, które są obowiązkowe dla tych oddziałów.

35 Np.: Szkoła X ma docelowo otworzyć 2 oddziały, ale w ofercie podaje, że prowadzi nabór w 4 zawodach. Oznacza to, że po 12 czerwca, kiedy zostaną złożone już wszystkie podania, szkoły i WOś zweryfikują te zawody. Te, które nie będą się cieszyć zainteresowaniem – z niewielką liczbą chętnych zostaną zamknięte.

36 Przykład ZawódLiczba miejscLiczba chętnych Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 1519 Mechanik maszyn i urządzeń155 Elektromechanik1525 Elektryk152 Razem miejsc60

37 Oddziały te zostaną zamknięte! 12 czerwca 2013 r.

38 Co wówczas? Jeżeli po 12 czerwca 2013 r. Kandydat dowie się, że nabór do oddziału, który był na jego liście wyborów został zamknięty musi stworzyć swoje podanie na nowo i zanieść je do szkoły, która na nowym podaniu będzie szkołą pierwszego wyboru. Będzie to zwykła zmiana preferencji znana z poprzednich lat.

39 Jeżeli z jakichś powodów uczeń chce lub musi zmienić swoje preferencje może to zrobić w dniach: od 20 czerwca do 26 czerwca 2013 r. do godz. 12 00 Zmiana preferencji

40 W tym celu kandydat: - tworzy i drukuje nowe podanie, - wycofuje stare podanie ze szkoły pierwszego wyboru (o ile ona uległa zmianie), - podpisane nowe podanie zanosi do szkoły, która teraz jest na pierwszym miejscu (szkoły pierwszego wyboru). Zmiana preferencji

41 Uwaga! Po zakończeniu roku szkolnego od 28 czerwca do 2 lipca 2013 r. do godz. 15:00 uczeń przynosi do szkoły "pierwszego wyboru" jedną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz jedną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

42 Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy zostawić w domu!

43 Kopie zaświadczeń o dodatkowych osiągnięciach uczeń dostarcza do wszystkich trzech szkół do dnia 2 lipca 2013 r. do godz. 15 00. Szkolne komisje rekrutacyjne naliczą i wprowadzą do systemu maksymalnie do 40 pkt. za dodatkowe osiągnięcia.

44 5 lipca o godzinie 14 00 na stronie osobistego konta kandydata oraz na listach wywieszonych w "szkole pierwszego wyboru", uczeń znajdzie informację, do którego oddziału został zakwalifikowany. zakwalifikowany.

45 W szkole pierwszego wyboru zostaną wywieszone cztery listy: - lista uczniów przyjętych do danej szkoły z podziałem na oddziały, - lista uczniów, którzy do tej szkoły nie zostali przyjęci, ale uzyskali miejsce w innej wybranej przez siebie szkole ze wskazaniem szkoły i oddziału, w którym będą kontynuowali naukę, - lista osób nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół, - lista wolnych miejsc w innych szkołach (z podziałem na oddziały).

46 Istnieje możliwość powiadomienia poprzez SMS UWAGA! Usługa ta jest płatna!

47 W A Ż N E Potwierdzenie woli nauki. PAMIĘTAJ!!! Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, musisz obowiązkowo potwierdzić chęć nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów w dniach:oryginałów dokumentów od 5 lipca od godz. 14 30 do 9 lipca do godz. 12 00

48 Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie oznacza to skreślenie z listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia.

49 Dokumenty składane przez ucznia do szkoły, do której został przyjęty: oryginał świadectwa, oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oryginały innych zaświadczeń wymaganych przy przyjęciu do tego oddziału, oryginały innych zaświadczeń wymaganych przy przyjęciu do tego oddziału, trzy fotografie, trzy fotografie, kwestionariusz osobowy. kwestionariusz osobowy.

50 9 lipca o godzinie 14 00 wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy kandydatów, którzy złożyli oryginały dokumentów. Uczeń, który nie dostał się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, na stronie "Wolne miejsca" dostępnej w Systemie NABÓR, znajdzie informację, do której ze szkół może zostać jeszcze przyjęty. Listy kandydatów

51 Rekrutacja uzupełniająca. W szkole, która dysponuje wolnymi miejscami od 9 do 10 lipca do godz. 15 00 przyjmowane będą podania od kandydatów w ramach tzw. rekrutacji uzupełniającej. W szkole, która dysponuje wolnymi miejscami od 9 do 10 lipca do godz. 15 00 przyjmowane będą podania od kandydatów w ramach tzw. rekrutacji uzupełniającej. 11 lipca o godzinie 10 00 szkoły prowadzące rekrutację uzupełniającą ogłoszą listy zakwalifikowanych do przyjęcia. 11 lipca o godzinie 10 00 szkoły prowadzące rekrutację uzupełniającą ogłoszą listy zakwalifikowanych do przyjęcia. od 11 lipca od godz. 10 00 do 15 lipca do godz. 10 00 kandydaci potwierdzają wolę nauki w szkołach, do których dostali się w wyniku naboru uzupełniającego. od 11 lipca od godz. 10 00 do 15 lipca do godz. 10 00 kandydaci potwierdzają wolę nauki w szkołach, do których dostali się w wyniku naboru uzupełniającego. 16 lipca o godz. 14 00 nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej. 16 lipca o godz. 14 00 nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

52 Nabór dodatkowy. Od 16 lipca do 31 sierpnia 2013 r. trwać będzie nabór dodatkowy do tych oddziałów, które nie zostały zapełnione.


Pobierz ppt "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2013. Uczeń ma prawo kandydować do trzech szkół, w których może wybrać dowolną liczbę oddziałów w ustalonej przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google