Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja działań Prezesa UOKiK oraz projektu Miesiąc Zapobiegania Oszustwom (Fraud Prevention Month) poświęconego bezpieczeństwu w sieci internet 14.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja działań Prezesa UOKiK oraz projektu Miesiąc Zapobiegania Oszustwom (Fraud Prevention Month) poświęconego bezpieczeństwu w sieci internet 14."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja działań Prezesa UOKiK oraz projektu Miesiąc Zapobiegania Oszustwom (Fraud Prevention Month) poświęconego bezpieczeństwu w sieci internet 14 marca 2006 r.

2 Dlaczego UOKiK i spam?  misją UOKiK jest prowadzenie aktywnej działalności edukacyjnej i podwyższanie poziomu ochrony praw konsumentów w Polsce. Działania te wynikają w szczególności z rządowego dokumentu kreującego politykę konsumencką rządu RP – „Strategia Polityki Konsumenckiej na lata 2004 – 2006”  inicjatywy międzynarodowe:  ICPEN (International Consumer Protection Enforcement Network)  CNSA (Contact Network for Spam Authorities)

3 Dane statystyczne  na świecie dziennie rozsyłanych jest około 80 mld. e-maili, z czego co najmniej 60 % to spam (wg. F-Secure)  ilość komercyjnego spamu wzrosła w ciągu ostatnich 18 miesięcy o 300 %  na spam odpowiada średnio 1 na 40 tysięcy adresatów co pozwala spamerom na osiągnięcie zysku średnio 10 mln. USD dziennie  spam pornograficzny: 2,5 mld wiadomości, wartość rynku 3,5 mld. USD

4 Dane statystyczne Polska  raport CERT Polska 2005 – z ogólnej liczby 2516 wszystkich zgłoszeń, 275 dotyczyło incydentów związanych ze spamem (odpowiednio 130 z 1222 w 2004 r.)  statystyka skarg konsumenckich zgłaszanych do UOKiK – problem spamu praktycznie nie istnieje

5 Kompetencje Prezesa UOKiK  ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów  postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów  ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną  przesyłanie niezamówionej informacji handlowej jako czyn nieuczciwej konkurencji  ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

6 Uprawnienia konsumentów  ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną  wykroczenie zagrożone karą grzywny od 20 zł do 5000 zł  ścigane na wniosek pokrzywdzonego

7 Czy to wystarczy?  regulacja ustawowa wyłącznie spamu o charakterze komercyjnym  ściganie czynu przez Policję wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego  poza regulacją ustawową: agitacje polityczne, łańcuszki szczęścia, fałszywe ostrzeżenia

8 Przed Fraud Prevention Month…  decyzja delegatury UOKiK w Lublinie  brak skarg konsumenckich  niewystarczająca infrastruktura techniczna organów administracji publicznej w celu ścigania spamerów i zabezpieczenia materiału dowodowego  umarzanie przez Policję spraw dotyczących spamu – niska szkodliwość społeczna  nieliczne sprawy zakończone niskimi grzywnami

9 Inicjatywy międzynarodowe Spam nie jest problem krajowym, a wszelkie podejmowane muszą mieć charakter transgraniczny: 1) Spam Task Force – OECD 2) CNSA – Komisja Europejska 3) ICPEN 4) Zombie Action Plan - współpraca z FTC (Federalną Komisją Handlu USA)

10 OECD – Spam Task Force – Anti-Spam Toolkit 1) Regulacje anty-spamowe 2) Wspólpraca międzynarodowa - (raport Anti-spam law enforcement, lista kontaktowa organów właściwych w krajach OECD) 3) inicjatywy przemysłu przeciwko spamowi 4) technologia anty spamowa 5) kampanie edukacyjne oraz uświadamiające 6) współpraca przeciwko spamowi 7) spam matrics 8) współpraca z innymi organizacjami (ITU, APEC)

11 OECD – Spam Task Force – Anti-Spam Toolkit

12 CNSA Contact Network for Spam Authorities grupa robocza organów krajowych zaangażowanych w zwalczanie niechcianej korespondencji przesyłanej droga elektroniczną oraz spam, rozpoczęła swoje spotkania w lutym 2005 i została zainicjowana przez trzynaście państw Unii Europejskiej, w tym: Austrię, Belgię, Cypr, Czechy, Danię, Francję, Włochy, Litwę, Danię, Irlandię, Maltę, Holandię oraz Hiszpanię

13 Procedura CNSA  współpraca między właściwymi organami państw członkowskich UE w zakresie przekazywania transgranicznych skarg oraz pomocy w dochodzeniu roszczeń związanych z przesyłaniem niezamówionej korespondencji elektronicznej  procedura ma służyć również usprawnieniu przekazu informacji oraz uproszczeniu obiegu danych pomiędzy właściwymi organami krajowymi (koordynacja współpracy międzyresortowej na poziomie krajowym) – punkt kontaktowy ds. spamu

14 ICPEN  International Consumer Protection and Enforcement Networkstanowi to sieć rządowych agencji zaangażowanych w egzekwowanie uczciwych praktyk rynkowych oraz podejmowanie innych działań, mających na celu ochronę konsumentów w wymiarze międzynarodowym.  Głównym celem ICPEN jest zapobieganie nieuczciwym praktykom handlowym, w wymiarze międzynarodowym, m.in. poprzez podejmowanie wspólnych akcji prewencyjnych, informacyjnych, wdrażanie wytycznych OECD oraz bliską współpracę z UE. Działania skupiają się w dużej mierze na transgranicznym handlu i praktykach handlowych, mających miejsce w Internecie.

15 ICPEN  Formy współpracy:  wymiana informacji i doswiadczeń na poziomie międzynarodowym (warsztaty, konferencje)  doroczne akcje Sweep Days oraz Fraud Prevention Month  bieżąca praca w grupach roboczych (telekonferencje)  2006 – 2007 Prezydencja Polski w ICPEN

16 Działania ICPEN w zakresie zwalczania spamu  Internet Sweep Day 2005 r.  warsztaty poświęcone zagadnieniom ścigania naruszeń w Internecie – 2005 r.  London Action Plan

17 Inicjatywa spam zombie FTC akcja informacyjno – edukacyjna o zasięgu międzynarodowym skierowana do dostawców usług internetowych, poświęcona zagadnieniom komputerów zombie

18 Inicjatywa spam zombie FTC

19 Decyzja Komitetu Europejskiego Rady Ministrów 2005 r.  zasady współpracy organów administracji publicznej w zakresie zwalczania spamu  MTiB jako organ koordynujący działania w kraju oraz reprezentujący Polskę na arenie międzynarodowej (CNSA, OECD Spam Task Force)  inne zaangażowane organy: UOKiK, UKE, GIODO  współpraca z jednostką badawczo-rozwojową w zakresie obsługi technicznej

20 FPM 2006 założenia Dlaczego spam?  realizacja decyzji KERM w zakresie akcji edukacyjno-informacyjnej  spam w Polsce jako problem, który statystycznie praktycznie nie istnieje  spam nie tylko jako problem niezamówionych informacji handlowych ale ogólnie pojętego bezpieczeństwa w sieci (phishing, zombie, itd..)

21 FPM 2006 plan działań  spotkanie z dostawcami usług internetowych poświęcone idei samoregulacji antyspamowej (7 marca)  konferencja naukowa poświęcona bezpieczeństwu w sieci internet (14 marca)  warsztaty szkoleniowe dla prokuratorów poświecone zagadnieniom przestępstw internetowych (23 marca)  inne działania informacyjno – edukacyjne UOKiK

22 Spotkanie ISP 7 marca  współorganizowane wraz z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji  przyjęcie zaproszenia przez praktycznie wszystkich ISP  prezentacja idei samoregulacji (przykładowe rozwiązania, korzyści i wady dla ISP i innych uczestników rynku)  kierunek dalszych prac?  kolejne spotkania…

23 Konferencja 14 marca  współorganizowana wraz z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową  głos w dyskusji na temat problemu spamu oraz ewentualnych korekt w obowiązującym ustawodawstwie  włączenie w dyskusję innych podmiotów oprócz UOKiK i ISP: akademicy, praktykujący prawnicy, inne organy administracji, rzecznicy konsumentów, organizacje konsumenckie, organy ścigania…

24 Warsztaty 23 marca  współorganizowane wraz z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową  poświęcone zagadnieniom przestępstw w internecie oraz adresowane do prokuratorów  udział przedstawiciela FTC  udział ISP

25 Inne działania UOKiK  podstrona internetowa www.uokik.gov.pl poświęcona spam

26 Inne działania UOKiK  akcja informacyjno – edukacyjna w prasie  Rewia  Rzeczpospolita  Prasa lokalna

27 Inne działania UOKiK

28 Planowane działania UOKiK  kontynuacja akcji informacyjno – edukacyjnej  prasa  odcinek programu TV „Konsument” poświecony zagadnieniom spamu  współpraca z ISP

29 Po Fraud Prevention Month…  kontynuacja i uruchomienie inicjatywy spambox (MTiB)  działania legislacyjne (założenia, szerokie konsultacje)  kontynuacja i rozszerzenie warsztatów szkoleniowych dla organów ścigania, współpraca z ISP

30 Dziękujemy za uwagę! Justyna Kurek jkurek@uokik.gov.pl Łukasz Wroński lwronski@uokik.gov.pl


Pobierz ppt "Prezentacja działań Prezesa UOKiK oraz projektu Miesiąc Zapobiegania Oszustwom (Fraud Prevention Month) poświęconego bezpieczeństwu w sieci internet 14."

Podobne prezentacje


Reklamy Google